Jems
Gamuk ameb lehaqta
Sansandek ka mat araq anan Jems haqay na mar tonta. Mataw kabemmo ginad emay, Yesus amikqan Jems naqmo gamuk ka mar tonta haqay. Mat na Yesus ago dauh uliq Jerusalem-ub osiyta na gigo maror iyim osta (Aposel 15.13; 21.18). Sa Juda on mataw Yesus anan helmo haqiyta na kabemmo le uliq saw haresmo ossa Jems in ginad helta ulumsihid awaz meqniydaq haqad gimen gamuk ka mar tonta.
On mataw na Yesus anan helmo haqiyta teq in gidan sosil iysa afaqan kabemmo in gigo hib usyaq. Daq meqinta gilum waqsa in ginad meqinta haresmo em yaqay. Teq mataw ginaghan kabemmota na in mataw gina haiqta gibayan woqsa in igmo ag haq yaqay. Sa in an mugad an agem meqinta ug yaqay. Mataw na Yesus anan helmo haqiyta teq in ginad helta na akabiyan asit a hi em yaqayta.
Nazaq iysa iyan Jems gamuk kabemmo atoran diqmo gibilan. In anad dimdimunta gibilenad in mat anad em haseq ahol anononmo wamuzdaqta na ago in bilam. Ad in bilam, Mat Yesus anan helmo haqaqta na samanmo a hi osdaq ham. Haiqgam ham. Mat na amaqbaban gilowan a hi toneq in samanta Yesus anan helmo haqdaqta ham. Mat dimunta God ago gamuk huritim adan emaqta ham. Ad inmo ahol anadin a hi emad in amaqbaban bunmo gilumsihad in mataw asor gigomo a hi lehaqta ham. Teq in bilam, Yesus ago on mataw in gitenmos wamuzad in mataw gigilehunan a hi bilaq daqay ham. Haiqmo diq ham. Mataw Yesus anan helmo diq haqayta na in gihol amileq amalib God abin iluwad teq in giyogniz gamuk dimdimunta in gilumsihdaqta naqmo neg daqayta ham.
Daq meqinta gilum waqsa i giwaz meqniyeq turad teq i God inaq dimunmo osam
1
Jems sansandek ka mar tonta
Yaqmo Jems. Ya God teq Iyahta Yesus Krais inaq gigo kabibiy matta. Ne gem Isrel on mataw gidauhan 12 nazaq og saw haresmo le osayta na gimen sansandek ka ya mar tonim eman leh negaq. Zeq dimun ne bunmo.
Ya imaqbaban, afaqan amo amo ne giholib gwahtiqsa ne ginadmo dimniyan. Na ezaqgo afaqan nawa ne giholib gwahtiqaqta nagan in ne ginad helmo haqayta na ulum waqaqta. Ulum waqsa ne ginad na hel diqta iyid teq ne tuteqmo giwaz meqniyeq turad a hi woq daqay. Ad ne tuteqmo giwaz meqniyeq turad teq ne gihol kazaq tiloyin daqay. Ne ginad gihol bunmo tiziliman ne tidimniy hasim nagah araq ago siqim a hi iyayta nazaq ne gihol tiloyin daqay.
Mat anad dimunta ago siqim iyeq teq in God bulonan
Ari ne gilikmanib mat araq anad dimunta ago siqim iyeq teq in God bulonid God anad dimunta ayahmo tuqugdaq. On mataw ginad dimunta waqnan God bulonsa in a hi ginadaqta. Haiqgam. In nagah na negnan anad diq bilaqaqta. Teq mat na helmo diq haqad God susumun ugad in anad giger hi eman. Na ezaqgo mat anad haresmo emaqta na in bilaqne tim bolad kamis sorsa haresmo eraqaqta nazaq nog. Mat nazaq anadnad emaqta na in ahol kat ugeq Iyahta teq nagah araq tiyagdaq haqad nazaq in anad hi eman. Haiqgam. Mat nazaqta na anad giger usaqta. Ad daq bunmo in emaqta na in dante amulikmo a hi muzaqta.
Mataw ginaghan inaqta na giyogniz mataw ginaghan haiqta na nenaq gimen gamuk
I gimaqbaban ginaghan haiqta na God ameb gibin inaq iyim osayta na ago in gihol abin iluwiy. 10 Teq mataw gigo nagah kabemmota na in gibin God ameb Yesus ago on mataw bunmo gibin nog usaqta na ago in gihol abin iluwiymo. Na ezaqgo sisihun azizorin emim asitmo usim hiqiyaqta nazaq nog mat anaghan inaqta tihiqiydaqmo. 11 Zeq gwalim huramad afanfan diq iyad sisihun oysa in miliyawim mayaqta. Maysa sisihun na azizorin murwoqim ogib woqsa in awaqan dimunta na timeqniyaqta. Ad nazaqmo mat ago nagah kabemmo inaqta na in bilaqne sisihun azizorin mayim hiqiyaqta nazaq nogmo. In ago kabiy kabemmo emad luwad in kiskismo hiqiyeq le tihiqiy bugdaqmo.
