Akɨnafarir Faragha Zuim, Pol Korinɨn Nguibamɨn Itir Sios Baghava an Osiri
O
1 Korin
Akar faragha zuim
Polɨn dughiamɨn, Korin, a nguibar ekiar mam, an Akaian Provinisɨn iti. A uaghan Grighɨn nguazimɨn aven iti. Pol uabɨ faragha Iesusɨn akam Korinɨn nguibar ekiam anekunigha, sios gamizɨ a tu. Egha gɨn Pol me ategha, ghua nguibar igharazibar ingarava aruima, osɨmtɨziba Korinɨn sios batifi. Kamaghɨn amizɨ, Pol nɨghnɨzir aghuiba me danɨngɨva men osɨmtɨziba akɨrasa akɨnafarir kam osiri.
Pol garima, Korinɨn itir Kraisɨn adarasi, men arazir maba ikufi. Ezɨ a kamaghɨn nɨghnɨsi, me ti uan nɨghnɨzir gavgavim ategham. A kamaghɨn men apangkufi. Egha poroghamiba arazir aghuibar amuasa a me mɨgei. A uaghan ghaze, me Godɨn Duamɨn amamangatɨghtɨ, a men daroribar faragh mangan koghtɨ, osɨmtɨziba guizbangɨra me bativam. A Godɨn ziam fer arazir aghuim mɨgɨa, uaghan Godɨn Duamɨn bizir aghuibar me mɨkeme. Egha gumazamizir ovengezibav gɨa ghaze, me ua dɨkavam.
Bizir kaba, osɨmtɨziba Korinɨn itir darazigh anɨdi. Me Godɨn ifongiam gɨfoghasa Pol akar bar aghuir kamɨn me gami. A men akuraghtɨ, me a gɨfogham. Akar otevir Kraisɨn adarazi bar ifongezir mam, a sapta 13ɨn iti. Sapta 13 Pol kamaghɨn men akagha ghaze, igharaz darazigh ifongezir arazim, a bizir bar aghuir God uan gumazamizibagh anɨdim.
Kraisɨn adarasi uarira uari adogh uan ziaba fan markɨ
1
(Sapta 1--4)
Kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn aposel. God uabɨ ifongegha, na gamizɨ kɨ aposelɨn oto. Kɨ, Kraisɨn gɨn zuir gumazim Sostenes ko, Ap 9:14, 18:1, 18:17, Ro 1:7, 10:12, 1 Ko 6:11, 2 Ti 1:9 Aposel 9:14; 18:1; 18:17; Rom 1:7; 10:12; 1 Korin 6:11; 2 Timoti 1:9ga akɨnafarir kam ia Korinɨn nguibar ekiamɨn itir sios bagha an osiri. Krais Iesus ia gamizɨma, ia a baghavɨra iti. Egha a ua bagha ia amɨsevezɨ, ia a ko poroghav iti. A ia ko, nguazimɨn itir gumazamizir Krais Iesusɨn ziam feba bar, a ia mɨsefe. Krais Iesus, en Ekiam. A men Ekiam, ko uaghan en Ekiam. Ro 1:7, 2 Ko 1:2 Rom 1:7; 2 Korin 1:2Kɨ God ko mɨgɨa ghaze, God en Afeziam ko en Ekiam Krais Iesus, aning ian apangkuv, egh navir amɨrizim ia danɨng.
Pol God mɨnabi
God, Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, ian apangkuvigha, deragha ia gami. Kamaghɨn kɨ zurara ia gɨnɨghnɨgha uan God mɨnabi. 5-6  1 Ko 2:1-2, 12:8, 2 Ko 8:7, 2 Ti 1:8, MAA 1:2 1 Korin 2:1-2; 12:8; 2 Korin 8:7; 2 Timoti 1:8; Akar Mogomem 1:2Kɨ a mɨnabagha ghaze, Kraisɨn akar e ia mɨkɨnizim, a ian navibar ikia gavgafi. Ia Krais ko poroghav itima, God bizir aghuir avɨrim ia ganɨngizɨ, da ia gizɨfa, kar akam akurir arazir avɨriba, ko fofozir guar avɨriba. Lu 17:30, Fl 3:20, 2 Te 1:7, Ta 2:13, 2 Pi 3:12 Luk 17:30; Filipai 3:20; 2 Tesalonika 1:7; Taitus 2:13; 2 Pita 3:12Kamaghɨn, ia datɨrɨghɨn en Ekiam Krais Iesus azenim giramin dughiam