Matyu
Dowan Weng Olo Matyue Dolanebuotabe.
Tekein kemin wengobe.
Yesuse atdimo kaanea imin hananea ulanea abilim uneta omito Matyue dowan weng olo dolanebiobe. E Gode weng omkeimalin nakai sino Yesuse weng sango dolaibbuo Yesuse bain inanea daakenea atdimo kaanea imin hananea ulanea abilim unea i wengo yamo balino osa eka Yesuse daakenea atdimo kaanea imin hananea ulanea abilim unea o dimo Gode kilonea nibo kima binabeo weng osa eka Yesuse inamin namin okoko weng sang homono baanebu osa ota Matyue dolanebiobe. E weng olo dolaibua Yudai kiniba tekein keniba Yesuse Gode Dofakamin Naka bianeta daak te binebiobo geine geneta dolanebiobe.
1:1–2:23 Yesuse faninwali niniin osa eka e awoko dobmikinobuo weng sang osa otabe.
3:1-12 Yon aa fuayemin nakae e okoko weng sangobe.
3:13–4:11 Yone Yesuse aaye fuelabanebuo weng sang osa eka Gululame Yesuse dabamatemseo weng sang osa otabe.
4:12–18:35 Yesuse Galili betano nakaia unangai daaye binebuo weng sangobe.
19:1–20:34 Yesuse Galili betan ye danea monea Yelusalem bib onseo weng sangobe.
21:1–26:13 Yesuse atdimo dabasa ananomabib amo meb tebua e Yelusalem bib ye bianea okok kebinebuo weng sangobe.
26:14–28:20 Yesuse kaanebuo weng osa eka e imin hananebuo weng osa otabe.
1
Yesuse faninwali niniin otabe.
(Luk 3:23-28)
Weng olo Yesus Klaiste faninwal itabe. Yesus ele Debite molofeitobe. Eka Debit ele Eblahame molofeitobe. Eblaham ele Aisake dofanebiobe. Eka Aisak ele Yekobe dofanebiobe. Eka Yekob ele Yuda esa eka e nekel isa dlanebiobe. Yuda ele Feles esa eka Sala esa i dlanebiobe. I dabi biem ole Tema otabe. Feles ele Heslone dofanebiobe. Eka Heslon ele Dame dofanebiobe. Eka Dam ele Aminadabe dofanebiobe. Eka Aminadab ele Nasone dofanebiobe. Eka Nason ele Salmone dofanebiobe. Eka Salmon ele Boase dofanebiobe. Boase biem ole Lehab otabe. Boas ele Obete dofanebiobe. E biem ole Lut otabe. Eka Obet ele Yesie dofanebiobe. Eka Yesi ele Isleli komok sume Debite dofanebiobe.
Eka Debit ele Solomone dofanebiobe. Sino naka make, e niniino Yulaiae, unang mako omobinea anaiba kaanea eka Debit esak omoneta Solomone dofanebiobe. Eka Solomon ele Liaboame dofanebiobe. Eka Liaboam ele Abaisae dofanebiobe. Eka Abaisa ele Esae dofanebiobe. Eka Esa ele Yihosafate dofanebiobe. Eka Yihosafat ele Yolame dofanebiobe. Eka Yolam ele Asaiae dofanebiobe. Eka Asaia ele Yotame dofanebiobe. Eka Yotam ele Ehase dofanebiobe. Eka Ehas ele Hesekaiae dofanebiobe. 10 Eka Hesekaia ele Manasae dofanebiobe. Eka Manasa ele Emose dofanebiobe. Eka Emos ele Yosaiae dofanebiobe. 11 Eka Yosaia ele Yekonaia esa e nekel isa i dlanebiobe. Am olo dim ota Bebilon bib seli teniba Isleli yafu dletniba moniba Bebilon bib ye une bisiobe.
12 I inaniba yafu dleb moniba Bebilon ye daiba Bebilon ye bianibta Yekonaiae Sialtiele dofanebiobe. Eka Sialtiel ele Selababele dofanebiobe. 13 Eka Selababel ele Abaiate dofanebiobe. Eka Abaiat ele Elaiakime dofanebiobe. Eka Elaiakim ele Esoe dofanebiobe. 14 Eka Eso ele Sedoke dofanebiobe. Eka Sedok ele Ekime dofanebiobe. Eka Ekim ele Elaiate dofanebiobe. 15 Eka Elaiat ele Eliesae dofanebiobe. Eka Eliesa ele Matane dofanebiobe. 16 Eka Matan ele Yekobe dofanebiobe. Eka Yekob ele Yosebe dofanebiobe. Eka Yoseb ele Maliao imakobe. Eka Malia ota Yesuse dofanobiota nakaia unangai Klaist ge nganha binabiobe. Klaiste mitmakamo Gode Dofakamin Nakabe. 17 Eblahame Isleli mito kilonebio e mulubi walobi halebon halebon tatniba 13 yeb milim kenabibta eka komok sume Debite ute maneo e mulub isa walobi halebon halebon tatniba 13 yeb milim kenabibta Bebilon seli tenibta klabuto gena dleb onsiobe. Eka i Bebilon bib ye binibbio mulub isak walobi halebon halebon tatniba 13 yeb milim kenabibta Yesuse awoko dofanobiobe.
Maliao Yesus Klaiste dofasobe.
(Luk 2:1-7)
18 Weng olo Yesus Klaiste dofaso weng sang otabe. E awoko Maliao Yosebe omakabaniba Yosebe alelobo geibbuo otane i mo kam keim blim blibta Maliao Gode Hobe amunsansoa 19 Yosebe kukub ayam wafunin kesoa e funanea Ne Maliao nakaia unangai kin dimo fotebesia aal waisonomobo genea Ayok deibonano genea 20 teka bianea aambianea damo temea Sume abisake tenea baabanea Yosebo, Debite molofeit kobo keb alelo Maliao omonamino mo tosianwemebe! O amunsano yo Gode Hob eta doulebo, 21 o miine naka ten dofanamabobo, kobo e niniino Yesus ge nganabanale! Niniin olo mitmakamo inaminobe. E meletani Isleli hengmin temo blibo dotlanea dleb mete e mitem danamabebo ge baabasebe.
22-23 Sinanggwano Sume bobol tem funino e weng omkeimalin nakae omalea baanea
Wentine! Unang souo mako o nakai mo baka haanin blim bianoa amunsanoa mene dofanoa e niniino Emanyuel ge nganabanomabiobo genebuo bain inasobe.
 
Niniin olo mitmakamo makob Gode nibo bekebe biebe.
24 Inang gene kesoa Yosebe hananea Sume abisake dam deib baabane inanea e alelo Maliao omose otane 25 i kamo biino mo heba aalamin blim blibta miine dofanota Yosebe e niniino Yesus ge nganabasebe.