2
Godɨn Araziba adoghodozir gumazim otogham
Mt 24:31, 1 Te 4:13-17 Matyu 24:31; 1 Tesalonika 4:13-17En adarasi, e bizitam ia mɨkɨmasa, en Ekiam Krais Iesus a uamategh izam, eghtɨ e a ko uari akuvagham. E kamaghsua, ia bar deravɨra akar kam baragh. Mt 24:4, Ef 5:6, 1 Jo 4:1 Matyu 24:4; Efesus 5:6; 1 Jon 4:1Gumazir taba ti ia mɨgɨa ghaze, Ekiam Izamin Dughiam otogha gɨfa. Gumazir mamɨn nɨghnɨzim ghaze, Godɨn Duam ti uan akar kam a ganɨngizɨ an an gun mɨgei. O gumazir mam Godɨn akam akura akar kamɨn gun mɨgei. O gumazir mam ghaze, e osirizir akɨnafarir mam, akar kam an iti. Ezɨ ia akar kam managh a baraki, ia zuamɨra dɨgavir kuram damighɨva okam nɨghnɨghan markɨ. Jo 17:12, 1 Ti 4:1, 1 Jo 2:18, 4:3, MAA 13:11-14 Jon 17:12; 1 Timoti 4:1; 1 Jon 2:18; 4:3; Akar Mogomem 13:11-14Ia gumazitamɨn gantɨ a uan akatam o arazir an amitamɨn ia gifaran markɨ. Ia oragh! Dughiar kam puram otoghan kogham. Puvatɨ. Faraghɨvɨra gumazir avɨrim Godɨn akaba batoghɨva akɨrim ragh God gasaragham. Eghtɨ Godɨn Araziba adoghodozir gumazir mam azenara otogham, gumazir kam God helɨn a gasɨghasɨgham. Dan 7:25, 11:36, Ese 28:2, 1 Ko 8:5, MAA 13:6 Esekiel 28:2; Daniel 7:25; 11:36; 1 Korin 8:5; Akar Mogomem 13:6Bizir gumazamiziba ziaba feba ko dar bora ghaze men godba o men aseba, a dar apanimɨn ikiam. Egh a uabɨra uan ziam fɨva egh a bizir kaba bar da dɨkabɨragham. Egh a Godɨn Dɨpenimɨn aven daperagh ikɨva kamaghɨn mɨkɨmam, “Kɨ uabɨra God.”
Ia fo, kɨ ia ko itir dughiam, kɨ bizir kabar gun ia mɨkeme. Ia ti okɨnɨghnɨghiz, o? Ia fo, bizir mam gumazir kamɨn tuavim apɨrima an azenaram otivan kogham. A gɨn God a bagha atɨzir dughiamra, an azenim giram. 1 Jo 2:18, 4:3 1 Jon 2:18; 4:3Ia fo, datɨrɨghɨn Godɨn Araziba adoghodozir arazir kam averara ingari iti. A modogh averara ikɨ mangɨtɨ, gumazir an tuavim apɨrizim, sɨvagh mangɨtɨ, an azenaram otogham. Jop 4:9, Ais 11:4, Dan 7:10, Hi 10:27, MAA 19:15 Jop 4:9; Aisaia 11:4; Daniel 7:10; Hibru 10:27; Akar Mogomem 19:15Egh Godɨn Araziba adoghodozir gumazir kam dughiar kamɨn azenim giram. Eghtɨ Ekiam Iesus uan akamɨn a giveragh a mɨsueghtɨma an aremegham. Ekiam uan angazangarim ko gavgavir ekiam sara izɨva, uan angazangarim ko gavgavir kamra a gumazir kam bar a gasɨghasɨgham. Mt 24:24, Jo 8:41, Ef 2:2, MAA 13:11-13, 18:23, 19:20 Matyu 24:24; Jon 8:41; Efesus 2:2; Akar Mogomem 13:11-13; 18:23; 19:20Godɨn Araziba adoghodozir gumazir kam, a Satanɨn gavgavimɨn azenan otogham. Egh Satanɨn ifavarir arazimɨn, a dɨgavir kuram gamir arazir avɨriba ko arazarazir igharaziba ko mirakelɨn ifavarir igharagha gariba, dar amuam. 10  2 Ko 2:15, 4:3 2 Korin 2:15; 4:3An arazir kurar avɨrir igharazibar amu, ovevemɨn tuavimɨn gɨn zuir gumazibagh ifaram. Me guizɨn akam gifongeghan aghua, ezɨ God men akuraghan kogham. Kamaghɨn amizɨ, gumazamizir kaba bar arɨghiregham. 11-12  Matyu 24:5; 24:11; Rom 1:24; 1:32; 1 Timoti 4:1; 2 Timoti 4:4God kamaghsua, gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim guizɨn akamɨn itir puvatɨgha arazir kurabagh amua bar akongeziba, me nɨghnɨzir gavgavim akar ifavarimɨn ikɨva, Godɨn kotɨn ivezir kuram iniam. Kamaghɨn amizɨ, God men nɨghnɨzibagh amizɨ, me paza nɨghnɨsi.
God ua ia iniasa ia mɨsefe
13  Lu 1:75, Jo 15:16, Ef 1:4, 1 Te 4:7, 5:9, 2 Te 1:3 Luk 1:75; Jon 15:16; Efesus 1:4; 1 Tesalonika 4:7; 5:9; 2 Tesalonika 1:3En darasi, ia Ekiam bar ifongeziba, God faragha inizir gumazamizibar tongɨn ikiasa ia mɨsefe. God uan Duamɨn gavgavimɨn ian navir averiamɨn ingarima, ia a baghavɨra itir gumazamiziba, egha ia guizɨn akam nɨghnɨzir gavgavim an iti. Ezɨ tuavir kamɨn God ian akurvaghasa. Kamaghɨn amizɨ, e zurara God ia bagh a mɨnamam. 14 God kamaghsua, ia uan Ekiam Krais Iesusɨn angazangarir ekiamɨn aven a ko ikiasa a ifonge. Egha a uan Akar Aghuir e ia mɨkemezir kamɨn ian dia. 15  1 Ko 11:2, 16:13, Fl 4:1, 2 Te 3:6 1 Korin 11:2; 16:13; Filipai 4:1; 2 Tesalonika 3:6Kamaghɨn amizɨ, en adarasi, ia bar tuivigh gavgafigh. Eghtɨ Godɨn akar e ia mɨkemeziba, o akar ian sure damuasa osiriziba, ia dar gɨn mangɨ.
16 E kamaghɨn God ko mɨgɨa ghaze, en Ekiam Krais Iesus ko God en Afeziam bar e gifonge. Egha en apangkuvigha en navibagh amima, da deragh, mamaghɨra ikiam. Egha en akurvazima en nɨghnɨzir gavgavim ikiava God mɨzuai, eghtɨ an arazir aghuimɨn e damuam. 17  1 Ko 1:8, 1 Te 3:13, 1 Pi 5:10 1 Korin 1:8; 1 Tesalonika 3:13; 1 Pita 5:10Egh a gavgavim ian navibar anɨng, ian akurvaghtɨ ia arazir aghuiba bar, dar gɨn mangɨva akar aghuibav kɨmam.

