Luk
o
Yesus awagamun Luk mar tonta
Gamuk ameb lehaqta
Luk in mat araq anan Tiyofilus haqay na ago anad helta ulumsihnan haqad Yesus awagamun dimunta ka mar ton ug. Luk ayow Tiyofilus inaq in Juda mataw a haiqta. Teq Luk anad am, Yesus in Juda on mataw teq on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan inaqmo gilumsiheq ta giwaqnan haqad bolta ham. Nazaq iyan Tiyofilus in Yesus awagamun bunmo tuhurit kemdaq haqad in ayon wagam ka wastitayimmo mar tonta.
Teq Yesus awagamun asor Matyu ayow Mak inaq a hi mar toniyta na kabemmo Luk ago wagam kab gimar tonan usaqta. Yesus amunib ossa daq asor in aholib gwahtimta awagamun na teq aw danatabta araq Yesus asen suholta awagamun na teq mataw giger uliq Emeus gigo dan ban Yesus ahol waqiyta awagamun na Luk amomo in wagam nag gimar tonta. Ad nazaqmo Yesus ago gamuk awowun asor in bilamta na Luk amomo mar tonmo. Amun minminta amam hulosim lahta ago gamuk awowun na teq Mat araq ago nagah kabemmota na ayow Lazarus inaq gigo gamuk awowun na teq Samariya-ib mat araq in ago bab anan anad meqniyta ago gamuk awowun nagan in Luk amomo ago wagam kab giqusaqta.
Yesus ago kabiy alulin tiqemnan haqad in on mataw kazaq gibilan, God ago Bugaw Dimunta ya iholib usad zaway yagsa ya God ago gamuk dimunta on mataw meqin diq osayta na gigo hib tibilaqnan ham (Luk 4.18-19 nab ni ahol waq). An helmo diq Luk ago mar kab on mataw afaqan haresmo sorsa Yesus in ginan anad meqniysa in gilumsihim gidimun tonta na agamukan kabemmo giqusaqta.
Luk in Yesus awagamun dimunta ka mar tonim teq abeb in wagam ta araq Aposel Yesus Ago Kabiy Emiyta Giwagamun na in mar tontamo.
1
Luk wagam ka Tiyofilus ayon mar ton
1-2 Mat ayah Tiyofilus, mebmebmo God in ago on mataw gimen daq aseseqta eman i gilikmanib gwahtiqsa mataw asor in gimeb ahol waq bugim teq awagamun bilaq yaqayta. Bilaqad in wagam na akabiyan emad luwad le in i on mataw abeb gwahtiwta i gigo hib wagam na tibilaqiymo. Bilaqsa mataw ta asor kabemmo in wagam anamreniz na giqez muzinim nagah na awagamun mar ton waqiyta.
Nazaq iyan ya inaqmo wagam na tumar tondaiqmo haqad inad emta. Inad emim ya wagam na agamukan bunmo alulin ulum muzad sisaqmo tiluw. Luwim ya daq bunmo gwahtiqiyta na ago tuhurit kemim teq ya wagam ka wastitayimmo mar tonim ninmen eman nawa lehaq. Wagam ka mataw nibilensa ni tuhuritta. Teq in wagam hel diqta nibileniyta na ago ni hurit kemdaq haqad ya ninmen gamuk ka mar tonim nawa eman leh nigaq.
On giger Elisabet ayow Mariya inaq gigem iyim amun emiyta giwagamun
God ago angelo Sekaraya bulonim bilam, God teq amun matta araq tinigdaq ham
Ari king Herot saw Judiya-ib on mataw giwamuzim ossa kam nab mat araq God ayon tamaz emaqta anan Sekaraya haqayta in os. Mat na in tamaz mataw gidauhan araq anan Abiya haqayta na gigo araq. Sa in awe anan Elisabet haqayta. Aw na in tamaz mat aqen diqta anan Aron haqayta na anaynayin araq. Sekaraya awe inaq in Iyahta ago maror agamukan bunmo teq in ago gunun bunmo muzinad in giholib daq araq ananin waq daqayta haiq iysa in God ameb titnonimmo os yaqayta. Teq Elisabet in aw nignigta iyim iyan in aduw inaq gigo amun haiqmo os yaqayta. Ad in giger adinowan diq tiqiyiymo.
