4
Wkp 25:43, 25:53, Ef 6:9 Ofa Gami 25:43; 25:53; Efesus 6:9Ia ingangarir gumazamizibar garir gumazir ekiaba, ia kamaghɨn fogh, ia uaghan gumazir ian garir ekiam a Godɨn Nguibamɨn pɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, ia uan ingangarir gumazamiziba deravɨra men ganɨva Godɨn damazimɨn derazir arazimɨn me damuva arazir aghuibar me damu.
E God ko mɨgeir arazim pamtem a damu egh deraghvɨra daruam
Ef 6:18, Fl 4:6 Efesus 6:18; Filipai 4:6Ia God ko mɨkɨm mamaghɨra ikɨva, deraghvɨra ganɨva nɨghnɨgh God ko mɨkɨm, egh God mɨnabɨvɨra ikɨ. Ro 15:30, 1 Ko 16:9, Ef 6:19 Rom 15:30; 1 Korin 16:9; Efesus 6:19Ia God ko mɨkɨmɨva egh uaghan e bagh an azangsɨghtɨ, an e bagh tiam kuightɨma e Kraisɨn akam akunam. Akar kam a fomɨra modoghav iti. Ia fo, kɨ akar kam akunizɨ, me a baraghan aghuagha na isa kalabus gatɨ. Ef 6:20 Efesus 6:20Ia God ko mɨkɨm egh suam, a nan akuraghtɨ kɨ God ifongezir moghɨra, deraghvɨra akar kam akunam.
Ef 5:15-16, 1 Te 4:11-12 Efesus 5:15-16; 1 Tesalonika 4:11-12Ezɨ ia, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨzir darasi, ia nɨghnɨzir aghuibar gɨn mangɨva egh arazir aghuibar me damu. Egh ia dughiaba vaghvagh Kraisɨn arazibar men akakaghsɨvɨra damuvɨra ikɨ. Mk 9:50, Ef 4:29, Kl 3:16, 1 Pi 3:15 Mak 9:50; Efesus 4:29; Kolosi 3:16; 1 Pita 3:15Ia zurara akar aghuir sɨngtɨzibav kɨmtɨma, gumazamiziba da baragh dagh ifuegham. Kamaghɨn amizɨ ia bar deravɨra foghɨva gumazamiziba vaghvagh men akaba ikarvagh.
Pol Tikikus ko Onesimus aning amadazɨ aning Kolosin zui
Ap 20:4, 2 Ti 4:12 Aposel 20:4; 2 Timoti 4:12 Efesus 6:21-22Tikikus e ko ingangarir gumazir mam, a en aveghbuar aghuir e bar ifongezim, egha a guizbangɨra Ekiamɨn ingangarir gumazir bar aghuim. A nan ingangariba bar dar gun ia mɨkɨmam. Ezɨ bizir kam bagha, kɨ ia bagha anemada. Kɨ ghaze, ia fogham, e manmaghɨn iti, eghtɨ akar kam gavgavim ian navibar amutɨ ia ua bar akuegham. Kamaghsua, kɨ Tikikus amadazɨ, a ia bagha zui. Fm 10-12 Filemon 1:10-12Eghtɨ Onesimus, a Tikikus ko izam, a guizbangɨra en guizɨn aveghbuar bar aghuir e bar ifongezim, a dughiaba bar Godɨn ingangarim gami. A ian mav. Eghtɨ aning bizir kagh otiviziba bar dar gun ia mɨkɨmam.* Onesimus a pura Filemonɨn ingangarir gumazim. Nɨ akar Filemon akɨnafarir Pol a bagha osirizimɨn aven itimɨn gan.
Pol Kolosiba bagha akɨnafarim amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ
10  Ap 12:12, 12:25, 13:13, 15:37-39, 19:29, 27:2, Fm 24 Aposel 12:12; 12:25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Filemon 1:24Aristarkus, a na ko kalabusɨn ikia, egha ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Ezɨ Mak, Barnabasɨn imurim, a uaghan akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. (Egh a izɨ ian tongɨn otoghtɨ ia a inigh uan dɨpenimɨn mangɨ. Ia Mak iniasa, kɨ ia bagha akar kam amadagha gɨfa.) 11 Ezɨ Iesus, an ziar mam Jastus, a uaghan ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Judan tongɨn itir gumazir mɨkarzir mogomebar iniba aghorezir kabara, me na ko ikia God Gumazamizibagh Ativir Ingangarim gamua egha me bar deraghavɨra nan akurvasi.
12  Kl 1:7, Fm 23 Kolosi 1:7; Filemon 1:23Epafras uaghan ia gɨnɨghnɨgha ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. A uaghan ian mav, egha Krais Iesusɨn ingangarir gumazim. A zurara ia bagha pamten God ko mɨgɨavɨra iti, egha ghaze, God ian akurvaghtɨ, ia tuivigh gavgavigh, egh fofozir aghuitam oteveghan koghɨva, egh Godɨn ifongiam bar a gɨfoghɨva an gɨn mangam. 13 Ezɨ kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa, a bar akurvazir dafam ia bagha a gamuava egha uaghan Laodisian nguibamɨn itir darazi ko Hierapolisɨn nguibamɨn itir darazi bagha a gami. 14  2 Ti 4:10-11, Fm 24 2 Timoti 4:10-11; Filemon 1:24Ezɨ Luk, a doktan e bar ifongezim, a Demas ko aning ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Gumazir avɨriba nɨghnɨgha ghaze, Lukɨn kamrama, akɨnafarir pumuning osiri, mam Luk Osirizir Akar Aghuim, egha igharazim Aposelbar Ingangariba.
15 Egh ia Laodisian itir siosɨn mɨkɨm suam, Pol ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Egh ia Nimfa ko siosɨn an dɨpenimɨn uari akuvim sara, bar me mɨkɨm suam, Pol ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 16 Egh ia akɨnafarir kam uarir tongɨn a dɨpon, egh gɨn Laodisian itir sios bagh anemadagh, eghtɨ me uaghan uarir tongɨn a dɨponam. Egh uaghan akɨnafarir kɨ Laodisiaba bagha amadazim, me ia bagh anemadaghtɨ, ia a inighɨva uarir tongɨn a dɨponam. 17  Fm 2 Filemon 1:2Egh ia kamaghɨn Arkipus mɨkemegh, “Ekiam nɨ ganɨngizir ingangarim, nɨ deravɨra a damuva bar anegɨfagh.”
18  1 Ko 16:21, 2 Te 3:17 1 Korin 16:21; 2 Tesalonika 3:17Kɨ Pol, kɨ uan dafarimningɨn akar abuananam ia bagha an osira ghaze: God deravɨra ia damu. Kɨ kalabusɨn ikiavɨra iti, ezɨ ia na gɨn amangan markɨ. Kɨ ia bagha God ko mɨgɨa ghaze, Godɨn apangkuvim ia ko ikɨ. Nɨ 1 Korin 16:21ɨn gan.

