Jon
o
Yesus awagamun Jon mar tonta
Gamuk ameb lehaqta
Jon in Yesus awagamun dimunta ka mar tonim in kazaq bilam, Yesus in God ago gamuk nog ham. In mat diq iyim i gilikmanib osad in Amam God ago gibilan kamta ham. Jon nazaq haqad in Yesus abin kazaq i giqisihun. Yesus in God atatin diqta. Teq God in mat atowun emim eman on mataw gilumsihnan bolta amatin na Yesus-mo. Jon anad on mataw Yesus awagamun ka hurit kemad teq in abin nazaq diqta anan helmo haq daqay haqad in wagam ka mar tonta. In anad am, On mataw Yesus anan helmo haqeq teq in kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham (Jon 20.31 nab ni ahol waq). Na ezaqgo Yesus inmo ahol anan bilam, Ya bilaqne bret dimunta Heven-ib usim hitimta na nog ham. On mataw ya iwaqeq inon neq daqayta na in gigemnan a ta hi moq daqay ham (Jon 6.32-35).
Mataw ezeqman Matyu, Mak teq Luk in gigo wagam mar tonan abeb ulig asor le tihiqiyan teq Jon in wagam ka mar ton. Teq Yesus ago gamuk kabemmo mataw ezeqman na a hi mar toniyta na Jon amomo wagam kab mar tonta.
Teq Jon 7.53 nab ni lain araq kazaq
hureqan ussa ahol waqdaq. Mataw asor in 7.53–8.11 na anan bilaqay, Jon gamuk na a hi mar ton daqagya haqayta. Naqmo mat araq mar tonta haqayta.
God ago gamuk in mat diq iyim bo on mataw gilikmanib gwahtiqim os
1
God ago Gamuk on mataw giqeman kuluwa-kuluwmo osayta na in mat diqmo iyim og kab gwahtim
Kwaziq diqmo God ago Gamuk in tuqosta. Gamuk na God inaq osad teq Gamuk na in God-mo. Nagah bunmo og kab a hi gwahtiqsamo mebmebmo diq Gamuk na God inaq osta. Gamuk naqmo in nagah bunmo giqamta. Nagah araq diq dante araqab a hi gwahtimta. Haiqgam. Teq on mataw kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na alulin Gamuk nabmo usaqta. Gamuk na in saw anuwan nog iyad on mataw bunmo gimalib worireqaqta. Teq saw anuwan na romriqab oysa romriq in saw anuwan na a hi wolmiyaqta.
Ari God in mat araq eman bol. In anan Jon haqayta. Jon saw anuwan na anan bilaq kemnan bolta. In on mataw gibilenid in bunmo saw anuwan na anan helmo haq daqay haqad in bolta. Inmo saw anuwan na a haiqta. Haiqgam. In saw anuwan na anan on mataw gibilennan haqad bolta.
Saw anuwan hel diqta on mataw bunmo gimalib worireqaqta na in og kab tugwahtiqyaq. 10 Gwahtiqadmo in on mataw og kabta gilikmanib tuqos. Inmo nagah bunmo og kab giqeman gwahtiqiyta. Teq on mataw og kabta in mat na ahol waqad in ahol a hi waq hasiy. 11 Mat na asenlulmo diq gigo hib bolta teq in asenlul na baymuzim a hi waziniy. 12 Ari on mataw mat na ahol waq hasim waziniyta na bunmo, mat na in giqeman in God ago onminmo diq tiqiyiy. Na ezaqgo on mataw na in anan helmo haqiyta na ago iyan. 13 Teq on mataw God ago onmin iyiyta na in mataw og kabta gilulib a hi gwahtiqiyta. Teq in og ka ago daqib a hi gwahtiqiymo. Mataw ginad bilaqsa giqonan amun emayta nazaq in a hi gwahtiqiy. Haiqgam. God-mo in on mataw na giqeman in ago onmin tiqiyiyta.
14 Ari God ago gamuk na in mat diq iyim i gilikmanib osta. Ossa i in ahol anuwan ahol tuwawta. I in ahol anuwan ahol waqad i bilaqne God atatin amulikmo osaqta naqmo ahol anuwanta ahol waq nog iy. Teq i ahol waqsa in agem dimunta igaqta na teq in gamuk heltaqmo bilaqaqta na in aholib ate gwalim ussa i ahol tuwaw.
15 Teq Jon in mat naqmo anan on mataw gibilenad in lileyim kazaq gibilan, Ya mat naqmo anan gibilenad kazaq bilayta ham. Mat ya ibeb boldaqta na in yaqgo danmebta hay ham. Na ezaqgo hay ya a hi gwahtiqsamo in tuqosta na ago iyan haqad ya bilayta ham.
