25
Abrahamɨn ovavir borir igharaziba
Ezɨ Abraham amuir dozimɨn iti, an ziam Ketura. Ezɨ amizir kam, Simran, Joksan, Midian, Isbak ko Sua bate. Ezɨ Joksan, a Seba ko Dedanɨn afeziamɨn oto. Ezɨ Dedan, a Asuria, Letusia ko, Leumian ovavir inazimɨn oto. Ezɨ Midianɨn otaribar ziabar kara: Efa, Efer, Hanok, Abida ko Elda. Ka bar Keturan igiavotariba.
Ezɨ Abraham uabɨ bar uan biziba isa Aisak ganɨngi. Egha an angamɨra ikiavɨra itir dughiamɨn, a bizir aghuiba isa uan amuir dozimningɨn boribagh anɨngi. Egha me amadazɨ, me an otarim Aisak ategha saghon ghua aruem anadi naghɨn ghue.
Abraham aremezɨ me a mozim gatɨ
Dughiar kamɨn Abraham 175plan azeniba iti. A bar ghurigha, uan nguazimɨn ikɨrɨmɨrim bar a gakuegha ovengezɨ, an duam ghua an adarazir duaba ghua itir nguibamɨn me ko iti. Ezɨ an otarimning, Aisak ko Ismael iza Mamren nguibamɨn boroghɨn dagɨar mozir me Makpela arɨzimɨn anefa. Nguazir kam, a Hitian gumazim Soharɨn otarim Efronɨn nguazim. 10  Jenesis 23:3-16Abraham faragha Hitian adarazir gumazim dam nguazir otevir kam givese. Nguazir kamɨn Abraham faragha uan amuim Sara mozim gatɨ. Ezɨ datɨrɨghɨn Aisak ko Ismael, Abraham isa nguazir kamran a mozim gatɨ.
11 Ezɨ Abrahamɨn ovevemɨn gɨn, God bar deraghvɨra an otarim Aisak gami. Dughiar kam, Aisak mozirpar mamɨn boroghɨn iti, mozirpar me kamagh dɨborim, “Godɨn Zurara Ikia Nan Garim.”
12 Ezɨ kar Ismaelɨn ovavir boribar ziaba. Ismael a Abrahamɨn otarim, Hagar a bate. Ezɨ Hagar Isipian amizim, a Saran ingangarir amizim.
13 Ismaelɨn otariba, men faragha otozimɨn ghua abuananamɨn ziaba: Ismaelɨn otarir ivariamɨn ziam Nebaiot, ezɨ an gɨrara iriba, Kedar, Atbel, ko Mipsam, 14 ko Misma, Duma, ko Masa, 15 ko Hadat, Tema, Jetur, Nafis, ko Kedema. 16 Kar Ismaelɨn otaribar ziaba. Ezɨ me ziar kabara inigha me itir nguibaba ko nguazir otevir me itibar ziaba dagh arɨki. Eghtɨ gɨn 12plan gumazir kaba, 12plan anababar otivam.
17 Ezɨ Ismael 137plan azeniba ikia egha aremezɨ, an duam ghua an adarazir duaba ghua itir nguibamɨn me ko iti. 18 Ezɨ Ismaelɨn ovavir boriba Havilan nguazim ko Surɨn nguibamɨn tizimɨn itir nguazir otevimɨn apia. Sur a Asirian zuir tuavimɨn iti, Isipɨn boroghɨn. Ezɨ me deragha Abrahamɨn ovavir igharaziba ko deragha apiazir puvatɨgha, me ko apanim gami.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
Aisakɨn eghaghanim
(Sapta 25:19--26:35)
Rebeka Iso ko Jekop bate
19 Kar Abrahamɨn otarim Aisakɨn eghaghanim. 20 Ezɨ Aisak 40plan azeniba ikia egha Rebekan iti. Ezɨ Rebeka a Betuelɨn guivim, Betuel a Mesopotemian amadaghan Aramian adarazir gumazir mam. Rebeka ana Aramian adarazir gumazim Labanɨn buaramizim.
