Aposelbar Ingangariba
O
Aposel
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kam, Aposelbar Ingangariba, Lukra an osiri. Luk faragha, akɨnafarir igharazim osiri, a Luk Osirizir Akar Aghuim. Egha datɨrɨghɨn Aposelbar Ingangariba osiri.
E akɨnafarir kamɨn garima, Godɨn Duam aposelba tuavim men akazɨ, me Iesusɨn Akar Aghuim “Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn aven ko, Judian danganiba bar moghɨra ko, Samarian Distrik ko, nguazir kamɨn danganiba bar,” an gun me mɨgei. (Nɨ sapta 1:8ɨn gan.)
Aposelbar akɨnafarim kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Iesusɨn sios Judabar tongɨn dɨkavigha egha gɨn ghua bar ekevegha tintinibar ghua nguazimɨn otevir mabar ghu. Luk uaghan kamaghɨn en akaghasa, Kraisɨn ingangarim ko gumazamizir an gɨn zuibar dabirabim, da God fomɨra Israelɨn gumazamiziba bagha dɨkɨrɨzir akam bar a ko voroghɨra ghu.
Ezɨ bizir ekiar mam Aposelbar akɨnafarim a mɨgei, a Godɨn Duamɨn ingangarim. Pentikosɨn dughiamɨn Godɨn Duam faragha Iesusɨn suren gumazamizibar ize. Egha gɨn Godɨn Duam nɨghnɨziba me ganɨga, egha gavgavim me ganɨdi.
Ezɨ akɨnafarir kam e uaghan aposelbar akar ruarir avɨribar gari. Dughiar avɨriba aposelba Iesusɨn Akar Aghuim gumazamizir igharazibav kɨnasa. Ezɨ e garima gumazamizir avɨrim Akar Aghuir kamɨn gɨn zui, ezɨ sios otogha gavgafi.
Aposelbar akɨnafarim, an aposelɨn avɨribar eghaghaniba an iti. Egha akar bar avɨriba, Pita ko Pol amizir bizibav gei. Pita a suren gumazir mam, a uaghan Iesus ko arui. Ezɨ Pol faragha Iesusɨn gɨn aruizir puvatɨ. A Iesusɨn siosɨn gumazamiziba dɨkabɨnasa pamtemɨn ingari. Ezɨ Iesus Polɨn diazɨ, a Iesus baghavɨra itir gumazimɨn mɨn otogha guizbangɨra an ingangarim pamtem a gami.
Ezɨ akɨnafarir kamɨn otevir maba, Luk bizir Pol bativizibagh eghanasa, ghaze, “Eia,” e dagh ami. Fofozir gumazir avɨrim ghaze, Luk uabɨ ti Pol ko dughiar mabar arui, kamaghɨn amizɨ, a ghaze, “Eia.”
Aposelba Jerusalemɨn aven Iesusɨn Akar Aghuim akuri
1
(Sapta 1:1--8:3)
Iesus akar dɨkɨrɨzimɨn ghaze, a Godɨn Duam amangam
1-2  Mak 16:19; Luk 1:1-4; 24:49-51Tiofilus, kɨ akɨnafarir kam nɨ bagha an osiri. Nan akɨnafarir faragha zuimɨn, kɨ Iesus amizir biziba ko, a gumazamizibar sure gamiziba bar, ada osiri. Dughiar kamɨn Iesus dɨkavigha uan ingangarim gamua mamaghɨra ikia, ghua a Godɨn Nguibamɨn ghuavanabozir dughiamɨn tuzir biziba, kɨ da osiri. A tɨghar Godɨn Nguibamɨn mangasa, aposelba mɨsevegha Godɨn Duamɨn gavgavimɨn ingangarir akabar me mɨgei.* Luk, a akɨnafarir kam Aposelbar Ingangariba, an osiri. A faragha zuir akɨnafarim an osirizɨ, a Luk Osirizir Akar Aghuim. Mt 28:17, Mk 16:12, Lu 24:36-49, Ap 10:41, 1 Ko 15:5-7 Matyu 28:17; Mak 16:12; Luk 24:36-49; Aposel 10:41; 1 Korin 15:5-7A faragha mɨzaziba inigha aremegha ua dɨkafi. Egha a tɨghar Godɨn Nguibamɨn mangasava amua uabɨ isa uan aposelbar aka. Egha a bizir avɨribar men akazɨ, me bar fo, a ua dɨkavigha iti. Ezɨ 40plan dughiaba, dughiar kamɨn aven dughiar avɨriba a uabɨ men akakaghava