mɨzua, Godɨn Duam anɨngizir bizir aghuitam, ia an otevizir puvatɨ. Fl 1:6, Kl 1:22, 1 Te 3:13, 5:23 Filipai 1:6; Kolosi 1:22; 1 Tesalonika 3:13; 5:23Krais Iesus gavgavim ia danɨngtɨ, ia gavgavigh mangɨ, dughiar abuananamɨn otoghtɨ, bizir kuratam en Ekiam Krais Iesus Uamateghamin Dughiamɨn ian ikian kogham. Ais 49:7, Jo 17:21, 1 Ko 10:13, 1 Te 5:24, 1 Jo 1:3 Aisaia 49:7; Jon 17:21; 1 Korin 10:13; 1 Tesalonika 5:24; 1 Jon 1:3God uan Otarim Krais Iesus, en Ekiam a ko navir vamɨra ikiasa ian dia. Eghtɨ God damuasa mɨkemezɨ biziba, a bar adar amigham.
Sios bar bɨaghire
10  Ro 12:16, 2 Ko 13:11, Fl 2:2, 3:16, 1 Pi 3:8 Rom 12:16; 2 Korin 13:11; Filipai 2:2; 1 Pita 3:8Nan adarasi, kɨ en Ekiam Krais Iesusɨn ziamɨn pamtem kamaghɨn ia gakaghori, ia bar navir vamɨra uariv geir mɨgɨrɨgɨaba ikɨ. Egh ia tintinimɨn bɨghiran markɨ. Ia ikɨzir vamɨra, ko nɨghnɨzir vamɨra, ko ifongiar vamɨra ikɨ. 11 Nan adarasi, Kloen adarazi na mɨgɨa ghaze, ia adaribar uarigh ami. 12  Jo 1:42, Ap 18:24-28, 19:1, 1 Ko 3:4 Jon 1:42; Aposel 18:24-28; 19:1; 1 Korin 3:4Kɨ arazir ia uari adozir ian tongɨn itim mɨgei. Marazi kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Polɨn anav.” Ezɨ marazi kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Apolosɨn anav.” Ezɨ marazi kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Pitan anav.” Ezɨ marazi kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Kraisɨn anav.” 13 Ezɨ manmakɨn? Krais ti bɨaghireghama? Kɨ Pol ti ian akurvaghasa ter ighuvimɨn aremez, o? Ia ti nan ziamɨn rurim iniz, o? Bar puvatɨ!
14  Ap 18:8, 19:29, Ro 16:23 Aposel 18:8; 19:29; Rom 16:23Ian tongɨn, kɨ Krispus ko Gaiusra rue, ua gumazamiziba puvatɨ. Kamaghɨn kɨ God mɨnabi. 15 Kamaghɨn amizɨ, gumazitam o amizitam kamaghɨn mɨkɨman kogham, “E Polɨn ziamɨn rurim ini.” 16  1 Ko 16:15 1 Korin 16:15(Guizbangɨra, kɨ igharaz darazi uaghan me rue, kar Stefanasɨn dɨpenimɨn itir adarasi. Egha kɨ fozir puvatɨ, kɨ ti igharaz darazi uaghan me rues o puvatɨ.) 17  Mt 28:19, Jo 4:2, 1 Ko 2:1, 2:4, 2:13, 2 Pi 1:16 Matyu 28:19; Jon 4:2; 1 Korin 2:1; 2:4; 2:13; 2 Pita 1:16Krais gumazamiziba ruasa na amadazir pu. Puvatɨ. An akam akunasa na amada. Eghtɨ kɨ apezeperir mɨgɨrɨgɨaba ko nguazir kamɨn itir gumazamizibar fofozimɨn anekunan kogham. Kɨ kamaghɨn damu, Kraisɨn ter ighuvimɨn ovevem damightɨ, a mati pura bizim.
Krais, a Godɨn gavgavim
18  Ap 17:18, Ro 1:16, 1 Ko 2:14, 15:2, 2 Ko 4:3 Aposel 17:18; Rom 1:16; 1 Korin 2:14; 15:2; 2 Korin 4:3Guizbangɨra, gumazamizir ovengamiba ghaze, ter ighuvimɨn mɨgɨrɨgɨam, mati mɨgɨrɨgɨar onganim egha mɨngariba puvatɨ. Ezɨ e gumazamizir God en akurvaziba, e fo, ter ighuvimɨn mɨgɨrɨgɨam, a Godɨn gavgavim. 19  Ais 29:14, Jer 8:9 Aisaia 29:14; Jeremaia 8:9Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei:
 
