12
God irebamɨn mɨn garir bizimɨn, akar avɨribar Pol mɨkeme
Kɨ tuaviba ua puvatɨ. Kɨ uabɨ uan ziam fam. Arazir kam guizbangɨram en akuraghan kogham. Ezɨ markɨ, kɨ irebaba ko akar mogomer God nan akazibav kɨmam. Kɨ Kraisɨn adarazir mav gɨfo, God fomɨra, 14plan azenibar faragha, a inigha ghua namba 3 overiamɨn ghuavanabogha Godɨn Nguibamɨn oto. Kɨ fozir puvatɨ, a ti uan inivafɨzim sara ghu, o a uan inivafɨzim ategha duamɨn ghu. God uabɨra bizir kam gɨfo.* Akar kam “Kraisɨn adarazir mav,” kar ti Pol uabɨ. Nɨ ves 7ɨn gan. 3-4 Kɨ kamaghɨn fo, God gumazir kam inigha uan Nguibar Aghuarimɨn ghu. (A uan inivafɨzimɨn ikiavɨra iti, o uan inivafɨzim ategha duamɨn iti, kɨ fozir puvatɨ, God uabɨra fo.) Egha a Nguibar Aghuarir kamɨn ikia akar gumazamizibav kɨman koghamiba barasi, ezɨ akar kaba akunamin anogorozim iti. 2 Ko 11:30 2 Korin 11:30Kɨ gumazir kamɨn ziam fasa ifonge, egh uabɨra uan ziam fan kogham. Kɨ kamaghɨn mɨkɨm suam, kɨ gavgaviba puvatɨ, egh kɨ bizir kam baghvɨra uan ziam fam.
2 Ko 10:8, 11:16 2 Korin 10:8; 11:16Kɨ guizbangɨn uan ziam fɨsɨ, gumazir onganimɨn mɨn mɨkɨman kogham. Kɨ guizɨn akamra akunam. Kɨ ghaze, gumazamiziba nan nɨghnɨzimra gɨn mangɨ ziar ekiam na danɨngan, kɨ aghua. Nan nɨghnɨzim kamakɨn: Me nan arazir kɨ amiba, ko akar kɨ kuribara gan, arazir kamɨn me nɨghnɨzir aghuim nan ikɨ. Kamaghɨn, kɨ uabɨra uan ziam fan aghua.
Bizim dɨkonir atarimɨn mɨn Polɨn mɨkarzim mɨtifi
Jop 2:6, Ese 28:24, Lu 13:16, Ga 4:13-14 Jop 2:6; Esekiel 28:24; Luk 13:16; Galesia 4:13-14God bizir bar aghuiba nan akakaki, egha kamaghɨn aghua, kɨ bizir kabagh nɨghnɨgh uan arazim bagh bar akuegham. Ezɨ a dɨkonir atarimɨn mɨn garir bizir mam ataghizɨ a iza nan mɨkarzim mɨtiva na ko ikiavɨra iti. Bizir kam, a Satanɨn ingangarir gumazim, a na dɨkabɨraghtɨ kɨ bar akuegh uabɨra uan ziam fan koghasa, a ize. Pol ghaze, dɨkonir atarimɨn mɨn garir bizim an mɨkarzim mɨtifi. Kar guizbangɨra dɨkonir atarim puvatɨ. Kar ti osɨmtɨzitaba an mɨkarzim batozɨma, a bizir kam gisɨn akar isɨn zuim gami. Mt 26:44 Matyu 26:44Kɨ dughiar 3plan bizir kam batoghasa Ekiamɨn azangsɨgha a gakaghone. 2 Ko 11:30, Fl 4:11-13, 1 Pi 4:14 2 Korin 11:30; Filipai 4:11-13; 1 Pita 4:14Ezɨ a kamaghɨn na mɨgei, “Nan apangkuvim nɨ baghavɨra iti, eghtɨ nɨ bizitamɨn oteveghan kogham. Guizbangɨra, nan gavgavim, gumazamizir gavgaviba puvatɨziba, bar me gizefi.” Ekiam kamaghɨn mɨkemezɨ, kɨ datɨrɨghɨn gumazir gavgaviba puvatɨzimɨn mɨn ikia bar akuegha iti, eghtɨ Kraisɨn gavgavim na ko ikɨ na avaragham. 10  Ro 5:3, 2 Ko 7:4, 13:4 Rom 5:3; 2 Korin 7:4; 13:4Guizbangɨra, dughiar kɨ gavgaviba puvatɨzim, dughiar kamra kɨ gavgavir bar ekiam iti. Kamaghɨn amizɨ, Kraisɨn ziam bangɨn kɨ gavgaviba puvatɨ, ezɨ gumazamiziba pazavɨra na gamima, osɨmtɨzir avɨriba na bativima gumazamiziba arazir kurabar na gami, ezɨ gumazamiziba bar na gasɨghasɨghasava ami. Ezɨ kɨ arazir kabagh nɨghnɨgha nan navir averiam bar deravɨra uabɨn asugha iti.
Pol Korinɨn itir Kraisɨn adarazir nɨghnɨzir gavgavim damightɨ me gavgavighasa
