Pitan Akɨnafarir Faragha Zuim
O
1 Pita
Akar faragha zuim
Pita, Kraisɨn gumazamizir osɨmtɨzir ekiam ateriba, gavgavim men nɨghnɨzir gavgavibar anɨngasa, akɨnafarir kam osiri. A ghaze, Kraisɨn adarazi ua Krais Iesusɨn Akar Aghuim gɨnɨghnɨgh. A kamakɨn: Iesus aremegha ua dɨkafi, egha akar dɨkɨrɨzim gamua ghaze, a ua izam. Me akar a dɨkɨrɨzir kam gɨnɨghnɨghɨva an otivamin dughiam mɨzuam ikɨ.
Guizbangɨra, Kraisɨn adarazi osɨmtɨziba ateri, ezɨ bizir otozir kamɨn, God men nɨghnɨzir gavgavimɨn ganɨva fogham, me guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim an iti, o puvatɨ. Eghtɨ, me nɨghnɨzir gavgavim gavgavigh mamaghɨra ikɨ mangɨtɨ Krais ua izam. Eghtɨ dughiar kamɨn me ivezir aghuim iniam.
E guizbangɨra Godɨn adarazir otifi,
kamaghɨn e arazir aghuibar amuva
egh bizir aghuir e iniamibav zuamam
1
(Sapta 1:1--2:10)
2 Ti 1:15, Je 1:1 Jems 1:1Kɨ Pita, Krais Iesusɨn aposel. Kɨ akɨnafarir kam Godɨn gumazamiziba bagha an osiri, ia mati nguibar igharazibar gumazamizir guighav itibar moghɨn, pura tintinimɨn Pontus ko Galesia, ko Kapadosia, ko Esia ko Bitinian Provinsbar iti. Ro 1:7, 8:29, 2 Te 2:13, Hi 10:22, 12:24, 2 Pi 1:2 Rom 1:7; 8:29; 2 Tesalonika 2:13; Hibru 10:22; 12:24; 2 Pita 1:2God kamaghɨn ifonge, ia Krais Iesusɨn akam baraghtɨ, an ghuzim ia rueghtɨ ia Godɨn damazimɨn zuegham. God Afeziam fomɨra ia gɨfo, egha ia mɨsevezɨ ia an gumazamizibar otifi. Godɨn Duam ia gamizɨma ia an gumazamizibar otifi, tuavir kamɨn a ia mɨsefe. Ezɨ God bar ian apangkuvigha ia gamima ia navir amɨrizimɨn iti.
Ikɨrɨmɨrir bar aghuim a Godɨn Nguibamɨn ikia e mɨzuai
1 Ko 15:20, 2 Ko 1:3, Ef 1:3, Je 1:18 1 Korin 15:20; 2 Korin 1:3; Efesus 1:3; Jems 1:18E Godɨn ziam fe, a en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam! Ezɨ an apangkuvir ekiam en ikia Krais Iesus gamizɨma a ua dɨkafi, ezɨ tuavir kamra, God ikɨrɨmɨrir igiam e ganɨngi. Ezɨ ikɨrɨmɨrir igiar kam gavgavim e ganɨngizɨ, bizir aghuir e fogha iniamiba, e da baghavɨra mɨzuai. God e bagha inabazir biziba, e da bagha mɨzuavɨra iti, egha nɨghnɨzir gavgavim dar ikiavɨra iti. Kl 1:5, 1:12, 2 Ti 4:8, Je 5:4 Kolosi 1:5; 1:12; 2 Timoti 4:8Ezɨ God, ikɨrɨmɨrir aghuir kam uan Nguibamɨn e danɨngasa e amɨsefe. Ezɨ ikɨrɨmɨrir kam a ikuvighan kogham. A bar deraghavɨra ikɨ, egh uaghan mɨgoveghan kogham. God uan Nguibamɨn ikɨrɨmɨrir aghuir kam ia bagha anetɨ. Jo 10:28-29, 17:11-15, Ju 1 Jon 10:28-29; 17:11-15; Jut 1:1Ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti, kamaghɨn amizɨ God uan gavgavimɨn ia pasa, ezɨ ia deravɨra iti. Ezɨ a ua ia iniasa, egh ia damutɨ ia deragh ikiam. Ezɨ Godɨn akurvazir kam, dughiam gɨvaghtɨma an azenim giram.
Ro 12:12, 2 Ko 4:17, 6:10, Je 1:2, 1 Pi 5:10 Rom 12:12; 2 Korin 4:17; 6:10; Jems 1:2; 1 Pita 5:10Ia God damuamin bizir kam bagh bar akongegh. Datɨrɨghɨn dughiar otevir kam osɨmtɨzir avɨriba ia bativa, egha mɨzaziba ia ganɨdi. Jop 23:10, Sng 66:10, Snd 17:3, Ais 48:10, Sek 13:9, Mal 3:3, Ro 2:7, 2:10, Je 1:3 Jop 23:10; Onger Akaba 66:10; Aghuzir Akaba 17:3; Aisaia 48:10; Sekaraia 13:9; Malakai 3:3; Rom 2:7; 2:10; Jems 1:3Arazir kamɨn God ian nɨghnɨzir gavgavibar gan