Mak
o
Yesus awagamun Mak mar tonta
Gamuk ameb lehaqta
Mak in on mataw Yesus ago nan huritad uliq ayahta Rom-ub osiyta na ginadin emad in Yesus awagamun dimunta ka mar tonta. Mataw na Yesus abin in giholib ussa in afaqan kabemmo sor yaqayta. Sa Mak in on mataw na gigem zaway ugid in giwaz meqniyeq ginadnad a hi em daqay haqad in gimen Yesus awagamun ka mar ton.
Mak in aposel araq a haiqta teq in Pita inaq luwsa Pita in Yesus awagamun on mataw gibilensa Mak tuhurit kamta. Hurit kemim in gamuk Pita aqezab wamta naqmo in ago wagam kab mar tonan usaqta.
Teq nagah ayah diqta Mak i giqisihunta na in kazaq. God in atatin Yesus-mo atowun emeq ago Bugaw Dimunta amalib balaw tonid in Amam ago on mataw bunmo gigo king iyeq osdaq haqad in eman bolta. Bolim in ago zaway inaqta iyim in on mataw gamuk awaz meqinta gibilenad teq in gigo bugaw meqinta gimuzad gigo moq kabemmo giwastitayta, mataw in anan helmo haq daqay haqad. Teq on mataw kabemmo Yesus anan ginad a hi em hasim in anan gigem meqniysa baymuziyta. Na ezaqgo God anad am, Yesus in on mataw kabemmo giyon ahol nog huloseq ta giwaqeq teq in king ago ban ulilibta na waqeq tuqos woqdaq ham.
Wagam ka abitanib (16.9) ni lain araq kazaq
hureqan ussa ahol waqdaq. Mataw asor in Mak 16.9-20 na anan bilaqay, Mat araq in Mak ago wagam ka eman hiqiyta haqayta.
Yesus in God ago maror alulin on mataw gibilennan haqad bolta
1
Jon mataw huz negyaqta na in on mataw gamuk gibilenyaq
(Matyu 3.1-12; Luk 3.1-9, 15-17; Jon 1.19-28)
Mar ka in Yesus Krais God atatin awagamun dimunta usaqta. Teq wagam ka alulin in kwaziqmo God ago nantut Aisaya gamuk mar tonta nazaqmo tugwahtimta. Gamuk na bilam,
Ahol waqiy ham. Ya teq mat araq emid in yaqgo gamuk ad danmeb lehdaq ham. Leheq in ninmen dan tuwastitaydaq ham. Malakay 3.1
Mat na aqez saw amatawun haiqtab lileyim bilaqaq, Ne Iyahta ayon dan balaw toniy haqaq ham. Ad ne in ayon dante na wastitayid titnonan haqaq ham. Aisaya 40.3
An abeb Aisaya mat anan bilamta na amatin gwahtiqim saw amatawun haiqtab osad in on mataw tuhuz negyaq. In anan Jon haqayta. Ad in kazaq mataw gibilenyaq. Ne ginad buliyeq ne gigo daq teq ginad meqinta bunmo gileh ugiy haqyaq. Gileh ugad ne bolsa ya huz negiq haqyaq. Ne nazaq emsa teq God in ne gigo daq teq ginad meqinta na tigiwalem bugdaq haqyaq. Haqsa mataw saw Judiya-ibta teq uliq Jerusalem-ubta kabemmo in Jon ago gamuk huritnan agerab tubol yaqay. Bolad in gigo daq teq ginad meqinta ulum hassa Jon giqad le yuw Jodan-ib tigihuz negyaq.
Jon ago tubusan karuw anan kamel haqayta na asan ulim emiyta. Teq in karuw asan asor am gan nog ahulib am wazeq luwyaqta. Luwad in kasum teq garanab kubiq akokin neqad luwyaqta.
Ad in mataw kazaq gibilenyaq, Mat araq teq ya ibeb boldaqta na abin in ya ibin uriyamta haqyaq. Ya in ahaqenibta haqyaq. In yaqgo Iyahta haqyaq. Ya in ago kabibiy mat samanta haqyaq. Ya ne yuwibmo huz negaiqta haqyaq. Ari mat ayahta na boleq teq in God ago Bugaw Dimunta amalib ne tuhuz negdaq haqyaq.
