16
Hagar Abramɨn amuimɨn mɨn oto
Ezɨ dughiar kamɨn Abramɨn amuim Sarai, a boriba puvatɨ. Ezɨ Isipɨn kantrin amizir mam a ko iti. A Sarain ingangarir amizim, an ziam Hagar. Ezɨ Sarai Abram mɨgɨa ghaze, “Nɨ orakigh, Ikiavɨra Itir God boritam batan nan anogoroke, ezɨ kɨ boritam batan kogham. Ezɨ kɨ nɨn azangsɨsi nɨ mangɨ nan ingangarir amizim ko dakuightɨ, a ti na bagh boritam batam.” Ezɨ Abram Sarain nɨghnɨzim mɨrara ghu. Ezɨ Sarai uan ingangarir amizim Hagar isa Abramɨn amuimɨn mɨn a ganɨngi. Dughiar kamɨn Abram Kenanɨn nguazimɨn itima 10plan azeniba gɨfa. Ezɨ Abram Hagar koma akuizɨ, Hagar navim asangi. Dughiar kamɨn Hagar uabɨra uabɨ gɨfo a navim asangi, egha uabɨ pɨrafa Sarain akaba barazir puvatɨ.
Ezɨ Sarai kamagh Abram mɨgei, “Hagar nan akaba barazir puvatɨ, kar nɨn osɨmtɨzimra. Guizbangɨra kɨ uabɨ a isa nɨn amuimɨn mɨn nɨ ganɨngi. Ezɨ datɨrɨghɨn a uabɨ gɨfo a navim asangi, egha uabɨ pɨrafa, egha nan akaba barazir puvatɨ. Ezɨ Ikiavɨra Itir God uabɨ nɨ Abram, ko nan mɨgɨrɨgɨaba tuisɨghasa kɨ ifonge.”
Ezɨ Abram kamaghɨn Sarain akam ikaragha ghaze, “Nɨ oragh Hagar pura nɨn ingangarir amizir kɨnim. Nɨ a gativazɨ, a pura nɨn apengan iti. Nɨghnɨzir manam nɨ a damusɨ, puram a damu.” Ezɨ Sarai Hagarɨn apanimɨn ikia arazir kurabar a gami, ezɨ Hagar arav ghu.
Egha a gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ghua, egha Surɨn nguibamɨn zuir tuavimɨn itir dɨpar atuimɨn otogha avughsi, ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn enselɨn mam a bato. Egha ensel kamaghɨn a mɨgei, “Hagar, Sarain ingangarir amizim. Nɨ managh ikegha izi, egha managhɨra zui?”
Ezɨ Hagar a ikaragha ghaze, “Kɨ Sarai ategha an ari.”
Ezɨ ensel a mɨgɨa ghaze, “Nɨ uamategh Sarai bagh mangɨ egh an akaba baragh.”
10 Egha ensel ua kamagh a mɨgɨa ghaze, “Kɨ nɨn ovavir boribar amightɨ me bar avɨrasemegham, eghtɨ gumazitam men dɨbobonim mengɨva avegham.”
11 Egha Ikiavɨra Itir Godɨn ensel ua mɨgei:
 
“Nɨ orakigh. Nɨ borim batamin dughiam, a roghɨra izi.
Guizbangɨra, nɨ osɨmtɨzim iti, ezɨ Ikiavɨra Itir God nɨn osɨmtɨzim baraki.
Kamaghɨn, nɨ otarim bategh ziam Ismael a datɨgh.* Hibrun akamɨn ziar kam, “Ismael,” an mɨngarim mong kamaghɨn ghu, “God orasi.”
12 Eghtɨ nɨn otarim, donkin atiamɨn mɨn ikiam.
A gumazamiziba bar, me ko mɨsoghtɨ me an apanim damuam.
Egh a uan adarazi ko deragh daperaghan kogham.”
 
13 Ezɨ gɨn Hagar kamaghɨn nɨghnɨsi, “Ame! Guizbangɨra, kar Ikiavɨra Itir God, a uan akam na ganɨngi. Ezɨ Godɨn nan garim, kɨ uabɨ an ganigha egha angamɨra ikiavɨra iti!” Kamaghɨn a ziar kam Ikiavɨra Itir God ganɨngi, “Biziba Bar Dar Garir God.” Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
14 Ezɨ bizir kam bagha gumazamiziba mozir dɨpar kam dɨbora ghaze, “Godɨn Zurara Ikia Nan Garim.” Mozir dɨpar kam Kadesɨn nguibam ko Beretɨn nguibamɨn tizimɨn ikiavɨra iti.
15  Galesia 4:22Ezɨ Hagar Abramɨn otarim batezɨ, Abram ziam, “Ismael,” a gatɨ. 16 Ezɨ Hagar Ismael batamin dughiam, Abram 86plan azeniba iti.

*16:11: Hibrun akamɨn ziar kam, “Ismael,” an mɨngarim mong kamaghɨn ghu, “God orasi.”

16:13: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

16:15: Galesia 4:22