2 Korin
o
Sansandek gigerta Pol mar tonan uliq Korin-ib lahta
Gamuk ameb lehaqta
Yesus ago on mataw uliq Korin-ib osiyta na gilikmanib mataw asor eraqim Pol agilehunan kazaq bilaqiy, Pol amileq iyad in aposel diq a haiqta haqiy. Haqsa Korin on mataw girerey emad Pol hulosnan ton yaqay. Sa Pol afaqan na ahol waqad in mataw na giqez amenin emim gamuk araq awaz meqin diqta sansandekib mar tonim uliq Korin-ib eman tilah. Teq sansandek na nabag iyan muran i a hi wazauqta. Ari Korin sansandek na waqim ahol waqan Pol ago gamuk giqutil uluman in ginad ayahmo meqniy. Ginad meqniysa in ginad buliyim Pol ago hib ta boliy. An Pol nazaq huritim in anad dimniysa in gimen sansandek kaqmo mar tonim in aposel akabiyan alulin diq gibilen has (2 Korin 1.1–7.16).
Teq kam nab Yesus ago on mataw saw Judiya-ibta na meqin diq iyim ossa Yesus ago on mataw gidauhan asor saw Masedoniya-ibta na teq saw Akaya-ibta na in gimen mani humab tuwol yaqay. Sa tekomo Korin on mataw mani asor emnan tibilaqiymo. Nazaq iyan sansandek kab Pol in Korin gigem wazid eraqsa in mebmebmo mani emnan bilaqiyta nazaq in tiqem daqay haqad in atoran nogmo gibilan (2 Korin 8.1–9.15).
Ari abeb Pol ago bab na a ta eraqim in Pol abin wazan diq wom. In bilaqiy, Pol ago zaway haiqgam haqiy. In gamuk anonon a hi bilaqaqta haqiy. In Krais ago a hi hurit kemad in Krais ago gamuk bilaqgo abin haiqta haqiy. Haqan Pol gamuk na huritim aqutil tartay. Sa in ahol adanin qwayad inmo ahol abin iluwad in aposel akabiyan diq emaqta na awagamun tigibilen siram (2 Korin 10.1–13.10).
God Aposel gibenab kabiy amta na ago Pol bilam
1
Ari yaqmo Pol. God-mo anad bilaqan ya Krais Yesus ago Aposel iyta. Ya imaqbab Timoti inaq i sansandek ka ne God ago on mataw Yesus ago nan huritad uliq Korin-ib osayta na teq saw Akaya-ib God ago on mataw tawonta na bunmo gimen sansandek ka i mar tonim eman leh negaq.
I Gimam God teq Iyahta Yesus Krais inaq in gigem dimunta negad in ne gigem emid kiskismo usan.
God Pol ulumsihta na ago Pol esey ug
Ari i God abin iluwuq. In i gigo Iyahta Yesus Krais ago God teq in Yesus Amamtamo. Teq i afaqan amo amo waqad ginad meqniysa ossa i Gimam God in i ginan anad meqniysa ginad waqaqta. 4-5 Afaqan nagan i giholib gwahtiqsa in i ginad waqsa i gigem kiskismo usaqta. Na ezaqgo Krais santitiy ayahmo sorta na asor i giholib bolsa i santitiy kabemmo sorauqtamo. Ad nazaqmo i Krais aholib soqotim inaq ossa in agem kiskismo usaqta na ayahmo diq iyim in wazbalim i gigemab tubolaqtamo. Nazaq iyan God i gigem eman kiskismo usaqta nazaqmo i on mataw gigo afaqan amo amo usaqta na ginad waqsa in gigem kiskismo usaqmo. I ne gilumsiheq giqemid ne ban dimuntab osad gigem kiskismo usdaq haqad i ne gimen afaqan sorad gihol afaqan diq iyaqta. Teq i afaqan sorsa God i ginad waqsa i gigem kiskismo usaqta. Sa ne nazaq i gibiyad i santitiy sor nogmo ne sorad nan kabemmo a hi bilaqsa God ne ginad waqad teq in ne gigem eman kiskismo usaqtamo. I ginad emauq, I santitiy sor nogmo ne sorsa God i gilumsihad gigem eman kiskismo usaqta nazaqmo in ne gilumsihad ne gigem eman kute nemaqtamo. Nazaq iyan i ne ginan ginadnad a hi emad bilaqauq, Ne zaway diq iyeq turad a hi woq daqay haqauq.
Ya imaqbaban, ya saw Esiya-ib osad afaqan sorta na ago gibilensa ne huritiy. Afaqan ayah diqta na ya iholib gwahtiqan ya sorgo biyab a hi iysa in yaqgo zaway bayan diq wom. Sa ya bilaqyaiq, Ya tumoqdaiq daqagya haqyaiq. Helmo diq. Ya ihol loyinad ya bilaqne mat wol emid moqgo ayon bilaqiyta nazaq nog ya ihol loyinyaiq. Kam nab yaqmo ihol ulumsihgo yaqgo zaway tihiqiy. Nazaq iyan ya ihol bunmo eman God mataw tumoqiyta giwazan ta eraqayta na ago hib usyaq. 10-11 Sa afaqan meqin diqta na ya inol eman moqnan tonsa God ya ilumsihim ta iwam. Ad nazaqmo in tiqilumsih tutdaqta. Ya inad bunmo God amomo ago hib eman usaqta. Nazaq iyan ya inad emaiq, Abeb afaqan araq meqinta imeqin tonnan tonsa ne ya ilumsihad imen God bulonsa in a ta ilumsihdaq haqaiq. Ne kabemmo nazaq emsa teq God ne giqez huritad tiqidimun tondaq. Sa on mataw kabemmo God ya ilumsihta na anadin emad in God esey tuqug daqay.
