2 Timoti
o
Sansandek gigerta Pol in Timoti amen mar tonan lahta
Gamuk ameb lehaqta
Pol ame gigerta uliq Rom-ub irquran osad in Timoti amen sansandek ka mar tonim eman leh ug. Kam nab Pol afaqan kabemmo soryaq. In aholyogniz asor God ago kabiy emnan haqad hulosim lehsa in amomo osyaq. Ossa mat amulik-mulikmo bo Pol ahol waqsa bunmo in Pol aholib hiqiy yaqay. Hiqiysa Pol ago hazizir amebta nab in amomo iyim tur. Teq in ago hazizir na le a hi dimniyan in anad tiqemyaq, Muran Rom mataw ka ya inol emid ya tumoqdaiq haqyaq. Nazaq iyan in Timoti bulonid agerab hidmo tuboldaq haqad in amen gamuk ka eman lah.
Timoti in Pol inaq kabiy agaribmo emsa Pol in Timoti loyinsa in ago amun diqta nog iyyaq. Nazaq iyan luweq in irquran osaqta na ago Timoti anad meqniy hasdaq haqad in gamuk awaz meqinta kazaq bulon, Timoti, ni ninad helmota na hi hulosad ni Yesus Krais ago wagam dimunta bilaqaqta na ni waz naqmo hiqiy ham. Ni God ago gamuk na bunmo muzin bugsa mataw afaqan nigad santitiy nigsa ni zaway diq iyeq God kabiy nigta na ni emmo em ham.
Pol anad emyaq, Ya moqid teq Timoti in yaqgo ban waqeq God ago kabiy ka em tuteq ad tilehdaq haqyaq. Haqad in Timoti bulonim bilam, Kabiy ka God-mo agota iyan in wamuzsa in a hikidik woqdaq ham. Sa mataw i gisan ka wol emid moqsa i giwitan le God inaq kuluwa-kuluwmo ginad dimniysa osamta ham. Nazaq iyan Timoti ham, ni ya isen muzinad helmo haqad nidan sosil hi iyan ham. Ad teq ni nigem kiskismo ussa ni mataw ginan ninad bilaqsa afaqan bunmo sor ham.
Timoti aholtuw bulad God ago kabibiy matmo diq iydaq
1
Ari yaqmo Pol. God-mo anad bilaqan ya Krais Yesus ago Aposel iyta. Ya on mataw gibilensa in os dimunta God negnan hel diqmo bilamta na ago hurit kem daqay haqad God in kabiy na ya ibenab amta.
Timoti, ni yaqgo amunmo diq nog iysa ya ni ninan inad bilaqaqta. Ya ninmen gamuk ka mar tonim eman leh nigaq.
I Gimam God teq i gigo Iyahta Krais Yesus inaq in gigem dimunta nigad in ni ninan ginad meqniysa ni nigem midemeqmo usan.
I Yesus awagamun dimunta ago gimebay hi woqan
Ya isesan God abin wazinad ayon lotu em yaqayta nazaqmo ya emaiqmo. Emad ya igem loyinsa in God ameb dimun diqmo usaq. Timoti, taromab teq zeqab inaqmo ya God inaq gamuk emad ya ni ninadin emad God esey ugaiqta. Ad ya nihulosim lehsa ni nimeqil womta na ya anadin emad ya a ta nibiynan inad diq bilaqaq, ya nibiyeq teq inad tidimniydaq haqad. Teq ni nimileq a hi iyad Krais anan helmo diq haqaqta na ya anadin emaiq. Kwaziqmo ni nises Lowis teq ni ninen Yunis in helmo haqad osiyta. An ya inad emaiq in ginad nog ni ninad usaqmo haqaiq. Nazaq iyan kwaziqmo ya iben niholib emim niwazsa ni God ago naw wamta na ni anadin emad akabiyan waz ta eraqsa in niholib ayahmo diq usan. Bilaqne faq miynan tonsa mat ulam haman amileq a ta eraqaqta nazaq nog. Ni ninad em. God in ago Bugaw igan Bugaw na i giqemid i mataw girabungo a haiqta. Haiqgam. Bugaw na i giqemid i zaway diq iyeq osad i on mataw ginan ginad bilaqsa i gigo luw os anononmo wamuzam haqad in ago Bugaw na igta.
Nazaq iyan ni i gigo Iyahta awagamun ulalab bilaqnan nimebay hi woqan. Ad ya Iyahta ago kabiy emsa mataw ya iwazim iqirquran ya kawa osaiqta na ago ni nimebay hi woqanmo. Haiqgam. God zaway nigsa ni ya inaq araqibmo Yesus awagamun dimunta akabiyan emad i araqibmo afaqan soruq. I God ago on mataw tawonta iyeq osam haqad in i gililewunim aholyon giwamta. Teq i kabiy dimdimunta emsa in i gibiyad giwamta nazaq a haiq. In anadibmo agem dimunta samanmo igad in i gilumsihim giwamta. Kwaziqmo diq in og ka eman a hi gwahtiqsamo in anad tiqam, Ya on mataw iholyon giwaqdaiqta na inad negad ya Krais Yesus ago kabiy amalib tigilumsihdaiq ham. 10 Haqan muran mat i gilumsihim giwaqaqta amatin Krais Yesus-mo bo tugwahtiqim in God anad bilaqan usta na eman ulal tiqiy. In bolim moq ago zaway walemim teq in os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na ago dante eman saw anuwanib tugwahtim. An on mataw Yesus awagamun dimunta huritim anan helmo tihaqayta na in dante na ahol waq kemayta.
11 Ya Yesus awagamun dimunta naqmo waqeq a le og saw haresmo bilaqdaiq haqad God ya itowun eman ya in ago Aposel iyta. Iyim ya in ago gamuk na asuleqin on mataw negad luwaiqta. 12 Daq alulin naqmo ago ya kawa santitiy waqad osaiqta. Teq ya imebay a hi woqaq. Na ezaqgo ya mat anan helmo haqaiqta na ago ya tuhurit has. In kabiy dimunta ya ibenab amta na inmo wamuz naqmo hiqiysa yaqgo kabiy na dimunmo ussa le Krais Yesus ta boldaqta na akaman tugwahtiqdaq.
13 Ya suleq dimunta nibilenta na ni anadin emad tuteqmo ni suleq na adan emad os. Osad ni Krais Yesus asen muzad ni God anan helmo haqad teq ni on mataw ginan ninad bilaqan. 14 God ago Bugaw Dimunta i giduganib usaqta na in nilumsihsa ni God kabiy dimunta nibenab amta na anononmo wamuzsa in hi woqan.
15 On mataw saw Esiya-ibta na bunmo gileh tiyagiy. Ad in gilikmanib mataw giger Figelus ayow Hermogenes inaq tiqihulosiymo. Na ago ni tuhuritta.
16-17 Teq ya Onesiforus asenlulniz gimen Iyahta bulonaiqta, in mataw na ginan anad meqniydaq haqad. Na ezaqgo ya iqirquran kab ossa Onesiforus in ya iben am waziyta ka ago amebay a hi womta. Haiqgam. In uliq Rom-ub kab bolim in aholtuw bulad inagunad luwim le in bo ya tiqibiyta. In sirisirimo bo ya ibiysa ya igem hastitaysa zaway muturta waqyaiq. 18 Nazaq iyan ya inad awaz meqin amalib Iyahta kazaq bulonaiq, Iyahta haqaiq, kam abebtanta nab ni Onesiforus anan ninad meqniyan haqaiq. Teq mat na uliq Efesus-ib ame kabemmo ya ilumsihtamo. Na ago ni tuhurit kamta.