Ari kam araqab Sekaraya ago dauhta na gigo kam tugwahtiqan Sekaraya uliq Jerusalem-ub lehim God ameb tamaz emgo akabiyan tiqemyaq. Emad in ago dauh nenaq tamaz em ago adan muzinim in gig amikmikta hunegan Sekaraya anan gwahtiqan in Iyahta ago bit adugan Tawonta nab le tugwahtim, in faq aqasin ahuran dimunta gwalaqta ulamad God ayon tamaz emnan haqad. 10 Sa faq aqasin ahuran dimunta ulamayta akaman nab on mataw kuluwmo asanib humab emim in God bulonad titur yaqay.
11 Tursa Sekaraya Tempel aduganib ago kabiy emad in Iyahta ago angelo araq faq aqasin ahuran dimunta gwalaqta abanan aqabun ger nab tursa in ahol tuwam. 12 Ahol waqad in anadnad emsa rab tuqulum netyaq. 13 Samo angelo na bulonim bilam, Sekaraya ham ni hi rab ham. Ni amun araq waqnan haqad God susumun ugan in ni niqez tuhurit ham. Ni niwe Elisabet teq amun matta araq tiqemdaq ham. Emid teq ni anan Jon haqad biydaq ham.
14 Ni amun na ahol waqad ni ninad dimniysa nigem tidimniydaqmo ham. Sa on mataw kabemmo in ningo amun na anan ginad tidimniy daqaymo ham. 15 Na ezaqgo ham amun na in Iyahta ameb abin inaq iydaq ham. In wain ayun teq yuw atoranta nagan a hi uluwdaq ham. Teq in anen agemab ussamo God ago Bugaw Dimunta in aholib tuboldaq ham. 16 Bolid teq abeb in ayah iyeq in Isrel on mataw kabemmo ginad buliyid in gigo Iyahta God ago hib muleqeq ta leh daqay ham. 17 Teq in anad Elaija anad nog iyeq in Elaija ago zawayibmo Iyahta ayon dan wastitaynan ameb lehdaq ham. Lehad in onmin ginenmaman gigem buliyid in gigo onmin ginadin a ta em daqay ham. Ad in mataw God ago nan a hi huritayta na gigem buliyid in mataw titnonta gigo ginad dimdimunta tuhurit daqay ham. Ningo amun na in nazaq Iyahta ayon on mataw gidauhan araq gihumab wolid ossamo Iyahta boleq in nenaq ginad dimniysa tuqos daqay ham.
18 Haqan Sekaraya in angelo bulon, Ezaq teq ya ningo gamuk na anan helmo haqdaiq? ham. Ya mat nenqab tiqiy ham. Sa ya iwe nazaqmo aw nenqab tiqiymo ham. 19 An angelo amenin emim bilam, Ya Gebriyel ham. Ya God anognib turaiqta ham. God-mo ya iqeman ya gamuk dimunta ka a bo ni tinibilenaiq ham. 20 Ni hurit ham. Yaqgo gamuk ka akaman gwahtiqid teq in anon tiqemdaq ham. Ta teq ni yaqgo gamuk ka anan helmo a hi bilam ham. Nazaq iyan muran diq kabmo ni niqez hiqiyeq ni gamuk a ta hi bilaqdaq ham. Ni nazaq niqez hiqiyeq gamuk a hi bilaqad ossa le gamuk ya nibilenta ka tugwahtiqid nab teq ni niqez inaq ta iydaq ham.