Pol gamuk helta Korin on mataw gibilan
12 Ari ya kazaq ihol abin iluwaiqta. God ya inad wamuzsa ya imileq a hi iyad on mataw bunmo gigo hib ya daq titnonta emad ya inad giger a hi iyaqta. Helmo, ya igem nazaq diq loyinad bilaqaiq. Teq yaqgo luw os na ya mataw og kabta ginad muzinim a hi luwaiqta. Haiqgam. God-mo agem dimunta yagad dante dimunta na iqisihunta. Iqisihunan ya dante na muzad ya ne gigo hib mat nazaq diqta iyim yaqgo daq na ya ne ayahmo giqisihunaiqta. 13-14 Giqisihunad ya ne gimen gamuk araq ne ginad a hi em has daqayta a hi mar tonaiq. Haiqgam. Gamuk ne ahol waqad alulin ginad em has daqayta naqmo ya ne gimen mar tonaiq. Teq ya inad emaiq, Ya mat ezaqta na ago asormo ne tuhuritiyta haqaiq. Ad ya inad ayahta na ne yaqgo hurit kemeq ne ya inan ginad em hasiy haqaiq. Ne yaqgo ginad em hasid teq Iyahta Yesus ta boldaqta nab ya in ameb turad ne gibin iluwdaiqta nazaqmo ne ya ibin tiqiluw daqaymo haqaiq.
15-16 In nazaq diq tiqiydaq haqad ya ime gigermo ne gigo hib le gibiydaiq haqad inad emta. Ya saw Masedoniya-ib lehad danmeb ya le ne tigibiydaiq hay. Gibiyad teq ya gihulosad Masedoniya-ib le oseq teq ya muleqeq ta bolad a ta gibiy tondaiq hay. Gibiysa teq ne ya ilumsiheq iqemid ya saw Judiya-ib ta boldaiq hay. Ya nazaq ime gigermo ne nenaq ossa God ame gigermo ne gidimun tondaq hay. 17 Teq ya inad buliyim nazaq a hi em. Nazaq iyan ne ya inan ginad ezaq emay? Ya ne gibiynan bilayta na ya inad a hi em hasimmo nazaq bilayta ye? Mataw og kabta giqez giger iyaqta nazaq ya emta ye? Mataw na bilaqay, Eqe ya tiqemdaiq haqayta teq in ginad hi emgo ulilemim usaqta. Ya mat nazaqta iyim gamuk haresmo gibilenta ye? Haiq diqmo. 18 God in ago gamuk muzin bugaqta nazaqmo ya emaiqtamo. Ya iqez giger iyim ya eqe nemim teq a ya haiqgam ta nemaiqmo nazaq ya a hi gibilenaiqta.
19 Kwaziqmo i le God atatin Yesus Krais anan gibilenta nab yaqmo Pol teq ya iyogniz Sailas ayow Timoti inaq i giqez giger iysa i eqe nemad haiqgam a hi bilawmo. Haiqgam. Krais aqez giger a hi iyaqta. In aqez amulikmo eqemo nemaqta. 20 Na ezaqgo God i gidimun tonnan hel diqmo bilamta agamukan kabemmo giqusaqta na bunmo Krais ago hib anon tiqemim usaq. Nazaq iyan i Krais inaq soqotim osad God i gidimun tonnan bilamta na i anadin emad i gamuk na anan hel diqtaqmo haqauqta. Haqsa God i gigo hib abin ayahta waqaqta. 21 Teq God inmo i nenaq araqibmo giqeman i bunmo Krais aholib soqotim inaq osad i giwaz diq meqniyim osauqta. Ossa God i gitowun eman i in amomo agota tiqiyim osauqta. 22 I inmo ago iyeq osamta haqad in ago gunun i giholib emim teq in ago Bugaw Dimunta igan i giduganib usaqta. Ussa i ginad emauq, God ago os dimunta in ignan bilamta na ago atowun kawaqmo i tuwazauq haqauq.
Pol uliq Korin-ib hidmo a hi lah
23 Ari ya ne gigo hib a hi lehta na alulin in kazaq. Ya afaqan araq ayahta a ta negid ne ginad ayahmo meqniydaq haqad ya ne gigo uliq Korin-ib hidmo a hi leh. God ya ibiysa ya hel diqmo bilaqaiq. 24 Teq i ne ginad helta na wamuzad kazaq ne ginad emiy haqad nazaq i a hi emauqta. Haiqgam. Ne ginad helmota na awaz meqniyim ussa ne zaway iyim turayta. Nazaq iyan yaqmo Pol teq ya iyogniz nenaq i ne gigo kabiy araqibta iyim i ne ginad emid dimniydaq haqad i ne nenaq garab kabiy emauqta.