“Kɨ gumazir nɨghnɨzir aghuiba me ganɨdibar fofoziba adegham,
egh kɨ men fofozir gumazibar fofoziba bar da agɨvagham.”
 
20  Jop 12:17, Ais 19:12, 33:18, 44:25, Mt 11:25, Lu 10:21, Ro 1:20-21, 1:28 Jop 12:17; Aisaia 19:12; 33:18; 44:25; Matyu 11:25; Luk 10:21; Rom 1:20-21; 1:28Eghtɨ e manmaghɨn nguazir kamɨn itir gumazamizibar nɨghnɨzir aghuibav kɨmam? E manmaghɨn Judan Arazibagh fozir gumazibav kɨmam? E gumazamizir akaba uariv sozir arazim bar a gɨfoziba, e manmaghɨn me mɨkɨmam? Guizbangɨra, God nguazir kamɨn itir fofozibagh amizɨma, da mati mɨgɨrɨgɨar onganiba mɨngariba puvatɨ.
21  Mt 11:25, Lu 10:21, Ro 1:20-21, 1:28 Matyu 11:25; Luk 10:21; Rom 1:20-21; 1:28Godɨn nɨghnɨzir aghuim ko an fofozimɨn, God kamaghɨn fo, nguazir kamɨn itir gumazamiziba uan fofozimɨn tuavimɨn me Godɨn fofozim inighan kogham. Kamaghɨn, God tuavir igharazir mam men akuraghasa anemɨsefe. Kar, me “mɨgɨrɨgɨar onganim,” arazir akam, e anekuri. Gumazamiziba akar kam baragha nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, God men akurvasi. 22  Mt 12:38, Mk 8:11, Jo 4:48, Ap 17:18, 17:32 Matyu 12:38; Mak 8:11; Jon 4:48; Aposel 17:18; 17:32Judaba mirakelbar ganasa bar gavgafi, ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba nɨghnɨzir aghuim ko fofozim bagha pamten ingari. 23  Ais 8:14, Mt 11:6, Jo 6:60, 6:66, Ro 9:32, 1 Ko 2:14, Ga 5:11 Aisaia 8:14; Matyu 11:6; Jon 6:60; 6:66; Rom 9:32; 1 Korin 2:14; Galesia 5:11Ezɨ e Krais ter ighuvimɨn aremezir akam me mɨkɨri. Ezɨ akar kam Judabar nɨghnɨzimɨn, mati bizir me asaghporaghirim. Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazamizibar nɨghnɨzim ghaze, kar mɨgɨrɨgɨar onganim. 24  Ro 1:4, 1:16, 1 Ko 1:18, Kl 2:3 Rom 1:4; 1:16; 1 Korin 1:18; Kolosi 2:3Ezɨ e gumazamizir God diaziba, Juda ko Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uaghara, e fo, Kraisra a Godɨn gavgavim ko Godɨn fofozim. 25  2 Ko 13:4 2 Korin 13:4Nguazimɨn itir gumazamiziba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, “Godɨn nɨghnɨzir maba bar ongani.” Ezɨ nɨghnɨzir kamra bar gumazamizibar nɨghnɨzibagh afira. Ezɨ me kamaghɨn nɨghnɨsi, Godɨn arazir maba kamaghɨn en akakasi, God gavgaviba puvatɨ. Ezɨ an arazir kabara bar gavgavigha, bar gumazamizibar gavgavim gafira.
