Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Esekielɨn Akɨnafarim
O
Esekiel
Akar faragha zuim
Esekiel, a Godɨn ofa gamir gumazir mam, a uaghan akam inigha izir gumazim. A gumazamizir apaniba inigha ghua Babilonɨn kalabus gatɨziba, a men tongɨn ikia, bizir gɨn otivambar gun gumazamizir bɨzir pumuning vɨrara me mɨgei. Gumazamizir maba Esekiel ko Babilonɨn iti, ezɨ gumazamizir maba Jerusalemra iti.
Akɨnafarimɨn aven danganir mabar Esekiel, Ikiavɨra Itir God pazavɨra Judabar amuamin ikiangsɨzir Akar Gavgavibar me mɨgei. Egha danganir mabar a ghaze, God gumazir Judabagh asɨghasɨghiziba, men araziba tuisɨgh osɨmtɨzir ekiam me danɨngam. Egha akar otevir igharazibar, Esekiel kamaghɨn mɨgɨa ghaze, God gumazamizibar amightɨ me navir amɨrizimɨn ikiam. A ghaze, God dughiar aghuim damightɨ a gɨn otivam. Eghtɨ Israelia ua uan kantri damightɨ a ua tughtɨ, me ua God bagh Dɨpenir igiamɨn ingaram.
Ezɨ Judan gumazamizir Babilonɨn itiba, me nɨghnɨzir avɨribagh ami. Me ua Godɨn nguibar ekiamɨn itir puvatɨgha, Godɨn Dɨpenimɨn saghon iti. Kamaghɨn amizɨ, me fozir puvatɨ, God me ko ikiavɨra iti, o ti puvatɨ? Ezɨ Esekiel Godɨn akabar me mɨgɨa, men nɨghnɨzibar amightɨ da gavgavightɨ me kamaghɨn fogham, God me ko ikiavɨra iti. Egha arazir aghuibar amuasa vaghvagha gumazamizibar naviba fer akabar me mɨgei.
Dughiar avɨribar God irebabar mɨn garir bizibar mɨgɨrɨgɨabar Esekiel mɨgei. Ezɨ Esekiel bizir a garir kabagh eghari. An mɨgɨrɨgɨar kabar mɨngariba dughiar mabar azenara iti e dagh fogha da baraghasa ifonge. Ezɨ mɨgɨrɨgɨar mabar mɨngariba mongezɨ, e deragh dar mɨngaribagh fofoghasa dɨvaghdɨvasi.
God akam inigha izir ingangarim Esekiel ganɨngi
1
(Sapta 1--3)
Esekiel Godɨn atrivir dabirabimɨn gari
Akar Mogomem 19:11Kɨ Esekiel, kɨ Judabar tongɨn Babilon Kantrin aven Kebarɨn Fanemɨn boroghɨn iti. Babilonia faragha e inigha iza kalabus gatɨzɨ, e danganir kamɨn iti. Ezɨ azenir namba 30, an iakɨnir namba 4, egha an aruer namba 5, kɨ irebamɨn mɨn garir bizimɨn garima, overiam kuiaghirɨzɨ, kɨ Godɨn gari. 2 Atriviba 24:10-16; 2 Eghaghaniba 36:9-10Babilonia atrivim Jehoiakin Jerusalemɨn a inigha Babilon kantrin ghuzɨ, azenir 5pla gɨvazɨ, gɨn, bizir kaba otifi. Kɨ Esekiel, Godɨn ofa gamir gumazim Busɨn otarim. Kɨ kantri Babilonɨn Kebarɨn Faner mɨriamɨn ikia, Ikiavɨra Itir God barazi, a na mɨgeima an gavgavim iza na avara.
Ezɨ kɨ kogha, notɨn amadaghan pɨn garima, Ame! Amɨnir ekiam mɨturir ekiar mɨtiam sara izi. Ezɨ onɨmariba mɨturir mɨtiar kamɨn aven taghtazima, an angazangarim avimɨn mɨn bariba sɨgha ghuavɨra iti. Ezɨ avir kamɨn tongɨn bizir mam brasɨn mɨn angazangarigha taghtasi. Akar Mogomem 4:6Ezɨ mɨturir mɨtiar ekiar kamɨn tongɨn kɨ gari, bizir angamɨra itir 4pla iti. Dar namnaba, gumazimɨn namnamɨn mɨn gari. Egha da vaghvagha 4plan guaba ikiava 4plan avɨziba iti. Dar sueba gumazamizibar suebar mɨn mɨnaghɨre, ezɨ dar dagarir oniba mati bulmakaun dagarir beraba. Dar dagariba ko dagarir beraba, mati me bras dagh aghuizɨ, da taghtasi. Ezɨ dar namnabar mɨriar 4pla vaghvagh avɨziba iti. Egha 4plan avɨzibar apengan da vaghvagha gumazamizibar dafaribar mɨn dafariba iti. Ezɨ dar avɨziba ko guaba kamaghɨn iti. Ezɨ bizir angamɨra itir 4plan kaba, vaghvagha uan avɨziba kuizɨ dar avɨzir suiaba uarir suigha, mati boksiam 4plan ruaghateviba iti. Egha da zuir dughiabar, da kamaghɨra ikia uari inigha zui, egha namnaba gɨghavkɨra tintinibar zuir puvatɨ.
10  Esekiel 10:14; Akar Mogomem 4:7Egha bizir angamɨra itir 4plan kaba, da vaghvagh 4plan guaba iti. Gumazir guam faragha iti, ezɨ laionɨn guam agharir guvimɨn itima, bulmakaun guam agharir kɨriamɨn iti, ezɨ kuarazir bagamɨn guam, gɨrakɨrangɨn iti. 11 Bizir angamɨra itir kaba uan avɨziba kuizɨma dar avɨzir suiaba uarigh inifi, ezɨ dar avɨzir igharaziba, me dar uan namnaba ave. 12 Ezɨ bizir angamɨra itir kaba vaghvagha Godɨn Duamɨn gɨn bighatɨghavɨra zui. Egha uan namnaba ighaghira tintinibar zuir puvatɨ.