4:1: Wkp 25:43, 25:53, Ef 6:9

4:1: Ofa Gami 25:43; 25:53; Efesus 6:9

4:2: Ef 6:18, Fl 4:6

4:2: Efesus 6:18; Filipai 4:6

4:3: Ro 15:30, 1 Ko 16:9, Ef 6:19

4:3: Rom 15:30; 1 Korin 16:9; Efesus 6:19

4:4: Ef 6:20

4:4: Efesus 6:20

4:5: Ef 5:15-16, 1 Te 4:11-12

4:5: Efesus 5:15-16; 1 Tesalonika 4:11-12

4:6: Mk 9:50, Ef 4:29, Kl 3:16, 1 Pi 3:15

4:6: Mak 9:50; Efesus 4:29; Kolosi 3:16; 1 Pita 3:15

4:7: Ap 20:4, 2 Ti 4:12

4:7: Aposel 20:4; 2 Timoti 4:12

4:7: Efesus 6:21-22

4:9: Fm 10-12

4:9: Filemon 1:10-12

*4:9: Onesimus a pura Filemonɨn ingangarir gumazim. Nɨ akar Filemon akɨnafarir Pol a bagha osirizimɨn aven itimɨn gan.

4:10: Ap 12:12, 12:25, 13:13, 15:37-39, 19:29, 27:2, Fm 24

4:10: Aposel 12:12; 12:25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Filemon 1:24

4:12: Kl 1:7, Fm 23

4:12: Kolosi 1:7; Filemon 1:23

4:14: 2 Ti 4:10-11, Fm 24

4:14: 2 Timoti 4:10-11; Filemon 1:24

4:14: Gumazir avɨriba nɨghnɨgha ghaze, Lukɨn kamrama, akɨnafarir pumuning osiri, mam Luk Osirizir Akar Aghuim, egha igharazim Aposelbar Ingangariba.

4:17: Fm 2

4:17: Filemon 1:2

4:18: 1 Ko 16:21, 2 Te 3:17

4:18: 1 Korin 16:21; 2 Tesalonika 3:17

4:18: Nɨ 1 Korin 16:21ɨn gan.