Taitus
o
Sansandek Pol in Taitus amen mar tonan lahta
Gamuk ameb lehaqta
Taitus in Juda mat a haiqta. Teq in Yesus anan helmo tihaqan Pol in waqim inaq on mataw en ta asor Juda a haiqta na gigo hib Yesus ago kabiy tiqem yaqay. Kam araqab uliq Jerusalem-ub Aposel in humab ayahta araq emsa Pol in Taitus waqim inaq humab nab lehiyta (Aposel 15.2). Teq Pol ame gigermo Taitus eman in uliq Korin-ib kabiy emnan lahmo. (2 Korin 7.6-7; 8.6, 16). Teq in giger kabiy emad luwim le nud Krit-ib gwahtiqim in Yesus awagamun dimunta gibilenim teq in saw nab Yesus ago on mataw gidauhan asor gilulin eman tugwahtiqiy.
Gwahtiqan teq nud Krit-ib kabiy na a hi hiqiysamo Pol in Taitus hulosan nab ossa in saw araqab tilah. Lehim in uliq araqab tuqosad teq in Taitus amen sansandek ka mar tonim Taitus in kabiy asor usaq na emid hiqiy bugdaq haqad in bulon. Bulonim in bilam, Taitus ham, ni nab osad kwaziqmo ya nibilenta nazaqmo ni uliq bunmo leheq mataw danmebta Yesus ago on mataw giwamuz daqayta na ni gitowun emid osiy ham. Teq ni ninad em hasadmo mataw dimdimunta suleq katiyta bayid woqdaqta naqmo amatawun ni gibiy kemad ni gitowun em ham. Haqad in bilam, Ninmo nihol anononmo wamuzad teq ni Yesus ago on mataw na bunmo ginad enqenunsa in dante titnonta na muzad akabiyan emad osiy ham.
Taitus in Yesus ago on mataw nud Krit-ib osayta na gilumsihad gigo daq wastitaysa in ginad helmo haqayta na awaz meqniyan
1
Yaqmo Pol, ya God ago kabibiy mat teq ya Yesus Krais ago Aposel-mo. Ya God ago on mataw in gilumim aholyon giwamta na gilumsihsa in gigo ginad helta na awaz timeqniydaq haqad in ya iqeman ya in ago kabiy ka emaiqta. Teq ya God ago gamuk helta na on mataw gibilensa in ginad em hasad God ago daq dimdimunta naqmo emad os daqay haqad in kabiy kab ya iqamta. Iqeman ya God ago on mataw na gimen kabiy emsa in God anan helmo haqad in os dimunta kuluwa-kuluwmo os daqayta na amen emad tuqosayta. Kwaziq diqmo God in og ka eman a hi gwahtiqsamo in ago on mataw os dimunta na negnan hel diqmo bilamta. Ad in a hi katiyaqta. God I Gilumsihim Giwaqaqta na in nazaq bilaqim teq abeb kam inmo anad usta nabmo in ya iwaqim ibenab kabiy eman ya in ago gamuk na waqim bilaqsa ulal tiqiyaq.
Taitus, ya sansandek ka ninmen eman nawa lehaq. Ya inad Krais anan helmo haqaiqta nazaq ni ninad usaqmo. Nazaq iyan ni yaqgo amunmo diq.
I Gimam God teq in atatin Krais Yesus i gilumsihim giwamta amatin na inaq in gigem dimunta nigsa ni nigem midemeqmo usan.
Taitus in mataw dimdimunta gitowun emid in Yesus ago on mataw giwamuzad os daqay
Ari ya kabiy asor liqabmo hulosan usaqta na ni emid hiqiy bugdaq haqad ya nihulosan ni nud Krit-ib nawa osaq. Ni nab osad kwaziqmo ya nibilenta nazaqmo ni uliq bunmo leheq mataw danmebta Yesus ago on mataw giwamuz daqayta na gitowun emid osiy. Teq ni mataw kazaqta gibiyad giwaq. In gibin dimunta mataw gimeb usaqta. Teq in aw tuwaqim inaq osad in ta mat araq ago aw inaq a hi luwayta. Ad in gigo onmin Krais anan helmo haqad in daq hihiq a hi emad teq in ginenmaman giqez a hi othasaytamo.