Jon Yesus huz ug
(Matyu 3.13-17; Luk 3.21-22)
Kam nab Yesus uliq Nasaret saw Galiliy-ibta hulosim bolan Jon yuw Jodan-ib in tuhuz ug. 10 Huz ugan Yesus hidmo yuw hulosim dubub gwaladmo ame ulilib gwalehim kait misireq nog iyim aqez hasim ussa in ahol wam. Ahol waqsa God ago Bugaw Dimunta ah husta nog iyim in amalib tigehitim.
11 Gehitiqan Heven-ib God aqez bilam, Ni ya itatin ham. Ya ni ninan inad bilaqsa ya igem dimun diq iyaqta ham.
Satan Yesus ulum wam
(Matyu 4.1-11; Luk 4.1-13)
12 Ari God ago Bugaw Dimunta in Yesus eman saw araq amatawun haiqtab tilah. 13 Lehim saw nab in kam 40 nazaqmo didaq haiqmo os. Ossa Satan gwahtiqim Yesus daq araq meqinta emdaq haqad tuqulum waqyaq. Saw nab Yesus amomo karuw kwasikta nenaq osyaq. Ossamo angelo bolim in tuqulumsih yaqay.
Yesus saw Galiliy-ib ago kabiy alulin am
(Matyu 4.12-17; Luk 4.14-15)
14 Ari mataw in Jon wazim bit giqirquran osaytab eman ossa teq abeb Yesus saw Galiliy-ib gwahtiqim God ago gamuk dimunta on mataw tigibilenyaq. 15 In bilaqyaq, God kwaziqmo kam anan bilam teq gwahtiqdaq hamta na muran tugwahtim haqyaq. Gwahtiqan God ago maror bolim sinsin tiqiy haqyaq. Ne ginad buliyad gigo daq meqinta gileh ugiy haqyaq. Ad ne God ago gamuk dimunta ka anan helmo haqiy haqyaq.
Yesus mataw aweweqmo gililewunan in muzim inaq lehiy
(Matyu 4.18-22; Luk 5.1-11)
16 Ari Yesus yuw-kurorqan Galiliy aqurumnib lehad luwim in Saimon amikqan Andru inaq dob hunegim nabiq waqad luwsa tigibiy. In giger kabiy naqmo em yaqayta amatawun.
17 Yesus mataw giger na gibiyad gibilan, Ne ya imuzeq boliy ham. Bolsa ya giqisihunid ne nabiq waqayta nazaqmo teq ne mataw tigiwaq daqay ham. 18 Haqan hidmo giger na dob hulosan ussa in Yesus muzim inaq tilehiy.
19 Yesus in giger na nenaq asitmo ta leh nog iyimmo in Sebediy atatniz giger Jems ama Jon inaq tigibiy. In nazaqmo muyib osad dob wastitayad osiy. 20 Ossa Yesus giger na gililewunan in gimam Sebediy ago kabibiy mataw nenaq gihulosan muyib ossa in Yesus muzim inaq tilehiymo.
Yesus mat araq aholib bugaw meqinta muz
(Luk 4.31-37)
21 Ari Yesus mataw na nenaq le uliq Kapaneam-ub tugwahtiqiy. Gwahtiqim Juda gigo lotu akamnib Yesus le Juda gigo bit humab wolaytab gwahtiqim mataw suleq negad tuqosyaq. 22 Suleq negsa mataw huritad gihol turuh nem yaqay. Na ezaqgo Yesus ago gamuk in mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na gigo gamuk nog a hi iyyaq. In ago gamuk bilaqne God inmo abin ugan in suleq bilaqaqta nazaq nog iyyaq.
23-24 Samo mat araq ago bugaw meqinta inaqta bolim bit na aduganib gwahtiqim in lileyim bilam, Yesus Nasaret-ibta ham, ni i ezaq gitonnan bol? ham. Ni i gimeqin tonnan daqag ni bolya ham. Ya ningo tuhurit ham. Ni God ago mat tawon diqta naqmo ham. 25 Haqsa Yesus wadim bulon, Ni niqez hiqiy ham. Bugaw meqinta ni mat na hulosad gwahtiqeq leh ham. 26 Haqan bugaw meqinta na in mat na eman woqim abensen hunegsa bugaw na ek tonim gwahtiqimmo tituk. 27 Tukanmo mataw bunmo daq na ahol waqad ginadnad emad teq in an bulon yaqay, I kwaziqmo nagah araq kazaqta ahol a hi wawta haq yaqay. Ka naga daqin diq? haq yaqay. Ka suleq muturta ago azawayin inaqta haq yaqay. Mat ko bugaw meqinta gamukmo gibilensa in aqez huritayta haq yaqay. 28 Nazaq iyan mataw kabemmo in Yesus daq amta na abin eman saw Galiliy-ib uliq bunmo tuhuritiy.