13  Akar Mogomem 4:5Kɨ bizir angamɨra itibar tongɨn gari, mati adenir avim isia, bizir angamɨra itir kabar tongɨn ghua ua izi. Ezɨ avimɨn angazangarim bar gavgavigha onɨmarimɨn mɨn taghtagha tintinibar zui. 14 Ezɨ bizir angamɨra itir kaba, mati onɨmarim taghtasi, ezɨ da mangɨ zegh gami.
15  Esekiel 10:9-13Kɨ bizir angamɨra itir kabar gari, da vaghvagha dar boroghɨn, wilɨn mam nguazim gisɨrara iti. Egha da vaghvagha wilɨn vamɨra vamɨra iti. 16 Ezɨ wilɨn kaba magh gari, da vaghvagha dagɨar iangurir pɨn kozibar mɨn taghtasi. Egha uaghan da vaghvagha dar aven wilɨn igharazir mam ua vaghvagha wilɨn kabar aven dagh ighuvagha iti. 17 Ezɨ wilɨn kaba managh mangɨsɨ pura bighɨratɨgh mangɨ ua ighɨghiran kogham. 18  Akar Mogomem 4:8Wilɨn kabar rimba ekevezɨ dar tuiriviba pɨn iti, ezɨ ganamin damaziba bar wilɨn kaba noegha iti. Ezɨ kɨ dar gara bar atiatingi. 19 Bizir angamɨra itir kaba sɨvaghsɨvagh mangɨtɨ, wilɨn kaba uaghan mangam. Eghtɨ bizir kaba nguazim ategh pɨn ghuavanangtɨ, wilɨn kaba uaghan ghuavanangam. 20 Godɨn Duam managh zui, ezɨ bizir angamɨra itir kaba uaghan zuima, wilɨn kaba uaghan da ko zui. Bizir angamɨra itir kabar duam, wilɨn kabagh apazagha iti, kamaghɨn amizɨ, da bar uari inigha vɨrara zui. 21 Bizir angamɨra itir kabar duam wilbagh apazagha iti. Kamaghɨn amizɨ, bizir angamɨra itir kaba mangɨtɨ wilba uaghan mangam. Eghtɨ da tuivightɨ, wilba tuivigham. Eghtɨ bizir angamɨra itir kaba nguazim ategh ghuavanangtɨ, wilba nguazim ategh ghuavanangam.
22  Akar Mogomem 4:6Ezɨ kɨ bizir angamɨra itir kabar dapanibagh isɨn gari, bizir mam mati itarir bar dafam fuaghav iti. Egha a glasɨn aghuir mamɨn mɨn bizir angamɨra itir kabar dapanibagh isɨn onegha taghtasi. 23 Bizir angamɨra itir kaba itarir dafamɨn mɨn garir bizir kamɨn apengan ikia, uan avɨziba kua uarir amangizɨ, dar suiaba uarir suisi. Ezɨ dar avɨzir igharazir pumuning vaghvagha dar namnaba ave. 24  Akar Mogomem 1:4-15; 19:6Egha da mɨgha zuima, kɨ dar avɨzibar nɨgɨnim barazima, mati ongarim dɨpɨra tɨngazi, egha mati mɨdorozir gumazir okuruar gavgavir mam mɨsoghasa zui, egha mati Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn tiarim, ararimɨn mɨn dagarvasi. Egha da mɨghegha ghua tuivigha, uan avɨzibar kumi. 25 Kɨ orazima, gumazimɨn tiarim, bizir angamɨra itir kabar dapanibagh isɨn itir itarir ekiar fuaghav itimɨn ikegha izi. Ezɨ bizir angamɨra itir kaba tuivigha uan avɨzibar kumi.
26  Esekiel 10:1; Akar Mogomem 4:2-3Ezɨ itarir ekiar kam gisɨn mati atrivir dabirabir me dagɨar bar gavgavir bluplan ingarizim, ezɨ atrivir dabirabim gisɨn, mati gumazim a gaperaghav iti. 27  Esekiel 8:2Ezɨ kɨ gumazir kamɨn gari, an ivariamɨn ikegha uanadi, a brasɨn mɨn angazangarigha taghtasi. Ezɨ an angazangarim avimɨn mɨn bar ekefe. Egha an ivariamɨn ikegha uaghiri, kɨ gari, mati avim isia bar ekevegha bar an okari. 28 Ezɨ angazangarir kam, ekianimɨn mɨn overiamɨn ikia dirir aghuiba an iti. Angazangarir kɨ gari kam, kar Ikiavɨra Itir Godɨn angazangarir gavgavim a izi.
Ezɨ kɨ an ganigha, irɨgha uan guam isa nguazim gatɨgha orazima, mɨgɨrɨgɨam kamaghɨn na bagha izi.

1:1: Akar Mogomem 19:11

1:2: 2 Atriviba 24:10-16; 2 Eghaghaniba 36:9-10

1:5: Akar Mogomem 4:6

1:10: Esekiel 10:14; Akar Mogomem 4:7

1:13: Akar Mogomem 4:5

1:15: Esekiel 10:9-13

1:18: Akar Mogomem 4:8

1:22: Akar Mogomem 4:6

1:24: Akar Mogomem 1:4-15; 19:6

1:26: Esekiel 10:1; Akar Mogomem 4:2-3

1:27: Esekiel 8:2