21 Ari on mataw asanib God inaq gamuk emad tur yaqayta na in Sekaraya amen eman haiq in ginad kabemmo tiqem yaqay. Sekaraya ezaq diq tonad Tempel aduganib sisaqmo luwaq? haq yaqay. 22 In nazaq ginadnad emad tursamo Sekaraya bo asanib tugwahtim. Gwahtiqim in aqez tihiqiyan in gamuk araq gibilengo haiq. Nazaq iyan on mataw na ginad tiqemiy, Sekaraya naqagag lul araq diqta Tempel aduganib ahol tuwam haqiy. Samo Sekaraya aqez tihiqiyan in kabiyakibmo on mataw na gibilenyaq.
23 Ari Sekaraya ago kabiy akaman na tihiqiyan in ago uliqab muleqim ta lah. 24-25 Lehim in awe Elisabet inaq usan awe agem tiqiy. Agem iyim in kalam abaynaginmo ulilemim bit aduganib tuqos. Osad in bilaqyaq, Iyahta nob yagim tiqidimun ton haqyaq. Idimun tonim in ya imebay on mataw gimeb usta na tuwalam haqyaq.
Angelo Gebriyel Mariya bulon, Teq ni Yesus emdaq ham
26 Ari Elisabet agem iyim ossa kalam 6 nazaq tihiqiyan God in angelo Gebriyel bulonan in saw Galiliy-ib uliq araq anan Nasaret haqaytab tilah. 27 Lehim in aw araq barasta ago hib tugwahtim. Aw na anan Mariya haqayta. In Devit ago asenlulibta araq. Teq in mat anan Josep haqayta na tuwaqdaq haqad anan bilaqan osyaqta.
28 Ossa kam nab angelo Gebriyel gwahtiqim Mariya bulon, Aw ni nawa osaq e? ham. Iyahta agem dimunta nigad in ni ninaq osaq ham. 29 Haqan Mariya in angelo gamuk bilamta na huritim ahol riten lam. Ritenad in anadibmo bilam, Gamuk ka adugan ezaq diqta ago angelo bilam? ham.
30 Haqan angelo bilam, Mariya ham ni hi rab ham. God agem dimun diqta ni nigaq ham. 31 Ni hurit ham. Ni nigem iyeq teq ni amun matta araq tiqemdaq ham. Emeq ni anan Yesus haqad biydaq ham. 32 Amun na in mat abin ayah diqta iyeq osdaqta ham. Ossa mataw in anan God Ulilib Diqta atatin haq daqay ham. Iyahta God in amun na emid in ases Devit king iyim osta nazaqmo in king iyeq tuqosdaqmo ham. 33 Osad in Jekob asenlulniz Isrel on mataw giwamuzad in king kuluwa-kuluwmo tuqosdaqta ham. Osad in ago kam a hi hiqiydaqta ham.
34 Haqan Mariya in angelo bulonim bilam, Nagah na ya iholib ezaq diq teq gwahtiqdaq? ham. Ya mat araq a hi wayta ham. Ad ya mat araq asit inaq a hi ustamo ham. 35 An angelo amenin emim kazaq bulon, God ago Bugaw Dimunta ningo hib tuboldaq ham. Sa God Ulilib Diqta ago zaway tiniqisih bugdaq ham. Niqisih bugid teq amun na ni nigemab tugwahtiqdaq ham. Ningo amun tawonta na ahol alulin nazaq iyid teq mataw in anan bilaq daqay, God-mo atatin haq daqay ham. 36 Ni ninad em ham. Ni ninedan araq Elisabet na in adinowan tiqiyta teq muran amun matta araq in agemab usaq ham. Kwaziqmo mataw in anan bilaq yaqay, Aw nignigta amun a hi emdaqta haq yaqayta ham. Teq haiq ham. Muran in agem tiqiy ham. Agem iyim in ago kalam 6 nazaq tihiqiy ham. 37 Nazaq iyan God in nagah araq a hi emdaqta a haiq ham. 38 An Mariya bilam, Ni hurit ham. Iyahta ago kabibiy aw ya kawa osaiq ham. Ni ya ibilanta nazaqmo in ya iholib tiqemdaq ham. Haqan angelo huritadmo in Mariya hulosim tilah.
