Kolosi
o
Sansandek Pol mar tonan uliq Kolosi-ib lahta
Gamuk ameb lehaqta
Kolosi in uliq araq saw Esiya-ib usta. Teq Pol uliq nab lehim Yesus awagamun a hi gibilan. Haiqgam. In uliq Efesus-ib irquran osad in mataw ta asor giqeman uliq araq araqab God ago kabiy emnan lehad in uliq Kolosi-ib lehiymo. Lehim in Yesus awagamun dimunta gibilenan Kolosi on mataw asor helmo tihaqiy.
Ari abeb Kolosi on mataw na gilikmanib mataw asor suleq katiyta bilaqad in on mataw gigo ginad helta na walebolnan tonsa Pol tuhurit. Mataw na bilaq yaqay, Ne i gigo gunun ka muzinad ne didaq nagah udinad teq ne gihol abatan asan urotiy haq yaqay (Kolosi 2.11, 16-17; 3.11). Teq ne angelo gimen lotu emiy haq yaqay (Kolosi 2.18). Ad in bilaq yaqay, I gimomo God ago nagah ulilemabta kabemmo ahol tuwawta haq yaqay (Kolosi 2.18).
Nazaq iysa iyan Pol Kolosi gimen sansandek ka mar tonim in gigem zaway neggo haqad eman lahta. In kazaq bilam, Krais in nagah bunmo gifaqin iyim in amomo i ta giwaqdaqta ham. Sa dante ta asor na in i a hi gilumsihdaq ham. Dante katiyta nagan in i giqad Krais ago hib pesan diqmo lehdaqta ham. Ad in bilam, God in Krais-mo amalib nagah bunmo giqeman gwahtiqiyta ham. Teq Krais ago hib God ago anad awaz meqinta teq in ago zaway bunmo ulal tiqiy bugaqta ham. Krais i gimuganib ussa i on mataw muturta iyim i Krais-mo ago daq muzinauqta ham.
Pol bit giqirquran osaytab osad in sansandek ka mar tonim mataw giger Tikikus ayow Onesimus inaq negan in ad uliq Kolosi-ib a lehiyta. Teq Pol in Filemon amen sansandek mar tonad in Onesimus naqmo anan gamuk kabemmo bilamta.
Krais in nagah bunmo gifaqinta iyan os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na alulin teq God ago daq bunmo inmo aholib giqus bugaqta
1
1-2 Ari yaqmo Pol. God-mo anad bilaqan ya Krais Yesus ago Aposel iyta. Ya imaqbab Timoti inaq i giger sansandek ka God ago on mataw tawonta uliq Kolosi-ib osayta na ne gimen mar tonan lehaq. I bunmo araqibmo Krais aholib soqotim inaq osad iyan ne i gimaqbabmo diq iyim osayta. Osad ne Krais ago gamuk muzinad gituw a hi hiqiyayta.
I Gimam God agem dimunta negad in ne gigem emid midemeqmo usan.
Uliq Kolosi on mataw Yesus anan helmo diq haqiy
3-6 Ari kwaziqmo mataw asor Yesus awagamun dimunta ne gigo hib a lehim gibileniy. In gamuk helta na ne gibilensa God ne gimen os dimun diqta wastitayan Heven-ib usaqta na ago ne tuhuritiy. Nazaq iyan muran ne Krais Yesus anan helmo haqad ne God ago on mataw tawonta na bunmo gigem dimunta negayta. I ne giwagamun nazaq huritim kam bunmo i gigo Iyahta Yesus Krais Amam God inaq gamuk emad i esey ugauqta.
Og saw bunmo mataw Yesus awagamun dimunta bilaqsa on mataw kabemmo huritad anan helmo haqsa gamuk na in gigo hib anon kabemmo emaqta. An nazaqmo ne Yesus awagamun waqiyta nabmo gamuk na in ne gigo hib anon emim emim bo muran tiqiy. Na ezaqgo God agem dimunta ne nagta na ago agamukan ne huritim ne ginad em hasim anan helmo diq haqiyta na ago iyan.