God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn gun me mɨgei. Lu 24:49, Jo 14:16-17, Ap 2:33 Luk 24:49; Jon 14:16-17; Aposel 2:33Dughiar mamɨn a me ko ikia, apava mɨgɨrɨgɨar gavgavir kam me ganɨngi, “Ia Jerusalemɨn nguibar ekiam ategh mangan markɨ. Bizir aghuarir nan Afeziam ia danɨngasa akam akɨrizim a izam. Kɨ an gun ia mɨkemezɨ, ia a baraki. Ia a bagh ikɨ. Mt 3:11, Mk 1:8, Lu 3:16, Jo 1:33, Ap 11:16 Matyu 3:11; Mak 1:8; Luk 3:16; Jon 1:33; Aposel 11:16Jon dɨpamɨn gumazamiziba rue, ezɨ gurumra ia Godɨn Duamɨn ruegham.”
Ais 1:26, Dan 7:17, Amo 9:11, Mt 24:3, Lu 24:21 Aisaia 1:26; Amos 9:11; Matyu 24:3; Luk 24:21Ezɨ me uari akuvazir dughiamɨn, me an azara, “Ekiam, nɨ dughiar kam atrivim Israel danightɨma, a ua Israelɨn nguazimɨn ganam, o?” Fomɨra Israelɨn gumazir maba uari atrivimɨn ikia uan nguazimɨn gari. Egha Iesusɨn dughiamɨn Israelia Romɨn apengan iti. Ezɨ Iesus dughiar kamɨn otogha aruima, gumazir avɨriba kamaghɨn nɨghnɨsi, a Romɨn gavman batueghɨva uabɨ Israelian ganam. Eghtɨ gɨn Israel Kantrin igharaziba dar ganɨva egh dar apengan ikian kogham.
Mt 24:36, Mk 13:32, 1 Te 5:1 Matyu 24:36; Mak 13:32; 1 Tesalonika 5:1Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Biziba otivamin dughiaba, nan afeziam uabɨ uan gavgavimɨn da atɨ. Ezɨ ia tizim bagh dughiar an atɨzir kam gɨfoghasa. Kar ian bizim puvatɨ. Matyu 28:19; Mak 16:15; Luk 24:47-48; Jon 15:27; Aposel 2:32; 3:15; 5:32Godɨn Duam izighirɨ ia gizɨvaghtɨ, ia an gavgavim iniam. Eghtɨ bizir ia ganigha foziba, ia Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn aven ko, Judian danganiba bar moghɨra ko, Samarian Distrik ko, nguazir kamɨn danganiba bar, me geghanam.”
Iesus Godɨn Nguibamɨn zui
(Mak 16:19-20; Luk 24:50-53)
Mk 16:19, Lu 24:50-51, Jo 6:62, 20:17 Mak 16:19; Luk 24:50-51; Jon 6:62; 20:17Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨkemegha gɨvazɨ, an aposelba garavɨra itima God anesiarafazɨma a Godɨn Nguibamɨn ghuavanabo. Ezɨ ghuariam me gari naghɨn a modo.
10  Mt 28:3, Mk 16:5, Lu 24:4, Jo 20:12, Ap 10:3, 10:30 Matyu 28:3; Mak 16:5; Luk 24:4; Jon 20:12; Aposel 10:3; 10:30A ghuavanadima me kogha overiamɨn garavɨra itima, gumazimning korotiar ghurghurimning arugha bemɨra men mɨn tu. 11  Mt 24:30, 26:64, Lu 21:27, Jo 14:3, 1 Te 1:10, 4:16, MAA 1:7 Matyu 24:30; 26:64; Luk 21:27; Jon 14:3; 1 Tesalonika 1:10; 4:16; Akar Mogomem 1:7Egha aning kamaghɨn me mɨgei, “Galilin gumaziba, ia tizim bagha kagh tuivighav ikia pɨn overiamɨn gari? Gumazir kam Iesus, God a inizɨ a ia ategha uan Nguibamɨn ghu. Ia an ganizɨ a Godɨn Nguibamɨn ghuzɨ moghɨn, kamaghɨra a uamategham.”
Me Judasɨn ingangarir danganim bagha Matias amɨsefe
12  Lu 24:50Egha Iesusɨn aposelba Olivɨn Mɨghsɨam ategha ua Jerusalemɨn zui. Olivɨn Mɨghsɨar kam Jerusalemɨn boroghɨra ikia an ruarim 1 kilomitan mɨrara ghu. 13  Mt 10:2-4, Mk 3:16-19, Lu 6:14-16 Matyu 10:2-4; Mak 3:16-19; Luk 6:14-16Egha me otivigha, ghuriar pɨn itir me zurara itimɨn ghuavanabo. Men ziabar kara:
 
