14
Mɨdorozir ekiam atrivibar tongɨn oto
1-9 Dughiar kamɨn, Kedorlaomer Elamɨn nguibamɨn atrivimɨn ikia egha uaghan nguibar kaba ko dar atrivibar gari. Bera a Sodomɨn nguibar ekiamɨn atrivimɨn iti, Birsa a Gomoran nguibar ekiamɨn atrivimɨn iti, Sinap an Atman nguibar ekiamɨn atrivimɨn iti, Semeber an Seboimɨn nguibar ekiamɨn atrivimɨn iti, ezɨ Belan nguibam uaghan an apengan iti. Ezɨ Belan ziar mam Soar.
A 12plan azenibar me gativagha men gari, ezɨ namba 13ɨn azenimɨn me Kedorlaomerɨn akam batoke. Ezɨ namba 14ɨn azenimɨn Kedorlaomer uan namakar 3plan dia: Amrafel a Babilonɨn kantrin atrivim, Ariok a Elasarɨn kantrin atrivim, Tidal a Goimɨn adarazir atrivim. Egha me 4plan atrivir kaba, uan mɨdorozir gumaziba ko ghua Asterot Karnaimɨn nguibamɨn otogha, Refaimɨn adarazi ko uariv sogha me abɨra. Egha me Hamɨn nguibar ekiamɨn otogha Susia ko mɨsogha me abɨra. Egha me Kiriataimɨn boroghɨn danganir zarimɨn otogha Emia ko mɨsogha me abɨra. Egha me ghua Seirɨn Mɨghsɨabar otogha, Horia ko mɨsogha men agɨntɨgha ghua El Paranɨn nguibar mɨriamɨn gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn me ataki. Egha gɨn uamategha iza Kadesɨn nguibar ekiamɨn otifi. Kadesɨn ziar ghurim, En Mispat. Me Amalekian nguazim gisɨn me ko mɨsogha me abɨni. Egha me Hasason Tamarɨn nguibar ekiamɨn otivigha Amoria, ko mɨsogha me abɨni.
Egha me mɨdorozir kam gamigha me abɨnigha gɨvagha, Kedorlaomer uan namakar 3pla ko ghua 5plan nguibar kabar atriviba ko mɨsosi, Sodom, Gomora, Atma, Seboim ko Bela. Ezɨ 5plan atrivir kaba, uan mɨdorozir gumaziba ko me Sidimɨn danganir zarimɨn uari akuvagha iti. Egha me Kedorlaomer ko an namakar 3pla ko mɨsoghasa uari akɨri. Ezɨ 5plan atrivir kabanangɨn mɨdorozir gumaziba 4plan atrivibar mɨdorozir gumaziba ko uariv sosi.
10 Ezɨ Sidimɨn danganir zarim koltaba iniamin torir avɨriba iti. Ezɨ Sodomɨn atrivim ko Gomoran atrivim mɨdorozimɨn arasava amua puvatɨ, aning koltan torimning giraghu. Ezɨ atrivir 3plan igharaziba ara ghua mɨghsɨabar ghue. 11 Ezɨ Kedorlaomer mɨdorozim gamua me abɨra. Egha me Sodom ko Gomoran itir biziba bar ada inigha egha men dagheba sara inigha ghue.
12 Ezɨ Lot, Abramɨn dozimɨn otarim, a Sodomɨn itima, me uaghan a inigha an biziba sara inigha ghue.
13 Ezɨ gumazir mam mɨdorozimɨn ara ghua Hibrun gumazim Abram batogha mɨdorozimɨn otivizir biziba bar a geghani. Dughiar kam, Abram Mamren temer ekiabar boroghɨn ikiavɨra iti. Mamre, a Amorian adarazir gumazir mam, a dozir pumuning iti, Eskol ko Aner. Gumazir 3plan kaba, kar Abramɨn namakaba.
14 Ezɨ Abram orazi, apaniba an dozimɨn otarim Lot inigha ghu. Ezɨ kamaghɨn a ko iti darasi, a men mɨdorozir gumazir bar gavgavibar dia, ezɨ men dɨbobonim 318ɨn tu. Ezɨ me 4plan atrivir kabar gɨn ghua Danɨn nguibar ekiamɨn tu. 15 Egha danganir kamɨn Abram uan mɨdorozir gumaziba tuira. Egha 4plan atrivir kaba ko dɨmagarimɨn mɨsogha me abɨni. Egha notɨn amadaghan Damaskusɨn nguibar ekiamɨn men agɨragha ghua, Hoban nguibar ekiamɨn tu. 16 Egha atrivir kaba inigha ghuezir biziba ua bar ada ini. Egha Abram uan dozimɨn otarim Lot uam a inigha, bar an biziba ko amiziba ko gumazamizir igharaziba inigha uamategha ize.
Melkisedek deragha Abram gami
17 Ezɨ Abram, Kedorlaomer uan namakaba ko, me mɨsogha me abɨni. Egha a uamategha izima, Sodomɨn atrivim ghua danganir zarir me kamagh dɨborim, “Save,” an a bato. Ezɨ an ziar mam kamakɨn: Atrivibar Danganir Zarimra. 18  Hibru 7:1-10Ezɨ Melkisedek, a Salemɨn nguibamɨn atrivim, a Godɨn Bar Pɨn Itimɨn Ofa Gamir Gumazim, a bret ko wain inigha Abram bagha izi. 19 Egha bizir bar aghuimɨn Abram gamua kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Godɨn Bar Pɨn Itim overiam ko nguazimɨn ingari, a bar deragh nɨ damu. 20 Guizbangɨra, nɨ apaniba ko uariv sozi, Godɨn Bar Pɨn Itim nɨn akurazɨ, nɨ me abɨni, kamaghɨn, e an ziam fam.” Ezɨ bizir Abram iniziba bar, a 10plan akuabar da abigha 10ɨn vamɨra isa Melkisedek ganɨngi.
21 Ezɨ gɨn Sodomɨn atrivim kamagh Abram mɨgei, “Nɨ mɨdorozimɨn inizir biziba nɨ bar adar suikigh. Egh nan gumazamizibara ua me ateghtɨ, me na bagh izɨ.”
22 Ezɨ Abram ghaze, “Ikiavɨra Itir God, Godɨn Bar Pɨn Itim, overiam ko nguazimɨn ingarizim, kɨ an ziamɨn pamten kamagh mɨkɨmasa, 23 kɨ tong bar nɨn bizir muziaritam inighan kogham, iniba isair tretba o dagarir asuabar beniba. Eghtɨ nɨ kamaghɨn mɨkɨman kogham, ‘Kɨ uabɨ Abram gamizɨ a bizir bar avɨrim iti.’ 24 Kɨ uabɨ kɨ bizitam inian kogham. Bizir nan mɨdorozir gumaziba ameziba kɨ darara iniam. Eghtɨ nan namakar 3pla, Aner, Eskol ko Mamre, me uari bagh naba iniam.”

14:18: Hibru 7:1-10