6
Ingangarir gumazamizir kɨniba arazir aghuibara damu
Ro 2:24, Ef 6:5, Kl 3:22, Ta 2:5, 2:8-9, 1 Pi 2:18 Rom 2:24; Efesus 6:5; Kolosi 3:22; Taitus 2:5; 2:8-9; 1 Pita 2:18Gumazamizir igharazibar apengan itir ingangarir gumazamiziba, me bar uan gumazamizir ekiar men gariba deragh me damuva, ziar ekiaba me danɨngɨva men apengan ikɨ. Eghtɨ gumazamizir ekiar men gariba, Godɨn ziam ko en suren mɨgɨrɨgɨaba, akar kurabar dav kɨman kogham. Kl 4:1, 1 Ti 4:11, Fm 16 Kolosi 4:1; 1 Timoti 4:11; Filemon 1:16Eghtɨ ingangarir gumazitamɨn garir gumazir ekiatam a nɨghnɨzir gavgavim ikɨtɨ, an ingangarir gumazir kam kamaghɨn mɨkɨman markɨ, a nan mav, kamaghɨn kɨ an akaba batogham. Puvatɨ, a kamaghɨn nɨghnɨgh suam, gumazir kam kɨ an akurvaghsɨ ingangarim damuam, a nɨghnɨzir gavgavim itima, kɨ bar a gifonge. Egh nɨghnɨzir kam a damutɨ, a ingangarir aghuim damuam. Timoti, nɨ gumazamiziba akar kaba me mɨkɨnɨva men sure damu.
Dagɨabagh ifongezir arazim, an arazir kurar guar avɨribar mɨngarim
Ga 1:6-9, 2 Ti 1:13 Galesia 1:6-9; 2 Timoti 1:13Tav akar igharizitam ian sure damuva, kamaghɨn mɨkɨm suam, En Ekiam Krais Iesusɨn guizɨn akam ko Godɨn gɨn zuir arazimɨn suren mɨgɨrɨgɨaba, da guizɨn akaba puvatɨ, 1 Ko 8:2, 1 Ti 1:4, 1:7, 2 Ti 2:23, Ta 3:9 1 Korin 8:2; 1 Timoti 1:4; 1:7; 2 Timoti 2:23; Taitus 3:9gumazim o amizir kam uan nɨghnɨzibara ifuegha uabɨra uabɨ fe, egha bizitam gɨfozir puvatɨ. A nɨghnɨzir kuram ikia, arɨava onganizɨ moghɨn, akabar gumazibagh afighasa, pura bizir muziariba bagha akabar uari adoghodosi. Akar kamaghɨn amiba, da gumazamizibagh amima men naviba gumazamizir igharaziba bagha men derazir puvatɨ, egha uari abɨgha, gumazamizibar ziabagh asɨghasɨgha, nɨghnɨzir kurabar igharaz darazigh amua, 1 Ko 11:16, 2 Ti 3:8, 4:4, Ta 1:11, 1:14, 2 Pi 2:3 1 Korin 11:16; 2 Timoti 3:8; 4:4; Taitus 1:11; 1:14; 2 Pita 2:3egha me zurara pura uarir atari. Ezɨ gumazamizir arazir kabagh amiba, men nɨghnɨziba derazir puvatɨzɨ me bar onganigha guizɨn akam gɨfozir puvatɨ. Me ghaze, Godɨn gɨn zuir arazim, mati biziba isir tuavim.
Sng 37:16, Snd 15:16, Fl 4:11-12, 1 Ti 4:8, Hi 13:5 Onger Akaba 37:16; Aghuzir Akaba 15:16; Filipai 4:11-12; 1 Timoti 4:8; Hibru 13:5Guizbangɨra, e God e ganɨdir biziba bagh bar akueghɨva, an arazibar gɨn mangɨtɨ, God bizir aghuir bar avɨriba e danɨngam. Jop 1:21, Sng 49:17, Snd 27:24, Sav 5:15 Jop 1:21; Onger Akaba 49:17; Aghuzir Akaba 27:24; Fofozir Gumazim 5:15E fo, en amebaba e batezɨ e nguazir kamɨn otozir dughiamɨn, e