Yesus Pita alen aqawun wastitayan dimniy
(Matyu 8.14-15; Luk 4.38-39)
29 Ari Yesus bit na hulosim in Jems ama Jon inaq giwaqim nenaq Saimon ama Andru inaq gigo bitab tilehiy. 30 Lehanmo mataw bit nabta Yesus buloniy, Saimon alen moq ayahta waqim asan afanfan iyad nawa banab usaq haqiy. 31 Haqan Yesus aw na agerab lehim abenab wazim wazan tiqeram. Eraqim in asan afan iyim usta na tuhulos ug. Hulos uganmo in era lehim Yesus ago mataw na nenaq gimen didaq anaran usta na waqim a bolim tinag.
Yesus on mataw gigo moq inaqta kabemmo giwastitayan dimniyiy
(Matyu 8.16-17; Luk 4.40-41)
32-33 Ari teq zeq wolehsa imisor diq tiqiyan on mataw uliq nabta na bunmo Yesus ago hib bolad teq in giyogniz asor gigo moq inaqta na teq asor giholib bugaw meqinta usaqta na in giwaqim nenaq boliy. Bolim in Yesus bit osaqta na aqezab humab wolim turiy. 34 Tursa Yesus nazaq gibiyad in mataw giholib moq amo amo usta na giwastitayad in gigo bugaw meqinta na gimuzan titukiy. Bugaw meqinta na in Yesus ahol alulin in God atatin na ago tuhuritiyta. Nazaq iyan Yesus ginadad gimuzad gibilenyaq, Ne giqezmo hiqiyeq lehiy haqyaq.
Yesus uliq asorib le luwad ago kabiy emyaq
(Luk 4.42-44)
35 Ari Yesus usim tarom asor ussamo in bit na hulosim saw araq amatawun haiqtab tilah. Lehim in amomo God inaq gamuk emad tuqos. 36 Ossa teq Saimon ayogniz nenaq Yesus nagunim tilehiy. 37 Lehim ahol waqad teq in buloniy, Mataw kabemmo ninagunad luway haqiy. 38 Haqan Yesus bilam, Nab iysa i uliq sinsin sinsin usayta kogabmo lehuq ham. Leheq ya God ago gamuk in tigibilendaiqmo ham. God ya iqeman ya kabiy naqmo emnan bolta ham. 39 Haqad in saw Galiliy ago uliq bunmo tilehyaq. Lehad in mataw gigo bit humab wolaytab gwahtiqeq gamuk dimunta gibilenad teq in mataw gigo bugaw meqinta tigimuzyaq.
Yesus mat araq ago moq lepra inaqta wastitayan dimniy
(Matyu 8.1-4; Luk 5.12-16)
40 Ari Yesus daq nazaq emad luwsa mat araq aholib moq lepra inaqta in agerab tubol. Bolim in Yesus anognib abakbakan ulum laquwim turad kuh tonim in anad meqniysa bulon, Yesus ham ni ninad bilaqsa teq ni ya iwastitayid ya God ameb isan anumlan ka tihiqiydaq ham. 41 Haqan Yesus anad meqniysa in aben itiwunim mat na wazad bulon, Ya inad bilaqaq ham. Ni nisanib ninumlan usaqta na hiqiyan ham. 42 Haqan muran diq nawaqmo mat na ago moq lepra tihiqiy. 43 Hiqiyan Yesus mat na eman lehsa in adek wazim bulon, 44 Ni hurit ham. Daq muran kawa ya niholib emta ka ni mat araq hikidik bulon ham. Ni leheq mat tamaz emaqta naqmo nihol isihun ham. Ad Moses bilamta nazaqmo ni nihol dimniyta na anawun em ham. Emid teq mataw in ningo moq tihiqiyta na ago tuhurit daqay ham. 45 Teq haiq. Mat na lehim nagah bunmo in aholib gwahtimta na in mataw haresmo tigibilan. Nazaq iyan Yesus uliq-uliqgo lehad mataw gimeb a ta hi gwahtiqyaq, luweq ya in gimeb luwsa in bo ya iqisih net daqay haqad. Nazaq haqad in le saw amatawun haiqta nagab luw osyaqta. Ossa on mataw uliq saw bunmo in saw nabmo leheq Yesus ahol waq yaqayta.