13
Adiy gwuraam van tikwanadiy duw daya majib wukin ada.
Gwur gwuradiy gavman majib awuk. God di diki mwugiydik, adiy gavman tinadiy. Kidi kupwaam gavman nakab maa kip ti, God dayak ap kway maardik. Aw li gwur lakw wakigwura adiy gavman dayadiy lo-ab wuki-wukib titak aal God diki majik ab lakw wakinadiygwur. Aw gwur vaat ata kwur-kidiygwur a javik. Aw adiy gwuraam van tikwanadiy duw day yarakara tikwanadiy duw takwaam wayigak dayak yagadakik akis tikwanadiy. Aw li adiy vaal yiyi tikwanadiy duw taakw day van tinadi duw maak vitaay, sikab sikab yagakwanadiy. Aw li min dikik yaag maarlik tikuw, kip kwusida-takaan tan dikidiy lo majib wukikuw, yarakara tikidimin. God di diki adi van tinadi duw tasakwudid gwuraam sugwiyaan kwurdikik. Aw li gwur vaal yikuw, kip ayag. Aw adi van tinadi duw gwuraam vaat kwiykinaad. Aal diki yawiyal God tasakwudil kwurdikik. Kibir vitiya javik a lo majib awuk, God gwuraam jawjaay kwurik-naad, aw gwuradiy mawul wukik-nadiy. Takis ab ayapiy. Gwur takis yapiykuw, aw adi gavman dikidiy yawiy duw saan yapiydik, aw day mwiyir God diki yawiy kwurjibir tidakikik gwuraam galab kwurin. Alik tikuw, gwur takis ayapiy. Gwur gavman gwurak wadadiy takis saan ayapiy. Gwur gwurakil kapa takis awa aal van tikwagwura yawiy likil kwur-kwagwura win mani takis ayapiy. Adiy gavman gwur am van tikwanadiy duw, dayadiy majib wukikuw, dayak wuki-wukib ada.
Nuwukadiy walibab kwanadiy duw takwak mawul ay gwur gwuradiy kapa sipak mawul wuki-kwagwura pik.
Gwuradiy dinau abab miyawa ayapiy kwusiyaak. Dinau nakab wapa-tikwa kip rilikikik. Aw dinau nak, aal nyan samab yapiykwus yapiykwus nyan rav maa. Aal dinau, aal nuwukadiy duw takwawa mawul awarwa awarwa yikigwura mawula. Samab a mawulak gwur awarab yapiy kwas maa. Atampika mawul, aal God diki lo kwurbakik wala yawiyal. Aw God diki lo kitawa wana,
“Nikidi duw tawaam vaal yitikwa.
Niki taakw duwaam vaal yitikwa.
Gwur duw takwaam viyasipa-tikwa.
Luwkuw kwur-tikwa.
Nuwukadiy duw taakw dayadiy javik mil visika-tikwa.”
Aw kidiy lo-awa nuwukadiy lo maaw maaj kitawa wanadiy,
“Nuwukadiy walibab kwanadiy duw takwak mawul ay gwur gwuradiy kapa sipak mawul wuki-kwagwura pik.”
10 Adi duw di dikidi kapa duwak yarakara kwurkinaad, di samab dikidi kapa duwaam kupwarapa jaav kwurik wak maa. Aw duw dikidiy kapa duwak mawul yikida, di mwiya aal God diki maaw lo majib wuki-kinaad. 11 Alik gwur kitaanabab ki yawiy akwur. Jisas Krais kidi kupwaar dakidadi nyi adi walibab tinaad. Atawa tikuw, gwur Jisas Krais diki yawiy kwurik sip sakwiy-tikwa. 12 Ayiy, dikidi kidi kupwaar dakidadi nyi adi walibab tinaad. Nyanadi kidi vaal wapwurukwun rinadi kupwaam kwa-kibanadiy nyi adiya kwusinadiy. Alik tikuw, nyan adiy Satan dikidiy kupwaraap sapwurapa yawiy wapakuw, kwurtikwa ginyir. Kip aal God nyanak kwiydil diki ap kwurkuw, Satanawa wariya-naak.
13 Aw nyan God dikidiy duw taakw tikuw, may nyan yarakara kwanaak, kidiy jaav kwar maarkuw:
duw tikwulin,
kip yabim kwuryi kwuryaan,
nikidi duwawa wariyaan,
nuwukadiy duw takwak wasupwun,
adiy jaav kwar maarkuw. 14 Adiy kupwarapa jaav kwur-yaay, gwur kip Jisas Krais diki ap kwurkuw, aw adiy gwuradiy vaal yiyi tikwanadiy amwiy kwurik wadanadiy jaav gwur kwur-tikwa.