fogham, ia guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim an iti, o puvatɨ. E fo, gol a bizir aghuim, eghtɨ me avimɨn a tuaghɨva, a gɨfogham, a guizɨn gol, o puvatɨ. Gol a gɨvaghamin bizim. Ezɨ en nɨghnɨzir gavgavim bar gol gafira. Kamaghɨn amizɨma, arazaraziba ia bativtɨ ia fogh, ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Eghtɨ dughiar Krais Iesus ua izamim, a bar ia gakueghɨva, ian ziaba fɨva ziar ekiaba ia danɨngam. Jo 20:29, 2 Ko 5:7, Hi 11:1, 11:27, 1 Jo 4:20 Jon 20:29; 2 Korin 5:7; Hibru 11:1; 11:27; 1 Jon 4:20Ezɨ ia an ganizir puvatɨ, egha ia a gifuegha uan naviba isa a ganɨngi. Ezɨ datɨrɨghɨn ia an gari puvatɨ, egha ia nɨghnɨzir gavgavim an ikia egha bar akonge. Agoroger kam a nguazir kamɨn bizir maba bar dagh afira, ezɨ e a mɨkɨmamin akabagh asa. Ro 6:22 Rom 6:22Ezɨ ian nɨghnɨzir gavgavimɨn mɨngarim a kamakɨn, God ian akurvasi. Ezɨ ia an akurvazim isi.
10  Dan 2:44, Hag 2:7, Sek 6:12, Mt 13:16-17, 2 Pi 1:19-21 Daniel 2:44; Hagai 2:7; Sekaraia 6:12; Matyu 13:16-17; 2 Pita 1:19-21Akurvazir kamra, fomɨra Godɨn akam inigha izir gumaziba an gun mɨkeme. Me ghaze, God ian apangkuvigh ian akurvagham. Egha me akar kamɨn mɨngarim bagha pamtem ingara bar deravɨrama a buri. 11  Sng 22, Ais 53, Lu 24:26-27, 1 Pi 3:19, 2 Pi 1:21 Onger Akaba 22:1-31; Aisaia 53:1-12; Luk 24:26-27; 1 Pita 3:19; 2 Pita 1:21Egha me pura dughiam bagha gari, a manadɨzoghɨn otogham, egh a manmaghɨn izam. Kraisɨn Duam men aven ikia me mɨgɨa ghaze, Krais faragh mɨzazim inigham, eghtɨ bizir aghuarir avɨriba gɨn otivam. 12  Dan 9:24, Ef 3:10, Hi 11:13, 11:39-40 Daniel 9:24; Efesus 3:10; Hibru 11:13; 11:39-40God kamaghɨn men aka, me uari bagha ingarir puvatɨ, me ia bagha ingari. Ezɨ God uan nguibamɨn uan Duam anemadazɨ a izaghirɨ, ezɨ Godɨn Duamɨn gavgavimɨn gumazir Akar Aghuim akuriba God amizir bizibar gun ia mɨgei. Ezɨ enselba uaghan bizir kabagh foghasa bar ifonge.
God ghaze, ia nan gumazamizibara
13  Lu 12:35, Ro 13:13, 1 Ko 1:7, 1 Te 5:6-8 Luk 12:35; Rom 13:13; 1 Korin 1:7; 1 Tesalonika 5:6-8Kamaghɨn amizɨ ia ingarsɨvɨra uan nɨghnɨziba akɨr ikɨ, egh uan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn. Krais Iesus uamategh izamin dughiamɨn God uan apangkuvim ia danɨngam. Ia an apangkuvir ia fogha iniamim, ia pamtem a gɨnɨghnɨghɨva a baghvɨra mɨzuam ikɨ. 14  Ro 12:2, Ef 2:3, 4:17-18, 1 Te 4:5 Rom 12:2; Efesus 2:3; 4:17-18; 1 Tesalonika 4:5Ia borir akaba barazibar mɨn ikɨ. Fomɨra ia fozir puvatɨ, egha ia navir ghurimɨn arazir kurabar gɨn zui. Ezɨ datɨrɨghɨn, ia ua dar gɨn mangan markɨ. 15-16  Ofa Gami 11:44-45; 19:2; 20:7; Matyu 5:48; 2 Korin 7:1; Hibru 12:14; 2 Pita 3:11Ezɨ Godɨn akɨnafarimɨn osizirim ghaze, “Kɨ arazir kurabar saghon ikia, bar zue, eghtɨ ia uaghan nan mɨn arazir kurabar saghon ikɨ bar zuegh, nan gumazamizibara ikɨ.” Godɨn ian diazim, arazir kuratam an itir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ ia uaghan, ia amir arazitam ikuvighan markɨ. Ia, an gumazamizibara.
God bar ivezir ekiamɨn ua e iniasa a gami
