Rom
o
Sansandek Pol mar tonan uliq Rom-ub lahta
Gamuk ameb lehaqta
Uliq Rom in kantri Italiy ago uliq danmeb diqta. Teq Pol le Yesus ago on mataw uliq nabta na nenaq osad Yesus awagamun dimunta gibilen kemnan haqad in gimen sansandek ka mar ton nag (Rom 1.15). In anad am, Ya le Rom nenaq oseq teq ya eraqeq kantri Spen-ib Yesus awagamun dimunta bilaqnan lehsa Rom matawta na ilumsiheq iqemid ya tilehdaiq ham (Rom 15.24). Nazaq iyan in aholyon dante wastitayad in naga gamukin diq bilaqad luwaqta na in Rom mataw gibilen kemnan haqad in gimen sansandek ka mar tonta.
Pol kazaq bilam, Juda on mataw teq on mataw en ta asor Juda a haiqta na bunmo inaqmo in daq meqinta ahaqenib giqirquran ossa God in ginan agem meqniyaqta ham. Teq mataw in gigo zawayib og ka ago gunun araq muzineq God ameb gihol dimniy daqayta na haiqgam ham. Nazaq iyan God in ginan anad meqniysa in gihureqid in ago hib ta bolnan haqad in gimen dante araq dimunta samanmo tiqem nag ham. Eman on mataw Yesus Krais anan helmo haqsa God in ginan mat titnonta haqad in giwaqim nenaq osaqta ham. Ad Pol bilam, I Krais aholib soqotim inaq ossa God ago Bugaw Dimunta zaway igad dan giqisihunsa i lehauq ham. Lehsa nagah araq diq i gidanin qwaydaqta haiq iysa i le God ago os dimunta ahiqiy haiqta na tuwaqam ham.
Teq nagah araq ayahta in anan bilamta na kazaq. Juda on mataw muran Krais gileh ugim osayta ham. Ossa God in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan giqeman in ago maror aduganib tubolay ham. Teq abeb God in Juda on mataw na giqemid in ginad buliyeq Krais anan helmo haqad in God ago dauh giduganib le tugwahtiq daqaymo ham.
Gamuk na tihiqiyan Pol ago gamuk abebtanta nab in on mataw Krais anan helmo haqayta na gigo luw os anan bilamta. In bilam, On mataw Yesus ago nan huritayta na in ago gamuk bunmo muzinad in an anan ginad bilaqsa an alowan tonad os daqay ham. Haqad gamuk na abeb in kabiy emnan anad usta na ago bilaqim teq in Rom on mataw na ago zeq dimun nag.
I God anan helmo haqauqta naqmo i giqeman i God ameb on mataw titnonta iyim osauq
1
Pol in Aposel akabiyan emaqta na ago ananin tut
Yaqmo Pol, ya Krais Yesus ago kabibiy mat araq. Inmo ililewunan ya Aposel gwahtiyta. Teq in on mataw gimen dante amta agamukan dimunta na ya bilaqdaiq haqad in ya itowun eman ya God ago gamuk naqmo bilaqgo iyim osaiqta.
Kwaziqmo God gamuk dimunta na eman ago nantut ginadib bolsa in God ago mar tawonta nab mar toniyta. Mar tonan God hel diqmo bilamta nazaqmo tugwahtim. Gamuk dimunta na in God atatinmo anan bilamta. Teq God atatin na King Devit asenlul giduganib gwahtiqim in mat diq iyta. Iyim in moqim hodhodab ta eraqan daq azawayin inaqta na amalib in ahol alulin in God-mo Atatin Diqta na ulal tiqiy. Na i gigo Iyahta Yesus Krais-mo. Teq ya Yesus Krais anan helmo haqan God agem dimunta yagad Aposel akabiyan ya ibenab amta. In anad ya kabiy na emsa on mataw en bunmo gilikmanib kabemmo God anad muzinad Yesus anan helmo haqsa Yesus abin ayahmo diq iydaq haqad in ya iwaqim kabiy nab iqamta. An teq on mataw na gilikmanib God in ne inaqmo gililewunan ne Yesus Krais ago on mataw tiqiyiymo.
