28
Pol Maltan arighatɨzimɨn iti
E deraghavɨra ghuava ongarir dadarimɨn otivigha, gara fo, e arighatɨzir mamɨn ti, an ziam Malta. Ro 1:14, 1 Ko 14:11, 2 Ko 11:27, Kl 3:11 Rom 1:14; 2 Korin 11:27Ezɨ gumazir arighatɨzir kamɨn itiba arazir aghuaribar e gami. Ezɨ amozim izima, en mɨkarziba bar orangi, kamaghɨn amizɨ, e avimɨn fɨngasa, me e bagha avim atɨgha e inigha avim boroghɨra ghu. Pol dazir pozir mam inigha da avim garɨsi. Ezɨ kuruzir mam dazibar aven itima, avir fefem a inizɨ an azenan oto. Egha kuruzim Polɨn agharim givigha guraghav iti. Ezɨ arighatɨzir kamɨn itir gumazamiziba kamaghɨn an garima, kuruzim an agharim gitoroghav itima, me kamaghɨn uariv gei, “Gumazir kam ti gumazibav sozi me ariaghirir gumazim, an ongarimɨn aremezir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, aser arazir kuraba ikarvazim datɨrɨghɨn a ikarvagha ghaze, an angamɨra ikian kogham.” Mk 16:18, Lu 10:19 Mak 16:18; Luk 10:19Ezɨ Pol kuruzim kavkɨnizɨ an avim giraghu. Ezɨ bizitam Pol batozir puvatɨ. Ap 14:11 Aposel 14:11Ezɨ gumaziba pura Polɨn mɨzuai, me ghaze, an mɨkarzim ti buigham, o a ti irɨghɨva aremegham. Me dughiar ruarimɨn an gara a mɨzua ghua puram an gari, bizitam a batozir puvatɨ. Egha me ghaze, an aser mam.
Ezɨ nguazir mam danganir kamɨn boroghɨra iti, kar Publiusɨn nguazim, an arighatɨzimɨn gavman gumazir dapanim. An e inigha uan dɨpenimɨn ghuzɨ, e dughiar pumuning ko mɨkezimɨn a ko deraghvɨra iti. Ap 19:11, 1 Ko 12:9, 12:28, Je 5:14-15 Aposel 19:11; 1 Korin 12:9; 12:28; Jems 5:14-15An afeziam arɨa iti, an mɨkarzim an feima, a buarir dɨpabagh avi. Ezɨ Pol an ganasa aven ghugha, a bagha God ko mɨkemegha, uan dafarimning a gisɨn atɨzɨma, a ghuamaghe. A kamaghɨn amizɨ, arighatɨzir kamɨn itir arɨmariar gumazamiziba bar moghɨra izima a me gamima me ua dera. 10 Me arazir aghuibar e gami, ezɨ e kurim inigh mangasava amima, me bizir e puvatɨziba isa e ganɨgava egha da isa kurim garɨsi.
Pol ghua Romɨn oto
11 Ezɨ iakɨnir pumuning ko mɨkezim gɨvazɨma e mangasa. Ezɨ kurir mam Maltan itima, amɨnir ekiamɨn dughiam gɨfa. An Aleksandrian nguibamɨn kurim. Kurimɨn guamɨn asem Susɨn otarir fufuzimningɨn nedazimning an iti. Aningɨn ziamning Kastor ko Polluks. 12 Ezɨ e ghua Sirakyusɨn otivigha, dughiar pumuning ko mɨkezimɨn an iti. 13 Egha e kagh dɨkavigha ghua Regiumɨn otifi. Egha amɨmzaraghan, Sautɨn amadaghan amɨnim dɨkavizɨ, e dughiar mɨkezimɨn Puteolin otifi. 14 E kagh Kraisɨn adarazir marazi batifi. Ezɨ me 7plan aruebar uari ko ikiasa e mɨkemezɨ, e me ko iti. Egha me ategha ghua Romɨn nguibar ekiamɨn oto. 15 Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darazi Romɨn ikia e barazi e izima, me e bativasa izi. Ezɨ e Apiusɨn biziba amadir danganim ko Pasindian Dɨpenir 3pla itir danganimɨn me bato. Ezɨ Pol men ganigha, God mɨnabagha an navim gavgavim ini. 16  Ap 24:23 Aposel 24:23Egha e Romɨn otivizɨ, gavmanɨn gumazir dapanim Polɨn amamangatɨgha ghaze, a uabɨra dɨpenitamɨn ikɨtɨ mɨdorozir gumazitam an ganam.