16 Teq mat nawa Jon anan bilamta na in agem dimunta igad gamuk helta gibilenaqta na aholib ame gwalad usim wazbalim i gimalib woqaqta. Woqsa in aholib daq dimdimunta usaqta na amalib in i bunmo tigidimun tonaq. Gidimun tonsa i daq dimdimunta na loyinsa in nagah mebmebmo God igta na uriyam bugaq. 17 Na ezaqgo God ago maror in mebmebmo igta na Moses abenab bolan i wawta. Ari God agem dimunta igaqta na teq in ago daq helta nagan bunmo Yesus Krais-mo abenab bolta. 18 Mat araq ame anonab God asit ahol a hi wamta. Haiq diqmo. God atatin amulikmo osaqta naqmo in God giqisihunta. Inmo God diqta teq in Amam abuknibmo osaqta. In amomo God eman i gimeb ulal iysa i ahol waqauqta.
Jon mataw huz negyaqta na in on mataw gamuk gibilenyaq
(Matyu 3.1-12; Mak 1.2-8; Luk 3.15-17)
19 Ari Juda mataw aseseqta na in mataw tamaz emayta gigo asor teq Liway mataw Tempel-ib kabiy emayta gigo asor giqeman in Jerusalem hulosim Jon ago hib bolim tisusumun ugiy, Ni nog diq? haqiy. 20 Haqan Jon gibilen kam. Gibilen kemad in ahol alulin na a hi isihyaq. Haiq. In gamuk bilaq sireqimmo kazaq bilam, Ya Krais a haiq ham. 21 Haqan mataw na a ta susumun ugiy, Ta ezaq? haqiy. Luweq ni Elaija iydaq haqiy. An Jon bilam, Haiq ham. Haqan in bilaqiy, Luweq i God ago nantut amen emad osauqta na ninmo iydaq haqiy. Haqan Jon bilam, Na haiqmo ham. 22 Haqan in buloniy, Ni nog? haqiy. I muleqeq ta leheq mataw i giqeman bolta na naga gamukin gibilenam? haqiy. Ta ninmo nihol anan ezaq haqaq? haqiy. 23 Haqan Jon bilam,
Mat aqez saw amatawun haiqtab lileyim bilaqaq, Ne Iyahta ayon dan wastitayiy haqaqta na yaqmo kawa ham. Aisaya 40.3
Kwaziqmo God ago nantut Aisaya bilamta nazaq ham.
24 Ari mataw ginan Farisi haqayta naqmo in mataw na giqeman Jon agerab boliyta. 25 An Jon in gigo susumun amenin nazaq eman mataw na buloniy, Ni bilaqaq, Ya Krais a haiq haqaq haqiy. Ad ya Elaija a haiqmo haqaq haqiy. Teq ya God ago nantut na a haiqmo haqaq haqiy. Nazaq iyan teq ni nagaqgo mataw huz negaq? haqiy. 26 Haqan Jon amenin emim bilam, Ya mataw yuwibmo huz negaiqta ham. Ari ne gilikmanib mat araq nawa turaq ham. Teq ne in ago a hi huritayta ham. 27 Mat na ya ibeb nawa bolaqta ham. In abin ya ibin uriyamta ham. Ya in ahaqenibta ham. In yaqgo Iyahta ham. Ya in ago kabibiy mat samanta ham.
28 Jon yuw Jodan aqurumun kozaq ban uliq anan Betaniy haqayta na agerab luwad mataw huz negsa daq na gwahtimta.
Yesus in God ago Sipsip Amidon
29 Ari tarom iyim saw tihastitayan Yesus Jon ago hib bolsa in ahol tuwam. Ahol waqadmo in on mataw nab turiyta na gibilenim bilam, Ne ahol waqiy ham. God ago Sipsip Amidon* kawaqmo tubol ham. In teq on mataw og saw bunmo gigo daq meqinta tigiwalemdaq ham. 30 Ya kwaziqmo mat kaqmo anan bilayta ham. Ya bilay, Mat araq ya ibeb boldaqta na in yaqgo danmebta hay ham. Na ezaqgo hay ya a hi gwahtiqsamo in tuqosta na ago iyan hay ham. 31 Yaqmo in ago a hi huritta ham. Teq ya bolim on mataw huz negaiqta ka alulin in kazaq ham. Ya on mataw huz negsa mat ko Isrel gimeb ulal iydaq haqad ya kazaq emaiqta ham. 32 Jon nazaq haqad teq in kazaq gibilan, God ago Bugaw Dimunta ah husta nog iyim Heven hulosim gehitiqim mat ko aholib soqotim ossa ya ahol way ham. 33 Yaqmo in ago a hi huritta ham. Teq mat ya iqeman ya bolim mataw yuwub huz negaiqta na in ya ibilenim bilam, Yaqgo Bugaw Dimunta gehitiqeq mat araq aholib soqoteq ossa ni ahol waqad teq ni ninad emdaq, Mat God ago Bugaw Dimunta amalib on mataw huz negdaqta na amatin nawaqmo haqdaq haqad in ya ibilan ham. 34 An ya daq na ahol tuway ham. Ahol waqim ya bilaqaiq, Mat ko in God atatin haqaiq ham.
