Efesus
o
Sansandek Pol mar tonan uliq Efesus-ib lahta
Gamuk ameb lehaqta
Pol bit giqirquran osaytab osad in sansandek ka mar tonta (Efesus 3.1; 4.1). Mar tonim in mat anan Tikikus haqay na ugan in waqim ad uliq Efesus-ib tilah (Efesus 6.21-22). Teq mataw asor gamuk ka anan ginad emay, Pol anad on mataw uliq Efesus-ibta na gamuk ka ahol waqeq teq in Yesus ago dauh uliq sinsin usayta nagab em lehid in ahol tuwaq daqaymo haqad in mar tonta haqay.
Sansandek ka ago asor gigerta na in kazaq: Efesus 1-3 teq Efesus 4-6. Asor danmebta nab Pol bilam, God in atatin Yesus Krais amalib Juda on mataw teq on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo inaqmo ayahmo gidimun tonta ham. In Krais eman bolim in on mataw bunmo giyon ahol nog hulosan muran on mataw Krais aholib soqotim inaq osayta na bunmo in bilaqne on mataw en amulikmota tiqiyiy ham. In gilikmanib an geg ug na tihiqiyan in bunmo gigem araqibmo tiqiyim osay ham. Teq sansandek ka ago asor gigerta nab Pol kazaq bilam, Krais ago on mataw ginad amulikmo ussa in an alowan tonad teq in gigo os kwaziqta na gileh ugad in God ago daq titnonta naqmo tumuzin daqay ham.
Teq Pol in Krais ago on mataw ned amo amo na giqisihunid in en amulikmo tiqiyiyta na ago ginad em daqay haqad in gamuk awowun kazaq gibilan, God ago on mataw bunmo in God ago bit anon nog iysa Krais in tituq liqab diqta nog iyim bit na anon bunmo soraqta ham (Efesus 2.19-22). Sa on mataw na gihol amulikmo iysa Krais in gihol na ago afaqin ham (Efesus 4.1-16). Teq on mataw na bilaqne aw aduw ahaqenib os nog iysa Krais in aw na aduw nog osaq ham (Efesus 5.22-32).
God Krais eman bolim i gimen dante wastitayan i on mataw muturta tiqiy
1
Ari yaqmo Pol. God-mo anad bilaqan ya Krais Yesus ago Aposel iyta. Ya sansandek ka God ago on mataw tawonta uliq Efesus-ib Krais Yesus ago nan huritad muzinayta na gimen mar tonim eman leh negaq.
I Gimam God teq i gigo Iyahta Yesus Krais inaq in gigem dimunta negad in ne gigem emid kiskismo usan.
Krais i gimen kabiy amta na amalib God i ayahmo gidimun ton
I God abin iluwuq. In i gigo Iyahta Yesus Krais ago God teq in Yesus Amamtamo. In i giqeman i Krais aholib soqotim inaq ossa in i giwitan gidimun tonim ago os dimunta Heven-ib usaqta na tiqig bug. Na in kazaq. Kwaziq diqmo God og ka a hi emadmo in i Yesus inaq soqoteq osamta na ago tibilaqan usta. In i ginan anad am, In Yesus inaq soqoteq teq in ya imeb yaqgo on mataw tawonta iyeq os daqay ham. Osad daq araq ananin waq daqayta in giholib haiq iysa in ya inan ginad diq bilaqsa os daqay ham. God i gimen daq nazaq diq tiqem igdaq haqad in aholyon i gitowun tiqamta. Gitowun emim in Yesus Krais ago kabiy amalib i giwarinan i inmo ago onmin tugwahtiw, in kwaziqmo anad bilaqan usta nazaq. God in atatin Yesus anan anad diq bilaqsa in agem dimunta ugaqta. Nazaq iyan i Yesus inaq soqotim ossa God agem dimunta atatin ugaqta nazaqmo in agem dimunta samanmo naw nog i igaqtamo. Igsa i in ago agem dimunta ayahmo igaqta na anadin emad i abin iluwauqta.
Yesus Krais inmo ahol anedan hulosim i gizayim giwamta. Giwaqan muran i in aholib soqotim inaq ossa in anedan na i gigo daq meqinta tisuhol bugan God in anadin a ta hi emaqta. God agem dimunta ignan haqad in nazaq i gimen dante dimun diqta na am. 8-9 Emad in agem dimunta nawa na ayahmo diq igan giyunin bugan i ginad tihastitay. Hastitayan God anad ulilemim usta na in i giqisihunan i ginad tiqem has. Na ezaqgo God i gilumsihnan anad bilamta na Krais ago hib ulal iysa i ahol waqim God anad ulilemabta na ago tuhurit. 10 Teq God anad na in kazaq. In nagah bunmo giwamuzad dan ugeq ugeq le in anad usaqta nazaqmo in tugwahtiq bugdaq. Gwahtiq bugid nab teq nagah bunmo Heven-ibta teq ogibta inaqmo in Krais ahaqenib iyeq wastitayeqmo tuqus bug daqay.