God i gidimun tonad in i giqemid i daq meqintab woqgo a hi gilum waqaqta
12 Mat afaqan sorad awaz meqniyim turaqta na in tidimniyim osaq. Na ezaqgo afaqan na mat na ulum waqsa in sorad a hi woqid teq God in ago os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na naw nog tuqugdaq. Iyahta in on mataw inmo anan ginad bilaqaqta na bunmo naw na negnan haqad hel diqmo tibilamta. 13 Teq daq meqinta mat araq ulum waqsa mat na kazaq hi bilaqan. God-mo ya ilum waqaq haqad in nazaq hi bilaqan. Haiqgam. Daq meqinta God anad hureqgo ago zaway haiqta. Sa God daq meqinta amalib on mataw a hi gilum waqaqtamo. 14 Mat aw amulik-mulikmo gigemab ginad meqinta usaqta naqmo gwahtiqad gilum waqaqta. Ginad meqinta na gilum waqad kat negad gihureqsa in adan emgo gigem eraqaqta. 15 Ad in gigem eraqaqta na tizilimim teq in daq meqinta eman tugwahtiqaqta, bilaqne aw agemab amun tizilimim teq asan ban gwahtiqaqta nazaq nog. Ad daq meqinta na le ayah tiqiy bugim in anamren ulumronan ban meqintab tuwolehaqta.
16 Ya imaqbabanmo diq, ne gihol hi kat ugiy. 17 Nagah dimdimunta on mataw samanmo naw nog waqayta nagan bunmo ulilib usim gehitiqaqta. Nagah anuwanta kaitab oyayta na ginamren naqmo in naw tawonta nagan giqeman i gimen bo hitiqaqta. Teq i Gimam Iyahta na ago daq a hi buliyaqta. Ad zeq nagah araq amalib worireqsa awitan sisaqmo iyim gwalehim a siqim ta iyaqta nazaq nog God a hi iyaqtamo. 18 Inmo anad usta na tuwol net bugnan haqad in ago gamuk helta na amalib i giqeman in asenlulib gwahtiwta. God anad in teq nagah bunmo in giqamta na giwastitayid dimniy daqayta atowun nog igmo danmeb dimniy haseq tuqosam haqad in i giwamta.
I God anan helmo diq haqad daq dimdimunta emad osam
I God ago gamuk huritad muzinuq
19 Ya imaqbabanmo diq, ne bunmo nagah ka ago hurit kemiy. Kam bunmo ne gidek emeq gamuk huritgo haqad gihol wastitayad osiy. Teq ne gamuk amenin hidmo hi bilaqad ne gigem hidmo hi meqniyanmo. 20 Na ezaqgo mat agem meqniyaqta na in God ago daq titnonta a hi emaqta. 21 Nazaq iyan daq anumlan inaqta teq daq meqinta ne giholib kabemmo diq gwahtiqaqta na ne muzid leh bugan. Ad ne gihol wazid woqsa
God ne gigemab gamuk dimunta layta na ne wamuzad alowan toniy. Na ezaqgo God ago gamuk dimunta na ago azawayin inaqta. In ne gilumsiheq giqemid ne dimunmo tuqos daqayta.
22 Teq ne God ago gamuk na huritad muziniy. Luweq ne gamuk na samanta huritad akabiyan asit a hi emad teq ne gihol tikat ug daqay. 23 Mat God ago gamuk huritad teq in adan a hi emaqta na in bilaqne mat galas-ib ahol adulan ahol waqaqta nazaq nog. 24 Mat na ahol anobun galas-ib ahol waqim teq in ahol buliyim lehad hidmo in anobun ezaqta na ago in adek zizalaqta. 25 Ari mat God ago maror dimun diqta na agamukan anononmo ahol waqad muzinad atuw a hi hiqiyaqta, mat na tidimniyim osaqta. Na ezaqgo God ago maror na in mataw giqeman samanmo luw osayta. Mat nazaqta in gamuk na huritim adek a hi zizalaqta. In mat kabiyta iyim gamuk na akabiyan emad atuw a hi hiqiyaqta.
26 Ari luweq mat araq ahol buloneq bilaqdaq, Ya God anadin diq emad ayon lotu emaiqta haqdaq. Haqad teq in anonon atenmos a hi wamuzdaqta. Mat nazaqta na inmo ahol agem tikat ugad in samanta God anadin emad ayon lotu emaqta. 27 Ari ni God anadin emad ayon lotu emdaqta na adanteqin diq kazaq. Onmin ginenmaman tumoqan in amanmaninta osayta na teq on waburta giholbin iyim afaqan sorayta nagan ni le gibiyad tigilumsihdaq. Ad ni ningo luw os anonon diqmo wamuzad og ka ago daq anumlan inaqta na ni aban diq tiqemdaqmo. Lotu adan nazaqta na i Gimam God ameb dimunta anumlan haiqmo usaqta.