Jonɨn Akɨnafarir Namba 2
O
2 Jon
Akar faragha zuim
Siosɨn gumazir dapanir mam akɨnafarir kam osiri. Gumazamizir avɨriba ghaze, a siosɨn mamɨn itir gumazamiziba bagha an osiri. A kamaghsua, me bar igharaz darazigh ifueghɨva, egh me ifavarir gumaziba bagh gan, kar gumazir Godɨn akam gasɨghasɨziba.
E Godɨn guizɨn akam mɨghvɨra an suiragh, egh gumazamizir ifariba bagh ganam
 
1
Jon 8:32; 1 Pita 5:1; 1 Jon 3:18; 3 Jon 1:1Kɨ Kraisɨn adarazir gumazir dapanim. Nɨ amizir God inabazim, kɨ nɨ ko nɨn boriba bagha akɨnafarir kam osiri. Kɨ guizbangɨra bar ia gifonge. Kɨ uabɨra puvatɨ, gumazamizir guizɨn akam gɨfoziba uaghan bar ia gifonge.* Jon akar isɨn zuim gami. Amizir God inabazim, a siosɨn mam. Borir kaba, me siosɨn kamɨn aven itir gumazamiziba. Guizɨn akam en iti, egh a ikɨ mamaghɨra ikiam. Bizir kam bagha e bar ia gifonge. Guizɨn akamɨn arazim ko arazir igharazi darazigh ifongezim, arazir kamning God ko Iesus ko iti. Kamaghɨn Afeziam God koma Krais Iesus, Godɨn Otarim, aning apangkuvir arazim ko kuarkuvir arazim gamua, egha navir amɨrizimɨn arazim e ganɨdi.
E igharaz darazigh ifongezir arazimɨn gɨn mangam
3 Jon 1:3Afeziamɨn Akar Gavgavim e mɨkemezɨ moghɨn, nɨn borir maba guizɨn akamɨn gɨn zui. Ezɨ kɨ kamaghɨn oregha bar akonge. Jon 13:34; 15:12; 15:17; 1 Pita 4:8; 1 Jon 2:7-8; 3:11; 3:23Ezɨ Amizir Aghuim, kɨ kamaghɨn nɨn azangsɨsi, ia bar uarigh ifongegh. Kar Akar Gavgavir igiam puvatɨ. Akar Gavgavir kam fomɨra e ko ikia iza datɨrɨkɨn. Jon 14:15; 14:21; 1 Jon 2:5; 2:24; 5:3Arazir uarigh ifongezimra kara: e Godɨn Akar Gavgavim baragh an gɨn mangam. Ia fomɨra oraghizɨ moghɨra an Akar Gavgavim ghaze, ia uarigh ifongezir arazimɨn gɨn mangɨvɨra ikɨ.
Ia Kraisɨn akamɨn suiragh gavgafigh
1 Jon 2:22; 4:1-3Ia oragh. E gifarir gumazamizir avɨriba nguazir kam garui. Me nɨghnɨzir gavgavim itir puvatɨgha kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, Krais Iesus a gumazir inivafɨzimɨn mɨn oto. Gumazir kamaghɨn mɨgeim, a gumazir ifarim, egha Kraisɨn Apanim. Nɨ akar 1 Jon 4:2ɨn itimɨn gan. Mak 10:29-30; Galesia 3:4; Hibru 10:35-36; 11:26Kamaghɨn ia uari bagh gan, ia bizir iniasava amiba ia da ataghɨraghan markɨ. Kamaghɨn derazir puvatɨ. Ia uan ivezim bar moghɨra a inightɨ, deragham. 1 Jon 2:23Egh gumazitam o amizitam Kraisɨn suren mɨgɨrɨgɨamɨn suiragh gavgavighan kogh, egh akar igharazitam uam akar kam gɨvɨraghtɨ, God a ko ikian kogham. Ezɨ gumazamizir Kraisɨn suren mɨgɨrɨgɨamɨn suiragha gavgavigha mamaghɨra itiba, Afeziam uan Otarim ko aning me ko iti. 10  Efesus 5:11; 2 Tesalonika 3:6Gumazitam o amizitam ia bagh izɨva Kraisɨn suren mɨgɨrɨgɨar kam inigh izan koghtɨ, ia a inigh uan dɨpenimɨn aven mangan markɨ. Egh ia kamaghɨn a mɨkɨman markɨ, God deravɨra nɨ damu. Puvatɨ. 11 Ia fo, gumazitam o amizitam dughiam gumazamizir kamaghɨn amibagh anɨdi, ia fogh suam, a uabɨ an ingangarir kuramɨn akurvasi.
Gumazir dapanim men ganasa
12  Jon 17:13; 1 Jon 1:4; 3 Jon 1:13-14Kɨ bizir avɨribar ia mɨkɨmasa. Kɨ ghaze, e uarir gan uariv kɨm bar akongeghasa kɨ ifonge, kamaghɨn kɨ ia bagh izam. Egha kamaghɨn, kɨ ia bagh akɨnafarimɨn da osiran aghua.
13 Nɨn avenemebar God inabazim, an boriba ia bagha akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Nɨ akar 2 Jon 1ɨn itimɨn gan.

1:1: Jon 8:32; 1 Pita 5:1; 1 Jon 3:18; 3 Jon 1:1

*1:1: Jon akar isɨn zuim gami. Amizir God inabazim, a siosɨn mam. Borir kaba, me siosɨn kamɨn aven itir gumazamiziba.

1:4: 3 Jon 1:3

1:5: Jon 13:34; 15:12; 15:17; 1 Pita 4:8; 1 Jon 2:7-8; 3:11; 3:23

1:6: Jon 14:15; 14:21; 1 Jon 2:5; 2:24; 5:3

1:7: 1 Jon 2:22; 4:1-3

1:7: Nɨ akar 1 Jon 4:2ɨn itimɨn gan.

1:8: Mak 10:29-30; Galesia 3:4; Hibru 10:35-36; 11:26

1:9: 1 Jon 2:23

1:10: Efesus 5:11; 2 Tesalonika 3:6

1:12: Jon 17:13; 1 Jon 1:4; 3 Jon 1:13-14

1:13: Nɨ akar 2 Jon 1ɨn itimɨn gan.