9
Yesu wiing omaaho mekanu ti me tum
Yesu valu-la le yi omaaho ti tangganaan oo hako osin mekanu, + o 9:2 Eks 20:5; Esi 18:20; Luk 13:2,4*tombe Yesu-te maanggêêm-aso lalingin yi in omaaho mekanuu-to nambe, “Kaputung, lati wiing va nipaya? Omaahôô-ju wiing me mangganaan ayuuh tangganaan lawiing ondeey tangganaan hako osin mekanu?” + o 9:3 Jon 11:4*Tombe Yesu nêêl laah nambe, “Ôôye, omaahôô-ju me-wiing vati paya le, de tangganaan ayuuh mangganaan-ame lawiing vati paya ondeey tangganaan hako nambêênjo le. Nganjo vaa-ju wiingin nambe taato Anutu-te niwêêk nanjip langaah jak omaahôô-ju. + o 9:4 Jon 5:17,20; 11:9; Jon 12:35*Om yaambiing omaaho sen wiing sa laam-ato yite kul pavis hôôk langaah, in busin dôôk ond yame aalohvu nambe yaambiing kul e. + o 9:5 Jon 8:12*De lohvu busin sen sa nando voon-anjôôto ond voon-ate kin tumin sa.”
+ o 9:6 Mak 8:23*Yesu nêêl nambêênju tonde kasuv nyekaakôôs lukala ngaanggis-ambe hateel-ambe tu panyêês ak, tonde hako panyêês-anju be likin ak omaahôô-ju mekaalus, + o 9:7 2King 5:10*tonde nêêl vu nambe, “Gana ganjipis hôôk betum Siloam.” Yaanggilin haale Siloam-anju naambe wiing-ambe la. Om la lipis yi be me tum tombe mem yi taaku de lo-hato. Tombe yite hil sen sil ambaand timuu-to osin hil sen layi de navu kataangg hil in va bôôy-ato lalingin nambe, “Nambe vaatii-jo? Mak omaaho sen yoo nando mokataangg hil in va ond yii-ju?” Tonde hil vaalu lanêêl nambe, “Êê-e, yik yii-ju.” De vaalu lanêêl nambe, “Malis, manyinju omaaho ango yoow, lemu yuuh amend neep ti.” Le omaahôô-ju yoo nêêl nambe, “Yik
saa-jo.” 10 Tombe lalingin nambe, “De vaati wiing gamem-ambe tum?” 11 Le nêêl laah vu sil nambe, “Omaaho sen danêêl nambe Yesuu-to ond hateel nyekasuvin having ngaanggis-ambe tu panyêês ak, tombe likin ak sa mengg, tonde nêêl vu sa nambe, ‘Gana ganjipis hong hôôk betum Siloam.’ Tombe sala be saalipis tomem sa mengg tum-ambe saahe taaku.” 12 Tombe lalingin yi nambe, “Omaahôô-ju nando tana?” Le nêêl nambe, “Bey, sa doosin.”
13 Tombe sil lako omaaho sen me nivasa lak-anjôôto be lala vu hil Palisai, 14  + o 9:14 Luk 13:14*in Yesu hateel panyêês-ambe wiing omaahôô-ju me tum hôôk busin sawaasin. 15 Om Palisai-so lalingin omaahôô-ju laah nambe, “Vaati wiing-ambe gamem tum-ambe onahe taakuu-ja?” Le nêêl vu sil nambe, “Likin panyêês ak sa mengg-ande saalipis, tomem sa mengg tum-ambe saahe taaku.” 16  + o 9:16 Jon 3:2; 9:31-33; 7:43*Tombe Palisai heey lanêêl nambe, “Omaahôô-ju nawiing busin sawaasin paya, om Anutu me-wiing yi laam e.” Lemu sil vaalu lanêêl nambe, “Omaaho nipaya ti ond me-lohvu nambe biing taahu taahu osin niwêêk naambêênju le.” Tombe sil laasuh sil la lu yuuh. 17  + o 9:17 Jon 4:19*Tombe sil lalingin omaaho sen mekanu bôôy-ato yesin laah nambe, “Omaaho sen wiing-ambe gamem tum-ato ond gakam vu nambe yi lati? Onaanêêl e.” Le nêêl nambe, “Yi omaaho sen nanêêl Anutu-te vakasin langaah-ato.”