Mat anan Epafras haqayta naqmo in God ago gamuk na ne gigo hib a lehan ne huritiyta. I Epafras inaq garabmo God ago kabibiy mataw iyim osauqta. Teq Krais in mat na kabiy ugan in anononmo emad ne gilumsihad atuw a hi hiqiyaqta. Mat na muleqim i gigo hib ta bolim in ne ginan kazaq i gibilan, God ago Bugaw Dimunta ne ginad wamuzsa ne God ago on mataw bunmo ginan ginad bilaqaqta ham.
God Kolosi on mataw ginad helta usaqta na emid awaz meqniydaq haqad Pol in bulon
Epafras nazaq i gibilenan kam nab i ne gimen God bulonim bulonim bolim muran i ne gimen bulon tutad i daq na a hi hulosauqta. I ne gimen God susumun ugad i kazaq bilaqauq, God haqauq, ningo Bugaw Dimunta Kolosi on mataw na giholib emid usad in mataw na ginad emid hastitay bugsa in ginad na awaz meqin diq iyan haqauq. Ginad awaz meqniysa in ninmo ninad muzinad luw daqayta na ago in ginad em hasiy haqauq. 10 Ginad em hasad in Iyahta ago on matawmo diq iyeq luw osiy haqauq. Osad in ningo huritayta na in ginadib ayah iysa in ningo hurit kemiy haqauq. Hurit kemad in kabiy dimdimunta emsa kabiy na anon kabemmo gwahtiqsa Iyahta in ginan agem dimniyan haqauq. 11-12 Haqad i bulonauq, God haqauq, ningo zaway ayah diqta mataw ahol waqad nibin iluwayta na in on mataw na gigemab kabiy emsa in giwaz meqniyeq osiy haqauq. Ossa afaqan amo amo giholib gwahtiqsa in sorad gituw hi hiqiyan haqauq. In ginadmo dimniysa osad Gimam Iyah esey ugiy haqauq. Na ezaqgo ninmo mataw na gimen dante eman in teq leheq ningo on mataw tawonta na bunmo nenaq araqibmo ningo os dimunta tuwaq daqay haqauq. Waqeq in ningo saw anuwanib gwahtiqeq tuqos daqay haqauq.
13 Kwaziqmo romriq ago zaway awaz meqinta i ginad wamuzsa i osyauqta. Ossa God i gilumsihim giwaqim in atatin Yesus ago maror aduganib i giqam. God in atatin na anan anad diq bilaqaqta. 14 Teq God atatin naqmo in i gigo daq meqinta walemad in i gizayan i in agota tiqiy.
Krais in mat ezaqta na ago Pol bilam
15 Ari God atatin na i God ahol a hi waqauqta nog i in ahol waqauqta. In nagah bunmo God giqeman gwahtiqiyta na gigo Iyahta iyim osaqta. 16 Na ezaqgo God in atatin naqmo amalib nagah bunmo Heven-ib teq og kab giqusayta na inaqmo giqeman gwahtiqiyta. Nagah bunmo i gimeb ulal iyayta na teq nagah bunmo i gimeb ulilemim usayta na teq angelo giwaz meqmeqinta maror nog iyim ulilib osayta nagan teq bugaw aseseqta zaway amo amo wazayta nagan bunmo God Atatin inmo giqeman gwahtiqiyta. Gwahtiqim nagah na bunmo inmo anad muzingo osayta. 17 Teq nagah na bunmo a hi gwahtiqsa inmo tuqosta. Nazaq iyan nagah na inmo ago zawayib gwahtiqim giqusayta. 18 On mataw in ago nan huritayta na bunmo gigo gifaqin inmo. Sa on mataw na bilaqne in anon nog iyim osayta.
