24
Jeremaia 25:1-38; Daniel 1:1-2Ezɨ Jehoiakim Judabar atrivimɨn itir dughiamɨn, Babilonian Atrivim Nebukatnesar uan mɨdorozir gumaziba ko iza Judan kantri mɨsosi. Egha a me abɨragha, Atrivim Jehoiakim gamizɨ, an an apengan iti. Ezɨ 3plan azeniba gɨvazɨ, Atrivim Jehoiakim, Atrivim Nebukatnesar a gativaghan a bar aghua, egha a uam an apengan itir puvatɨ. Ezɨ dughiar kamɨn, Ikiavɨra Itir God, Babilonian gumazir bɨzir maba ko, Siriabar gumazir bɨzir maba ko, Moapian gumazir bɨzir maba ko, Amonian gumazir bɨzir maba, me izɨ, Jehoiakimɨn adarazi ko mɨsogh Judan kantri gasɨghasɨghasa, a me amada. Ikiavɨra Itir God fomɨra uan akam inigha izir gumaziba, kar an ingangarir gumaziba, uan akaba isa me ganɨngizɨ, me an gun mɨkeme. Ikiavɨra Itir God mɨkemezɨ moghɨn, datɨrɨghɨn bizir kabagh amizɨ, da guizbangɨram otifi. Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God uabɨ nɨghnɨzir kam gumazir kabagh anɨngizɨ, me kamaghɨn ami. Ikiavɨra Itir God Atrivim Manase amizir arazir kurar kabagh nɨghnɨghavɨra iti. Bizir kam bangɨn, a Judabar atari, egh a me batueghtɨ me an damazimɨn saghon mangasa, a ifonge. Atrivim Manase uaghan, fomɨra Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn aven itir gumazamizir aghuir arazir kuratam gamizir puvatɨzir avɨribav soghezɨ me ariaghire. Ezɨ Ikiavɨra Itir God bizir kam gɨnɨghnɨghavɨra ikia, egha Atrivim Manasen arazir kuraba gɨn amangan aghua.
Atrivim Jehoiakim amizir bizir igharazibar eghaghaniba, da akɨnafarir kamɨn iti, me kamaghɨn a dɨbori, Judabar Atrivibar Eghaghaniba. Atrivim Jehoiakim uan inazir afeziabar mɨn aremezɨ, an otarim, Jehoiakin an danganim inigha atrivimɨn oto.* Jehoiakim ko Jehoiakin aning gumazir igharazir pumuning, aningɨn ziamning mong uaghara ghu.
Isipɨn atrivim fomɨra ativazir danganiba, Isipɨn kantrin mɨtaghniamɨn fanemɨn ikegha ghua Yufretisɨn Fanemɨn tu. Ezɨ dughiar kamɨn Babilonɨn atrivim dagh atifa. Kamaghɨn amizɨ, Isipɨn atrivim uan mɨdorozir gumaziba ko ua ghua kantrin igharaziba ko mɨsozir puvatɨ.
Jehoiakin Judabar atrivimɨn oto
(2 Eghaghaniba 36:9-10)
Jehoiakin 18plan azeniba ikia, egha Judan atrivimɨn oto. Egha a Jerusalemɨn ikia 3plan iakɨnibara atrivimɨn ike. An amebamɨn ziam, Nehusta, a Jerusalemɨn gumazim Elnatanɨn guivim. Jehoiakin uan afeziamɨn arazir kurabar gɨn ghua, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn arazir kurabagh ami.
10 Egha Jehoiakin atrivimɨn ikiavɨra itima, Babilonian Atrivim Nebukatnesar uan mɨdorozir gumaziba inigha iza, Jerusalem korogha a iniasa mɨsosi. 