1 Timoti
o
Sansandek amebta Pol in Timoti amen mar tonan lahta
Gamuk ameb lehaqta
Timoti in mat araq minminta. In anen Juda aw araq. Sa in amam Grik mat araq teq in Juda mat a haiqta. Teq Timoti in uliq Listra, saw Galesiya-ib osta. Ossa Pol nab lehim Yesus awagamun dimunta bilaqsa Timoti huritim Yesus anan helmo tiham. Haqan Pol in Timoti waqim inaq lehim God ago kabiy tiqem yaqay (Aposel 16.1-3 nab ni Timoti ahol awagamun asitmo ahol waqdaq).
Ari ulig asor le tihiqiyan Yesus ago on mataw uliq Efesus-ibta na gilikmanib in gigo mataw danmebta asor eraqim suleq katiyta tibilaq yaqay, Pol mebmebmo gibilan, Daq kazaq teq gwahtiqdaq hamta nazaq (Aposel 20.29-30 nab teq ni ahol waq). Mataw na suleq katiyta bilaqsa Pol ayow Timoti inaq lehim nazaq gibiyad teq Pol in Timoti hulosan uliq Efesus-ib mataw katiyta na giqez wasihnan tuqos. In Timoti hulosad bulon, Ni kab uliq Efesus-ib osad mataw gamuk katiyta amalib suleq bilaqayta na gibilenid in nazaq ta hi emiy ham.
Haqad Pol in saw Masedoniya-ib lehim uliq araqab tuqosad teq in Timoti amen sansandek ka mar tonim eman leh ug, Timoti anadnad a hi emad in awaz diq meqniyeq ago kabiy anononmo tiqemdaq haqad. Pol anad Timoti in mataw aseseqta gamuk katiyta bilaqayta na giqez emid hiqiysa teq in Yesus ago on mataw na suleq helta gibilenad dante dimunta giqisihunsa in gigo os ta titnondaq haqad in gamuk ka bilam. Haqad in anad dimdimunta kabemmo Timoti ugnan haqad amen gimar tonan sansandek kab usaqta.
Timoti inmo ahol wamuzad teq in uliq Efesus-ib on mataw Yesus ago nan huritayta na giwamuz tonanmo
1
Yaqmo Pol, ya Krais Yesus ago Aposel araq. God I Gilumsihim Giwaqaqta na teq in atatin Krais Yesus i amen emim osauqta na inaq in ya inan bilaqan ya Aposel iyta. Timoti, ya inad Krais anan helmo haqaiqta nazaq ni ninad usaqmo. Nazaq iyan ni yaqgo amunmo diq. Ya ninmen gamuk ka mar tonim eman tileh nigaq.
I Gimam God teq i gigo Iyahta Krais Yesus inaq in gigem dimunta nigad in ni ninan ginad meqniysa ni nigem midemeqmo usan.
I gamuk katiyta bayid woqan
Ari kwaziqmo ya nihuloseq saw Masedoniya-ib lehnan haqad gamuk nibilenta na ya muran a ta nibilen tonaiq. Ni nab uliq Efesus-ib osad mataw God ago gamuk bilaq kireh tonim suleq katiyta bilaqayta na atoranmo gibilenid in nazaq ta hi emiy. Ad in tutimmo wagam katiyta bilaqad teq in gisesan giwagamun bilaqayta na in hulosiymo. Gamuk nazaq na in an mug ayah diqmo eman eraqaqta. Eraqsa in gigo walmataw nenaq God ago kabiy emid ayah iygo ginad a hi emayta. Ni ninad em. I ginad God anan helmo haqauqta naqmo in God ago kabiy eman ayah iyaqta. On mataw God ameb gigem dimunmo anumlan haiqmo ussa teq in giholib daq araq meqinta a hi loyinad teq in gimileq a hi iyad God anan helmo diq haqayta, on mataw naqantamo in an anan ginad bilaqsa osayta. Nazaq iyan ni on mataw giwamuzaqta na atoranmo gibilenad ginad wastitaysa in an anan ginad bilaqsa osiy haqad ya tinibilenaiq.
Teq mataw asor in daq dimdimunta nawa ya teko ginan bilayta na hulosad in ginad agadan iysa gamuk samantaqmo bilaqad luwayta. Mataw na in danmebta iyeq God ago maror Moses bilamta na asuleqin bilaqnan ginad usaqta. Ad in gamuk atoran diqmo bilaqayta, bilaqne in ginad em hasayta nog. Teq haiq. In maror na alulin diq ginad a hi em hasadmo bilaqayta.
