2 Tesalonaika
o
Sansandek gigerta Pol mar tonan uliq Tesalonaika-ib lahta
Gamuk ameb lehaqta
Pol in ago sansandek amebta na uliq Tesalonaika-ib eman lehan in gigo afaqan asor usta na tihiqiy. Hiqiyan teq afaqan giger ka us tut. Yesus ago on mataw uliq nabta na asor in Krais ta boldaqta na ago ginadnad emad bilaq yaqay, Iyahta ago kam na tekomo tugwahtimta daqag haq yaqay. Haqsa ta asor in daq haresmo emad in giholyon kabiy araq emnan gituw hiqiy yaqay. Nazaq iyan teq Pol ayogniz giger Sailas ayow Timoti inaq in sansandek gigerta ka Tesalonaika ginad wastitaygo haqad mar toniy.
Mar tonad Pol kazaq bilam, Iyahta ago kam na a hi gwahtiqaq ham. Ameb diq on mataw kabemmo girerey emeq daq meqinta haresmo emad in God tuhulos daqay ham. Sa mat gunun othasdaqta na ulalab tugwahtiqdaq ham. Nagah giger na a hi gwahtiqsamo i ginad emam, Iyahta ago kam na a hi gwahtiqaq haqam ham.
Teq Pol in mataw luw maleynizta na gamuk atoranmo gibilenim bilam, Ne tok nemeq osad giholyon kabiy emiy ham. Ne giyogniz gigo didaq neqad samanmo hikidik osiy ham. Haqad in Tesalonaika on mataw na bunmo gibilenim bilam, I God ago suleq negta na bunmo ne waz naqmo hiqiyeq osad ne an ulumsihad osiy ham.
Iyahta ago kam abeb teq gwahtiqdaqta
1
Yaqmo Pol ya iyogniz giger Sailas ayow Timoti nenaq i gamuk ka mar tonim ne Yesus ago on mataw uliq Tesalonaika-ib osayta na gigo hib eman lehaq. I Gimam God teq i gigo Iyahta Yesus Krais inaq in ne giwamuzsa ne in gihaqenib osayta.
I Gimam God teq Iyahta Yesus Krais inaq in gigem dimunta negad ne gigem emid midemeqmo usan.
Tesalonaika on mataw giwaz meqniyim turad afaqan soriy
I gimaqbaban, tutimmo i ne ginan God esey ugad daq na i a hi hulosamta. I nazaq emamta na in dimun diq. Na ezaqgo ne ginad helmo haqayta na in awaz timeqniyaq. Ad ne bunmo an anan ginad bilaqsa ossa ne gigo daq na ne gilikmanib ayah tiqiyaqmo. Nazaq iyan i uliq saw kabemmo luwad i God ago on mataw Yesus ago nan huritayta na gigo hib ne gibin sorauqta. Sorad i gibilenauq, Tesalonaika on mataw na gibabun in gimeqin tonsa in giwaz meqniyim turayta haqauq. Turad in ginad helmo haqayta na wazad in afaqan teq santitiy sorad gituw a hi hiqiyayta haqauq.
God daq titnonta amalib i gilum kemaqta
Teq muran ne God ago maror aduganib gwahtiqnan haqad afaqan sorayta na in God anad titnonta eman ulal iyaqta. God anad emaq, Ne afaqan sorad oseq teq ne yaqgo maror aduganib gwahtiqgo gibin inaq tiqiy daqay haqaq. Na ezaqgo abeb teq in daq titnonta emad in mataw nawa ne afaqan negayta na giholib amenin emad in mataw na afaqan tinegdaqmo. Negad in ta ne gigo afaqan na walemid ne ginamur tiqem daqay. Ginamur emsa God in i gigo afaqan na walemid i ne nenaq garabmo ginamur tiqemammo. Kam nab Iyahta Yesus Heven huloseq in ago faq amileq ayahta inaqmo bolad in ago angelo giwaz meqinta na nenaq tigehitiq daqay. Gehitiqeq in mataw God ago a hi huritad teq in i gigo Iyahta Yesus awagamun dimunta a hi muzinayta na amenin meqin diqta tinegdaq. Negid mataw na timeqniy haseq in nazaqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay. Osad in Iyahta ago hib pesanmo osad in Iyahta ago zaway mataw ahol waqad abin iluwayta na ahol a ta hi waq daqay. 10 Kam nab Yesus in ago on mataw tawonta na gigo hib abin ayahta waqnan haqad tuboldaq. Bolsa in ago on mataw na in ahol waqad in giqutil riten lamsa in ginad tibilaq gigayindaq. Sa ne inaqmo in ahol waqad abin iluwad ginad tidimniy daqaymo. Na ezaqgo kwaziqmo i ne gigo hib lehim God ne gimen dante amta na agamukan gibilenan ne huritim anan helmo haqiyta na ago iyan.
Pol ayogniz nenaq in Tesalonaika on mataw gilumsihgo haqad God buloniy
11 Kam abebtanta nab ne inaqmo Iyahta abin tiqiluw daqay haqad tutimmo i ne gimen i gigo God kazaq bulonauq. God haqauq, ni Tesalonaika on mataw gililewunan osayta ko giwamuzsa in gigo luw os ningo liley na inaq rireneqmo usan haqauq. Ad ni ningo zaway amalib gilumsihsa in kabiy dimdimunta emnan ginad emayta na em bugiy haqauq. Ad in ni ninan helmo haqad ningo kabiy emsa kabiy na anon kabemmo eman haqauq. 12 Anon emsa in ahol waqad in i gigo Iyahta Yesus abin sorsa Yesus in gibin soranmo haqauq. Ad i bulonauq, I gigo God haqauq, ni teq Iyahta Yesus Krais inaq gigem dimunta on mataw na negad in giyon daq nazaqmo em negiy haqauq.