Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Danielɨn Akɨnafarim
O
Daniel
Akar faragha zuim
Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim Danielɨn Akɨnafarim a 6plan eghaghaniba ko 4plan irebabar akaba an iti. Me akɨnafarir kam Judaba osɨmtɨziba sara itir dughiamɨn an osiri, ezɨ akɨnafarir kam men nɨghnɨzir gavgaviba gavgavim me danɨngasa. Kar men akurvaghtɨ me kamaghɨn fogh suam, God gumazamizir bar deragha an pozibar akurvasi. Eghtɨ gɨn God men osɨmtɨziba gɨvagh dabirabir aghuim me danɨngam.
Danielɨn akɨnafarim, akuar pumuning iti.
1. Sapta 1--6. Kar Daniel ko an namakabar eghaghaniba. Dughiar avɨribar apaniba pazɨ me damuasa, ezɨ kamaghɨn me pamten nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia egha arazir aghuibagh ami, ezɨ apaniba me damuamin bizim me ibura.
2. Sapta 7--12. Kar Daniel ganizir irebaba. Dughiar kamɨn, God gɨfozir puvatɨzir gumazamizibar kantriba bar gavgavigha iti. Eghtɨ me ti Godɨn gumazamiziba bar me agɨvagham. Ezɨ irebar kaba kamaghɨn men akakasi, God uan gumazamizibar akuragh, egh kantrin kabar gavgaviba agɨvagham. Eghtɨ gɨn Godɨn gumazamiziba bar deraghvɨra ikiam.
Daniel uan namakaba ko men eghaghanim
1
(Sapta 1--6)
Judan gumazir igiar maba atrivimɨn dɨpenimɨn iti
2 Atriviba 24:1; 2 Eghaghaniba 36:5-7Fomɨra Jehoiakim Judabar atrivimɨn itima, azenir pumuning ko mɨkezim gɨvazɨma, Babilonɨn kantrin Atrivim Nebukatnesar, a izɨ Jerusalemɨn nguibar ekiam ko mɨsoghasa, egha an mɨdorozir gumaziba nguibam bar an ekɨaru. 2 Atriviba 20:17-18; 24:10-16; 2 Eghaghaniba 36:10; Aisaia 29:7-8Ezɨ Ekiam Nebukatnesar amamangatɨzɨma, an Atrivim Jehoiakim inigha Judan gumazamizir avɨrim inigha Godɨn Dɨpenimɨn kavɨn aghuiba ko itariba ini. Egha da inigha Babilonɨn kantrin ghua uan asebar dɨpenimɨn ghu. Egha bizir aghuir kaba isa dɨpenir kamɨn aven itir danganir mogomemɨn da atɨ.
Ezɨ Atrivim Nebukatnesar Judabar tongɨn gumazir igiar maba iniasa, uan dɨpenimɨn ingarir gumazibar faragha zuir gumazim, Aspenas mɨgei. A ghaze, nɨ Atrivim Jehoiakimɨn anabamra ganɨva gumazir igiabara iniva egh uaghan gumazir ekiabar adarazir otaritaba sara inigh. Egh a kamaghɨn garir gumazir igiaba iniam: me guar aghuiba ikɨva, namnar aghuiba ikɨva, egh tav mɨkarzir tam ikuvighan kogh, egh fofozir avɨriba ikɨva, suren aghuibar amuva, uaghan zuamɨra fofozim inigham. Eghtɨ me atrivimɨn dɨpenimɨn ingaramin fofozim ikiam. Egh Aspenas uabɨ men sure damutɨ me Babilonɨn akam osirɨva egh a dɨponam. Egha atrivim uaghan kamaghɨn mɨgei, dughiaba bar dagher me apiba ko wainɨn dɨpar me apiba, me atrivimɨn dɨpenimɨn itir gumazibar mɨn dar amam. Egh me azenir pumuning ko mɨkezimɨn sure damighɨva gɨn me atrivimɨn ingangarir gumazibar otivam.
Men tongɨn mɨsevezir gumazibar ziabar kara: Daniel, ko Hanania, ko Misael, ko Asaria, me bar Judan anabamɨn gumazir igiaba. Egha Aspenas ziar igiaba me garɨki. Daniel a Beltesasar a gatɨ, egha Hanania a Satrak a gatɨ, egha Misael a Mesak a gatɨ, egha Asaria an Abetnego a gatɨ.