2:1: Mt 24:31, 1 Te 4:13-17

2:1: Matyu 24:31; 1 Tesalonika 4:13-17

2:2: Mt 24:4, Ef 5:6, 1 Jo 4:1

2:2: Matyu 24:4; Efesus 5:6; 1 Jon 4:1

2:3: Jo 17:12, 1 Ti 4:1, 1 Jo 2:18, 4:3, MAA 13:11-14

2:3: Jon 17:12; 1 Timoti 4:1; 1 Jon 2:18; 4:3; Akar Mogomem 13:11-14

2:4: Dan 7:25, 11:36, Ese 28:2, 1 Ko 8:5, MAA 13:6

2:4: Esekiel 28:2; Daniel 7:25; 11:36; 1 Korin 8:5; Akar Mogomem 13:6

2:7: 1 Jo 2:18, 4:3

2:7: 1 Jon 2:18; 4:3

2:8: Jop 4:9, Ais 11:4, Dan 7:10, Hi 10:27, MAA 19:15

2:8: Jop 4:9; Aisaia 11:4; Daniel 7:10; Hibru 10:27; Akar Mogomem 19:15

2:9: Mt 24:24, Jo 8:41, Ef 2:2, MAA 13:11-13, 18:23, 19:20

2:9: Matyu 24:24; Jon 8:41; Efesus 2:2; Akar Mogomem 13:11-13; 18:23; 19:20

2:10: 2 Ko 2:15, 4:3

2:10: 2 Korin 2:15; 4:3

2:11-12: Matyu 24:5; 24:11; Rom 1:24; 1:32; 1 Timoti 4:1; 2 Timoti 4:4

2:13: Lu 1:75, Jo 15:16, Ef 1:4, 1 Te 4:7, 5:9, 2 Te 1:3

2:13: Luk 1:75; Jon 15:16; Efesus 1:4; 1 Tesalonika 4:7; 5:9; 2 Tesalonika 1:3

2:15: 1 Ko 11:2, 16:13, Fl 4:1, 2 Te 3:6

2:15: 1 Korin 11:2; 16:13; Filipai 4:1; 2 Tesalonika 3:6

2:17: 1 Ko 1:8, 1 Te 3:13, 1 Pi 5:10

2:17: 1 Korin 1:8; 1 Tesalonika 3:13; 1 Pita 5:10