15
Sol Ikiavɨra Itir Godɨn akam batoke
1 Samuel 10:1Dughiar mam, Samuel kamaghɨn Sol mɨgei, “Dughiar kɨ Israelian atrivimɨn ikiasa nɨ amɨsevezim, me Ikiavɨra Itir Godɨn gumazamiziba, Ikiavɨra Itir God uabɨ na amadazɨ, kɨ kamaghɨn ami. Kamaghɨn amizɨ, nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh. Ua Me Ini 17:8-14; Godɨn Araziba 25:17-19Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kamaghɨn mɨgei, ‘Ian inazir afeziaba Isip ategha azenan izir dughiamɨn, Amalekia pazavɨra me gami. Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God ivezir kuram me danɨngam. Kamagh amizɨ, nɨ uan mɨdorozir gumaziba inigh mangɨ Amalekia ko mɨsogh men biziba bar dagh asɨghasɨkigh. Egh gumazamiziba ko boriba, bulmakauba, sipsipba, kamelba ko donkiba bar dav sueghtɨ, da bar arɨghiregh. Ia tav ateghtɨ a ikian bar markɨ.’ ”
Sol kamaghɨn oregha, uan mɨdorozir gumazibar diazɨ, me iza Telemɨn nguibamɨn uari akufa. Ezɨ men dɨbobonim kamaghɨn zui, Judan mɨdorozir gumaziba me 10,000, ezɨ Israelia 200,000. Ezɨ Sol gɨn uan mɨdorozir gumaziba inigha, Amalekian nguibar ekiamɨn boroghɨn ghue. Kar danganir dɨpam fomɨra ivemarim, a datɨrɨghɨn dakezɨ me an mongegha iti. Ezɨ Kinia Amalekian boroghɨn iti. Ezɨ Sol akar gavgavim me bagha anemaga ghaze, “Ia Amalekia ategh mangɨ danganir igharazitamɨn ikɨ. Puvatɨghtɨ, e mangɨ me mɨsoghtɨ ia me sara arɨghiregham. En inazir afeziaba fomɨra Isip ategha azenan izir dughiamɨn, ian inazir afeziaba deraghavɨra Israelia e gami. Kɨ ian inazir afeziabagh nɨghnigha ia bagha akam amadi. Kamaghɨn, ia arɨghiram kɨ aghua.” Ezɨ Kinian gumazamiziba kamaghɨn oregha Amalekia ategha ghue. Ezɨ Sol pamtem mɨsogha Amalekia abɨni, a Havilan nguazimɨn ikegha ghua Surɨn gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ghua, Isipɨn aruem anadi naghɨn tu. Egha Sol Amalekian Atrivim Agakɨn suira. Ezɨ Israelia Amalekian igharaz darazi bar me mɨsoghezɨ, me ariaghire. Me Agakɨn mɨsoghezɨ an aremezir puvatɨ, egha me uaghan bulmakauba ko sipsipɨn aghuibav soghezir puvatɨ. Me bulmakauba ko sipsipɨn kuraba ko asɨzir igharazir kɨnibav soghezɨ da ariaghire.
Sol uam atrivimɨn ikian God aghua
10 Ezɨ Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn Samuel mɨgei, 11  Jenesis 6:6-7; 1 Atriviba 9:6-7“Nɨ oragh, Sol nan akaba batuegha akɨrim na gasara. Ezɨ nan navim kamaghɨn mong oseme, kɨ Sol atrivimɨn ikiasa a ginaba. Bizir kam bangɨn nan navim derazir puvatɨ.” Ezɨ Samuel akar kam baregha navim osemegha atari, egha dɨmagarir kamɨn Samuel Ikiavɨra Itir God ko mɨgɨa an diavɨra itima amɨnim tira.