Pol Romɨn Akar Aghuim akuri
17  Ap 21:33, 24:12-13, 25:8 Aposel 21:33; 24:12-13; 25:8Ezɨ 3pla dughiaba gɨvazɨma, Pol Judan gumazir dapanibar diazɨ, me iza uari akufa. Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Nan aveghbuaba, kɨ bizitam e uan adarazi paza me gamizir puvatɨ, o en ovavibar arazitam iriazir puvatɨ. Ezɨ me Jerusalemɨn na kalabus gatɨghava, na isa Romɨn gumazibar dafarim gatɨ. 18  Ap 22:24, 25:8, 26:31 Aposel 22:24; 25:8; 26:31Ezɨ me nan kotiam baragha, nan gara fo, kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ. Kɨ tam damighɨva ovegham. Kamaghɨn amizɨ, me na ataghɨraghasa. 19  Ap 25:11 Aposel 25:11Ezɨ Judaba kamaghɨn aghua. Kamaghɨn amizɨ, kɨ tuaviba ua puvatɨ. Kɨ ghaze, Sisar nan kotiam baragham. Ezɨ kɨ uan adarazi akam me gasamin bizir mɨngaritam itir puvatɨ. 20  Ap 24:15, 26:6-7, 26:29, Ef 3:1-2, 2 Ti 2:9, Fm 10, 13 Aposel 24:15; 26:6-7; 26:29; Efesus 3:1-2; 2 Timoti 2:9; Filemon 1:10; 1:13Ezɨ bizir kam bagha kɨ ian diazɨ ia ize. Kamaghɨn kɨ ian ganɨva ia ko mɨkɨmasa. Ezɨ kɨ nɨghnɨzir gavgavim ikia mɨzuai bizir kam, Israelia bar uaghan a mɨzuai. Bizir kam bangɨn me datɨrɨghɨn senɨn kamɨn na ike.”
21 Ezɨ me kamaghɨn Pol ikara, “E Judian Provinsɨn gumaziba da akɨnafarir osirizir nɨ mɨgeitam inizir puvatɨ. Ezɨ Judan gumazitam iza eghaghanitam e geghara mɨgɨrɨgɨar kuratam nɨ gamizir puvatɨ. 22  Ap 24:5, 24:14, 1 Pi 2:12, 4:14 Aposel 24:5; 24:14; 1 Pita 2:12; 4:14E fo, nguibaba bar men gumazamiziba mɨgɨrɨgɨar kurabar Judan aven itir dakozir igiar igharazir kam mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, e nɨn nɨghnɨzim baraghasa.”
23 Ezɨ me dughiar mam dɨborogha, gumazir avɨriba iza Pol bagha a itir dɨpenir kamɨn zui. Mɨzarazimɨn ghua guaratɨzimɨn, a God Bizibagh Ativir Arazimɨn akam geghara an gun me mɨgei. Egha Moses Osizirir Arazibar akaba ko Godɨn akam inigha izir gumazibar akabar, men nɨghnɨziba fa me mɨgei. Egha me nɨghnɨzir gavgavim akar kabar Iesusɨn ikiasa, a pamtemɨn me mɨgei. 24 Ezɨ marazi ghaze, Pol mɨkemezir akaba da guizbangɨra, ezɨ marazi nɨghnɨzir gavgavim dar ikian aghua. 25  Ais 6:9-10, Mt 13:14Egha me uarira uarir tongɨn akaba uariv sogha me mangasava amima, Pol akar abuananamɨn me mɨgei, “Godɨn Duam guizbangɨra ian ovavibav keme. An akam inigha izir gumazim Aisaian akatorimɨn kamaghɨn ia mɨkeme:
 
