Abramɨn eghaghanim
12
(Sapta 12:1--25:18)
Ikiavɨra Itir God Abramɨn dia
Aposel 7:2-3; Hibru 11:8Dughiar mam, Ikiavɨra Itir God Abram mɨgɨa ghaze, “Nɨ uan nguazim, ko uan adarasi, ko uan afeziamɨn ikɨzim ategh nguazir kɨ nɨn akaghamimɨn mangɨ.
 
“Eghtɨ kɨ nɨn ovavir boribar amightɨ, me bar avɨrasemegh,
mangɨva gɨn ikɨzir gavgavir mam otogham.
Egh kɨ deravɨra nɨ damu nɨ damightɨ nɨn ziam bar ekevegham.
Eghtɨ nɨ bangɨn kɨ gumazamiziba deravɨra me damuamin tuavim ikiam.
Galesia 3:8Eghtɨ gumazamizir deravɨra nɨ gamiba, kɨ deravɨra me damuam.
Eghtɨ nɨ gasɨghasɨzir gumazamiziba kɨ uabɨ me gasɨghasigham.
Nɨ bangɨn kɨ nguazir kamɨn itir ikɨziba bar dar gumazamiziba
bar deragh me damuam.”
 
Ezɨ Abram Haranɨn nguibam ategha Ikiavɨra Itir God a mɨkemezɨ moghɨn, a zui. Ezɨ Lot a ko uaghan zui. Dughiar kamɨn Abram 75plan azeniba iti. Abram uan amuim Sarai, ko uan dozimɨn otarim Lot inigha, me uaghara zui. Abram faragha Haranɨn nguibamɨn ikia egha bizir avɨriba ko ingangarir gumaziba ko amizir avɨriba ini. Egha a Kenanɨn zuir dughiamɨn a bizir kaba bar da inigha zui. Egha me Kenanɨn otivigha gɨvagha, Abram uan adarazi ko nguazir kamɨn ghua Sekemɨn nguibamɨn oto. Nguibar kamɨn temer ekiar mam ikia Moren danganimɨn amadaghan iti. Ezɨ dughiar kamɨn Kenania Kenanɨn nguazimɨn ikiavɨra iti.
Aposel 7:5; Galesia 3:16Ezɨ Ikiavɨra Itir God Abram batogha a mɨgei, “Kɨ nguazir kam nɨn ovavir boribar anɨngam.” Kamaghɨn Abram Ikiavɨra Itir God a batozɨ naghɨra, an ziam fasa ofa gamir dakozimɨn ingari.
Egha gɨn Abram dɨkavigha ghua, aruem anadi naghɨn itir mɨghsɨar Betelɨn boroghɨn itimɨn ghu. Mɨghsɨar kam Betelɨn nguibam ko Ain nguibamɨn tizimɨn iti. Ezɨ Betel an aruem uaghiri naghɨn itima, Ai an aruem anadi naghɨn iti. Ezɨ danganir kamɨn Abram uan purirpenibar ingarigha, Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fasa, ofa gamir dakozimɨn ingarigha, an ziam dɨbora a fe.
Egha gɨn Abram uan adarazi ko danganir kam ategha sautɨn amadaghan zui. Egha me purirpenibar ingara ghua Negevɨn danganimɨn oto, a gumazamiziba puvatɨzir danganim.
Abram ghua Isipɨn kantrin iti
10 Dughiar mam mɨtiriar ekiam otozɨ, danganir kam dagheba bar puvatɨ. Kamaghɨn, Abram uan adarazi ko me ghua nguibar igharazibar gumazamizibar mɨn pura ikia, kantri Isipɨn iti. 11 Egha me kantri Isipɨn boroghɨra iza, Abram uan amuim Sarai mɨgɨa ghaze, “Nɨ orakigh. Kɨ fo, nɨ amizir dirir bar deragha ganganir aghuim gamim. 12 Isipɨn gumaziba nɨn ganigh, ti nɨ gakuegham. Egh me kamaghɨn fogham, nɨ nan amuim, egh me na mɨsueghtɨ kɨ aremeghtɨ, nɨ ikiam. 13  Jenesis 20:2; 26:7Nɨ kamaghɨn mɨkɨmtɨ deragham, nɨ nan amizim. Egh nɨ kamaghɨn damightɨ, me arazir aghuimɨn na damu, na mɨsueghtɨ kɨ aremeghan kogham.”
14 Ezɨ Abram kantri Isipɨn otozɨ, Isipɨn gumaziba a mɨkemezɨ moghɨra, an amuimɨn garima an ganganim bar dera. 15 Ezɨ atrivimɨn ingangarir gumaziba Sarain gari, a bar derazɨ, me ghua atrivim kamaghɨn a mɨgei, “Amizir bar dirir mam izegha iti.” Egha me ghua Sarai inigha atrivimɨn dɨpenimɨn ize. 16 Ezɨ atrivim Sarain ganigha mɨghɨgha a gakongegha, kamaghɨn bar deravɨram Abram gami. Egha sipsipba, memeba, bulmakauba, donkin apuriba, donkin amebaba, kamelba, ingangarir gumaziba ko ingangarir amizir bar avɨriba, isa Abram ganɨngi.
17 Egha atrivim Abramɨn amuim Sarai inigha ua bagha an amuim gami, kamaghɨn Ikiavɨra Itir God Isipɨn atrivim ko an dɨpenimɨn itir darazi bagha arɨmariar guar avɨriba amangi. 18 Ezɨ atrivim Abramɨn diazɨma a izima a kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ manmaghsua arazir kam na gami? Egha kamaghɨn na mɨkemezɨ puvatɨ, Sarai nɨn amuim. 19 Nɨ na mɨgɨa ghaze nɨn amizim, ezɨ kamaghɨn kɨ uan amuimɨn mɨn a ini. Nɨ manmaghsuavɨra arazir kam gami? Kamaghɨn nɨ uan amuim inigh, gua mangɨ!” 20 Ezɨ atrivim uan ingangarir gumazibav mɨkemezɨ, me Abram uan amuim ko, an biziba sara Isipɨn bar me batoke.

12:1: Aposel 7:2-3; Hibru 11:8

12:3: Galesia 3:8

12:7: Aposel 7:5; Galesia 3:16

12:13: Jenesis 20:2; 26:7