Pita, Jon, Jems ko Andru, Filip ko Tomas, Bartolomyu ko Matyu, Jems, Alfiusɨn otarim, ko Saimon a Selotbar gumazir mam, ko Judas, a Jemsɨn otarim.
 
14  Mt 13:55, Lu 23:49, 23:55, 24:10, Jo 6:42, 7:5 Matyu 13:55; Luk 23:49; 23:55; 24:10; Jon 6:42; 7:5Egha me zurara navir vamɨra ikia uari inigha God ko mɨgei. Ezɨ amizir maba ko, Iesusɨn amebam Maria ko Iesusɨn doziba uakan.
15 Dughiar kabar aven Pita nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darazir tongɨn tu. (Men avɨrimɨn dɨbobonim 120.) 16  Sng 41:9 Onger Akaba 41:9Egha kamaghɨn mɨgei, “Nan adarasi, Godɨn Duam fomɨra Devit gamizɨ, an akar mam mɨkeme. Ezɨ akar kam Godɨn Akɨnafarimɨn aven iti. Akar kam a Judasɨn mɨgei. Judas, a gumazir Iesus isa gumazir an suirazibar akazim. Akar kam datɨrɨghɨn Devit mɨkemezɨ moghɨra otogha gɨfa. 17  Mt 10:4, Lu 6:16, Ap 1:25 Matyu 10:4; Luk 6:16; Aposel 1:25Judas fomɨra en gumazir mamra, egha uaghan ingangarir e amir kam gami.”
18  Mt 26:15, 2 Pi 2:15 Matyu 26:15; 2 Pita 2:15 Matyu 27:3-8(Ivezir Judas uan arazir kuramɨn inizim, a nguazir mam givese. Egha nguazir kamɨn a uabɨ ekunigha aremegha an mɨkarzim afoaraghirɨ, ezɨ an muriaba bar azenim gire. 19 Kamaghɨn amizɨ, Jerusalemɨn itir darazi bar moghɨra bizir kam baregha, nguazir kam uan akamɨn ziar kam a gatɨ, Akeldama. An mɨngarim kamakɨn, “Ghuzimɨn Nguazim.”)
20  Sng 69:25, 109:8 Onger Akaba 69:25; 109:8Egha Pita ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Godɨn Akɨnafarimɨn itir Onger Akabar aven osizirir kam iti, ‘An danganim pura ikɨ, tav an danganim inian markɨ.’
“Egha a uaghan ghaze, ‘A gumazir dapanim, eghtɨ igharaz tav an danganim ini.’
21 “Kamaghɨn amizɨ, e gumazir zurara e ko ikia uaghan Ekiam Iesus ko aruizir gumazitam amɨsɨvam. 22  Mt 3:16, Mk 1:9, 16:19, Lu 3:21, 24:51, Jo 15:27, Ap 4:33 Matyu 3:16; Mak 1:9; 16:19; Luk 3:21; 24:51; Jon 15:27; Aposel 4:33Dughiar Jon gumazamiziba ruezim ko Iesus faragha ingangarim igiamra a gamir dughiam ikegha, ghua dughiar God Iesus inizɨ an e ategha ghuavanabozir dughiamɨn tu. E dughiar kaba bar e ko ikezir gumazitam amɨsɨvam. Gumazir kam Iesusɨn garima, a ua dɨkafi. An e ko mɨgɨrɨgɨar kamɨn gun akam akunam.”
23 Egha me gumazir pumuningɨn ziamning dɨboro, Josep, an ziar mam Barsabas (an ziar igharazir mam Jastus) ko Matias. 24-25  1 Samuel 16:7; Jeremaia 11:20; Jon 2:25; Akar Mogomem 2:23Egha me God ko mɨgei, “Ekiam, gumazamizibar navir averiaba, nɨ bar dagh fo. Nɨ en akagh, nɨ aningɨn tav amɨseveghtɨ, an aposelɨn ingangarim bagh Judasɨn danganim iniam. Ingangarir kam Judas anetegha uan danganir ikiamimɨn ghu.” 26 Egha me dagɨaba aningɨn ziamning osirigha torim gatɨgha aning givazvasi. Ezɨ dagɨar Matiasɨn ziam isɨn itim faragha azenim girɨ. Ezɨ me Matias isa, uaghan 11plan aposelbar tongɨn anetɨ.