17  Lo 10:17, Mt 6:9, Ap 10:34, Ro 2:11, 2 Ko 5:6, 7:1, 2 Ti 4:14, Hi 11:13, 12:28, MAA 2:23 Godɨn Araziba 10:17; Matyu 6:9; Aposel 10:34; Rom 2:11; 2 Korin 5:6; 7:1; 2 Timoti 4:14; Hibru 12:28; Akar Mogomem 2:23Ia zurara, God ko mɨgɨava a dɨbora ghaze, En Afeziam. Ezɨ Afeziar kam en ziabagh nɨghnɨzir puvatɨgha e tuisɨsi. Puvatɨ. An en arazibar gara vaghvagha e tuisɨsi. Eghtɨ ia datɨrɨghɨn nguazir kamɨn itir dughiamɨn ia pura guighav itir gumazamizibar mɨn an ikɨ. Egh ia bar Godɨn apengan ikɨ. 18  Ese 20:18, 1 Ko 6:20, 7:23, 1 Pi 4:3 Esekiel 20:18; 1 Korin 6:20; 7:23; 1 Pita 4:3Ezɨ ia fo, ia uan ovavibar arazir kuraba isa dagh amuava dar gɨn zui. Arazir kaba, da dagheba puvatɨ. Ezɨ God ia givezegha ian arazir kuraba gɨn amada. God ia givezezir dughiamɨn, a nguazir kamɨn bizir ikuvitam anɨngizir puvatɨ, mati silva ko gol. Puvatɨ. 19  Kis 12:5, Ais 53:7, Jo 1:29, 1:36, Ap 20:28, 1 Ko 5:7, Hi 9:12-14, 1 Pi 1:2, MAA 5:9 Ua Me Ini 12:5; Aisaia 53:7; Jon 1:29; 1:36; Aposel 20:28; 1 Korin 5:7; Hibru 9:12-14; 1 Pita 1:2; Akar Mogomem 5:9A Kraisɨn ghuzimɨn ia givese, ezɨ ghuzir kam a bar pɨn ko. Ezɨ Krais a sipsipɨn nguzir mamɨn mɨn ami. Ofa gamir sipsipba, duar kuriba dar mɨkarzibar itir puvatɨ, ezɨ Krais mati sipsipɨn nguzir mam, arazir kuratam an itir puvatɨ.* Ezɨ Israelia ofa damuasa sipsip inigha izi, egh arazir kuraba gɨn amangasa, o ofan igharagha garim, an God damuasa, me sipsipɨn bar aghuim inigh izɨ ofa damuam. (Nɨ Ofa Gami 22:17-25ɨn gan.) Pita Moses Osirizir Arazir kam gɨnɨghnɨgha, egha mɨgei, Krais mati ofa damuamin sipsipɨn aghuir mam. 20  Ap 2:23, Ga 4:4, Ef 1:4, 1:10, Kl 1:26, Ta 1:2-3, Hi 9:26 Aposel 2:23; Galesia 4:4; Efesus 1:4; 1:10; Kolosi 1:26; Taitus 1:2-3; Hibru 9:26Fomɨra God tɨghar nguazimɨn ingaram, a faragha ua ia givezamin ingangarim bagha Krais amɨsefe. Ezɨ datɨrɨghɨn e itir dughiar abuananaba, God ian akurvaghasa Krais bar azenara ian aka. 21  Jo 14:6, Ap 2:24, 2:33, Ro 4:24, 5:1-2, 10:9, Fl 2:9, Hi 2:9, 1 Pi 3:22 Jon 14:6; Aposel 2:24; 2:33; Rom 4:24; 5:1-2; 10:9; Filipai 2:9; Hibru 2:9; 1 Pita 3:22A ian akurazɨma ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. God a gamizɨma a uam ovevemɨn dɨkafi, ezɨma God bar Krais isa bar pɨn anetɨ. Kamaghɨn amizɨ ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ, egh ia a mɨkemezir bizir ia fogha iniamiba baghvɨra mɨzuam ikɨ.
Ia bar gumazamizibagh ifongegh
22  Jo 13:34, Ap 15:9, Ro 12:9-10, 1 Ti 1:5, 2 Pi 1:7, 1 Jo 3:18 Jon 13:34; Aposel 15:9; Rom 12:9-10; 1 Timoti 1:5; 2 Pita 1:7; 1 Jon 3:18Ia guizɨn akam baregha an gɨn zui, egha arazir kamɨn ia Godɨn damazimɨn zue. Egha ia uaghan Godɨn gumazamiziba guizbangɨra me gifonge. Egh datɨrɨghɨn ia bar me gifueghɨva, bar uan naviba isɨva me danɨngigh. 23  Jo 1:13, Hi 4:12, Je 1:18, 1 Jo 3:9 Jon 1:13; Hibru 4:12; Jems 1:18; 1 Jon 3:9Ia datɨrɨghɨn gumazamizir igiabar otivigha gɨfa, mati ia dagher biar igiamɨn mɨn azenimɨn oto. Egha ia dagher biar pura ikuvibar mɨn aghuir puvatɨ. Ezɨ dagher ovɨzir kam, a Godɨn akam, ezɨ akar kam zurara ingar ikɨ, mamaghɨra ikiam. 24-25  Ais 40:6-8 Onger Akaba 103:15; Aisaia 40:6-8; 51:12; Jon 1:1; 1:14; Jems 1:10-11; 1 Jon 1:1-3E fo, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei:
 