11 Babilonian mɨdorozir gumaziba Jerusalem korogha iti, ezɨ Atrivim Nebukatnesar uabɨ iza uan mɨdorozir gumaziba ko iti. 12  Jeremaia 22:24-30; 24:1-10; 29:1-2Ezɨ Atrivim Jehoiakin garima, Nebukatnesar izegha gɨvazɨ, a uabɨ uan amebam ko, an apengan ingangarir gumaziba ko, an gumazir dapaniba ko atrivimɨn dɨpenimɨn garir gumaziba, a bar me isa Atrivim Nebukatnesar danɨngasa, me bar nguibam ategha azenan ghua, Nebukatnesar batogha a mɨgɨa ghaze, e ua mɨsoghan kogham. Ezɨ Atrivim Nebukatnesar, Atrivim Jehoiakin isa kalabus gatɨ. Bizir kam Nebukatnesar atrivimɨn itir azenir namba 8ɨn aven oto. 13 Dughiar kamɨn, Atrivim Nebukatnesar Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven ghua, Atrivim Solomon fomɨra ingarizir bizir golba itiba, a bar ada inigha da bɨagharɨki. Egha a uaghan bizir bar aghuir Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn itiba ko, bizir aghuir atrivimɨn dɨpenimɨn itiba, a bar da atera Babilonɨn ghu. Arazir kamɨn mɨngarim kamakɨn, Ikiavɨra Itir God fomɨra an gun mɨkeme, ezɨ a guizbangɨram oto.
14 Ezɨ Atrivim Nebukatnesar Jerusalemɨn gumazamiziba bar ko, gumazir dapaniba bar ko, mɨdorozir gumazir gavgaviba, a bar men suiragha kalabuziar gumazamizibar mɨn me inigha ghu, men dɨbobonim 10,000ɨn tu. Egha a uaghan gumazir bizir igharagha garibar ingaramin fofozim itiba ko, gumazir ainɨn bizibar ingaramin fofozim itiba sara bar me ini. A me inigha Jerusalem ategha ghua Babilonɨn kantrin otozɨ, me kalabuziar gumazibar mɨn otifi. An onganarazibagh amir gumazamizir varazira ataghizɨ, me Judan kantrin ikiavɨra iti. Gumazamizir igharaziba bar, me ua Judan kantrin aven itir puvatɨ. 15  Esekiel 17:12Atrivim Nebukatnesar, Jehoiakin ko an amebam ko, an amuiba ko, an gumazir dapaniba ko, Judan gumazir aruaba, a bar me inigha Jerusalem ategha kalabuziar gumazamizibar mɨn Babilonɨn ghu. 16 Egha Atrivim Nebukatnesar mɨdorozir gumazir gavgaviba bar me inigha ghu, men dɨbobonim 7,000. Egha a uaghan gumazir avɨrir bizir igharagha garibar ingarir fofozim itiba ko gumazir ainɨn bizibar ingariba sara ini, men dɨbobonim 1,000ɨn tu. Gumazir kaba bar gumazir gavgaviba, ezɨ me mɨdorozir gumazibar ingangarim damuan tughatɨ.
17  Jeremaia 37:1; Esekiel 17:13Atrivim Nebukatnesar, Jehoiakinɨn afeziar dozim Matania gamizɨ, a Jehoiakinɨn danganim inigha atrivimɨn oto. Nebukatnesar ziam Matania adegha ziar kam, Sedekaia a gatɨ.
Babilonia Jerusalem mɨsogha a ini
(2 Eghaghaniba 36:11-21; Jeremaia 52:1-11)
18  Jeremaia 27:1-22; 28:1-17Sedekaia 21plan azeniba ikia, Judan atrivimɨn oto. Egha 11plan azenibar Jerusalemɨn atrivimɨn ike. An amebam, Hamutal, a Jeremaian igharazimɨn guivim, a Lipnan nguibar ekiamɨn gumazir mam. 19 Sedekaia, Jehoiakimɨn arazibar gɨn ghua, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn arazir kurabagh ami. 20  Esekiel 17:15Judaba ko Jerusalemian arazir kuraba Ikiavɨra Itir God gamizɨ, a bar men anɨngaghe. Egha Ikiavɨra Itir God gumazamizir kaba bar me batoghezɨ, me an guamɨn saghon ghue.
Ezɨ gɨn Sedekaia, Babilonɨn atrivim a gativagh an ganan a bar aghua, egha a uam an apengan itir puvatɨ.

24:1: Jeremaia 25:1-38; Daniel 1:1-2

*24:6: Jehoiakim ko Jehoiakin aning gumazir igharazir pumuning, aningɨn ziamning mong uaghara ghu.

24:12: Jeremaia 22:24-30; 24:1-10; 29:1-2

24:15: Esekiel 17:12

24:17: Jeremaia 37:1; Esekiel 17:13

24:18: Jeremaia 27:1-22; 28:1-17

24:20: Esekiel 17:15