20
Devit mɨsogha Raban nguibar ekiam ini
(2 Samuel 11:1; 12:26-31)
2 Samuel 11:1Ezɨ azeniba vaghvagha, dar dughiar orangtɨziba gɨvasava amima, atriviba uan mɨdorozir gumaziba inigha uan apanibav soghasa zui. Ezɨ azenir Devit Siriaba abɨrazimɨn gɨn, orangtɨzimɨn dughiam gɨvasava amima, Joap mɨdorozir gumaziba inigha Amonia mɨsoghasa zui. Me ghua Amonia mɨsogha me abɨragha, Raban nguibar ekiam ekɨarugha mɨdorozim fore. Ezɨ Devit uabɨ mɨdorozim bagha ghuzir puvatɨgha, Jerusalemra iti.
Joap Israelia ko pamten Amonia ko mɨsogha ghua Raban nguibar ekiam ini. Ezɨ Devit Amonian atrivimɨn dapanir asuam ini. Dapanir asuar kam, me golɨn an ingarizɨ, an osɨmtɨzim 35 kilogrem. Dapanir asuar kam, me dagɨar dirir bar pɨn kozibar an kuruke. Ezɨ Israelia dapanir asuar kam inigha Devitɨn dapanim garu. Devit uaghan dagɨaba ko bizir aghuir avɨriba nguibar ekiar kamɨn ada ini. Egha Devit Raban nguibar ekiamɨn itir gumazamiziba bar me inigha, ingangarir guar avɨribar amuasa me arɨsi. Marazi sabar ingarir ingangaribagh ami, marazi ainɨn afavibar ingangaribagh ami, marazi ainɨn sobiabar ingangaribagh ami. Arazir kamra, Devit kantri Amonɨn nguibar ekiar igharaziba bar men gumazamizibagh ami. Egha gɨn, Devit uan mɨdorozir gumaziba ko me uamategha Jerusalemɨn ghue.
Israelia Filistiabar gumazir bar dafaba ko mɨsosi
(2 Samuel 21:18-22)
Egha Israelia gɨn ua Filistiaba ko mɨsosi. Dughiar kamɨn me Geserɨn nguibamɨn uariv sosi. Ezɨ Israelian mav, a Husan nguibamɨn gumazim, an ziam Sibekai, a Filistian gumazir bar dafar ruarir mam mɨsoghezɨ an areme, an ziam Sipai.
1 Samuel 17:4-7Dughiar igharazir mamɨn, Israelia ua Filistiaba ko uariv sosi. Ezɨ Jairɨn otarim Elhanan, a Getɨn nguibar ekiamɨn gumazim Lami mɨsoghezɨma an areme, a Goliatɨn aveghbuam. Lamin afuzir mɨsiam bar ekevegha mati me iniba nuavir masinɨn tretbar suizir aghorir bar dafam.
Ezɨ gɨn mɨdorozir igharazir mam ua Getɨn nguibar ekiamɨn oto. Gumazir bar dafar ruaribar ovavir borir mam uaghan iti, egha a gumazir ruarir dafam. Ezɨ an dafarimning vaghvagha 6plan dafarir puziba iti, ezɨ an dagarimning uaghan kamaghɨra 6plan dagarir puziba iti. Da bar moghɨra 24plan puziba. Gumazir kam dɨbovir akabar Israelia mɨgɨav itima, Devitɨn aveghbuam Sama, an otarim Jonatan a mɨsoghezɨ, an areme.
Filistian gumazir kaba, me gumazir bar dafar ruarir Getɨn nguibar ekiamɨn izezibar ovavir boriba. Devit uan mɨdorozir gumaziba ko me mɨsoghezɨ, me ariaghire.

20:1: 2 Samuel 11:1

20:5: 1 Samuel 17:4-7