“Gumazamiziba dadabar mɨn ami,
me dughiar ruarimɨn, nguazir kamɨn ikɨvɨra ikian kogham.
Me oghevseviba mɨdɨi moghɨra mɨsigham.
Me ruarimɨn itir akɨmariba suaghiri moghɨn,
dughiar ruaribar itir puvatɨ.
Oghevseviba mɨdɨima,
akɨmariba mɨdɨa suaghiri.
Ezɨ Ekiamɨn akam
zurara ikia kamaghɨra iti.”
 
Akar kam, a Godɨn Akar Aghuim, me ia mɨkɨni.

1:1: 2 Ti 1:15, Je 1:1

1:1: Jems 1:1

1:2: Ro 1:7, 8:29, 2 Te 2:13, Hi 10:22, 12:24, 2 Pi 1:2

1:2: Rom 1:7; 8:29; 2 Tesalonika 2:13; Hibru 10:22; 12:24; 2 Pita 1:2

1:3: 1 Ko 15:20, 2 Ko 1:3, Ef 1:3, Je 1:18

1:3: 1 Korin 15:20; 2 Korin 1:3; Efesus 1:3; Jems 1:18

1:4: Kl 1:5, 1:12, 2 Ti 4:8, Je 5:4

1:4: Kolosi 1:5; 1:12; 2 Timoti 4:8

1:5: Jo 10:28-29, 17:11-15, Ju 1

1:5: Jon 10:28-29; 17:11-15; Jut 1:1

1:6: Ro 12:12, 2 Ko 4:17, 6:10, Je 1:2, 1 Pi 5:10

1:6: Rom 12:12; 2 Korin 4:17; 6:10; Jems 1:2; 1 Pita 5:10

1:7: Jop 23:10, Sng 66:10, Snd 17:3, Ais 48:10, Sek 13:9, Mal 3:3, Ro 2:7, 2:10, Je 1:3

1:7: Jop 23:10; Onger Akaba 66:10; Aghuzir Akaba 17:3; Aisaia 48:10; Sekaraia 13:9; Malakai 3:3; Rom 2:7; 2:10; Jems 1:3

