3
Nuwukadiy duw taakw day dayadiy kapa sip yakisuw-kwadanadiy, aw Pol maa.
Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, wunaki gwurak wakwusi-kituwa maaj aal kika. Gwur Yitaypika Duw God dikidiy tigwuralik tikuw, rakarak ada. Wun akis sip sakwiy-kwanadiwun gwurak ki viyakita maaj maa wawak. Aw wun wukituwa aal mwiya viyakita jaava aw gwur ki maaj jaab samasam wuki-kigwura. Yarakara ada adiy vaal yiyi tikwanadiy duwak. Aw wun wakwatuwadiy sapiy as-adiy wataay. Aw day wakwadanadiygwur gwuradiy sip lupwak-gwura aw mwiyir God gwuraam nyigil-dikik tikuw waan. Sip lupwa-lupwak akis nyanaam mwugiy-kwana God dikidiy nyanugw tibakikik. Aw li gwur atawa kwur-kigwura, gwur kip mwugiy-kigwuradiy gwuradiy sip saal viyadakik. Nyan God dikidi Mawul nyanadiy mawulaam kwurin tibana, nyanaam sugwiyaan di kwurdadiyan Godak gaba maaj sukwabakik tikuw. Aw di simaka-dadiyan nyan mwiya mwiyab God dikidiy nyanugw-adiyan waan. Lakwun tikuw aal Jisas Krais nyanak kwurdil javik, nyan mwiya mwiyab sakwar sakwar tinadiyan. Aw nyan lakwubana nyan nyanada kap nyan samab maa rav Godaam mwugiy-mwugiyik di nyanaam nyigil-dikik, nyan nyanadiy sipaam lupwakuw daya wadana pik. Aw li nuwukadiy wuki-kwanadiy day rivinadiy Godaam dayaam nyigil-dikik mwugiy-mwugiyik aw aal kwurkidanadiy viyakita yawiy danik tikuw, awarab day yitaypik tikwanadiy kidi kupwaam tikuw, aw gwur waan atak wuna majik. Aw wun-adiwun adiy nuwukadiy kapaba jaav titaay gwurak kaliva-kwanadiy duwak mwiya yitaypik tikwanadiwun. Aw wun atawa watuwa aw wunaam wuna amaay sapwiylik, kip nyi abamugwul tituwik, wuna sip ata lupwadaal aw simakak wun God dikid-adiwun waan. Aw Jakap day sikiy-kwadanaad Yisrayil, aad wunadi warag-ad. Aw wun Bijamin dikidi gwalugwa kidi duw-adiwun. Aw aal mwiya mwiyaba wun mwiya Juw dayadi bapa duw-adiwun. Atawa Parasiy dayadi bapa duw tikuw, wun adiy miyawa Mawsis nyanak kwiydil lo majib wuki-wukib tidiwun. Aw wun apawa Godawa adiy miyawa nyanak Mawsisaar kwiydidiy lo wak wukijibir tituwlik tikuw, wun adiy miyawa Jisas Kraisak wukijibir tidiy duw takwaam jawjaay kwurtuwdiy. Aw wun kip adiy miyawa lo kwurbakik walidiy javib kip wukijibir tidiwun. Duw nakab wawu aal maa rav wunak wun samab miyawa lo-aam maa miyawakib wuki-wukib ti waan. Adiy miyawa tayir wunak mwiya yitaypik tidiy jaav, kita adiy kipa jaav-adiy, yitaypika jaav maa ya, aw wun Jisas Kraisak wukijibir tituwalik tikuw. 8-9 Adiy javida maa, aw adiy nuwukadiy miyawa jaav ab, adiy wunak tayir yitaypik tidiy. Aw kita jaav nak aal mwiya yitaypik tina wunak. Aal wun wunadi Yitaypika Duw Jisas Kraisaam miyawa lakwu-tuwaala. Di diki danik tikuw, wun adiy miyawa javik bwan kwiytuwdiy. Wunak adiy jaav day saal viyanadiy jaav kaytik-adiy. Aw wun miyawa kwurik mawul yituwaad, aad Jisas Kraisad aw dikiwa miyawa mwiya mwiyab mawul nak tikir. Samab maa ya wanadiwun duw taakw wunaam lakwudakik mwiya viyakita duw kaytik, wun adiy lo waladiy majib miyawa wuki-wukib tituwilik tikuw. Aw wun aal mawul wukinadiwun God wunaam tasakwu-dikik adi diki milaam mwiyir tikwanadi duw kaytik, aw wun Jisas Kraisak wukijibir tituwalik tikuw. 10-11 Javir nakaar wun mawul wukituwa. Aal miyawa Jisas Kraisaam lakwu-lakwuk diki pik tituwkikik. Lakwukuw, aal Jisas Krais kiyakuw ridik, God dikim kirapitakadil apaam lakwu-lakwuk wuna mawulaam. Dikiwa mwiya mwiyab nak tikuw, wun adiy kupwarapa javiwa kagil kwurik mawul wukinadiwun, aal di diki kwurdil pik. Aw vaal kiyadiy duw takwaam akis liykwana vaal yidakikik kaytik, atampik wuna mawul wana vaal samab wunaam kakil maa aal Jisas Kraisaam kakil maaril pik. Aw wun wukijibir tinadiwun God wunaam kirasitaka-kidadiwun aw mwiyir di dikiwa nyanyi nyanyi kwayatuwkik tikuw.