Ni ninad em. Mat Yesus ago on mataw giwamuzaqta na in God-mo ago kabiy emaqta. Nazaq iyan ni mat abin dimunta on mataw gimeb usaqta naqmo ni waqid in Yesus ago on mataw giwamuzan. Mat ni waqdaqta na in yaqmo ag haqad ago on mataw gamuk atoranmo a hi gibilenaqta. Ad in agem hidmo a hi meqniyaqta. In yuw atoranta a hi uluwaqta teq in mataw haresmo a hi ginolaqta. Ad in mani kabemmo waqeq tuwal emgo anad a hi emaqtamo. Mat na mataw in ago bitab bolsa in gilowan tonaqta. Ad in God ago daq dimdimunta naqmo emnan anad bilaqaqta. In mat anad em hasaqta teq in ago daq titnonta. In God anadin diq emad worworim osaqta. Teq in God ago gamuk asuleqin helta i Aposel gigo hib wamta naqmo in waz naqmo hiqiyaqta. Mat nazaqta in Yesus ago on mataw God ago suleq dimunta negsa in gigem zaway tiqiy daqayta. Teq in mataw God ago suleq geg ugayta na giqez amenin emsa in giqez tihiqiy daqaymo.
Nud Krit-ib mataw kabemmo in mataw gigo ginad helta na meqin tonayta
10 Ni mataw dimdimunta nazaqta gitowun emid in uliq-uliqgo osad teq in Yesus ago on mataw giwamuzad osiy. Na ezaqgo mataw nabta kabemmo in nan dimunta a hi huritayta. In nan haresmo alulin haiqta bilaqad teq in mataw kat negayta. Mataw na gilikmanib Juda asor in daq nagan ayahmo emayta. 11 Mataw na in on mataw gigo mani hureqad in daq hi emnanta naqmo asuleqin gibilenayta. Gibilenad in mataw asor gigo aw amun nenaqmo giwazbalsa in gigo os timeqniyaqta. Nazaq iyan ni mataw na gidanin qwaysa in giqez hiqiyiy.
12 Kwaziqmo Krit gigo mat araq anad awaz meqinta inmo ago on mataw gilum kemim ginan kazaq bilam, Mataw Krit-ibta gimileq meqinta ham. In meqin diqta bilaqne karuw kwasikta ginaq amugnaqta nazaq nog iyim in kabiy haiqmo osad didaq neq naqmo ago in ginad emayta ham. 13 Gamuk nawa na in helmo diq. Nazaq iyan ni mataw na ginadad nan awaz meqinta gibilen. Gibilensa in God ago suleq helta naqmo hurit kemiy. 14 Hurit kemeq in Juda gigo wagam samanta amo amo nagan hi huritiy. Ad mataw ta asor God ago gamuk helta gileh ugad in ginadib gunun amo amo emsa in hi muziniymo. 15 On mataw God ameb gigem anumlan haiqmo osayta na in didaq nagah bunmo wazsa in abusirinan hiqiysa in neqayta. Ari on mataw gimugan meqniyim ussa in Krais anan helmo a hi haqayta na in didaq nagah bunmo wazsa abusirinan inaq iyaqta. Na ezaqgo mataw na ginad gigem inaqmo God ameb meqniyim usaqta na ago. 16 Mataw naqanta in giqezabmo bilaqay, I God ago tuhurit haqayta. Teq in daqdaq emsa i gibiyad ginad emauq, Mataw ko God gileh ugim osayta haqauq. Mataw na God ago nan othasad in daq araq dimunta emgo biyab a hi iysa God in gibiyad ame a hikidik bilaqaq.