Estan Eghaghanim
O
Esta
Akar faragha zuim
Estan Akɨnafarimɨn eghaghaniba, Israelia kantri Persian itir bizir me bativizibar eghaghaniba. Esta uabɨ Israelian amizim egha ua Persian kantrin atrivimɨn amuim, o kwinɨn oto. Kamaghɨn amizɨ, Israelian apaniba me mɨsogh me agɨvasava amima a men akura.
Dughiar bar ekiar Judaba bar ifongezim, me kamagh a dɨbora ghaze, Purimɨn Dughiar Ekiam. Ezɨ akɨnafarir kam Purimɨn Dughiar Ekiar kamɨn mɨngarim abɨki.
Gumazir akɨnafarir kam osirizim, akɨnafarir kamɨn aven dughiatamɨn Godɨn ziam bar an osirizir puvatɨ. Ezɨ nɨ eghaghanir kamɨn gan Godɨn apangkuvim ko an ifongiamra ganam.
Esta Persian kantrin kwinɨn oto
1
(Sapta 1--2)
Kwin Vasti atrivimɨn akam batoke
1-2  Esra 4:6Ezɨ Atrivim Serksisɨn dughiamɨn, a Persian kantrin atrivimɨn iti, egha uan atrivir dabirabir Susan nguibamɨn itim gapiaghiri, Susa kar Persian nguibar ekiar gavgavim. Serksis 127plan provinsba uaghan dar gari, Indian kantrin ikegha ghua Itiopian kantrin tus. An atrivimɨn azenir namba 3ɨn dughiam, a uan ingangaribar faragha zuir gumaziba ko, gavmanɨn gumazir ekiaba isar ekiam bagha men dia. Ezɨ Persian kantri ko Midian kantrin mɨdorozir gumazir dapaniba ko provinsbar garir gumaziba ko gumazir ekiaba me bar izegha a ko iti.
Ezɨ isar ekiar kam iakɨnir 6plan iti, ezɨ Atrivim Serksis uan dagɨaba ko dɨpenimɨn itir bizir aghuiba gumazamizibar akakasi. Ezɨ me an bizir bar aghuir ganganir aghuibagh amibar gari.
Ezɨ iakɨnir 6plan kaba gɨvazɨma, atrivim uan dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven a iti naghɨn isar ekiar igharazim gami. Susan nguibar ekiar gavgavimɨn itir gumaziba bar, biziba itiba ko biziba puvatɨziba, kar men isam. Me isar kam wan wighɨn an iti. Me isam gamua itir danganir bar aghuim, gumaziba fomɨra dagɨar agheviba ko ghurghuriba ko bluplaba ko, ongarimɨn itir zoghuaba ko, dagɨar glasɨn mɨngariba inigha, nguazim dafegha ghuriar kamɨn ingari. Egha me isam gamir dughiamɨn me danganir kam inir ghurghurim ko pɨghaghevim ghuaragha benir aghuimɨn a ike. Egha iniba ikezir benir kam, me dagɨar akɨnimɨn a guragha, silvan ringɨn aghuibar a gɨtui. Egha me golɨn dabirabiba ko silvan dabirabiba tintinibar dagheba apir danganir kamɨn ada afe. Atrivimɨn ingangarir gumaziba wain isa golɨn dɨkɨrɨzir kavɨn dɨgɨrir igharagha garibagh inge. Ezɨ atrivim uan bizir avɨrimɨn amodoghɨn, wain isa gumazir kabagh anɨgavɨra iti. Egha Atrivim Serksis kamaghɨn an dɨpenimɨn ingarir gumazibav gei, gumazir wain gifueghavɨra itiba, wain me danɨngvɨra ikɨ. Anogoroziba puvatɨ.
Ezɨ dughiar kamɨn Kwin Vasti isar ekiam, amiziba baghavɨra, uaghan atrivimɨn dɨpenimɨn a gami.
10 Ezɨ isar ekiar kam ikia ghua namba 7ɨn aruemɨn otozɨma, atrivim wain amegha mong ongani. Egha uan ingarir gumazir 7plan diazɨma me a bagha izi. Men ziabar kara: Mehuman ko Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar ko Karkas. 11 Atrivim Serksis me amaga me mɨgɨa ghaze, ia mangɨ Kwin Vasti inigh izɨ. Kwin Vasti uan kwinɨn dapanir asuam arugh izɨ. Kwin Vastin ganganim bar dera, kamaghɨn kɨ a isɨ uan nguibabar aven gumazir ekiaba ko, gumazir nan isamɨn izeziba bar men akakaghasa. 12 Ezɨ ingangarir gumaziba ghua Kwin Vasti an mɨgɨrɨgɨabar gun a mɨgei. Ezɨ kwin izan aghua. Ezɨ atrivim kamaghɨn oregha an muriam Kwin Vasti bagha bar moghɨra an ikufi.