bizitam suiragha izezir puvatɨ. Egh dughiar e ovegh mangamim, e uaghan bizitamɨn suiragh mangan kogham. Snd 30:8, Hi 13:5 Aghuzir Akaba 30:8; Hibru 13:5Kamaghɨn amizɨ e dagheba ko iniba ikɨ, suam, “Kabanang, en tughatɨ.” Snd 23:4, 28:22, Mt 13:22, 1 Ti 1:19, 3:7, Je 5:1 Aghuzir Akaba 23:4; 28:22; Matyu 13:22; 1 Timoti 1:19; 3:7; Jems 5:1Ezɨ gumazamizir dagɨaba iniasa bar ifongeziba, Satan me gifara men nɨghnɨzibagh etui, mati asɨzim azuazim gupuzɨ moghɨn, men naviba, arazir onganir avɨrir osɨmtɨziba anɨdibar amusɨ dɨkavtɨ, bizir kam bar me damu me gasɨghasɨghtɨ me bar ikuvigham. 10  Kis 23:8, Lo 16:19, Ef 5:5 Ua Me Ini 23:8; Godɨn Araziba 16:19; Efesus 5:5Ezɨ dagɨabagh ifongezir arazim, an arazir kurar guar avɨribar mɨngarim. Gumazamizir maba dagɨaba baghavɨra ifonge, ezɨ arazir kam me gamima, me uan nɨghnɨzir gavgaviba ataghɨrasi. Egha me osɨmtɨzir kurar ekiam isa, mati afuzim navim okoregha vongɨn oto.
Pol akar gavgavir aghuibar Timoti mɨgei
11  2 Ti 2:22 2 Timoti 2:22Ezɨ no, nɨ Godɨn gumazimra, nɨ bizir kurar kaba akɨrim ragh dagh asaragh. Egh nɨ arazir aghuibar amuva, guizɨn Godɨn Araziba iniva, nɨghnɨzir gavgavim ikɨva, igharaz darazigh ifongezir arazim ikɨva, arazir tugha gavgavigha osɨmtɨziba bar da ateramim ikɨva, egh gumazibar asughasughamin arazim ikɨ. Nɨ arazir kaba bar pamtem dar suiragh dar gɨn mangɨ. 12  1 Ko 9:25-26, 1 Ti 1:18, 2 Ti 4:7 1 Korin 9:25-26; 1 Timoti 1:18; 2 Timoti 4:7Gumazir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itim, a mati gumazir deragha mɨsozimɨn mɨn, uan nɨghnɨzir gavgavimɨn aven tugha gavgafi. Kamaghɨn amizɨ kɨ nɨ mɨgei, nɨ uan nɨghnɨzir gavgavimɨn aven tugh gavgavighɨva, bar deragh mɨsogh. Fomɨra nɨ uan nɨghnɨzir gavgavir Kraisɨn itimɨn gun gumazamizir avɨribar damazimɨn mɨgeima me nɨ baraki. Dughiar kamɨn God ikɨrɨmɨrir aghuir mamaghɨra itim iniasa nɨn dia. Eghtɨ nɨ deragh mɨsoghɨva, ikɨrɨmɨrir kamɨn suigham. 13  Jo 5:21, 18:36-37, 19:11, 1 Ti 5:21, MAA 1:5 Jon 5:21; 18:36-37; 19:11; 1 Timoti 5:21; Akar Mogomem 1:5Godɨn biziba bar dagh amizɨ da angamɨra itim, ko Krais Iesus, gumazir Pontius Pailatɨn damazimɨn deragha bighavɨra uabɨn gun mɨkemezim, kɨ aningɨn damazimɨn akar gavgavimɨn nɨ mɨgei. 14  Fl 1:6, 1:10, 1 Te 3:13, 5:23 Filipai 1:6; 1:10; 1 Tesalonika 3:13; 5:23Akar gavgavir nɨ inizir kam, nɨ bar deravɨram an gɨn mangɨ. Nɨ mɨgɨrɨgɨar kuratam, o bizitam damuan markɨ, eghtɨ me akar kuratam nɨ mɨkɨman kogham. Egh nɨ bar deragh akar kamɨn gɨn mangɨva, en Ekiam Krais Iesus ua izamin dughiamɨn tugham. 