Pol wagawa yawiy kwurid Jisas Krais di dikidi Mawul yididi duw kaytik tikuw.
12 Aw wun kitawa maa wu, wun mwiya mwiyab mwiya viyakita duw vaal wunaam maa ri waan. Awarabab Jisas Krais wunaam mwiya di dikid tituwkikik kaykiti-dalik tikuw, aw wun wagawa aka yawiy kwurkwanadiwun adi di dikidi mawul wukikwadadi duw kaytik wun tikir. A javik tikuw, di nyigil-didiwun. 13 Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, wun kitawa maa wak, wun mwiya mwiyab mwiya viyakita duw-adiwun waan. Aw adiy miyawa wunadiy talaba javik miyawa bwan kwiykuw, aw wun adiy ginyir mwiya mwiyab tikidiy javidanik mawul wukitaay tikwanadiwun. 14 Adiy gipa gipa nayim tikwanadiy duw day gipijibir yikwanadiy adiy ababa nuwukadiy duwaam kakilkuw, kakil-kinadi duw jaav kwurkwurik. Atampik wun kidi kupwaam kwanadiwun. Wun yarakara kwakwanadiwun aw wun kidi kupwaam kwakituwa sikir kakilkuw, aal viyakita God wunak kwiykida jaav kwurik. Aal wunak kwiykida jaav, aal kika: Jisas Krais diki kwurdil yawiy danik tikuw, God tasakwu-kidadiwun wun nyanyi adawur tipaam kwaya-tuwakik. 15-16 Nyan, aal miyawa apawa Godak wukijibir tikwanadiy duw taakw, ki watuwa mawula pik tinaak. Aw li gwur niki kapaba mawul kwurkuw, aw li gwur adiy God gwurak simaka-didiy mwiyir tikwanadiy javib wuki-wukib tikigwura, God kidiy gwurak watuwadiy jaav ab simaka-kidadiy mwiyir lakwu-gwurkik. Nyan kita lakwubana sukwa pik atawa yabir yinaak. 17 Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, gwur miyawa gwuradiy kwakwagwuradiy yabim ki wun wakituwa pik atawada adakw. Nyan, aal Yitaypika Duw Godak wukijibir tikwanadiy duw, nyan simaka-banadiygwurik yaab gwur kwagwurkikik. Adi yaab vikuw, kip dikib kwajibir adakw. 18 Wun bwu ki maaj watuwdiygwurik jaab samasam tayirib aw kitaan ab. Aka maa watuwadiygwurik, mila lugwuwa ran. Aw kita gwurawa Godak gaba maaj sukwu-kwanadiy duw taakw samasam dayadiy kwakwanadiy sukw Jisas Krais dikidiy mama nib sukwa pik-adiy. Aw day Jisas Krais diki maap tidi miyaam kiyadil kiyaam vasisada-kwanadiy dayadiy kwakwadanadiy sukwaar. 19 Aw day Godak mawul yi-yaay, dayadiy mawul adiy day dayadiy mawul war-kwanadiy javida kwurik yikwanadiy. Adiy nuwukadiy duw takwaam wap saydakik sisuw-kwadanadiy jaav ab kidiy duw taakw sakwar sakwar tikwanadiy kwurkwurik. Aw dayadiy mawul kidi kupwa kidiy javik yikwanadiy. Aw adiy God dikidiy javik, aal akis. Alik tikuw, day rav maa adawur tipaam wulaan Godawa kwakwak. Aw day miyawa kip nyanyi nyanyi kupwaraap kwajibir kwayakidiy Godawa kajaan tikuw. 20 Aw nyan aal adawur tipa kidiy tibanalik tikuw, aw nyan kavin kwakwanadiyan Yitaypika Duw Jisas Krais, adi nyanadi nyanaam Nyigildi Duwak, nyanak dadikikik adawur tipab tikuw. 21 Aw di dakuw, di kidiy nyanadiy kidi kupwa kidiy jaab yikwanadiy amwiy mwugiydik, suwul-kidiy mwiya viyakita adawur tipa kidiy diki amwiy pik tidakikik. Di atawa kwurkida di dikidi mwiya nimadi apaar. Aw adi apaar mwiyir miyawa javim mwugiy-dadiy, aw day miyawa diki tabaam tidakikik.