Esekiel 4:13; Hosea 9:3Ezɨ Daniel dagheba ko wainɨn dɨpaba ko bizir me atrivimɨn dɨpenimɨn isa me ganɨdiba, ana dar aman aghua. A pamten kamaghɨn nɨghnɨsi, a dagheba ko wainɨn dɨpam amegh, Godɨn damazimɨn mɨzegham.* Danielɨn nɨghnɨzimɨn mɨngarim, a deragha bigha mɨgeir puvatɨ. Guizbangɨra, Babilonia bizir guar avɨrir God Israelian anogorogheziba me dapi. Ezɨ Israelian Araziba, wainɨn dɨpabar amasa men tɨvazir puvatɨ. Babilonia ti dagheba uan aseba ofabar mɨn dagh anɨdi, ezɨ bizir kabar Daniel daman aghua. O a ti ghaze, an atrivimɨn dagher aghuiba iniam, egh arazir kamɨn an atrivim kamaghɨn an akagha ghaze, a bar atrivim anɨngizir akabar gɨn mangam. Kamaghɨn amizɨ, a uabɨn akurvaghasa Aspenasɨn azangsɨsi, eghtɨ me dagher igharazitam a danɨngam. Jenesis 39:21Ezɨ God Aspenas gamima a Danielɨn apangkuvigha an akurvaghasa. 10 Egha Aspenas kamaghɨn Daniel mɨgei, “Kɨ uan ekiamɨn atiatingi. Kɨ fo, a ia bagha dagheba ko dɨpaba amɨsevegha gɨfa. Eghtɨ ia mɨkarziba suegh aghariba guigh, egh ia, ia ko izezir gumazibar mɨn ganan koghtɨma, a na mɨsueghtɨ kɨ aremegham.”
11 Aspenas faragha Daniel, Hanania, Misael, ko Asaria, men ganasa gumazir mam amɨsefe. Ezɨ Daniel ghua gumazir men garim kamaghɨn a mɨgei, 12 “Nɨ kamaghɨn e damu ganigh, nɨ azenibar oparir dagheba ko dɨpamra, da e danɨng mangɨ 10plan dughiabar tugh. 13 Egh 10plan dughiar kabar gɨn, nɨ gumazir igiar atrivimɨn dagheba apibar ganɨva, egh nɨ en gan. Egh nɨ fogham, en mɨkarziba men mɨkarzibar mɨn deravɨram oto, o puvatɨ? Egh nɨ gɨn bizir tizimɨn e damusɨ, nɨ puram e damu.” 14 Ezɨ gumazir men garim, a Danielɨn akamɨn gɨn ghua Daniel mɨkemezɨ moghɨn ami.
15 Ezɨ 10plan dughiabar gɨn, men ganganim bar deragha, men mɨkarziba saram aghua gavgavigha, gumazir igiar atrivimɨn dɨpenimɨn amezibagh afira. 16 Ezɨ gumazir men garim, an atrivimɨn dɨpenimɨn dagheba ko wainɨn dɨpaba isa zurara munagh da arɨsi. Egha azenibar oparir daghebara me ganɨgavɨra iti.
17 Ezɨ 4plan gumazir igiar kaba, God biziba bar dar amuamin fofozim ko, akɨnafaribar gara dagh fozir fofozir aghuim, ko nɨghnɨzir aghuim me ganɨngi. Egha God Daniel fofozim a ganɨngizɨma, a irebaba ko irebamɨn mɨn garir bizibar mɨngaribar gun mɨkɨmamin fofozim ti.
18 Ezɨ Judan gumazir igiar kaba bar, me azenir pumuning ko mɨkezimɨn sure agɨfa, dughiar Atrivim Nebukatnesar inabazim. Ezɨ Aspenas me inigha atrivim bagha ghu. 19 Ezɨ atrivim me ko mɨgɨava kamaghɨn gari, Daniel, Hanania, Misael, ko Asaria, men fofozim gumazir igiar mabar fofozibagh afira. Kamaghɨn amizɨ, a me inizɨma me an ingangarir gumazibar otifi. 20  1 Atriviba 10:1Egha atrivim bizir avɨribar men azangsɨgha, me ko mɨgɨa gari, men fofozim Babilonɨn fofozir gumazibar fofoziba, bar moghɨra me gafira. Atrivimɨn irebar mɨngaribagh fogha dar gun mɨgeir gumaziba ko, kukunir gumaziba bar, me Judan gumazir 4plan kabagh afiraghan kogham. Bar puvatɨ.
21 Egha Daniel dughiar ruarimɨn atrivimɨn ingangarim gami. Egha a ingara ikiavɨra itima, Sairus Babilonɨn atrivimɨn oto.

1:1: 2 Atriviba 24:1; 2 Eghaghaniba 36:5-7

1:2: 2 Atriviba 20:17-18; 24:10-16; 2 Eghaghaniba 36:10; Aisaia 29:7-8

1:8: Esekiel 4:13; Hosea 9:3

*1:8: Danielɨn nɨghnɨzimɨn mɨngarim, a deragha bigha mɨgeir puvatɨ. Guizbangɨra, Babilonia bizir guar avɨrir God Israelian anogorogheziba me dapi. Ezɨ Israelian Araziba, wainɨn dɨpabar amasa men tɨvazir puvatɨ. Babilonia ti dagheba uan aseba ofabar mɨn dagh anɨdi, ezɨ bizir kabar Daniel daman aghua. O a ti ghaze, an atrivimɨn dagher aghuiba iniam, egh arazir kamɨn an atrivim kamaghɨn an akagha ghaze, a bar atrivim anɨngizir akabar gɨn mangam.

1:9: Jenesis 39:21

1:20: 1 Atriviba 10:1