Ne God ago on mataw uliq Rom-ub osayta na ya ne gimen sansandek ka mar tonim eman leh negaq. God ne ginan anad bilaqsa gililewunan ne in ago tawonta iyim osayta.
I Gimam God teq Iyahta Yesus Krais inaq in gigem dimunta negad ne gigem emid midemeqmo usan.
Pol le Rom gibiygo haqad anad am
Danmeb diq ya kazaq gibilendaiq, Ne ginad God anan helmo haqayta na awaz meqin diq iysa og saw bunmo mataw in ne ginan nazaq bilaqayta haqdaiq. Nazaq iysa iyan ya igo God inaq gamuk emad ya Yesus Krais abinib ne bunmo gimen in esey ugaiqta. 9-10 Ya God ago kabibiy mat iyim ya in atatin Yesus awagamun dimunta akabiyan emad ya kabiy na ihol bunmo ugaiqta. God ya ibiysa ya helmo bilaqaiq. Tutimmo ya ne ginadin emad ne gimen God bulonaiqta. Bulonad sirisirimo ya susumun ugaiq, Ni ninad bilaqid teq ni yaqyon dan wastitayid ya Rom gigo hib lehiq haqaiq. 11 Na ezaqgo ya iholib naw usaqta ka amalib ya ne giwitan gilumsihid ne zaway iyeq tur daqay haqad ya ne gigo hib lehnan inad diq bilaqaqta. 12 Teq ya inad kazaq usaqmo. Ya ne gigo hib lehid ne ginad helta na ya ilumsihsa ta ya inad helta na ne tigilumsihdaqmo haqaiq. I nazaq an ulumsihad teq i bunmo ginad God anan helmo haqauqta na awaz meqniysa i gigem zaway tiqiydaq haqaiq.
13 Ya imaqbaban, ya gamuk ka gibilensa ne huritiy. Yaqgo kabiy in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo gigo hib anon tiqamta. Ad ya inad yaqgo kabiy anon asor ne gigo hib usdaqmo haqad ya ime kabemmo ne gigo hib lehnan inad emyaiqta. Teq haiq, daq hares gwahtiqad ya idanin qwayyaq. 14 Teq God ayahmo ilumsihta na amenin ya emad ya nazaqmo on mataw bunmo God ago gamuk dimunta amalib gilumsihaiqtamo. Gilumsihad ya on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo, Grik mataw teq mataw yabyabta inaqmo God ago gamuk gibilenaiqta. Mataw na asor ginad inaqta teq asor ginad a hi emayta. Teq ya na ago a hi bilaqad ya mataw na bunmo God ago gamuk negaiqta. 15 Nazaq iyan ya uliq Rom-ub nab leheq ne inaqmo Yesus awagamun dimunta gibilennan ya iqutil diq eraqaqta.
Yesus awagamun dimunta na in God ago zawayta
16 Yesus awagamun dimunta naqmo in God ago zaway awaz meqinta in amalib on mataw gilumsihim giwaqim ban dimuntab giqemaqta. Nazaq iyan ya Yesus awagamun dimunta na bilaqad imebay a hi woqaqta. Wagam na Juda on mataw gimen danmeb gwahtiqim teq in ta on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan inaqmo gimen gwahtimtamo. 17 God on mataw giqeman titnonta iyayta na adan Yesus awagamun nabmo ulal iyim usaqta. Na in kazaq. I God anan helmo haqauqta naqmo amomo i giqeman i God ameb on mataw titnonta iyauqta. God ago marib gamuk nazaqmo bilaqan usaqta. Gamuk na bilam,
On mataw God aqez anan helmo haqan in ginan titnonta hamta naqmo in God inaq dimunmo tuqos daqayta ham. Habakuk 2.4
On mataw bunmo God gileh ugayta
18 On mataw og kabta bunmo God gileh ugad in gigo daq meqinta amalib gamuk helta bayan woqaqta. Woqsa God Heven-ib osad mataw na ginan agem meqniysa in gigo daq meqinta nagan amenin ulalabmo negaqta. 19 Na ezaqgo God in mat ezaq diqta na ago in on mataw bunmo giqisihunsa ahol waqayta. 20 Ad kwaziqmo in og kab nagah bunmo giqamta nabmo iyim bo muran kam kabmo on mataw in nagah God giqamta nagan ahol waqayta. Ahol waqsa nagah naqmo in God ulilemim osaqta na eman gimeb ulal tiqiyaq. Ulal iysa in God ago zaway tutimmo usaqta na ahol waqad in God ulilib osad nagah bunmo giwamuzaqta na ago ginad em hasayta. Nazaq iyan mat araq bilaqdaq, Ya God ago a hi hurit haqdaqta na haiqmo diq.
