1 Korin
o
Sansandek amebta Pol mar tonan uliq Korin-ib lahta
Gamuk ameb lehaqta
Pol ago kamub uliq Korin in saw Akaya gigo uliq danmeb usta. Teq on mataw na god katiyta haresmo gibin iluwad in daq meqinta amo amo em yaqayta. Sa Pol in mat danmeb diqta Korin-ib Yesus awagamun dimunta bilamta. Bilaqad in uliq nab on mataw Yesus ago nan huritayta na gidauhan araq alulin amta. Ta teq Pol gihulosim saw araqab kabiy emnan lehsa Korin-ib on mataw na gilikmanib ginad katiyta haresmo gwahtim. Nazaq iyan Pol in ginad meqinta na wastitaynan haqad in anad dimdimunta kabemmo sansandek kab mar ton nagta.
Pol in Krais ago on mataw Korin-ibta na ginan anad meqniy, luweq in ginad helta na sosil iysa in dante titnonta na tuhulos daqay haqad. Nazaq iyan mataw na gihol huserim an bakikiyan ugsa Pol gamuk awaz meqinta nag. Teq in gigo daq asor meqinta an haresmo hureqim inaq usayta na teq an hazizirib emayta na ago in ginadim in ginad meqinta na wastitay nag. Ad in an waq ago adan dimunta na ago gibilenim teq in mataw god katiyta gimen tamaz akaruwan neqayta na ago asor in bilammo. Bilaqim tihiqiyan teq in God ayon lotu em daqayta ago adan dimunta na ago bilaqim teq in Bugaw Dimunta ago naw amo amo na asuleqin nag. Negim hulosad in mataw tumoqiyta teq hodhodab eraq daqayta na ago agamukan gibilan kammo. Korin on mataw nagah kagan bunmo anan ginad a hi em hasad in daq haresmo em yaqayta. Teq Pol in gamuk dimun diqta God anad ezaq usaqta na gibilen siram.
Teq nagah araq ayahta Pol anan bilamta na in kazaq. Ni on mataw bunmo ginan ninad bilaqdaqta na in naw ameb diqta God in ago on mataw negaqta. Gamuk na ni 1 Korin 13 nab naguneq teq ahol waqdaq.
Krais ago on mataw an a hi mugad gihol abin wazid a hi eraqdaqta
1
Pol in Korin on mataw Yesus anan helmo haqayta na gimen gamuk ka mar tonta
1-2 Ari yaqmo Pol, God-mo anad bilaqan in ya ililewunan ya Krais Yesus ago Aposel iyta. Ya imaqbab Sostenes inaq i giger sansandek ka mar tonim ne God ago on mataw uliq Korin-ib Yesus ago nan huritad osayta na gimen eman leh negaq. God ne giwaqid ne in ago on mataw tawonta iyeq os daqay haqad in ne gililewunta. Gililewunan ne Krais Yesus ago hib soqotim osad God ameb ne tawon diq iyim osayta. Teq ne gimomo a haiq. Og saw bunmo on mataw i gigo Iyahta Yesus Krais in gilumsihgo lilewunayta na bunmo in ne nenaqmo God amomo ago diqta iyim osayta. Na ezaqgo Yesus in on mataw en ta asor na gigo Iyahta iyim osad in i gigo Iyahta iyim osaqtamo.
I Gimam God teq i gigo Iyahta Yesus Krais inaq in gigem dimunta negad in ne gigem emid kiskismo usan.