1:1-2: Mak 16:19; Luk 1:1-4; 24:49-51

*1:1-2: Luk, a akɨnafarir kam Aposelbar Ingangariba, an osiri. A faragha zuir akɨnafarim an osirizɨ, a Luk Osirizir Akar Aghuim.

1:3: Mt 28:17, Mk 16:12, Lu 24:36-49, Ap 10:41, 1 Ko 15:5-7

1:3: Matyu 28:17; Mak 16:12; Luk 24:36-49; Aposel 10:41; 1 Korin 15:5-7

1:4: Lu 24:49, Jo 14:16-17, Ap 2:33

1:4: Luk 24:49; Jon 14:16-17; Aposel 2:33

1:5: Mt 3:11, Mk 1:8, Lu 3:16, Jo 1:33, Ap 11:16

1:5: Matyu 3:11; Mak 1:8; Luk 3:16; Jon 1:33; Aposel 11:16

1:6: Ais 1:26, Dan 7:17, Amo 9:11, Mt 24:3, Lu 24:21

1:6: Aisaia 1:26; Amos 9:11; Matyu 24:3; Luk 24:21

1:6: Fomɨra Israelɨn gumazir maba uari atrivimɨn ikia uan nguazimɨn gari. Egha Iesusɨn dughiamɨn Israelia Romɨn apengan iti. Ezɨ Iesus dughiar kamɨn otogha aruima, gumazir avɨriba kamaghɨn nɨghnɨsi, a Romɨn gavman batueghɨva uabɨ Israelian ganam. Eghtɨ gɨn Israel Kantrin igharaziba dar ganɨva egh dar apengan ikian kogham.

1:7: Mt 24:36, Mk 13:32, 1 Te 5:1

1:7: Matyu 24:36; Mak 13:32; 1 Tesalonika 5:1

1:8: Matyu 28:19; Mak 16:15; Luk 24:47-48; Jon 15:27; Aposel 2:32; 3:15; 5:32

1:9: Mk 16:19, Lu 24:50-51, Jo 6:62, 20:17

1:9: Mak 16:19; Luk 24:50-51; Jon 6:62; 20:17

1:10: Mt 28:3, Mk 16:5, Lu 24:4, Jo 20:12, Ap 10:3, 10:30

1:10: Matyu 28:3; Mak 16:5; Luk 24:4; Jon 20:12; Aposel 10:3; 10:30

1:11: Mt 24:30, 26:64, Lu 21:27, Jo 14:3, 1 Te 1:10, 4:16, MAA 1:7

1:11: Matyu 24:30; 26:64; Luk 21:27; Jon 14:3; 1 Tesalonika 1:10; 4:16; Akar Mogomem 1:7

1:12: Lu 24:50

1:13: Mt 10:2-4, Mk 3:16-19, Lu 6:14-16

1:13: Matyu 10:2-4; Mak 3:16-19; Luk 6:14-16

1:14: Mt 13:55, Lu 23:49, 23:55, 24:10, Jo 6:42, 7:5

1:14: Matyu 13:55; Luk 23:49; 23:55; 24:10; Jon 6:42; 7:5

1:16: Sng 41:9

1:16: Onger Akaba 41:9

1:17: Mt 10:4, Lu 6:16, Ap 1:25

1:17: Matyu 10:4; Luk 6:16; Aposel 1:25

1:18: Mt 26:15, 2 Pi 2:15

1:18: Matyu 26:15; 2 Pita 2:15

1:18: Matyu 27:3-8

1:20: Sng 69:25, 109:8

1:20: Onger Akaba 69:25; 109:8

1:22: Mt 3:16, Mk 1:9, 16:19, Lu 3:21, 24:51, Jo 15:27, Ap 4:33

1:22: Matyu 3:16; Mak 1:9; 16:19; Luk 3:21; 24:51; Jon 15:27; Aposel 4:33

1:24-25: 1 Samuel 16:7; Jeremaia 11:20; Jon 2:25; Akar Mogomem 2:23