18 Omaahôô-ju mekanu bôôy de gêên ond me tum-ambe yi taaku, lemu hil Yuda me-lawii-having nambe mekanu le, om lateey omaahôô-ju mangganaan ayuuh tangganaan lalaam, 19 tombe lalingin yuuh nambe, “Muuh noom-anjo? De manêêl nambe tangganaan hako yi osin mekanu? Le nambe vaati sen me tum-ambe nayi taaku gêên-anjo?” 20 Le mangganaan ayuuh tangganaan lanêêl laah vu sil nambe, “Êê-e, haay alak ni nambe haay noongg sen tangganaan hako yi osin mekanuu-to ond yik yii-jo, 21 lemu vaati wiing-ambe nayi taaku gêên-anjo ond haay doosin, tonde omaaho sen wiing-ambe me tum-anjo ond haay doosin having, om ham oo anjingin vu yi, in bop ak lung la om yoo le naanêêl vu ham.” 22  + o 9:22 Jon 7:13*Mangganaan ayuuh tangganaan layêênin hil Yuda ondeey yuuh lanêêl nambêênju, in hil Yuda lanjôôy vakasin lung la nambe omaaho ti naanêêl langaah naambe Yesu yi omaaho sen Anutu yoo holin yi vulôôt-ato ond sil gatiiy na mando nanyendangga. 23 Yik danggakook-anjo ondeey tangganaan ayuuh mangganaan lanêêl nambe, “Bop ak lung la om ham oo anjingin vu yi.”
24  + o 9:24 Jos 7:19*Om lateey omaaho sen bôôy mekanuu-to balon ango yesin-ambe lanêêl vu nambe, “Onggako Anutu haale jak, in omaahôô-ju ond hey alak ni nambe omaaho nipaya.” 25 Tombe nêêl laah vu sil nambe, “Yi omaaho nipaya me malis, same alak ni le, nganjo timuu-jo sa lak ni nambe bôôy ond sa mekanu, lemu gêên ond sa naahe taaku.” 26 Tombe lalingin yi nambe, “Wiing vaati vu hong? Wiing nambe vaati tombe gamem tum?” 27 Le nêêl laah vu
sil nambe, “Saanêêl vu ham lung laa-to, le ham-ame hangoyin e, om nambe vaati sen ham awiingin nambe gango naah? Mak ham awiingin nambe naatu yite hil gaving a?” 28 Tombe lanêêl yi pale nambe, “Hong amu mem yite hong, nganjo hey ond Mose-te hey, 29  + o 9:29 Jon 8:14*in hey alak ni lung la nambe Mose ond Anutu vakaas having yi, lemu omaahôô-ju ond hey doosin yite danggakook.” 30 Le omaahôô-juuto nêêl laah vu sil nambe, “Nambe vaatii-jo, ham doosin yite danggakook, lemu wiing-ambe sa mengg tum. 31  + o 9:31 Saam 34:15; 66:18; Ais 1:15; Pro 15:29*De yiiy oo alak ni nambe Anutu me-nango hil sen dawiing nipayaa-to lavand e, lemu naambe omaaho ti yoo nayêênin vu Anutu osin navu sapa yite vakasin lôôt, ond Anutu yoo nango lava. 32 Tonde vu bôôy ond vakasin ti me-neep nambe omaaho ti tangganaan hako osin mekanu de omaaho ango me-wiing-ambe me tum e. 33  + o 9:33 Jon 9:16*Om naambe Anutu me-biing omaahôô-ju naam e, ond me-lohvu nambe me-le biing vati le.” 34  + o 9:34 Saam 51:5; Jon 9:2*Tombe lanêêl laah vu nambe, “Tam hako hong osin va nipaya lôôt, le gawiingin nambe tatekin tanasin vu hey a?” Lanêêl nambêênju tonde latiiy la nanyendangga.
Ham alompayo mekanu
35 Tombe Yesu hangoyin nambe latiiy omaahôô-juuto la, om tovu yi tombe nêêl vu nambe, “Galompayo wii-having Omaahonôôn Noow a?” 36 Le nêêl laah nambe, “O Omaaho Bop, Omaahonôôn Noow-anju yi lati? Onaanêêl vu sa le mem sale aambiing gaving yi.” 37  + o 9:37 Jon 4:26*Tombe Yesu nêêl vu nambe, “Gahe yi lung laa-to, yik sa sen sa nakaas having hong-anjo.” 38 Tombe omaahôô-ju nêêl nambe, “Omaaho Bop, saawii-having.” Tonde hatung kaatu vu Yesu in nambe gako haale jak. 39  + o 9:39 Jon 3:17; 8:15-16; Mat 13:11-15*Tonde Yesu nêêl nambe, “Sa laam voon-anjo in nambe sa bayaalin omaahonôôn jak lu yuuh, in nambe hil sen mend kanuu-to le lanji taaku nivasa, tonde hil sen kand navu nambe dayi taakuu-to le mend kanu dôôk.” 40  + o 9:40 Mat 15:14; 23:26*Tombe sim Palisai vaalu daale having yi ond lango vakasin-anju, tombe lalingin nambe, “Gambe hey amengg kanu
having a?” 41  + o 9:41 Jon 15:22*Le Yesu nêêl laah vu sil nambe, “Ham oo mem kanu vulôôt gêên ond hamate nipaya le nama, nganjo ham oo nanêêl nambe ham amem natum, om hamate nipaya naahen neep.”