Ari i ginad em hasad God ago maror Moses mar tonta na adan emsa maror na i gidimun tonaqta. Na i bunmo tuhuritta. Ta teq i maror na anan ginad kazaq em hasuq. God in mataw titnonta giwastitaynan haqad ago maror kwaziqta na eman a hi gwahtim. Haiqgam. God ago maror na in mataw meqinta giwastitaygo usaqta. Mataw naqanta in gunun othasayta teq in nan a hi huritayta teq in God gileh ugayta teq in daq hihiq emayta teq in gigemab ginumlan ayahmo usaqta teq in God bilawunayta teq in ginenmaman ginol emayta teq in mataw asor ginol emaytamo. 10 Teq in an alulib hureqad inaq usayta teq in Sodom gigo daq emayta teq in mataw girin tonim gizaysa in mat araq ago kabibiy mataw samanta iyayta teq in nan katiyta bilaqayta teq in hazizirib gimileq iyad mat dimunta nan ugayta. God ago maror Moses bilamta na in daq meqinta suleq helta bab ugaqta nagan bunmo giwasihgo usaqta. 11 Suleq Yesus awagamun dimunta inaq rirenim usaqta naqmo i anan suleq helta haqauqta. Ad wagam nabmo God ago zaway ulal iy bugsa i ahol waqad i God anan gigem dimniysa abin iluwauqta. Teq ya Yesus awagamun dimunta naqmo on mataw wastitayeqmo gibilengo haqad God ya ibenab amta.
Krais Yesus Pol anan anad meqniyta na ago Pol esey ug
12 I gigo Iyahta Krais Yesus ya ilum kemim inan bilam, Pol atuw inaqta in ya inad usaqta tiqem bugdaq ham. Haqad in ya itowun emim zaway yagan ya in ago kabibiy mat iyim osaiqta. Nazaq iyan ya esey diq tuqugaiq. 13 Helmo kwaziqmo ya in abin bilawunad ya in ago on mataw gimuzad gimeqin tonyaiqta. Ad ya in ago nan a hi huritad ya girerey ayahmo emyaiqta. Ta teq ya in ago a hi hurit kemta na ago ya in anan helmo a hi haqad daq nagan emyaiqta. Nazaq iyan in ya inan anad meqniy. 14 Anad meqniysa i gigo Iyahta na agem dimunta ayahmo yagad ilumsihan ya inad tihastitay. Inad hastitayan ya Krais Yesus anan helmo haqad ya on mataw bunmo igem dimunta tinegaiqmo.
15 Krais Yesus in on mataw God gileh ugad daq meqintab osayta naqmo gilumsihnan og kab bolta. Gamuk nawa na in hel diqtaqmo iyan on mataw bunmo huriteq anan helmo tihaq nagiyta. Teq og kab ya on mataw bunmo giquriyamim ya mat meqin diqta osyaiq. 16 Ossa Yesus hidmo gileh a hi yag. Haiqgam. Ya daq hihiq emad luwsa in ya imen emad sisaqmo os. Osim abeb in ya inan anad meqniysa in ya ilumsihim tiqiwam. Nazaq iyan Yesus ago anad meqniy na yaqgo hib ulal iysa on mataw ya ibiyad ginad emay, God in mat meqin diqta ko ulumsiheq in i tigilumsihdaqmo haqay. Gilumsihid i inaqmo kuluwa-kuluwmo tuqosam haqay. Haqad in Yesus anan helmo tihaqay. 17 Ya God anan inad ayahmo dimniyaqta. In on mataw bunmo gigo king iyim giwamuzad kuluwa-kuluwmo osaqta. Osad in a hi moqdaqta teq in on mataw gimeb ulilemim osad in amomo God diq iyim osaqta. Nazaq iyan i in wazinad abin kuluwa-kuluwmo iluwad osuq. Hel diqtaqmo.
Timoti zaway iyeq daq meqinta bayid woqan
18 Yaqgo amun Timoti, kwaziqmo mataw asor God ago nan tutim ni ninan bilaqiyta nazaqmo ya a ta ni nibilen tonaiq. Ni gamuk na bunmo anadin emad muzin bugsa teq bab ezaq ban bolsa ni inaq an wolad ni niwaz meqniyeq titurdaq. 19 Turad ni God anan helmo diq haqad ni niholib daq araq meqinta a hi loyindaq. Ni ninad em. Mataw asor giholib daq meqinta ussa in loyinim teq in gileh a hi ugiyta. In gigo daq meqinta nazaq alow ugad osim in Yesus anan helmo a ta hi haqimmo tuwoqiy, bilaqne muy kamisib lehim sarteb ulumworim hitimta nazaq nog. 20 Mataw na gilikmanib Himeneus ayow Aleksanda inaq in nazaqmo emiyta. Eman ya giger na giqeman Satan abenab tilehiy. In ginad em haseq teq God anan a ta hi bilawun daqay haqad.