15  Lo 10:17, 1 Ti 1:11, 1:17, MAA 17:14, 19:16 Godɨn Araziba 10:17; 1 Timoti 1:11; 1:17; Akar Mogomem 17:14; 19:16A dughiar God atɨzimɨn otogham. God uabɨra, gumaziba an ziam fe. Egha a uabɨra, biziba bar dar gari da an apengan iti. A guizbangɨra Atrivibar Atrivir Ekiam, ko Gumazamizir Ekiabar Gumazir Ekiam. 16  Kis 33:20, Jo 6:46, Fl 4:20, Ju 25 Ua Me Ini 33:20; Jon 6:46; Filipai 4:20; Jut 1:25A uabɨra oveghan kogham. An angazangarir ekiamɨn aven iti, ezɨ e an boroghɨn mangɨghan kogham. Tav an ganizir puvatɨ. Eghtɨ gumazitam o amizitam an ganighan kogham. Kamaghɨn amizɨ, e zurara an ziam fam, egh mɨkɨm suam, an gavgavim ikɨvɨra ikiam. Bar guizbangɨra!
Gumazamizir dagɨar avɨriba itiba, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ, egh gumazamizibar akurvagh
17  Sng 62:10, Mk 10:24, Lu 12:20-21, 1 Te 1:9 Onger Akaba 62:10; Mak 10:24; Luk 12:20-21; 1 Tesalonika 1:9Gumazamizir dagɨar avɨriba ikia nguazir kamɨn itiba, nɨ kamaghɨn me mɨkɨm, me uari uan ziaba fan markɨ. Egh me uan bizir pura ikuviba nɨghnɨzir gavgavim dar ikian markɨ. Me guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Godra ikɨ. An e damutɨ, e bar akongeghasa, a bizir aghuir avɨriba e ganɨdi. 18  Ro 12:13, Ga 6:6, Ta 3:8, Hi 13:16, Je 2:5 Rom 12:13; Galesia 6:6; Taitus 3:8; Hibru 13:16; Jems 2:5Nɨ kamaghɨn me mɨkɨmam, me arazir aghuir avɨribar amuva igharaz darazir akurvagh. Egh me zurara bizir avɨriba gumazamizir biziba puvatɨzibar anɨng. Egh me uan dagɨabagh nɨghnɨgh suam, kar en bizimra puvatɨ. Guizbangɨra, me bizir taba isɨva igharaz darazir akurvagh. 19  Mt 6:19-20 Matyu 6:19-20Egh me kamaghɨn damuva, me mati gumazim gɨn uan dabirabim bagha bizir avɨriba arɨsi. Egh me gɨn iniamin dabirabim uari bagh anerkɨr, egh ikɨrɨmɨrir guizbangɨra itim iniam.
Pol mɨgɨrɨgɨar abuananaba Timoti ganɨdi
20  1 Ti 4:6-7, 2 Ti 1:14, 2:14, Ta 1:9, MAA 3:3 1 Timoti 4:6-7; 2 Timoti 1:14; 2:14; Taitus 1:9; Akar Mogomem 3:3Timoti, nɨ bar deravɨra ingangarir God nɨ ganɨngizir kamɨn gan. Egh pura akar Godɨn nɨghnɨzimɨn gɨn zuir puvatɨziba akɨrim ragh dagh asaragh. Egh nɨ gan fogh, gumazamizir kaba ifara ghaze, e Godɨn fofozim iti, egha men nɨghnɨziba ko Godɨn nɨghnɨziba uari adosi. Nɨ gumazamizir kaba bar men saghon ikɨ. 21  1 Ti 1:16, 1:19, 2 Ti 2:18 1 Timoti 1:16; 1:19; 2 Timoti 2:18Gumazamizir maba fofozir kamɨn gɨn ghua, egha nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavim ataki.
Godɨn apangkuvim nɨ ko ikɨ.