26  Mt 11:25, Jo 7:48, Je 2:1-5 Matyu 11:25; Jon 7:48; Jems 2:1-5Nan adarasi, ia dughiar God ian diazim gɨnɨghnɨgh. Ian avɨriba faragha, nguazir kamɨn itir gumazamizibar damazimɨn, fofozir gumazamizibar mɨn ikezir puvatɨ. Ezɨ ian avɨriba, gavgaviba puvatɨ. Ian avɨriba, anabar ziar ekiaba itibar otivizir puvatɨ. 27  Mt 11:25, Je 2:5 Matyu 11:25; Jems 2:5God kamaghsua, a nguazir kamɨn itir fofozir gumazamizibar amutɨ, me bar aghumsɨgham. Kamaghɨn, a gari, gumazamizir gavgaviba puvatɨgha nguazimɨn itir gumazamizibar damazimɨn nɨghnɨziba onganiziba, merara God me amɨsefe. God ghaze, a gavgaviba itir gumazamizibar amutɨ, me aghumsɨgham. Kamaghɨn, gumazamizir gavgaviba puvatɨgha nguazir kamɨn itir gumazamizibar damazimɨn itiba, merara God me amɨsefe. 28 Egha a nguazir kamɨn ziaba puvatɨzir gumazamiziba ini, kar gumazamizir me kamaghɨn mɨgeiba, me bizir kɨnir me aghuaziba. Ezɨ arazir kamɨn, God ziar ekiaba itiba ko gavgaviba itibagh amizɨ, da mati bizir kɨnibar mɨn iti. 29  Ro 3:27, Ef 2:9 Rom 3:27; Efesus 2:9Kamaghɨn amizɨ, gumazitam o amizitam Godɨn damazimɨn uabɨ uan ziam fan kogham. 30  Jer 23:5-6, Jo 17:19, 2 Ko 5:21 Jeremaia 23:5-6; Jon 17:19; 2 Korin 5:21God uabɨ ia gamizɨ, ia Krais Iesus ko poroghav iti. Ezɨ a Krais gamizɨ, a en nɨghnɨzir aghuimɨn mɨngarimɨn iti. Ezɨ Kraisɨn ingangarimɨn, God e gamizɨma, e Godɨn damazimɨn deragha, God baghavɨra iti. Ezɨ Kraisɨn ingangarimɨn, a uam e givezegha, arazir kuramɨn gavgavimɨn e fɨri. 31  Jer 9:23-24, 2 Ko 10:17 Jeremaia 9:23-24; 2 Korin 10:17Ezɨ Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn God kamaghɨn ifonge, “Tina bar akongeghsɨ, an Ekiam amizir arazibagh nɨghnɨgh, a bagh bar akongegh.”