Mariya le Elisabet ahol wam
39 Ari kam nabmo Mariya hidmo eraqim in Elisabet ahol waqnan haqad tilah. Lehim in saw Judiya-ib Elisabet ago uliq garah ban usaqta nab tugwahtim. 40 Gwahtiqim in Sekaraya ago bit aduganib loqim awe Elisabet ahol waqad “Zeq dimun” tuqug. 41 Ugan Elisabet in Mariya aqez huritsamo amun agemab usta na tubaytun. Samo God ago Bugaw Dimunta in Elisabet aholib ayahmo tubol. 42 Bolan in lileyim atoranmo bilam, On bunmo gilikmanib God agem dimun diqta ninmo tinigaq ham. Ad amun nawa nigemab usaqta na God in agem dimunta tuqugaqmo ham. 43 Ya aw dimun a haiq ham. Teq ni yaqgo Iyahta anen ham. Doq tonnan ni yaqgo hib ya ibiynan bol? ham. 44 Ya ni niqez huritsamo ya igemab amun usaqta ka anad dimniysa tubaytun ham. Na ago ya ningo tuhurit kemim kazaq nibilenaiq ham. 45 Aw ni ninad am, Helmo Iyahta ibilanta nazaqmo in tiqem yagdaq haqad ni ninad am ham. Nazaq iyan ni tidimniyim osaq ham.
Mariya ago bar
46-48 Haqan Mariya bilam,
Ya God ago kabibiy awmo ham.
Ya ibin haiqta teq God agem dimunta yag ham.
Nazaq iyan ya inad teq idugan bunmo Iyahta abin tiqiluwaiq ham.
God ya ilumsihim iwaqan ya dimunmo osad igemabmo diq ya in anan inad tidimniyaq ham.
Muran teq abeb on mataw dauh bunmo ya inan bilaq daqay,
Aw naqmo Iyahta in agem dimunta ugan in tidimniyim osta haq daqay ham.
49 God ago zaway ayahmo diq iyan in yaqmen nagah ayahta tiqam ham.
In ago daq bunmo dimunmo iyim titnonimmo lahta ham.
50 On mataw God wazinad ahaqenib ossa in ginan anad meqniyaqta ham.
Ad in mataw na gigo onminta teq onmin na giduganib onminta na ginan anad meqniysa in ago daq na nazaqmo tileh tutdaqta ham.
51 In kabiy awaz meqinta kabemmo tiqamta ham.
Emad in mataw igmo ag haqayta na gimuzan haresmo tilehiy ham.
52 Ad in king giwaz meqinta giwazan woqsa in mataw gibin haiqta na giqeman in mataw gibin inaqta na gigo ban tuwaqiy ham.
53 In nagah dimunta kabemmo mataw ginaghan haiqta na negan giyuninsa in ta mataw ginaghan kabemmota na gimuzan samanmo tilehiy ham.
54-55 In i gisesan hel diqmo gibilenim bilam,
Ya Abraham teq in ago dauh abeb bol daqayta na tuteqmo ya inad tinegdaiq haqad in bilamta ham.
Ad muran in gamuk bilamta na anadin a ta emad in ago on mataw Isrel tigilumsihaq ham.
In gamuk bilamta nazaqmo diq in muzinim tiqemaq ham.