Yesus disaipel gigermo giwam
35 Ari tarom iyim saw tihastitayan Jon ago disaipel giger nenaq saw nab a ta turiy. 36 Tursa Yesus bo lehsa Jon ahol waqad tibilam, Ne ahol waqiy ham. God ago Sipsip Amidon kowaqmo tilehaq ham. 37 Haqan disaipel giger na nazaq huritadmo in Yesus muzim inaq tilehiy. 38 Lehsa Yesus ahol buliyim giger na muzim bolsa gibiyad in gibilan, Ne naga nagunay? ham. An in buloniy, Rabbi haqiy ni edob osaqta? haqiy. (Hibru nanib gamuk ‘rabbi’ na alulin in ‘tisa’ haqayta.) 39 An Yesus gibilan, Ne boleq ahol waqiy ham. Haqan giger na lehim Yesus ago bit in osaqta na ahol tuwaqiy. Ahol waqad luwsa in 4 kilok imisor nazaq iysa iyan in Yesus inaq tuqosiy.
40 Mataw giger Jon ago nan huritim Yesus muzim inaq lehiyta na gigo araq na anan Andru haqayta. In abab anan Saimon Pita. 41 Abeb Andru muleqim ta bolim iturimmo in le abab Saimon nagunim ahol waqadmo tubulon, I Mesaya ahol tuwaw ham. (Hibru nanib gamuk ‘Mesaya’ na alulin in ‘Krais’ Gamuk ‘Krais’ ka alulin in kazaq: “God mat emid bo i gilumsihdaqta na amatin” haqayta. haqayta.) 42 Andru nazaq bilaqim teq in Saimon waqim ad Yesus ago hib tilah. A lehan Yesus in Saimon ahol waqad bulon, Ni Jon atatin Saimon ham. Abeb ni ninan Sifas haqad biy daqay ham. (Hibru nanib gamuk Sifas haqayta na alulin in ‘Pita’ haqayta.)
Yesus Filip ayow Nataniyel inaq gililewun
43 Ari tarom iyim saw tihastitayan Yesus saw Galiliy-ib lehgo anad tiqam. Anad emim in lehadmo mat araq anan Filip haqayta na ahol waqim tubulon, Ni ya imuzeq bol ham. 44 Filip in uliq Betsaida-ibta. Uliq na in Andru abab Pita inaq gigo uliqta. 45 Ari Yesus nazaq Filip bulonan in eraqim le mat araq anan Nataniyel haqayta nagunim ahol waqad tubulon, Moses in God ago maror agamukan aduganib mat ananin mar tonta na amatin gwahtiqan i ahol tuwaw ham. I ginad emauq, God ago nantut kwaziqmo mat ananin mar toniyta amatin nawaqmo tubol haqauq ham. Na in Josep atatin Yesus uliq Nasaret-ibta ham. 46 Haqan Nataniyel bilam, Uliq Nasaret abin meqinta ham. Daq araq dimunta nazaq uliq nab a hi gwahtiqdaq daqag ham. Haqan Filip bilam, Nab iysa ni bo ahol waq ham.
47 Ari Yesus in Nataniyel bolsa ahol waqadmo in anan bilam, Mat ko ahol waqiy ham. Ko Isrel gigo mat diqmo araq ham. In aholib nan katiyta araq a hi usaqta ham. 48 Haqan Nataniyel tisusumun ug, Ni ezaq tonim yaqgo tuhurit? ham. Haqan Yesus amenin emim bilam, Filip a hi nililewunsa ni ay fik ahaqenib ossa ya nibiyta ham. 49 Haqanmo Nataniyel bilam, Tisa ham ni God atatin ham. Ni Isrel gigo king ham. 50 Haqan Yesus bilam, Ya bilay, Ni ay fik ahaqenib ossa ya nibiy hayta na ago ni ya inan helmo haqaq e? ham. Na in nagah amik ham. Teq ni yaqgo daq aseseqta tigibiydaq ham. 51 Haqad in bulon, Ya helmo nibilenaiq ham. Abeb kait misireq nog iyeq aqez hassa angelo asor Mat Atatin ago hib gewoqad Heven-ib gwalehsa ni tigibiydaq ham.
Yesus in ahol abin teq in ago zaway emid ulal iygo haqad in daq azawayin inaqta giqemyaq

*1:29:

1:41: Gamuk ‘Krais’ ka alulin in kazaq: “God mat emid bo i gilumsihdaqta na amatin” haqayta.