Israelia ko Judabar Atriviba,
Men Akɨnafarir Namba 2
O
2 Atriviba
Akar faragha zuim
Atrivibar Akɨnafarir Namba 2, a bizir Atrivibar Akɨnafarir Faragha Zuimɨn eghaghanibar gɨn otivizibagh eghari. Akɨnafarir kamning, bar fomɨra akɨnafarir vamɨran ike. Atrivibar Akɨnafarir Namba 2, a Israelian kantrin pumuningɨn atrivibagh eghari. Kar Judabar kantrin sautɨn amadaghan itim, ko Israelian kantrin notɨn amadaghan itir atrivibar eghaghaniba. A bizir otivizibagh eghara ghua, kantrin kamningɨn apaniba aning gasɨghasɨghizir dughiamɨn tu. Notɨn amadaghan itir kantri Israel, kantri Asiria, faragha iza a gasɨghasɨki. Ezɨ gɨn, sautɨn amadaghan itir kantri Juda, kantri Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar a gasɨghasɨki.
Akɨnafarir kam, an Atrivibar Akɨnafarir Faragha Zuimɨn mɨn ghu, egha an atriviba amizir araziba tuisɨsi. Me Godɨn apengan iti, o puvatɨ? Bizir ekiam akɨnafarir kam aneka, a kamakɨn. Bizir Israelɨn ikɨzimning vɨrara aning batozɨ, apaniba me gasɨghasɨghɨzim, kar me uan atriviba ko men osɨmtɨzim. Judabar atriviba ko Israelian atriviba ko men gumazamiziba, me bar moghɨra akɨrim God gasaragha dughiar avɨribar an Araziba batogha, an akam barazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, me osɨmtɨzir ekiar kam bato.
Gumazamizibar nɨghnɨzimɨn aven, Jerusalem ko Godɨn Dɨpenir an itim, kar bizir bar ekiamning, egha kamaghɨn men aka, God me ko iti. Ezɨ me kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, God me ko ikɨtɨ, bizir kuratam me batoghan kogham. Ezɨ akɨnafarir kam, a Jerusalem ikuvizir bizim, ko apaniba Godɨn Dɨpenim gasɨghasɨghizir bizim geghari. Bizir kam, a Israelian gumazamizibar nɨghnɨziba bar dagh asɨghasɨki. Bizir kam bangɨn, gɨn men ikɨrɨmɨrimɨn araziba, ko Godɨn ziam fer araziba bar igharaghavram oto.
Elaija ko Elisan eghaghanim
1
(Sapta 1:1--8:15)
Elaija ghaze,
Atrivim Ahasia aremegham
Israelian Atrivim Ahap aremezir dughiamɨn gɨn, Moapia, Israelia me gativagh men ganan me aghuagha me batoke.
Dughiar mamɨn, Israelian Atrivim Ahasia, uan dɨpenimɨn azuarim pɨn aperaghav iti. Azuarir kamɨn bɨrim akariaghɨrɨzɨ, Ahasia nguazim girɨgha bar kufi. Kamaghɨn amizɨ, a gumazir maba amada, eghtɨ me Filistian kantrin itir nguibar ekiam Ekronɨn mangɨ Ekronɨn asem Balsebup, an azangsɨgh fogh suam, a ua deragh otogham, o puvatɨgham. Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ensel, kamaghɨn Tisben nguibar ekiamɨn itir Godɨn akam inigha izir gumazim Elaija mɨgei, “Nɨ dɨkavigh mangɨ gumazir Samarian atrivim Ekronɨn nguibar ekiamɨn amadaziba batogh. Egh nɨ kamaghɨn me mɨkemegh, ‘Ia manmaghsua Ekronɨn asem Balsebupɨn azangasa? Godɨn tam ti Israelɨn kantrin aven itir puvatɨ, ezɨ ia mangasa? Ia oragh. Ikiavɨra Itir God mɨgɨrɨgɨar kam Atrivim Ahasia gami: Nɨ ua deraghan kogham. Bar puvatɨ. Nɨ kamaghɨra uan dakozimɨn irɨghɨv kɨ mangɨ aremegham.’ ” Ezɨ Elaija akar kam baregha, dɨkavigha ghua gumazir kabav gei.
Ezɨ gumaziba Elaijan akam baregha gɨvagha, uam atrivim bagha ghuzɨ, atrivim kamaghɨn men azara, “Ia tizimsua zuamɨra ua ize?”
Ezɨ me kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Gumazir mam tuavimɨn e batogha ghaze, ‘Ia uamategh mangɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn akar kamɨn gun atrivim mɨkemegh. Akar kam kamakɨn: Ia manmaghsua Ekronɨn asem Balsebupɨn azangsɨghasa? Ia ti Godɨn tam Israelɨn kantrin aven itir puvatɨ, egha ia mangasa? Bar guizbangɨra, nɨ ua deraghan kogham. Bar puvatɨ. Nɨ kamaghɨra uan dakozimɨn irɨghɨv kɨ mangɨ aremegham.’ ”
Atrivim akar kam baregha kamaghɨn men azara, “Gumazir akar kam ia ganɨngizim, a manmaghɨn garir gumazim?”