In nagah bunmo gilulinta iyim in ameb hodhodab tiqeramta. Nazaq iyan God nagah bunmo giqamta na gilikmanib inmo danmeb diq iyim osaqta. 19 Na ezaqgo in Amam anad bilaqan Amamgo zaway teq in anad awaz meqinta teq in ago daq bun diqmo atatin na aholib giqus bugaqta. 20 Sa nagah bunmo Heven-ib teq og kab giqusayta na in God geg ugsa God in atatin na eman ayib othenan turad in anedan tuwom. Woqan bab usta na tihiqiy. Hiqiyan God in daq na amalib nagah nagan bunmo gihureqan in ago hib ta bol bugiy.
21 Kwaziqmo ne gigem meqinta God ugad ne in aholib hiqiy yaqay. Ad ne in anan ginad a hi bilaqsa ne daq meqmeqinta haresmo emad luw yaqay. 22 Luwsa God in atatin eman bolim ne gimen ahol nog hulosim tumom. Moqim in ne gimen dante eman ne God inaq an anobun tuwastitayim osayta. God ne giwastitayid ne in ago on mataw tawonta iyeq ne giholib daq araq ananin waq daqayta haiq iysa ne in ameb titnoneqmo tur daqay haqad in daq na amta. 23 Nazaq iyan ne giwaz meqniyeq ne ginad God anan helmo haqayta na waz naqmo hiqiyeq osiy. Osad God teq ne gidimun tondaqta na ne anan helmo diq haqad ne ginad na hikidik buliyiy. Luweq mat araq gihureqid ne Yesus awagamun dimunta huritiyta na hulos daqay. Mataw Yesus awagamun dimunta og saw bunmo a lehim tibilaqiyta. Sa yaqmo Pol ya inaqmo wagam dimunta na ago kabibiy mat iyim osaiqtamo.
Pol in Kolosi gilumsih
24 Ya ne gilumsihad ne gimen santitiy sorad ya inad dimniysa kawa osaiq. Na ezaqgo Krais in ago on mataw gilumsihnan haqad santitiy sorta na a hi hiqiy bugsa ya santitiy na ya ihol ugim sorad ya tuwolnet bugaiq. Wolnet bugad ya in ago on mataw in anon nog iyim osayta na tigilumsihaiqmo. 25 God ya itowun emim kabiy yagan ya Krais ago on mataw gigo kabibiy mat iyim osaiqta. Ossa in anad ya ne inaqmo gilumsihdaiq haqad in kabiy na ya ibenab eman ya in ago gamuk bunmo ne gibilenaiqta. 26 Kam sisaq diqmo God ago gamuk alulin na ulilemim ussa on mataw bunmo a hi hurit yaqayta. Ari muran kam kab God in ago gamuk ulilemabta na eman inmo ago on mataw tawonta bunmo gimeb ulal tiqiy. 27 God anad in ago gamuk ulilemim usta na on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib anon kabemmo emsa in ago on mataw bunmo ahol waqad abin iluw daqay haqad in nazaq amta. Teq gamuk ulilemabta na alulin kazaq. Krais in ne on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan inaqmo gimuganib osad in teq ne giwaqeq giqad le in ago os dimuntab tigiqemdaq. 28 I Krais awagamun naqmo on mataw en bunmo gibilenauqta. Gibilensa God i ginad eman awaz meqniysa i mataw bunmo gidek wazad God ago suleq negauqta. Ad i ginad emauq, I God ago on mataw bunmo gilumsihsa in Krais aholib soqoteq inaq osad in gihol ginad tizilimsa teq i giqad le God ameb tugwahtiqam haqad i kabiy na emauqta. 29 In nazaq diq tugwahtiqdaq haqad ya iholtuw bulad Krais ago zaway ya iholib ayahmo usaqta na amalib ya iwaz meqniyim yaqgo kabiy na atoranmo emaiqta.