21 Ezɨ Aisakɨn amuim boriba puvatɨ, ezɨ Aisak Ikiavɨra Itir God ko mɨgɨa ghaze, nɨ na baregh nan amuimɨn akuraghtɨ a boritam iniam. Ezɨ Ikiavɨra Itir God, Aisakɨn mɨgɨrɨgɨam baraghizɨ, Rebeka navim adai. 22 Ezɨ otarir fufuzimning Rebekan navir averiamɨn ikia uaning adosi. Ezɨ Rebeka ghaze, “Tizim baghavɨra bizir kam na bato?” A bizir kamɨn mɨngarim gɨfoghasa, egha Ikiavɨra Itir God ko mɨgei.
23  Rom 9:12Ezɨ Ikiavɨra Itir God Rebeka mɨgɨa ghaze, “Kantrin pumuningɨn gumazamiziba nɨn navimɨn aven ti. Ezɨ otarir nɨ otamin kamning, aning uaning batogh mangɨ tavɨn gavgavim tav gafiragham. Eghtɨ otarir faragha irɨzim, otarir gɨn irɨzimɨn ingangarir gumazimɨn mɨn ikiam.”
24 Ezɨ dughiar Rebeka otamim otozɨ, ana otarir fufuzimning bate. 25 Ezɨ faragha irɨzimɨn mɨkarzim aghevegha arɨzɨvatari. Ezɨ me ziam, “Iso,” a gatɨ. Hibrun akamɨn ziar kam “Iso,” an mɨngarim kamaghɨn ghu, “arɨzɨvatari.” 26 Ezɨ Ison amebam a batir dughiamɨn an dozim an dagarir gɨnkevimɨn suiragha azenan ize. Kamaghɨn amizɨ me ziam, “Jekop,” a gatɨ. Hibrun akamɨn ziar kam, “Jekop,” an mɨngarim kamaghɨn ghu, “dagarir gɨnkevim.” Dughiar kam Aisak 60plan azeniba itima aningɨn amebam aning bate.
Iso otarir ivariamɨn mɨn itir danganim ataki
27 Egha otarir kamning ekevegha Iso asɨziba burir fofozir ekiam iti. Egha ruaribar aruasa bar ifonge. Ezɨ Jekop gumazir nɨmɨra itim, egha nguibamra ti. 28 Ezɨ Iso asɨzibav sogha da inigha iza Aisak ganɨdima an ada apava, bar Iso gifonge. Ezɨ Rebeka Jekop gifonge.
29 Ezɨ dughiar mamɨn Jekop nguezibar dɨparsɨzim isai. Ezɨ Iso ruarimɨn ikegha ngun izi. 30 Egha mɨtiriam puv ana aghezɨma a kamagh Jekop mɨgei, “Mɨtiriam puv nan azi. Nɨ dɨparsɨzir aghevir nɨ isamizir matam na danɨngigh.” Kamaghɨn me gɨn “Iso,” ziar igharazim, “Idom,” a gatɨ.§ Hibrun akamɨn ziar kam “Idom,” an mɨngarim kamaghɨn ghu, “aghevim.”
31 Ezɨ Jekop an akam ikaragha ghaze, “Nɨ faragh nɨ otarir ivariamɨn mɨn itir danganir kam, na danɨngightɨ, kɨ gɨn dɨparsɨzir kam nɨ danɨngam.”
32 Ezɨ Iso ghaze, “A dera. Kɨ ovengamin dughiam roghɨra ize, ezɨ kɨ otarir ivariamɨn itir danganim a manmaghɨn nan akurvagham?”
33  Hibru 12:16Ezɨ Jekop ghaze, “Nɨ faragh Godɨn akakagh guizbangɨra na mɨkɨm suam, nɨ uan danganim na danɨngam.” Ezɨ Iso guizbangɨra mɨgɨa, egha uan danganir an otarir ivariamɨn itim isa Jekop ganɨngi. 34 Ezɨ Jekop bret ko nguezibar dɨparsɨzir a isamizim isa a ganɨngi. Ezɨ Iso anemegha gɨvagha pura dɨkavigha ghu.
Ezɨ arazir kam kamagh an aka, an otarir ivariamɨn itir danganim pura bizimɨn mɨn oto.

25:10: Jenesis 23:3-16

*25:18: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

25:23: Rom 9:12

25:25: Hibrun akamɨn ziar kam “Iso,” an mɨngarim kamaghɨn ghu, “arɨzɨvatari.”

25:26: Hibrun akamɨn ziar kam, “Jekop,” an mɨngarim kamaghɨn ghu, “dagarir gɨnkevim.”

§25:30: Hibrun akamɨn ziar kam “Idom,” an mɨngarim kamaghɨn ghu, “aghevim.”

25:33: Hibru 12:16