Pol anad dimniysa God esey diq ug
Kam bunmo ya ne ginadin emad God esey diq ugaiqta. Na ezaqgo ne Krais Yesus aholib soqotim inaq ossa God agem dimunta negad in ne gilowan diq tonaqta. Na in kazaq. Ne Krais aholib soqotim ossa in ago nagah dimdimunta kabemmo na ne gigo tiqiyan gamuk dimunta teq ginad dimunta bunmo ne gigo hib ate gwalim giqusaqta. Teq nagah dimunta nawa na ne giholib ayahmo ussa ne Krais awagamun i ne gibilenta na adan tiqemay. Nazaq iyan ne Bugaw Dimunta ago naw araq diq ago siqim a hi iyad ne i gigo Iyahta Yesus Krais teq ulalab muleqeq ta boldaq haqad amen emad ne gihol husisiqsa osayta. Sa inmo zaway negsa ne giwaz meqniyeq ossa le ne gigo kam abebtanta tiqiydaq. Nazaq iyid teq i gigo Iyahta Yesus Krais ago kam ayahta nab ne giholib daq araq ananin waq daqayta na haiq iydaq. God bilamta nazaqmo diq in emaqta. Nazaq iyan in ne gililewunim giqeman ne in atatin i gigo Iyahta Yesus Krais inaq gigem araqibmo iyim osayta.
Uliq Korin-ib Krais ago on mataw gihol huserim humab amo amo iyiy
10 Ya imaqbaban, i gigo Iyahta Yesus Krais abinib ya atoranmo kazaq ne gibilenaiq. Ne bunmo araqibmo osad gamuk araqibmo bilaqad gihol uroteq amo amo hi iyiy haqaiq. Ad ne ned amulikmo os nog iyad gigem ginad amulikmo iyeq osiy haqaiq. 11 Ya imaqbaban, aw anan Klowe haqayta na ago walmataw asor bolim kazaq ibilenim bilaqiy, Ne gilikmanib an mug ayahmo usaq haqiy. 12 Ne gigo mataw asor bilaqay, I Pol ago dauhibta haqay. Sa asor bilaqay, I Apolos ago dauhibta haqay. Sa asor bilaqay, I Pita ago dauhibta haqsa asor bilaqay, I Krais ago dauhibta haqay. Nazaq iysa ya bilaqaiq.
13 Krais in mataw dauh amo amo gilulin eman ne gamuk nazaq bilaqay ye? Teq yaqmo Pol ne gimen ayib ihol nog hulosim moqan ne nazaq bilaqay ye? Ad ne yaqmo Pol inanib yuw huziy ye? 14 Ne gilikmanib mataw giger Krispus ayow Gayus inaq naqmo ya yuwub huz negta. Teq mataw asor na ya a hi huz negta. Ya ne kabemmo a hi gihuz negta na ago ya inad tidimniyaq. 15 Na ezaqgo mataw in ne ginan bilaq daqay, Korin on mataw Pol-mo abinib yuw huziyta nazaq in a hi bilaq daqay. 16 Helmo ya on mataw Stefanas ago bitab osayta na yuwub huz negtamo. Teq ya ne gigo mataw ta asor gihuz negmo o haiq na ya inad a hi em hasaiq. 17 Krais ya iqeman ya on mataw gihuz neggo a hi luwaiqta. Haiqgam. Ya Yesus awagamun dimunta naqmo on mataw gibilengo haqad in ya iqeman bolta. Teq ya mat inad awaz meqinta iyim gamuk wizwazimmo gibilenaiqta nazaq ya ihol anan a hi bilaqdaiq. Na ezaqgo luweq ya nazaq gamuk wizwazeq bilaqsa mataw gidek sirirsa in ya iqezmo anan helmo haqad teq in Krais ago kruse anadin a hi emad ago zaway asit a hi loyin daqay na ago iyan.