56 Ari Mariya in Elisabet inaq kalam ezeqman nazaqmo osim teq in ago uliqab muleqim ta lah.
Elisabet in ago amun Jon am
57 Ari Elisabet amun emgo akaman tugwahtiqan in amun matta araq tiqam. 58 Eman Iyahta in Elisabet anan anad ayahmo meqniysa amun ugta na ago Elisabet asenlul teq in ayogniz tuhuritiy. Huritim in Elisabet inaq ginad tidimniy yaqay. 59 Sa abeb amun na ago kam 8 nazaq tiqiyan teq mataw in amun ahol abatan asan urotnan tuboliy. Bolim in amun aholnan ugnan haqad in amun amammo anan ugnan bilaqiy. 60 Bilaqan teq amun anen bilam, Haiqgam ham. In anan Jon-mo usdaqta ham. 61 Haqan mataw na buloniy, Ni nisenlul araq aholnan nazaqta haiq haqiy. 62 Haqad in ta amun amam kabiyakibmo susumun ugiy, I amun ka anan doqagta biyam? haqiy. 63 Haqan amam kabiyakibmo gibilenan in ay anabun araq teq zamor asor ugan in gamuk kazaq mar ton. In anan Jon ham. An mataw na gamuk na ahol waqad gihol riten lam. 64 Sa muran diq nawaqmo Sekaraya aqez hiqiyim usta na hulos ugan in aqez inaq iyim gamuk tibilaqad in God abin tiqiluwyaq. 65 Sa Sekaraya awe Elisabet inaq giyogniz bunmo tirab yaqay. Ad in nagah gwahtimta na abin eman saw Judiya-ib uliq bunmo garah ban usaqta nab tileh bug. 66 Lehan on mataw bunmo nagah gwahtimta na ago huritim in anadin emad os yaqay. Osad in Iyahta ago zaway Jon aholib ussa ahol waqad bilaq yaqay, Amun ka ayah iyeq teq in mat ezaq diqta iydaq? haq yaqay.
Sekaraya ago bar
67 Ari God ago Bugaw Dimunta in amun amam Sekaraya aholib ayahmo bol. Bolan God in Sekaraya anad ugan Sekaraya aqezab gamuk gwahtiqsa in kazaq bilam,
68 I Iyahta God abin iluwuq ham.
In ago on mataw Isrel nob negim in gizayim in gigo bab gibenab tigiwaqaq ham.
69 In mat araq awaz meqinta eman in ago kabibiy mat Devit asenlulib tugwahtim ham.
Gwahtiqim in teq i gilumsiheq giwaqid i dimunmo tuqosam ham.
70 Kwaziqmo God in ago nantut tawonta nagan giqezab gamuk eman gwahtimta nazaqmo in tiqam ham.
71 In mat awaz meqinta na eman gwahtiqim in i gilumsihsa i gibabun a hi gimeqin ton daqay ham.
Sa in mataw gigem meqinta igayta na gibenab i giwaqid i dimunmo osam ham.
72 Kwaziqmo God i gisesan hel diqmo gibilenim bilam,
Ya ne ginan inad meqniysa tigilumsihdaiq haqad in bilam ham.
Ad muran in ago gamuk na anadin emad in nazaqmo tiqemaq ham.
73-75 Kwaziqmo in i gises Abraham inaq an adugan wazim in hel diqtaqmo bulonim bilam,
Ni nisesan bab gibenab ossa ya gilumsiheq ta giwaqdaiq haqad in bilam ham.
An muran in i gimen dante nazaq diq tiqem igid i in ago kabibiy mataw tawonta iyeq osad i in ameb daq titnonta emad tuqosam ham.
Ossa kam dimunta na a hi hiqiydaq ham.
76 Ari yaqgo amun ham mataw ni ninan God Ulilib Diqta ago nantut tihaq daqay ham.
Na ezaqgo ni ameb leheq Iyahta ayon dan tuwastitaydaq ham.
77 Wastitayad ni Iyahta ago on mataw gibilensa in gigo daq meqinta gileh ugsa Iyahta gilumsiheq ta giwaqdaq ham.
78 I gigo God in i ginan anad meqniysa in i gilowan diq tonaqta ham.
Teq in ulilib osad i gilumsihaqta na in bilaqne i gigo sawab zeq ahokan gwalsa saw hastitayaq nazaq nog iyaq ham.
79 Nazaq iysa teq i romriqab moqgo danteb osauqta na hulosad i le saw anuwanib tugwahtiqam ham.
Gwahtiqeq ossa Iyahta dan giqisihuneq giqad lehsa i gigo hib bab hiqiysa i gigem kute nemsa tuqosam ham.
80 Ari amun na ayah tiqiyim in anad teq ahol bunmo zilimim in ago zaway inaq tiqiy. Iyim in lehim saw amatawun haiqtab osad in Isrel gimeb ulalab gwahtiqdaqta na akaman amen tiqemyaq.