11  2 Ko 11:5 2 Korin 11:5Kɨ mɨgeir mɨgɨrɨgɨar kam, a gumazir onganimɨn mɨgɨrɨgɨamɨn mɨn ghu. Ezɨ ia uari na gamizɨ, kɨ mɨgɨrɨgɨar kam gami. Ia nan arazir aghuibar gun mɨkemeghtɨ, deragham. Ia kamaghɨn amizir puvatɨzɨ, kɨ uabɨ mɨgei. Guizbangɨra kɨ pura bizim, egha kɨ ian “Aposelɨn Ekiaba,” bar men apengan itir puvatɨ. 12  Ro 15:19 Rom 15:19Kɨ ian tongɨn ikia bizir bar avɨribagh ami, egha kamaghɨn uabɨ ian aka, kɨ guizɨn Aposel. Kɨ tugha gavgavigha osɨmtɨziba atera, mirakelɨn avɨriba, ko dɨgavir kuram gamir araziba, ko Godɨn gavgavim itir ingangariba, ian tongɨn dagh ami. Ezɨ bizir kaba kamaghɨn nan ian akazɨ ia fo, kɨ Godɨn ingangarim gami. 13  2 Ko 11:9 2 Korin 11:9Kɨ siosɨn igharazibagh amir arazibara, kɨ uaghan dar ia gami. Bizir bar vamɨra, kɨ ian tongɨn a gamizir puvatɨ, a kamakɨn: Kɨ dagɨabar uabɨn akurvaghasa osɨmtɨzim ia gatɨzir puvatɨ. Kar kɨ pazava ami, o? Kɨ paza damightɨ, ia nan arazir kurar kam gɨn amadagh.
14  2 Ko 13:1 2 Korin 13:1Kɨ datɨrɨghɨn namba 3ɨn dughiamɨn ia bagh izasa. Kɨ izegh uam osɨmtɨzim ia danɨngan kogham. Kɨ ian biziba iniasa puvatɨ, kɨ iarara iniasa. Ia fo, boriba uan ameboghfeziaba bagh dagheba buri dar pozim mɨkɨnan kogham. Puvatɨ. Ameboghfeziaba uan boriba bagh dagheba buri dar pozim mɨkɨnamin ingangarim iti. 15  Fl 2:17 Filipai 2:17Kɨ uan biziba isɨ ia danɨngasa bar akuegha iti. Egha kɨ ian duabar akurvaghsɨ, bar moghɨra uan ikɨrɨmɨrim anɨngasa bar akonge. Kɨ guizbangɨra bar ia gifonge, ezɨ bizir kam ti ia gamizɨ, ia mong na gifongezir puvatɨ. 16 Ezɨ ia bar moghɨra nan arazibagh fogha ghaze, “Pol dagɨabar uabɨn akurvaghasa osɨmtɨzim e gatɨzir puvatɨ.” Ezɨ marazi ghaze, “An e apezeperir mɨgɨrɨgɨabagh amua, e gifara en bizir avɨriba pura dagh ekua da isi.” 17 Ezɨ manmaghɨn ami? Gumazir kɨ ia bagh amadaziba, men tavɨn dafarimɨn, kɨ ti ia gifaragha ian biziba okeme, o? Puvatɨ. 18  2 Ko 8:6, 8:16-18 2 Korin 8:6; 8:16-18Kɨ Taitus nɨghnɨzim a ganɨngizɨ, a ia bagha zui. Ezɨ kɨ en aveghbuar igharazir mam amadazɨma an an gɨn ghu. Taitus ti ia gifaragha ian biziba okeme, o? Bar puvatɨ. Ga nɨghnɨzir vamɨra iti. Egha ga tuavir vamɨran gɨn zui. 19 Kɨ ghaze, ia ti mɨgɨrɨgɨar kabar garava nɨghnɨgha ghaze, e uan arazibar ian damazibar dar akɨrasa, da osiri. Bar puvatɨ. God guizbangɨra en garima, e Kraisɨn ingangarir gumazibar mɨrara mɨgei. Nan adarasi, e amir biziba bar, da ian akurvaghasa, e dagh ami. 20  2 Ko 2:1-4 2 Korin 2:1-4Kɨ kamaghɨn nɨghnɨgha atiati, kɨ ia bagh izɨ ian gantɨ, ia gumazir kɨ ganasa ifongezir puvatɨzibar mɨraram otivigham. Eghtɨ ia uaghan nan gantɨ, kɨ gumazamizir ia ganasa ifongezir puvatɨzimɨn mɨraram otogham. Kɨ ua ian gantɨ, arazir guar avɨrir kaba ian tongɨn ikian, kɨ atiatingi. Arazir kabanang, akaba uari batogha, naviba uarir ikuva, adarir mɨgɨrɨgɨabagh amua, uan biziba baghavɨra nɨghnɨgha, akar kuraba igharaz daraziv gɨa, gɨrakɨrangɨn uariv gɨa, uan ziaba fava, ingangaribagh ami da pazavɨram otifi. 21  2 Ko 13:2 2 Korin 13:2Kɨ kamaghɨn atiati, kɨ magh mangɨtɨ faragha otozir bizir kam, ikɨvɨra ikiam. Eghtɨ God na damightɨ, kɨ ian damazibar aghumsɨzir bar dafam inigham. Kɨ kamaghɨn atiatingi, arazir kurar gumazamiziba fomɨram amiziba, me datɨrɨghɨn dagh amuavɨra iti, eghtɨ kɨ mangɨ men ganigh ua me bagh aziam. Me afiar araziba ko, pura tintinibar uari koma akuir araziba ko, aghumsɨzir puvatɨzir araziba, me da tegha navibagh irazir puvatɨ.