26-27  Ais 6:9-10 Aisaia 6:9-10; Jeremaia 5:21; Esekiel 12:2; Matyu 13:14; Rom 11:8“ ‘Nɨ gumazamizir kaba bagh mangɨ,
egh kamaghɨn me mɨkɨm:
Gumazamizir kaba uan navir averiabar kua,
ezɨ men kuariba oraghan aghua,
ezɨ men damaziba okafi.
Me kamaghɨn amizɨ, God ghaze, markɨ,
men damaziba bizitamɨn ganighai, me foghai,
ezɨ men kuariba oreghai, ezɨ me foghai.
Ezɨ men naviba kuiaghirɨzɨ
me mɨgɨrɨgɨabagh fogha
navibagh iragha na bagha izima,
kɨ ua me inigha
me gamizɨ me deraghai.
Me kamaghɨn damuan aghua,
kamaghɨn me zurara oraghɨva,
egh deragh bizitamɨn mɨngarim gɨfoghan kogham.
Me zurara ganɨva,
egh deragh bizitamɨn ganighan kogham.’ ”
 
28-29  Sng 67:2, Lu 3:6, Ap 13:46-47, 18:6, 22:21, Ro 11:11 Onger Akaba 67:2; Luk 3:6; Aposel 13:46-47; 18:6; 22:21; Rom 11:11Egha Pol mɨgɨa ghua, kamaghɨn mɨgei, “Kamaghɨn amizɨ, kɨ kamaghsua, ia kamaghɨn fogh, Godɨn akurvazim, a Kantrin Igharazibar Gumazamiziba bagha anemadagha gɨfa. Eghtɨ me oragham!”* Fofozir gumazir mabar ghaze, mɨgɨrɨgɨar otevir mam uaghan iti. Akar kam kamakɨn, “Pol akar kam mɨkemegha gɨvazɨma, Judaba anetegha ghu. Ezɨ adarir dafar men tongɨn otozɨma me uarira uariv gɨa, akabar uariv sosi.”
30  Ap 28:16 Aposel 28:16Pol azenir pumuningɨn dɨpenir mam ikia egha dɨpenir kam givesi. Ezɨ gumazamiziba an ganasa an dɨpenimɨn izima a bar akonge. Luk azenir pumuning Pol batozir bizimɨn gun e mɨkemezir puvatɨ. Ezɨ gumazir maba ghaze, gavmanɨn gumaziba kalabusɨn a fɨrizɨ a ghua nguibar igharazibar Godɨn akam akuri. Ezɨ gumazir maba ghaze, Romɨn gavmanɨn gumaziba Pol mɨsoghezɨma an aremes.
31  Ap 4:31, 28:23, Ef 6:19 Aposel 4:31; 28:23; Efesus 6:19Pol God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn Arazimɨn akam akura, egha Ekiam Krais Iesusɨn akabar gumazamizibar sure gami. Egha a uaghan atiatir puvatɨzɨ, bizitam bar an tuavim apɨrizir puvatɨ.

28:2: Ro 1:14, 1 Ko 14:11, 2 Ko 11:27, Kl 3:11

28:2: Rom 1:14; 2 Korin 11:27

28:5: Mk 16:18, Lu 10:19

28:5: Mak 16:18; Luk 10:19

28:6: Ap 14:11

28:6: Aposel 14:11

28:8: Ap 19:11, 1 Ko 12:9, 12:28, Je 5:14-15

28:8: Aposel 19:11; 1 Korin 12:9; 12:28; Jems 5:14-15

28:16: Ap 24:23

28:16: Aposel 24:23

28:17: Ap 21:33, 24:12-13, 25:8

28:17: Aposel 21:33; 24:12-13; 25:8

28:18: Ap 22:24, 25:8, 26:31

28:18: Aposel 22:24; 25:8; 26:31

28:19: Ap 25:11

28:19: Aposel 25:11

28:20: Ap 24:15, 26:6-7, 26:29, Ef 3:1-2, 2 Ti 2:9, Fm 10, 13

28:20: Aposel 24:15; 26:6-7; 26:29; Efesus 3:1-2; 2 Timoti 2:9; Filemon 1:10; 1:13

28:22: Ap 24:5, 24:14, 1 Pi 2:12, 4:14

28:22: Aposel 24:5; 24:14; 1 Pita 2:12; 4:14

28:25: Ais 6:9-10, Mt 13:14

28:26-27: Ais 6:9-10

28:26-27: Aisaia 6:9-10; Jeremaia 5:21; Esekiel 12:2; Matyu 13:14; Rom 11:8

28:28-29: Sng 67:2, Lu 3:6, Ap 13:46-47, 18:6, 22:21, Ro 11:11

28:28-29: Onger Akaba 67:2; Luk 3:6; Aposel 13:46-47; 18:6; 22:21; Rom 11:11

*28:28-29: Fofozir gumazir mabar ghaze, mɨgɨrɨgɨar otevir mam uaghan iti. Akar kam kamakɨn, “Pol akar kam mɨkemegha gɨvazɨma, Judaba anetegha ghu. Ezɨ adarir dafar men tongɨn otozɨma me uarira uariv gɨa, akabar uariv sosi.”

28:30: Ap 28:16

28:30: Aposel 28:16

28:30: Luk azenir pumuning Pol batozir bizimɨn gun e mɨkemezir puvatɨ. Ezɨ gumazir maba ghaze, gavmanɨn gumaziba kalabusɨn a fɨrizɨ a ghua nguibar igharazibar Godɨn akam akuri. Ezɨ gumazir maba ghaze, Romɨn gavmanɨn gumaziba Pol mɨsoghezɨma an aremes.

28:31: Ap 4:31, 28:23, Ef 6:19

28:31: Aposel 4:31; 28:23; Efesus 6:19