1:2: Ap 9:14, 18:1, 18:17, Ro 1:7, 10:12, 1 Ko 6:11, 2 Ti 1:9

1:2: Aposel 9:14; 18:1; 18:17; Rom 1:7; 10:12; 1 Korin 6:11; 2 Timoti 1:9

1:3: Ro 1:7, 2 Ko 1:2

1:3: Rom 1:7; 2 Korin 1:2

1:5-6: 1 Ko 2:1-2, 12:8, 2 Ko 8:7, 2 Ti 1:8, MAA 1:2

1:5-6: 1 Korin 2:1-2; 12:8; 2 Korin 8:7; 2 Timoti 1:8; Akar Mogomem 1:2

1:7: Lu 17:30, Fl 3:20, 2 Te 1:7, Ta 2:13, 2 Pi 3:12

1:7: Luk 17:30; Filipai 3:20; 2 Tesalonika 1:7; Taitus 2:13; 2 Pita 3:12

1:8: Fl 1:6, Kl 1:22, 1 Te 3:13, 5:23

1:8: Filipai 1:6; Kolosi 1:22; 1 Tesalonika 3:13; 5:23

1:9: Ais 49:7, Jo 17:21, 1 Ko 10:13, 1 Te 5:24, 1 Jo 1:3

1:9: Aisaia 49:7; Jon 17:21; 1 Korin 10:13; 1 Tesalonika 5:24; 1 Jon 1:3

1:10: Ro 12:16, 2 Ko 13:11, Fl 2:2, 3:16, 1 Pi 3:8

1:10: Rom 12:16; 2 Korin 13:11; Filipai 2:2; 1 Pita 3:8

1:12: Jo 1:42, Ap 18:24-28, 19:1, 1 Ko 3:4

1:12: Jon 1:42; Aposel 18:24-28; 19:1; 1 Korin 3:4

1:14: Ap 18:8, 19:29, Ro 16:23

1:14: Aposel 18:8; 19:29; Rom 16:23

1:16: 1 Ko 16:15

1:16: 1 Korin 16:15

1:17: Mt 28:19, Jo 4:2, 1 Ko 2:1, 2:4, 2:13, 2 Pi 1:16

1:17: Matyu 28:19; Jon 4:2; 1 Korin 2:1; 2:4; 2:13; 2 Pita 1:16

1:18: Ap 17:18, Ro 1:16, 1 Ko 2:14, 15:2, 2 Ko 4:3

1:18: Aposel 17:18; Rom 1:16; 1 Korin 2:14; 15:2; 2 Korin 4:3

1:19: Ais 29:14, Jer 8:9

1:19: Aisaia 29:14; Jeremaia 8:9

1:20: Jop 12:17, Ais 19:12, 33:18, 44:25, Mt 11:25, Lu 10:21, Ro 1:20-21, 1:28

1:20: Jop 12:17; Aisaia 19:12; 33:18; 44:25; Matyu 11:25; Luk 10:21; Rom 1:20-21; 1:28

1:21: Mt 11:25, Lu 10:21, Ro 1:20-21, 1:28

1:21: Matyu 11:25; Luk 10:21; Rom 1:20-21; 1:28

1:22: Mt 12:38, Mk 8:11, Jo 4:48, Ap 17:18, 17:32

1:22: Matyu 12:38; Mak 8:11; Jon 4:48; Aposel 17:18; 17:32

1:23: Ais 8:14, Mt 11:6, Jo 6:60, 6:66, Ro 9:32, 1 Ko 2:14, Ga 5:11

1:23: Aisaia 8:14; Matyu 11:6; Jon 6:60; 6:66; Rom 9:32; 1 Korin 2:14; Galesia 5:11

1:24: Ro 1:4, 1:16, 1 Ko 1:18, Kl 2:3

1:24: Rom 1:4; 1:16; 1 Korin 1:18; Kolosi 2:3

1:25: 2 Ko 13:4

1:25: 2 Korin 13:4

1:26: Mt 11:25, Jo 7:48, Je 2:1-5

1:26: Matyu 11:25; Jon 7:48; Jems 2:1-5

1:27: Mt 11:25, Je 2:5

1:27: Matyu 11:25; Jems 2:5

1:29: Ro 3:27, Ef 2:9

1:29: Rom 3:27; Efesus 2:9

1:30: Jer 23:5-6, Jo 17:19, 2 Ko 5:21

1:30: Jeremaia 23:5-6; Jon 17:19; 2 Korin 5:21

1:31: Jer 9:23-24, 2 Ko 10:17

1:31: Jeremaia 9:23-24; 2 Korin 10:17