*12:2: Akar kam “Kraisɨn adarazir mav,” kar ti Pol uabɨ. Nɨ ves 7ɨn gan.

12:5: 2 Ko 11:30

12:5: 2 Korin 11:30

12:6: 2 Ko 10:8, 11:16

12:6: 2 Korin 10:8; 11:16

12:7: Jop 2:6, Ese 28:24, Lu 13:16, Ga 4:13-14

12:7: Jop 2:6; Esekiel 28:24; Luk 13:16; Galesia 4:13-14

12:7: Pol ghaze, dɨkonir atarimɨn mɨn garir bizim an mɨkarzim mɨtifi. Kar guizbangɨra dɨkonir atarim puvatɨ. Kar ti osɨmtɨzitaba an mɨkarzim batozɨma, a bizir kam gisɨn akar isɨn zuim gami.

12:8: Mt 26:44

12:8: Matyu 26:44

12:9: 2 Ko 11:30, Fl 4:11-13, 1 Pi 4:14

12:9: 2 Korin 11:30; Filipai 4:11-13; 1 Pita 4:14

12:10: Ro 5:3, 2 Ko 7:4, 13:4

12:10: Rom 5:3; 2 Korin 7:4; 13:4

12:11: 2 Ko 11:5

12:11: 2 Korin 11:5

12:12: Ro 15:19

12:12: Rom 15:19

12:13: 2 Ko 11:9

12:13: 2 Korin 11:9

12:14: 2 Ko 13:1

12:14: 2 Korin 13:1

12:15: Fl 2:17

12:15: Filipai 2:17

12:18: 2 Ko 8:6, 8:16-18

12:18: 2 Korin 8:6; 8:16-18

12:20: 2 Ko 2:1-4

12:20: 2 Korin 2:1-4

12:21: 2 Ko 13:2

12:21: 2 Korin 13:2