6:1: Ro 2:24, Ef 6:5, Kl 3:22, Ta 2:5, 2:8-9, 1 Pi 2:18

6:1: Rom 2:24; Efesus 6:5; Kolosi 3:22; Taitus 2:5; 2:8-9; 1 Pita 2:18

6:2: Kl 4:1, 1 Ti 4:11, Fm 16

6:2: Kolosi 4:1; 1 Timoti 4:11; Filemon 1:16

6:3: Ga 1:6-9, 2 Ti 1:13

6:3: Galesia 1:6-9; 2 Timoti 1:13

6:4: 1 Ko 8:2, 1 Ti 1:4, 1:7, 2 Ti 2:23, Ta 3:9

6:4: 1 Korin 8:2; 1 Timoti 1:4; 1:7; 2 Timoti 2:23; Taitus 3:9

6:5: 1 Ko 11:16, 2 Ti 3:8, 4:4, Ta 1:11, 1:14, 2 Pi 2:3

6:5: 1 Korin 11:16; 2 Timoti 3:8; 4:4; Taitus 1:11; 1:14; 2 Pita 2:3

6:6: Sng 37:16, Snd 15:16, Fl 4:11-12, 1 Ti 4:8, Hi 13:5

6:6: Onger Akaba 37:16; Aghuzir Akaba 15:16; Filipai 4:11-12; 1 Timoti 4:8; Hibru 13:5

6:7: Jop 1:21, Sng 49:17, Snd 27:24, Sav 5:15

6:7: Jop 1:21; Onger Akaba 49:17; Aghuzir Akaba 27:24; Fofozir Gumazim 5:15

6:8: Snd 30:8, Hi 13:5

6:8: Aghuzir Akaba 30:8; Hibru 13:5

6:9: Snd 23:4, 28:22, Mt 13:22, 1 Ti 1:19, 3:7, Je 5:1

6:9: Aghuzir Akaba 23:4; 28:22; Matyu 13:22; 1 Timoti 1:19; 3:7; Jems 5:1

6:10: Kis 23:8, Lo 16:19, Ef 5:5

6:10: Ua Me Ini 23:8; Godɨn Araziba 16:19; Efesus 5:5

6:11: 2 Ti 2:22

6:11: 2 Timoti 2:22

6:12: 1 Ko 9:25-26, 1 Ti 1:18, 2 Ti 4:7

6:12: 1 Korin 9:25-26; 1 Timoti 1:18; 2 Timoti 4:7

6:13: Jo 5:21, 18:36-37, 19:11, 1 Ti 5:21, MAA 1:5

6:13: Jon 5:21; 18:36-37; 19:11; 1 Timoti 5:21; Akar Mogomem 1:5

6:14: Fl 1:6, 1:10, 1 Te 3:13, 5:23

6:14: Filipai 1:6; 1:10; 1 Tesalonika 3:13; 5:23

6:15: Lo 10:17, 1 Ti 1:11, 1:17, MAA 17:14, 19:16

6:15: Godɨn Araziba 10:17; 1 Timoti 1:11; 1:17; Akar Mogomem 17:14; 19:16

6:16: Kis 33:20, Jo 6:46, Fl 4:20, Ju 25

6:16: Ua Me Ini 33:20; Jon 6:46; Filipai 4:20; Jut 1:25

6:17: Sng 62:10, Mk 10:24, Lu 12:20-21, 1 Te 1:9

6:17: Onger Akaba 62:10; Mak 10:24; Luk 12:20-21; 1 Tesalonika 1:9

6:18: Ro 12:13, Ga 6:6, Ta 3:8, Hi 13:16, Je 2:5

6:18: Rom 12:13; Galesia 6:6; Taitus 3:8; Hibru 13:16; Jems 2:5

6:19: Mt 6:19-20

6:19: Matyu 6:19-20

6:20: 1 Ti 4:6-7, 2 Ti 1:14, 2:14, Ta 1:9, MAA 3:3

6:20: 1 Timoti 4:6-7; 2 Timoti 1:14; 2:14; Taitus 1:9; Akar Mogomem 3:3

6:21: 1 Ti 1:16, 1:19, 2 Ti 2:18

6:21: 1 Timoti 1:16; 1:19; 2 Timoti 2:18