12 Bar mɨzaraghara Samuel dɨkavigha Sol bagha zui. Ezɨ me a mɨgɨa ghaze, Sol Karmelɨn nguibar ekiamɨn ghugha, mɨdorozim gafiragha ziar ekiam ini. Bizir kam bagha, a dagɨar ababanim asara. An anesaragha gɨvagha Gilgalɨn nguibar ekiamɨn ghu. 13 Samuel ghua Sol batogha dughiam Sol ganɨga ghaze, aruer aghuim, “Samuel, Ikiavɨra Itir God deraghvɨra nɨ damu. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Gavgavimɨn gɨn ghugha gɨfa.”
14 Ezɨ Samuel a mɨgɨa ghaze, “Guisɨ? Ezɨ kɨ tizim bagha bulmakauba ko sipsipbar arareba barasi?”
15 Ezɨ Sol kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Nan mɨdorozir gumaziba, Amalekia dam ada ini. Me Ikiavɨra Itir God bagh ofa damuasa, bulmakauba ko sipsipɨn aghuiba ini, a en God. Egha bulmakauba ko sipsipɨn kuraba me bar dav soke.”
16 Ezɨ Samuel kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ asugh nɨmɨra ikɨ. Kɨ bizir Ikiavɨra Itir God dɨmangan na mɨkemezimɨn gun nɨ mɨkɨmam.”
Ezɨ Sol ghaze, “A dera, nɨ na mɨkɨm.”
17 Ezɨ Samuel kamaghɨn Sol mɨgei, “Fomɨra nɨ ghaze nɨ pura bizim, nɨ Israelian anababar gumazir dapanim. Ikiavɨra Itir God uabɨ nɨ ginabazɨ, nɨ atrivimɨn oto. 18 Egha a nɨ amadazɨ nɨ ghua Amalekia mɨsoke. A ghaze nɨ me mɨsoghvɨra ikɨ, gumazir kurar kaba bar me agɨfagh. 19 Nɨ tizim bagha Ikiavɨra Itir Godɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ? Egha nɨ bizir tizim bagha ivemara ghua Amalekian biziba isi? Nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn, arazir kuram gami.”
20 Ezɨ Sol kamaghɨn Samuel ikara, “Puvatɨ. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akamɨn gɨn ghua, Amalekia mɨsoke. Egha Atrivim Agak inigha ize. 21 E fo, Ikiavɨra Itir God ua bagha sipsip ko bulmakaun kabagh inabagha, dav soghasa e mɨkeme. Ezɨ mɨdorozir gumaziba Gilgalɨn kagh, nɨn Ikiavɨra Itir God bagh ofa damuasa, asɨzir kabar tongɨn asɨzir bar aghuiba inigha ize.”
22  Onger Akaba 40:6; 51:16-17; Aisaia 1:11-15; Jeremaia 7:22-23; Mak 12:33Ezɨ Samuel kamaghɨn a mɨgei, “Ikiavɨra Itir God arazir manam gifonge? A ti ofan bar isia mɨghɨrizir kabagh ifonge, o? E ti an akabar gɨn mangasa, a ifonge? Nɨ oragh. Arazir an akabar gɨn zuim, a bar faraghavɨra itir arazim. Ezɨ asɨzir aghuibar ofa gamir arazim, a pura bizim. 23  Godɨn Araziba 18:9-14Godɨn akaba batozir arazim, a mati imezibagh amir arazim, ezɨ Godɨn akaba barazir puvatɨzir arazim, mati asebar gɨn zuir arazim ko arazir bar kuram. Nɨ akɨrim ragha Ikiavɨra Itir Godɨn akam gasara, kamagh amizɨ, an akɨrim ragha nɨ gasarazɨ, nɨ uam atrivimɨn ikian kogham.”
24 Ezɨ Sol kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Are. Kɨ arazir kuram gami. Guizbangɨra, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akaba batuegha uaghan nɨn akaba batoke. Kɨ uan mɨdorozir gumazibar atiatigha men akabar gɨn ghu. 25 Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn kamaghɨn ifonge, nɨ nan arazir kuraba gɨn amadagh egh nan gɨn izɨtɨ, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fam.”
