7
Gwur Mawsis diki lo wapagwuril God dikidiy duw taakw tikir.
Wunadiy Kristen gwalugwa duw, gwur ababa lo dayadiy maaw lakwu-gwuralik tikuw, alik wun gwurak wakituwa maaj lakwu-gwura. Lo duw takwaam van tikwaladiy yin kiyakidana nyab. Atampik a lo wana taakw likidi laan kip kwadik, li dikiwa kwakwaal. Aw di kiyadik, a lo lim laagw maa. Aw li likidi duw kip kwadik, aw li nikidi duw likim kirakida, lo tasakwukila nikidi duwaam vaal yina taakw-al. Aw li likidi duw kiyadik, aw li nikidi duw likim kirakida, yaakiya, rivikina. Likik lo wu maa. Gwurabab atampik tinadiygwur, wunadiy Kristen gwalugwa duw. Gwur Jisas Kraisawa nakamwiyib maap tidi miyaam kiyanapik kiyakuw, gwur ata Mawsis diki lo-ak kiya-nadiy duw kaytik tinadiygwur. Gwur atawa tigwurik, adi Jisas Kraisaam kirapitaka-didi God di dikidiy duw taakw tikigwura viyakita yawiy kwurgwurkik dikik. Tayir nyan vaal yidiy duw taakw tibaak, Mawsis diki lo niki jaav niki jaav watipikuw mwugiylik, nyanadiy vaal yikwanadiy mawul wardiy nyanadiy amwiyim vaal yibakikik. Ginyir atampik kwakwanadiy duw taakw day Godawa kajaan tikuw, nyanyi nyanyi mwiya jawjaay tikidiy. Nyan lo liki tabaam tibaak, God ata nyigil-didiyan. Alik tikuw, nyan kiyanadiy duw kaytik a lo-ak tikuw, nyan a lo walil pik Godak yawiy kwu maa. Aw nyan dikidi mawul wadil pik yawiy kwurkidiyan dikik.
Mawsis diki lo liki yawiy
Atawa tikuw, nyan wukibana Mawsis diki lo-awa vaal rivriv tinabir, ay? Samab maa! Aw lo vaal dayadiy maaw wunak simaka-lidiy. Aw li Mawsis diki lo wu maarik-la, “Gwuradiy mawul niki jaav niki javik kwur-kwurik wardaba,” wun a vaal lakwu maarik-tuwa. Atawa watipilik, a lo a vaal simakalik, a vaal wunaam mwugiylik, wuna mawul ata waril niki jaav niki jaav kwurik. Aw Mawsis diki lo kip tiya maarlik, ata adiy vaal wun samab maa laakw. 9-10 Tayir kwatuwil Mawsis diki lo wun maa lakwun kwu. Aw ginyir wun a lo lakwukuw, ata vaal wuna mawulaam warlik, maykaar wakwul. Wakuwkuw, a lo wunaam tasakwu-lidiwun kiyatuwkik. God di diki lo Mawsisaar duw takwak kwiydil day yara kwadakikik. Aw a lo wunaam tasakwu-lidiwun kiyatuwkik. 11 Vaal Mawsis diki lo-aar wunaam suwaal kwurkuw, tasakwu-lidiwun kiyatuwkik. 12 Ababa Mawsis diki lo-aam rinadiy maaj, abab, mwiyir tinadiy. Viyakit-adiy, God dikidiy tidanalik. 13 Atawa tikuw, viyakita jaav wunaam tasakwu-nadiwun kiyatuwkik, ay? Samab maa! Vaal a jaav kwurlil. Vaal God diki viyakita lo-aar tasakwu-lidiwun kiyatuwkik wun liki mwiya maaw lakwutuwkik. Alik tikuw, God diki lo simaka-ladiyan vaal mwiya kupwarapa jaav-al tina.
Viyakita sukwawa kupwarapa sukw bir wuna mawulaam ritaay, wariya-kwanabir.
14 God diki lo diki mawulaam rikuw, a lo nyanak kwiydil Mawsisaar. Alik tikuw, Godak a lo mwiya viyakit tina. Aw wun, kipa duw vaal tabaam tikuw, samab atawa kwurkwur maa rav. 15 Aw wun mwiyir maa laakw kwurtuwadiy yawiy. Aw adiy wun kwurik wuki-kwatuwadiy viyakita jaav, wun mwiyir maa rav kwur-kwurik. Aw li adiy kwur-kwurik kwasik yikwatuwadiy jaav, kwur-kwanadiwun. 16 Aw wun atawa kwurkuw, wun wukin, “Mawsis diki lo aal viyakita jaav-al,” wakuw. 17 Adiy jaav wun wunada kap maa kwar. Awarabab vaal wuna mawulaam rikuw, mwugiylik, adiy jaav ata kwur-kwanadiwun. 18 Wun lakwutuwa viyakita mawul maa ri wunaam. Aw wun viyakita yawiy kwurik wukitaay, aw wun ap maa ti. Alik wun maa rav viyakit kwur-kwurik. 19 Wun viyakita yawiy kwurik wuki-kwatuwa, aw akis kwur-kwanadiwun. Aw adiy kwur-kwurik maa wakwatuwadiy kupwarapa yawiy kwur-kwatuwadiy. 20 Aw li wun adiy kwur-kwurik maa wakwatuwadiy kupwarapa yawiy kwurtuwadiy, wun wunada kap adiy jaav maa kwar. Aw wuna mawulaam rina vaal mwugiylik, adiy jaav kwur-kwaladiwun. 21 Wun sitakira-tuwa ki sukw wunaam yawiy kwur-kwaladiwun. Wun viyakita yawiy kwurik wuki-kwatuwa, aw kupwarapa mawul wunaam akis wapa-kwaladiwun. 22-23 Wuna mawul rakarak tikwana God diki lo-ak. Aw wun lakwu-tuwa niki sukw wunaam yawiy kwurkwana. Alik tikuw, viyakita sukwawa kupwarapa sukw bir wuna mawulaam ritaay, wariy-kwanabir. Aw a vaal yikwana kupwarapa sukw wunaam kalabus kaytik van tikwaladiwun. 24-25 Yaakiya, wun wuna kap wun lakwu-kwanadiwun wuna mawul God diki lo tabaam kwakwana wakuw. Aw wuna vaal yikwana mawul wunaam van tilikikib, wun vaal yikir tikwanadiwun. Wun mwiya sarmabapa duw-adiwun. Ki vaal yikwana mawul mwugiylik, wun kiyakidiwun wunadiy valik. Sikadadaad nyigil-kinaad wunaam ki javim? Jisas Krais, nyanadi Yitaypika Duw, nyigil-didiwun! Alik tikuw, wun Godak wayapiy sinadiwun!