11-12 God nagah bun diqmo giwamuzad giqemsa in tekomo anad tiqamta nazaqmo diq in gwahtiqayta. Ad kwaziqmo in anad am, Juda on mataw teq danmeb Krais anan helmo haqsa ya iholyon giwaqid in yaqgo on matawmo diq iyeq tuqos daqay ham. Osad ya in gidimun tonta na ago in anadin emad in tuteqmo ya ibin tiqiluw daqay ham. Nazaq iyan God in i Juda asor ginan anad amta nazaqmo in bilaqan i in anad na muzinim danmeb Krais anan helmo tihawta.
13 Ari ne on mataw Juda a haiqta na, ne inaqmo Yesus awagamun dimunta na tuhuritiymo. Ne God ago gamuk helta na huritim ginad emiy, God i inaqmo tigiwaqdaq haqad ne Krais anan helmo tihaqiy. Haqad ne Krais inaq soqotim ossa God in ago Bugaw Dimunta ne tinag, in ago on mataw bunmo negnan hel diqmo bilamta nazaq. Negan ne ginad emay, Helmo, i God ago on matawmo diq tiqiyim osauqta haqay. 14 I Yesus anan helmo haqauqta na bunmo i God ago Bugaw Dimunta tuwawta. Waqim inaq osad i ginad emauq, God ago Bugaw i giholib usaqta ka in God ago os dimunta in teq igdaqta na atowun nog i giholib usaqta haqauq. God ago Bugaw Dimunta ka i giholib ussa le God i giwaqid i in ago on mataw tiqiy hasamta haqauq. Haqad God i gidimun tonta na i anadin emad abin tutimmo iluwauqta.
God Efesus on mataw ginad emid hastitaydaq haqad Pol in bulon
15 Ari mataw ne gibin kazaq bilaqsa ya huritta. Ne Iyahta Yesus anan helmo haqad ne God ago on mataw tawonta na bunmo ginan ginad bilaqaqta. 16 Ya ne gibin nazaq huritim tutimmo ya God inaq gamuk emad esey ugaiqta. 17 I gigo Iyahta Yesus Krais ago God in i Gimam iyim uliq Heven-ib abin teq ahol anuwan ayahta inaq osaqta. Nazaq iyan ya in inaq gamuk emad ya ne ginadin emad kazaq bulonaiq, God haqaiq ni ninad dimunta Efesus on mataw na negsa in ginad awaz meqniyan haqaiq. Awaz meqniysa ni ningo gamuk alulin ulilemim usaqta na emid in gimeb ulal iysa in ningo hurit hasiy haqaiq. 18 Ad ni in ginad emid hastitayanmo haqaiq. Hastitaysa ni in giwaqeq gidimun tonnan haqad gililewunta na ago in ginad emiy haqaiq. Ginad emad in ningo os dimunta abin inaqta na ago huritiy haqaiq. Ningo on mataw tawonta bunmo in ningo os dimunta na tuwaqim in mataw ginaghan inaqta nog iyim osayta haqaiq. 19 Teq ya God kazaq bulonaiqmo, Efesus mataw na in ningo zaway awaz meqinta i on mataw ni ninan helmo haqauqta giholib kabiy emaqta na ago in loyiniymo haqaiq. Loyinad ningo zaway in nagah ayah diqmo iyan in a hi ulum kem daqayta na ago in ginad em hasiymo haqaiq.
20 Zaway naqmo kwaziqmo Krais aholib kabiy eman in hodhodab usim ta eramta. Eraqan God ago zaway naqmo Krais eman in Heven-ib gwalehim God aben aqabun ban tuqos woqim osaqta. 21 Osad muran in bugaw aseseqta zaway amo amo wazayta nagan teq angelo giwaz meqmeqinta maror nog iyim ulilib osayta nagan bunmo giquriyamim in ulilibmo diq osaqta. Osad in nagah aseseqta gibin inaqta nagan bunmo giquriyamad kam muturta teq gwahtiqdaqta nab in abin nazaqmo tuqos tutdaqtamo. 22 God in on mataw Krais ago nan huritayta na ginadin emad in nagah bunmo giqeman Krais ahaqenib tiqiy bugsa in Krais eman nagah na bunmo gifaqin tiqiy. 23 Teq on mataw Krais ago nan huritayta na in Krais anon iyim in Krais ahol bunmo iyim osayta. Sa Krais-mo in og kait inaq giwaleq ton bugim osaqtamo.