Matyu
o
Yesus awagamun Matyu mar tonta
Gamuk ameb lehaqta
Yesus awagamun dimunta Matyu mar tonta kab Yesus in ago kabiy alulin emim le in wol eman moqim in eraqim ago walmataw gihulosad Heven-ib Amam ago hib tugwalahta na awagamun bunmo Matyu ago wagam kab giqus bugaqta. Matyu in Juda on mataw Yesus anan helmo haqiyta na ginadin emad in wagam ka mar tonta.
Daq ayah diqta Matyu i giqisihunta na kazaq. Kwaziqmo God gamuk asor awaz meqinta bilaqan ago nantut mar tonan usta. Ussa abeb Yesus gwahtiqim gamuk na bunmo tuwol net bug. Gamuk na ni kazaq naguneq teq ahol waq: Matyu 1.22-23; 2.4-6; 2.14-15; 2.23; 4.13-16; 8.16-17; 12.15-21; 13.34-35; 21.2-5; 21.16; 26.24; 26.31; 26.54; 27.6-10.
Teq nagah araq ayahta Matyu wagam kab bilamta na kazaq. Yesus in Amam God ago on mataw bunmo gigo king iyeq osdaq haqad in ago kabiy daq emyaqta. Ad in anad on mataw bunmo inmo ahaqenib iyeq anad muziniy haqad in gibilenyaqta.
Wagam Matyu mar tonta ka aduganib Yesus gamuk sisaqta bilamta abaynaginmo giqusaq. 1) Matyu 5.1–7.29 nab Yesus garah araq abigmanib gwalehim on mataw God ago maror anan gibilanta na agamukan usaq. 2) Matyu 10 nab Yesus in ago disaipel giqemid uliq-uliqgo leheq in ago suleq gibilen daqay haqad gamuk gibilanta na usaq. 3) Matyu 13 nab Yesus in mataw God ago maror giqisihunnan haqad gamuk awowun kabemmo bilamta na giqusaq. 4) Matyu 18 nab on mataw Yesus ago nan huritad osayta na in ezaq an wamuzad os daqay na ago agamukan usaq. 5) Matyu 24.1–25.46 nab uliq Jerusalem-ub Juda gigo Tempel meqniydaqta na agamukan teq Yesus in ta boldaqta na ago ananin usaqtamo.
Yesus og kab gwahtimta awagamun
1
Yesus asesan ginan
(Luk 3.23-38)
Ari ka Yesus Krais asesan diqmo ginan. Yesus in Devit asenlulibta. Teq Devit in Abraham asenlulibta.
Ari Abraham in Aisak amam.
Sa Aisak in Jekob amam.
Sa Jekob in Juda amaqbaban nenaq gimam.
Sa Juda in Peres ama Sera inaq gimam. Giger na ginen anan Tamar.
Sa Peres in Hesron amam.
Sa Hesron in Ram amam.
Sa Ram in Aminadab amam.
Sa Aminadab in Nason amam.
Sa Nason in Salmon amam.
Sa Salmon in Bowaz amam. Teq Bowaz anen Rahab.
Sa Bowaz in Obet amam. Teq Obet anen Rut.
Sa Obet in Jesi amam.
Sa Jesi in Isrel gigo king Devit amam.
Teq Devit in Solomon amam. Solomon anen in kwaziqmo mat anan Uriya haqayta na awe iyim osta.
Sa Solomon in Rehobowam amam.
Sa Rehobowam in Abiya amam.
Sa Abiya in Asa amam.
Sa Asa in Jehosafat amam.
Sa Jehosafat in Jehoram amam.
Sa Jehoram in Usiya amam.
Sa Usiya in Jotam amam.
Sa Jotam in Ahaz amam.
Sa Ahaz in Hesekiya amam.
10 Sa Hesekiya in Manase amam.
Sa Manase in Emon amam.
Sa Emon in Josaya amam.