21 On mataw God ago tuhuritayta teq in abin wazinad esey a hi ugayta. In daq samanta kabemmo diq anadin emad ginad agadan iysa in romriqab os nog iyad daq helta a hi loyin kemayta. 22 In bilaqay, I gimaqbel inaq haqayta. Teq haiq. In ginad ayemyemqan iyim osayta. 23 God abin ayah diqta inaq iyim in kuluwa-kuluwmo osaqta. Ta teq on mataw God gileh ugad abanab in nagah osim moqayta gidulan giqemayta. Giqemad in mat adulan teq ah adulan teq karuw amo amo gidulan teq nagah ahulinaqta nagan gidulan naqmo giyon lotu emayta.
On mataw daq amo amo meqinta emayta
24 On mataw daq meqinta nazaq emsa God in giholib hiqiyan in ginad meqinta gigemab usaqta na muzinad daq anumlan inaqta emayta. Emad in an mebay ugad an meqin tonayta. 25 God nagah bunmo giqeman gwahtiqiyta. Hel diqtaqmo in abin ayahta na nazaqmo kuluwa-kuluwmo tuqusdaqta. Ta teq on mataw gamuk helta nawa God anan bilamta na hulosan ussa abanab in gamuk katiyta waqim muzinayta. Muzinad in mat nagah bunmo giqamta na gileh ugad in ago nagah in giqamta naqmo giwazinad gibin iluwayta.
26 In nazaq emsa iyan God gileh negan in gihol eraqsa daq amebay inaqta naqmo emad osayta. In gigo on an waq adan dimunta na hulosad in daq hi emnanta emayta. 27 Ad mataw nazaqmo in aw waqeq inaq wastitayeqmo osgo adan na hulosad in gimo an ahol waqad gihol eraqaqta. Gihol eraqsa mat in matmo inaq daq amebay inaqta emayta. Emsa daq meqinta na in gimo giholib anon emsa in amenin meqinta waqayta.
28 On mataw God gileh ugad abin a hi iluwsa God gihulosan in gimo ginad samanta naqmo muzinad daq hi emnanta emad luwayta. 29 Luwad in giholib daq meqinta naqmo ame gwalim ussa in an meqin tonayta teq in nagah utetayta teq in an bab ugayta teq in mat ago nagah kabemmota anan gigem meqniyayta teq in mataw ginol emayta teq in an mugayta teq in katiyayta teq in mataw gimeqin tonayta teq in an agilehunan bilaqayta. 30 Teq in mataw gibilawunayta teq in gigem meqinta God ugayta teq in mataw haresmo ginolayta teq in igmo ag haqayta teq in gimo gihol abin wazan eraqaqta teq in ginadibmo daq meqinta haresmo muturta eman gwahtiqaqta teq in ginenmaman giqez othasayta. 31 Teq in ginad hi emta adan emayta teq in nan bilaqad adan a hi emayta teq in an anan ginad a hi bilaqaqta teq in mataw ginan ginad a hi meqniyayta. 32 On mataw God gunun amta na ago tuhuritayta. Gunun na bilam, Mataw nawa daq meqinta nazaq emayta na tumoq bug daqay ham. Ta teq in gunun na a hi rabunad daq meqinta nagan emmo emayta. Emad in mataw ta asor daq meqmeqinta na emsa gibiyad in esey haqad gisen baysihayta.