1:8: Jo 20:29, 2 Ko 5:7, Hi 11:1, 11:27, 1 Jo 4:20

1:8: Jon 20:29; 2 Korin 5:7; Hibru 11:1; 11:27; 1 Jon 4:20

1:9: Ro 6:22

1:9: Rom 6:22

1:10: Dan 2:44, Hag 2:7, Sek 6:12, Mt 13:16-17, 2 Pi 1:19-21

1:10: Daniel 2:44; Hagai 2:7; Sekaraia 6:12; Matyu 13:16-17; 2 Pita 1:19-21

1:11: Sng 22, Ais 53, Lu 24:26-27, 1 Pi 3:19, 2 Pi 1:21

1:11: Onger Akaba 22:1-31; Aisaia 53:1-12; Luk 24:26-27; 1 Pita 3:19; 2 Pita 1:21

1:12: Dan 9:24, Ef 3:10, Hi 11:13, 11:39-40

1:12: Daniel 9:24; Efesus 3:10; Hibru 11:13; 11:39-40

1:13: Lu 12:35, Ro 13:13, 1 Ko 1:7, 1 Te 5:6-8

1:13: Luk 12:35; Rom 13:13; 1 Korin 1:7; 1 Tesalonika 5:6-8

1:14: Ro 12:2, Ef 2:3, 4:17-18, 1 Te 4:5

1:14: Rom 12:2; Efesus 2:3; 4:17-18; 1 Tesalonika 4:5

1:15-16: Ofa Gami 11:44-45; 19:2; 20:7; Matyu 5:48; 2 Korin 7:1; Hibru 12:14; 2 Pita 3:11

1:17: Lo 10:17, Mt 6:9, Ap 10:34, Ro 2:11, 2 Ko 5:6, 7:1, 2 Ti 4:14, Hi 11:13, 12:28, MAA 2:23

1:17: Godɨn Araziba 10:17; Matyu 6:9; Aposel 10:34; Rom 2:11; 2 Korin 5:6; 7:1; 2 Timoti 4:14; Hibru 12:28; Akar Mogomem 2:23

1:18: Ese 20:18, 1 Ko 6:20, 7:23, 1 Pi 4:3

1:18: Esekiel 20:18; 1 Korin 6:20; 7:23; 1 Pita 4:3

1:19: Kis 12:5, Ais 53:7, Jo 1:29, 1:36, Ap 20:28, 1 Ko 5:7, Hi 9:12-14, 1 Pi 1:2, MAA 5:9

1:19: Ua Me Ini 12:5; Aisaia 53:7; Jon 1:29; 1:36; Aposel 20:28; 1 Korin 5:7; Hibru 9:12-14; 1 Pita 1:2; Akar Mogomem 5:9

*1:19: Ezɨ Israelia ofa damuasa sipsip inigha izi, egh arazir kuraba gɨn amangasa, o ofan igharagha garim, an God damuasa, me sipsipɨn bar aghuim inigh izɨ ofa damuam. (Nɨ Ofa Gami 22:17-25ɨn gan.) Pita Moses Osirizir Arazir kam gɨnɨghnɨgha, egha mɨgei, Krais mati ofa damuamin sipsipɨn aghuir mam.

1:20: Ap 2:23, Ga 4:4, Ef 1:4, 1:10, Kl 1:26, Ta 1:2-3, Hi 9:26

1:20: Aposel 2:23; Galesia 4:4; Efesus 1:4; 1:10; Kolosi 1:26; Taitus 1:2-3; Hibru 9:26

1:21: Jo 14:6, Ap 2:24, 2:33, Ro 4:24, 5:1-2, 10:9, Fl 2:9, Hi 2:9, 1 Pi 3:22

1:21: Jon 14:6; Aposel 2:24; 2:33; Rom 4:24; 5:1-2; 10:9; Filipai 2:9; Hibru 2:9; 1 Pita 3:22

1:22: Jo 13:34, Ap 15:9, Ro 12:9-10, 1 Ti 1:5, 2 Pi 1:7, 1 Jo 3:18

1:22: Jon 13:34; Aposel 15:9; Rom 12:9-10; 1 Timoti 1:5; 2 Pita 1:7; 1 Jon 3:18

1:23: Jo 1:13, Hi 4:12, Je 1:18, 1 Jo 3:9

1:23: Jon 1:13; Hibru 4:12; Jems 1:18; 1 Jon 3:9

1:24-25: Ais 40:6-8

1:24-25: Onger Akaba 103:15; Aisaia 40:6-8; 51:12; Jon 1:1; 1:14; Jems 1:10-11; 1 Jon 1:1-3