11 Sa Josaya in Jekonaya amaqbaban nenaq gimam.
An Jekonaya amaqbaban nenaq gigo kamub Babiloniya mataw bolim Isrel nenaq bab emim in Isrel on mataw giwazim giqad lehim in gigo ogib giqeman in begbeg iyim osiyta.
12 Ari in Isrel giqad Babiloniya-ib lehiyta nab Yesus asesan asor gwahtiqiyta na ginan kazaq:
Jekonaya in Sealtiyel amam.
Sa Sealtiyel in Zerubabel amam.
13 Sa Zerubabel in Abiyut amam.
Sa Abiyut in Eliyakim amam.
Sa Eliyakim in Azor amam.
14 Sa Azor in Zadok amam.
Sa Zadok in Akim amam.
Sa Akim in Eliyut amam.
15 Sa Eliyut in Eleasar amam.
Sa Eleasar in Matan amam.
Sa Matan in Jekob amam.
16 Sa Jekob in Josep amam.
An Josep in Mariya aduw iyan Mariya in Yesus am, on mataw anan Krais* Gamuk Krais ka alulin “God mat emid bo i gilumsihdaqta na amatin” haqayta.’ haqayta na.
17 Nazaq iyan Abraham asenlulib iyim bolim Devit-ib iyta nab Yesus asesan in 14 nazaq iyiy. Ad Devit asenlulib iyim bolim Isrel on mataw Babiloniya-ib begbeg iyim osiyta nab in asesan 14 nazaq iyiy. Ad Isrel on mataw Babiloniya-ib begbeg iyim osim bolim Krais gwahtimta nab in asesan 14 nazaq iyiymo.
Mariya in ago amun Yesus am
(Luk 2.1-7)
18 Ari Yesus Krais anen amta awagamun kazaq. Mariya anan bilaqiy, In teq Josep waqdaq haqiy. Haqan teq Mariya ayow Josep inaq an a hi waqsamo God ago Bugaw Dimunta Mariya aholib bolan in agem tiqiy. 19 Agem iysa aduw Josep nazaq in ago aw ahol waqad anad emyaq, Ya Mariya tuhulosdaiq haqyaq. Haqad teq in mat dimunta iyim in awe mebay ugnan anad a hi bilaqyaq. In anad emyaq, Ya nan kabemmo a hi bilaqad kiskismo tuhulosdaiq haqyaq.
20 Haqad in anad nazaq emad luwad kam araqab in ussa ago sen qway aduganib Iyahta ago angelo araq in ameb tugwahtim. Gwahtiqim in bulon, Devit ases Josep ham. Ni ningo aw Mariya waqgo hi rab ham. Ni hurit ham. Amun nawa ningo aw agemab usaqta na God ago Bugaw Dimunta inmo ugta ham. 21 Ugan ningo aw na amun matta araq tiqemdaq ham. Emid ni anan Yesus biydaq ham. Na ezaqgo in teq ago on mataw gigo daq meqinta giwalemad gimen dante wastitayid in God agerab tileh daqay ham.
22-23 Nazaq iyan daq na in Iyahta ago gamuk araq in kwaziqmo ago nantut aqezab eman gwahtimta na tuwolnet bug. Gamuk na kazaq bilam,
Ne huritiy ham. Aw araq mat inaq asit a hi usta na agem iyeq amun matta araq tiqemdaq haqad in bilam ham. Emid teq mataw amun na anan biyeq Emanuwel tihaq daqay haqad in bilam ham. Aisaya 7.14
Teq gamuk Emanuwel na alulin in kazaq: “God i ginaq osauqta” haqayta.
24 Ari Josep usim ago sen qway na tihiqiyan in tiqeram. Eraqim Iyahta ago angelo bulonta nazaqmo in emim awe Mariya tuwam. 25 Waqim teq in asit inaq a hi ussa le awe amun matta na tiqam. Eman Josep in amun anan Yesus haqad tibiy.

*1:16: Gamuk Krais ka alulin “God mat emid bo i gilumsihdaqta na amatin” haqayta.’ haqayta na.