124
Merere, ni iporoukaala wal kini pa kan koi bizin
Mboe kizin wal ta tizalla pa Yerusalem Mboe ki Dabit
“Sombe Yooba ilae kiti som, mi iuulu iti som, nako parei piti?”
Niom iwal biibi ki Israel koso ta kembei:
“Indeeŋe tau kanda koi bizin timaŋga piti na,
sombe Yooba ilae kiti mi iuulu iti som, Mbo 94:17; Ro 8:31
so kanda koi bizin tipambiriizi iti ma tamap lup.
Paso, keten malmal piam biibi kat.
4-5 Pataŋana tana, ina kembei wo mburaanaŋana ta isur ti mabe tala lende.
Mi ina kembei nonor biibi ta ikamam be ilol ti. Mi som.
Tana tapakur Yooba pa kampeŋana kini!
Pa ni izem ti ila kanda koi bizin naman be tipasaana iti na som.
Indeeŋe tana, iti kembei ŋge ta kilis ikami.
Tamen Yooba iputke wooro tana piti,
mi matanda yaryaara mi toko ma tala lende.
Ulaaŋa kiti na, Yooba itutamen tau.
Ni ta iur saamba mi toono. Un 1:1; Mbo 121:2

124:2: Mbo 94:17; Ro 8:31

124:8: Un 1:1; Mbo 121:2