26 Ezɨ puvatɨ, Samuel kamaghɨn Sol mɨgei, “Nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akaba akɨrim ragha dagh asara, ezɨ an akɨrim nɨ gasara. Bizir kam bangɨn, kɨ nɨn gɨn mangɨghan kogham. Eghtɨ nɨ uaghan Israelian atrivimɨn ikian kogham.”
27  1 Samuel 28:17; 1 Atriviba 11:30-31Egha Samuel ragha mangasava amima, Sol pamtemɨn an korotiar avɨzimɨn suirazɨ a bɨki. 28 Ezɨ Samuel kamagh ganigha Sol mɨgɨa ghaze, “Nɨ oragh. Ikiavɨra Itir God datɨrɨghɨn atrivir ingangarimɨn nɨ agɨfa, nɨ korotiar avɨzir kam abɨghizɨ moghɨn, nɨ ua Israelia gativan kogham. A ingangarim isa Israelian gumazir igharazim ganɨngi. Gumazir kam, a gumazir aghuim egha nɨ gafira. 29  Esekiel 24:14Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God, a Israelian God, a nguazir kamɨn gumazim puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, a ifarir puvatɨgha uan nɨghnɨziba otavkɨrir puvatɨ. Bar puvatɨ. Kamaghɨn, e fo, God uan akam uam a giraghan kogham. Bar puvatɨ.”
30 Ezɨ Sol kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Guizbangɨra, kɨ arazir kuram gamigha gɨfa. Ga uaning, nɨ nan gɨn izɨtɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, nɨn Godɨn ziam fam? Eghtɨ nan gumazir dapaniba ko gumazamizir igharaziba me nɨghnɨzir aghuim nan ikiam.” 31 Ezɨ Samuel uamategha Solɨn gɨn zuima a Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe.
32 Ezɨ Samuel gɨn kamaghɨn me mɨgei, “Ia Amalekian Atrivim Agak inigh izɨ.”
Ezɨ Agak iza bar atiatiava agoi, egha kamaghɨn nɨghnɨsi, “Ovever kuram, ti datɨrɨghɨn na batogham.”
33 Ezɨ Samuel ghaze, “Nɨ gumazir avɨribav soghezɨ me ariaghire, ezɨ datɨrɨghɨn gumazir nɨ mɨsoghezɨ ariaghirezibar amebaba, me ua boriba puvatɨ. Ezɨ datɨrɨghɨn nɨn amebam uaghan amebar kabar mɨn ikiam.” Egha Gilgalɨn nguibamɨn, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn, Samuel Agakɨn mɨsuegha an kuam aghora bar a nguemsiri.
34 Egha Samuel gɨn uamategha Raman nguibar ekiamɨn ghuzɨma, Atrivim Sol Gibean ua dɨpenimɨn ghu. 35 Egha Samuel ua tong Solɨn ganizir puvatɨgha ikiavti Sol areme. An arazir kurar Sol Ikiavɨra Itir God gamizibagh nɨghnɨghavɨra ikia, an navim bar oseme. Ezɨ Ikiavɨra Itir God, a Sol gamizɨ a Israelian atrivimɨn otozir bizim gɨnɨghnɨgha, bar oseme.

15:1: 1 Samuel 10:1

15:2: Ua Me Ini 17:8-14; Godɨn Araziba 25:17-19

15:11: Jenesis 6:6-7; 1 Atriviba 9:6-7

15:22: Onger Akaba 40:6; 51:16-17; Aisaia 1:11-15; Jeremaia 7:22-23; Mak 12:33

15:23: Godɨn Araziba 18:9-14

15:27: 1 Samuel 28:17; 1 Atriviba 11:30-31

15:29: Esekiel 24:14