70
Tomtom ta ipiyar Anutu be iuulu i
Mboe ki Dabit
O Anutu, tatke yo pa pataŋana tio ti.
Yooba, loŋa mar mi uulu yo. Mbo 22:19, 40:13+
Zin wal ta tirru zaala be tipun yo ma aŋmeete i na,
pakankaana zin, mi pimiili zin ma tila len raama kan miaŋ.
Mi zin wal ta tire pataŋana tio ti mi menmeen zin pa na,
zin tomini, ziiri zin ma timiili ma tila raama kan miaŋ.
Mi zin wal ta kalŋan izalla sorok ma tizzo: “A buri! Mbulu ta lelende pa be ipet pini, ta ipet pini kek!”
Na wal ta kembena, koto zin, mi pamiaŋ zin, mi pimiili zin ma tila len.
 
Tamen wal boozomen ta so tikamam kinkiini be tiute katu mi timbot kolouŋana pu na,
zin ko lelen ambai mi menmeen zin pu.
Mi zin wal ta lelen pa ulaaŋa ku ilip,
nako tizzo totomen ta kembei: “Tapakur Anutu zaana. Pa ni ta biibi ŋonoono!”
 
Yooba, iŋgi pataŋana taiŋgi ikam yo ma aŋrru zaala.
Mi leŋ ulaaŋa toro sa som.
Mi nu ta ulaaŋa tio mi tuŋ ŋonoono.
Tana naunau pepe. Loŋa mar mi uulu yo!

70:1: Mbo 22:19, 40:13+