God ago zaway na Krais-mo
18 On mataw God ago maror asan ban osayta na in timeqniyim moqgo danteb osayta. Nazaq iyan ya Yesus awagamun dimunta gibilensa in Krais ayib momta na agamukan huritsa in gamuk agadanta nog iyaq. Sa i on mataw God i gilumsihim giwaqaqta na i gamuk na huritsa in God ago zaway awaz meqin diqta in amalib i giwaqaqta na nog iyaq. 19 God ago marib in gamuk araq kazaq bilam,
Ya mataw gigo ginad awaz meqinta na bayid woqsa ya mataw gimaqbel inaqta na ginad tuwaleboldaiq ham. Aisaya 29.14
20 Nazaq iyan mat anad awaz meqinta na in ezaq haqdaq? Ad mat suleq kabemmo amta na in naga gamukin bilaqdaq? Ad mataw gamukib an wolgo hurit kemiyta na in gamuk ezaqta i gibilen daqay? God in og ka ago mataw ginad awaz meqinta nagan bunmo giqeman in mataw ginad haiqta nog tiqiyay.
21 God-mo anad awaz meqin diqta. In anad em hasimmo mataw gidanin qwayan in ginad awaz meqinta amalib God nagun yo hiqiyayta. Na ezaqgo God in on mataw gimen dante kazaqta emnan anad bilam. In i kabibiy mataw giqeman i in ago gamuk ahuritan araq diqta na amalib on mataw gibilensa in huritad anan helmo haqsa God in gilumsihim giwaqaqta. 22 Ne ginad emiy. Juda on mataw daq azawayin inaqta ahol waqnan atoranmo bilaqayta. Sa ta Grik on mataw in og ka ago nagah bunmo alulin nagunayta. 23 Ta teq i gamuk kazaq on mataw na bunmo gibilenauq. Krais ayib dom wolan momta haqauq. I nazaq gibilensa daq nawa na in daq zawayta nog a hi iysa Juda on mataw i gigo gamuk na anan helmo haqnan ginadnad diq emayta. Sa Grik on mataw gamuk na huritsa in bilaqne gamuk agadanta nog iyaq. 24 Ari God on mataw gililewunta na bunmo, Juda on mataw asor teq Grik on mataw asor inaqmo, in i gigo gamuk na huritim ginad emay, God ago zaway teq in anad awaz meqinta na Krais-mo ago hib ulal tiqiy bugaqta haqay. 25 Na ezaqgo God ago gamuk ahuritan agadan nogta na in mataw gigo ginad awaz meqinta uriyamaqta. Sa God ago daq azawayin haiqta nog na in mataw gigo zaway uriyamaqtamo.
26 Ya imaqbaban, kwaziqmo God ne gililewunan ne in ago maror aduganib gwahtiqiyta na ne anadin ta emiy. Kam nab og ka ago mataw marorta na teq mataw ginad awaz meqinta na teq mataw gibin inaqta na kabemmo ne nenaq a hi gwahtiqiy. 27 Na ezaqgo God in og ka ago mataw ginad awaz meqinta mebay negnan haqad in mataw ginad awaz meqin haiqta nagan gilumim giwam. Ad in og ka ago mataw zawayta na mebay negnan haqad in mataw giwaz meqin haiqta na gilumim giwammo. 28 God in on mataw og kab gibin haiqta teq mataw ginan Meqinta haqayta teq ginan Samanta haqayta naqmo gilumim aholyon giwamta. Daq na amalib in mataw gibin inaqta na giqeman in bilaqne mataw samanta gibin haiqta nog tiqiyiy. 29 Nazaq iyan mat araq in yaqmo ag haqad God ameb ahol abin a hi iluwdaq. 30 Haiqgam. God-mo ne giqeman ne Krais Yesus ago hib soqotim osayta. Ossa Yesus-mo in anad awaz meqinta igsa i ginad inaq iyim osauqta. Teq Yesus-mo abin titnonta i giholib ussa i God ago on mataw tawonta iyim osauqta. Teq Yesus-mo i gizayan i God agota iyim osauqta. 31 Nazaq iyan God ago marib gamuk araq bilamta nazaq i emuq. In bilam,
Mat inmo ahol abin tiqiluwnan haqad teq Iyahta in ulumsihta naqmo ago in ahol abin iluwan ham. Jeremaya 9.24