Matyu 3:4; Mak 1:6Ezɨ me kamaghɨn a ikaragha ghaze, “A korotiar me asɨzir arɨzibar ingarizim aru, egha letɨn me asɨzir inimɨn ingarizimɨn uabɨ amɨghɨrɨ.”
Atrivim oregha ghaze, “Mar, Tisben gumazim, Elaija.”
Egha atrivim, mɨdorozir gumazibar dapanir mam ko an mɨdorozir gumazir 50pla sara, me amangizɨ, me Elaija inigh izasa zui. Me ghua danganir Elaija itimɨn otivigha gumazir dapanir kam Elaijan garima, a mɨghsɨar mam gisɨn aperaghav iti. Ezɨ gumazir dapanir kam kamaghɨn Elaija mɨgei, “O Godɨn akam inigha izir gumazim, atrivim ghaze: Nɨ izighirɨ mangɨ an ganigh.”
10  Luk 9:54Ezɨ Elaija kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Kɨ guizbangɨra, Godɨn akam inigha izir gumazim, eghtɨ avim Godɨn Nguibamɨn ikegh izighirɨ nɨ ko nɨn 50plan mɨdorozir gumaziba sara bar ian isigham.” Ezɨ zuamɨra avim izaghira gumazir dapanir kam ko an mɨdorozir gumazibar isizɨ, me ariaghire.
11 Ezɨ gɨn atrivim, ua mɨdorozir gumazibar dapanir igharazim ko an mɨdorozir gumazir 50pla amadazɨ, me Elaija bagha ua ghue. Me ghua otivigha, gumazir dapanir kam kamaghɨn a mɨgei, “O Godɨn akam inigha izir gumazim, atrivim akar gavgavim nɨ ganɨga ghaze: Nɨ zuamɨra izighirɨ, egh mangɨ an ganigh.”
12 Ezɨ Elaija kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ guizbangɨra, Godɨn akam inigha izir gumazim, eghtɨ avim Godɨn Nguibamɨn ikegh izighirɨ nɨ ko nɨn 50plan mɨdorozir gumaziba sara bar ian isigham.” Ezɨ zuamɨra avim izaghira gumazir dapanir kam ko an mɨdorozir gumazibar isizɨ, me ariaghire.
13 Ezɨ gɨn atrivim ua mɨdorozir gumazibar dapanir igharazir mam ko an mɨdorozir gumazir 50pla amangizɨ, me Elaija bagha ua ghu. Egha namba 3ɨn gumazir dapanir kam ghua mɨghsɨamɨn ghuavanaga, Elaijan boroghɨra tevimning apɨrigha, kamaghɨn an azara, “O Godɨn akam inigha izir gumazim, ga uaning, nɨ nan ikɨrɨmɨrim ko nan mɨdorozir gumazibar ikɨrɨmɨribar apangkuvightɨ, e nɨn damazimɨn bizir aghuimɨn mɨn otoghtɨ, nɨ e gasɨghasɨghan markɨ. 14 Kɨ fo, avim Godɨn Nguibamɨn ikegha izaghirɨgha gumazir dapanir faragha izezimningɨn isiava aningɨn mɨdorozir gumaziba sara isi. Ezɨ ga uaning, nɨ nan apangkuvighasa kɨ ifonge, egh na gasɨghasɨghan markɨ.”
15 Gumazir dapanir kam mɨkemegha gɨvazɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn ensel, kamaghɨn Elaija mɨgei, “Nɨ dɨkavigh gumazir kam ko magɨrɨ. Nɨ an atiatingan markɨ.” Ezɨ Elaija dɨkavigha a ko atrivim bagha zui.
16 Elaija ghua otogha akar kamɨn gun atrivim mɨgei, “Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨkeme: Nɨ ghaze, Israelɨn kantrin aven Godba ti puvatɨ, egha nɨ gumaziba amangizɨ, me Ekronɨn asem Balsebupɨn azangasa ghue. Kamaghɨn amizɨ, nɨ ua deraghan kogham. Bar puvatɨ. Nɨ kamaghɨra uan dakozimɨn irɨghɨv ikɨ mangɨ aremegham.”
17 Ezɨ gɨn Ahasia areme, ezɨ bizir kam, Ikiavɨra Itir God, Elaijan akam garugha mɨkemezɨ moghɨn, an otogha gɨfa. Ahasia otariba puvatɨ, ezɨ an aveghbuam, Joram, an danganim inigha, Israelian atrivimɨn oto. Dughiar kamɨn, Judan kantrin aven, Jehosafatɨn otarim Jehoram atrivimɨn iti. Jehoram atrivimɨn itir azenir namba 2ɨn aven, Joram Israelian atrivimɨn oto. 18 Atrivim Ahasia amizir bizir igharazibar eghaghaniba, da akɨnafarir kamɨn iti, me a dɨbora ghaze, Israelian Atrivibar Eghaghaniba.

1:8: Matyu 3:4; Mak 1:6

1:10: Luk 9:54