13 Kar atrivimɨn arazim, a fofozir gumazibar azara, kar gumazir faragha zuir dughiabar arazibagh foziba. A men azaraghtɨ, me gumazibar dabirabim ko arazir aghuiba a mɨkɨmtɨ, a fogham. Kamaghɨn amizɨ, a fofozir gumazibar diazɨma me ize, egh me a mɨkɨmtɨ a man arazitamra kwin damuam. 14 Ezɨ gumazir kaba bar atrivimɨn boroghɨra ikia, men ziabar kara: Karsena ko Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena ko Memukan. 7plan gumazir kaba, me kantri Persia ko kantri Midian gumazir dapaniba, egha gumazir ekiar igharaziba me uaghan me gafira. Ezɨ atrivim me baragha men nɨghnɨzibar gɨrara zui.
15 Egha a kamaghɨn 7plan gumazir kabav gei, “Kɨ Atrivim Serksis, kɨ uan ingarir gumaziba Kwin Vasti bagha me amada, ezɨ me ghua bizir kɨ a damuasa ifongeziba bagha a mɨgeima, ezɨ a nan akam batoke. Ezɨ en arazim manmaghɨn bizir kam mɨgei? E manmaghɨra kwin damuam?”
16 Ezɨ Memukan kamagh atrivim ko an gumazir dapanibav gei, “Atrivim nɨ orakigh, Kwin Vasti osɨmtɨzim nɨrarama atɨzir puvatɨ. An osɨmtɨziba isa bar nɨn gumazir dapaniba ko nɨ garir provinsbar gumazibagh arɨki. 17 Guizbangɨra, nɨ garir nguibabar aven itir amiziba, me bar kwinɨn arazir kurar kam baragham. Egh amiziba kamagh mɨkɨmam, ‘Atrivim Serksis Kwin Vasti mɨgɨa ghaze amang an ganam, ezɨ kwin aghuagha atrivimɨn akam batoke.’ Amiziba uaghan akaba batogh uan pabar akaba baraghan kogham. 18 Dughiar kamra Persian ko Midian gumazir dapanibar amuiba kwin amizir arazir kam baregh, egh uan paba arazir kamra an gun me mɨkɨmam, egh amiziba akar kurabav kɨmɨva arazir kurar avɨribar amuam.
19 “Ezɨ atrivim, nɨ akar kɨ mɨgeim gifueghɨva, nɨ akam gumazamiziba bagh anemadagh kamaghɨn mɨkɨm suam, ‘Vasti ua izɨ Atrivim Serksisɨn ganan kogham.’ Nɨ akɨnafarir Persia ko Midian araziba aven itim, nɨ a inigh arazir kam osirigh. Eghtɨ arazir kam ikɨ kamaghɨra ikiam. Egh nɨ amizir aghuir igharazitam inightɨ, a Kwin Vastin danganim inigh kwinɨn ikɨ. 20 Eghtɨ nɨn akam nguibar nɨ gariba bar dar mangɨghtɨ, amiziba bar uan pabar akaba baragh men apengan ikiam, gumazir ziaba itiba ko ziaba puvatɨziba uaghara.”
21 Ezɨ atrivim uan gumazir dapaniba ko me mɨgɨrɨgɨar kam gifonge, kamaghɨn atrivim Memukan mɨkemezɨ moghɨn ami. 22 Egha atrivim akɨnafarim provinsɨn a gariba bagha anemada, egha gumazamiziba mɨgeir men nguibamɨn akabar me osiri moghɨra me bagha ada osirigha, kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Gumazimra uan dɨpenimɨn itir darazir ko biziba bar dar dapanimɨn ikiam.”* Hibrun akam deragha akar otevir kamɨn mɨngarim abɨghizir pu. Gumazir maba akar kam gɨgha ghaze, “Gumazimra uan amuiroghboribar dapanim, egh a uan danganimɨn mɨkɨmam.”

1:1-2: Esra 4:6

*1:22: Hibrun akam deragha akar otevir kamɨn mɨngarim abɨghizir pu. Gumazir maba akar kam gɨgha ghaze, “Gumazimra uan amuiroghboribar dapanim, egh a uan danganimɨn mɨkɨmam.”