1 Tesalonaika
o
Sansandek amebta Pol mar tonan uliq Tesalonaika-ib lahta
Gamuk ameb lehaqta
Uliq Tesalonaika in uliq araq saw Masedoniya-ib usaqta. Pol uliq nab lehim Yesus awagamun gibilensa on mataw kabemmo Pol aqez huritim in Yesus Krais anan helmo tihaqiy. Haqsa Juda nazaq gibiyad gigem meqniysa in Pol muzan uliq Tesalonaika hulosim tilah (Aposel 17.1-9 nab teq ni ahol waq). Abeb Pol lehim uliq Korin-ib ossa in ayow Timoti bolim Yesus ago on mataw uliq Tesalonaika-ib ezaq iyim osayta na ago in Pol bulon.
Bulonan Pol in Tesalonaika-ib on mataw ginad helta na zaway ugnan haqad sansandek ka mar ton, in ayogniz giger Timoti ayow Sailas inaq. Mar tonim Pol gamuk alulin kazaqta gibilan. In Tesalonaika on mataw Yesus asen muzinad osayta na ago huritim anad ayahmo dimniysa gibin iluw. Teq Tesalonaika-ib mataw asor Pol abin wazan woqsa Pol ahol adanin qwayim bilam, Ya iyogniz nenaq le ne nenaq osad i Yesus awagamun dimunta gibilenad i ne gigo nagah araq a hi hurew ham. Teq uliq nab Juda mataw helmo a hi haqiyta na in Krais ago on mataw afaqan negsa in zaway iyeq turgo haqad Pol gibilanmo. Ad on mataw na in gigo os kwaziqta na gileh ugad in an haresmo hureqeq inaq hi usgo haqad in bilammo.
Teq afaqan araq ayahta in gigo hib us na kazaq. Yesus muleqim hidmo a ta hi bolsa in ago on mataw Tesalonaika-ibta na asor moqsa in giyogniz ginadnad em yaqay, luweq mataw na hodhodab ussa Yesus ta bolid in kam na ahol a hi waq daqay haqad. Sa ta asor bilaq yaqay, Yesus ta boldaqta na sinsin tiqiysa iyan i kabiy hulosad ginadibmo samanmo osuq haq yaqay. Haqsa Pol bilam, Haiq ham. Yesus ta boleq in mataw tumoqiyta na a hi gihulosdaq ham. Danmeb diq in mataw tumoqiyta na giwazid hodhodab eraqsa in tigiwaqdaq ham. Haqad in gibilan, Ne Yesus amen emad samanmo hi osiy ham. Ne gituw inaq iyeq mataw aseseqta giqez huritad teq ne kabiy dimdimunta emad osiy ham.
Pol ayogniz nenaq in Tesalonaika on mataw ginan ginad diq meqniy
1
Yaqmo Pol, ya iyogniz Sailas ayow Timoti nenaq i gamuk ka mar tonim ne Yesus ago on mataw uliq Tesalonaika-ib osayta na gigo hib eman leh negaq. I Gimam God teq i gigo Iyahta Yesus Krais inaq in ne giwamuzsa ne in gihaqenib osayta.
God agem dimunta negad in ne gigem emid midemeqmo usan.
Tesalonaika on mataw God anan helmo diq haqsa Pol in ginan anad ayahmo dimniy
2-3 Ari kam bunmo i ne ginadin emad God esey ugauqta. Ne God anan helmo haqad kabiy dimunta emayta. Emad ne on mataw ginan ginad bilaqsa gilumsihayta. Teq ne i gigo Iyahta Yesus Krais ta boldaqta na anan helmo diq haqad ne amen emad gituw a hi hiqiyayta. I ne gigo daq dimdimunta nagan anadin emad sirisirimo i ne gimen i Gimam God bulonauqta.
4-5 I gimaqbaban, God ne ginan anad diq bilaqaqta. Kwaziqmo i God ago gamuk dimunta ne gigo hib a lehim gibilensa i giqezab gamuk gwahtiqyaqta na in gamuk amidemqanta nog a hi iyyaq. Haiqgam. I God ago gamuk ne gibilensa God daq azawayin inaqta giqemid gwahtiqyaqmo. Gwahtiqsa God ago Bugaw Dimunta i gilumsihsa i helmo diq haqad gamuk atoranmo gibilenyauqta. I mataw nazaq diqta iyim ne gilikmanib osad gilumsihyauqta na negmo tuhurit kemiyta. I God ago gamuk ne gigo hib a lehan daq nazaq ne gilikmanib gwahtiqan i ginad emauq, Helmo God inmo aholyon ne tigiwamta haqauq.
Kam nab ne God ago gamuk huritsa God ago Bugaw Dimunta in ne ginad wazan eraqsa ne ginad dimniysa gamuk na waqim gigemabmo emiy. Emim teq ne i gigo daq muzinad teq ne Iyahta asen muzinim ne afaqan sorad God ago gamuk na a hi hulosiy. Ne nazaq emsa saw giger Masedoniya-ib teq Akaya-ib on mataw God anan helmo haqayta na bunmo in ne gibiyad ta in negmo gisen tumuzinaymo. Teq ne Iyahta ago gamuk eman saw giger Masedoniya teq Akaya gimomo gigo hib a hi lah. Haiqgam. On mataw uliq saw bunmo in ne God anan helmo haqayta na awagamun tuhuritiymo. Bilaqne mataw zoq iysa ahulan uliq-uliqgo lehaqta nazaq nog. Nazaq iyan i mat araq ne gihol awagamun bulonamta na haiq tiqiy. On mataw bunmo ne gigo tuhurit bugiy. I uliq-uliqgo luwsa on mataw ne giwagamun bilaqsa i huritauqta. In bilaqay, Pol ayogniz nenaq uliq Tesalonaika-ib lehan mataw nabta na in gigem dimunta negad giwaziniy haqayta. Giwazinad in gigo god katiyta nagan gihulosad in gihol buliyim God helta kuluwa-kuluwmo osaqta na ago hib tisoqotiy haqayta. 10 Soqotim in God atatin Amamgo saw huloseq muleqeq ta boldaqta na baq tunim osay haqayta.
God atatin na moqan God wazan ta eramta. Na in Yesus-mo. In i gilumsihsa God ago agem meqniy abeb teq gwahtiqad in bo i a hi gimeqin tondaq.