28
Ezɨ Aisak Jekopɨn diagha ghaze, “God nɨ ko mangɨ deragh nɨ damu.”
Egha Aisak akar gavgavim a ganɨga ghaze, “Nɨ Kenanian amizitamɨn ikian kogham. Nɨ datɨrɨghɨra dɨkavigh Mesopotemian nguazimɨn mangɨ, kar nɨn amebamɨn afeziam Betuelɨn nguibam. Egh uan amebamɨn tuebam Labanɨn guivitamɨn ikɨ. Eghtɨ Gavgaviba Bar Itir God deraghvɨra nɨ damu, egh borir avɨriba nɨ danɨngtɨ, nɨ kantrin avɨribar gumazamizibar inazir afeziamɨn otogham. Jenesis 17:4-8Eghtɨ God deravɨra nɨ ko nɨn ovavir boribar amu, mati a faragha Abraham gamizɨ mokɨn. Nɨ fo, nguazir nɨ aperaghav itir kam, nɨ mati nguibar igharazimɨn gumazimɨn mɨn an ikia an apera. Nguazir kam God fomɨra Abraham ganɨngi. Egh God uabɨ gɨn a isɨ nɨ danightɨ, nɨ a iniam.”
Egha Aisak kamagh mɨgɨa, Jekop amadazɨma a Laban bagha Mesopotemian ghu. Laban an Aramian gumazim, a Betuelɨn otarim. Ezɨ Laban Rebekan tuebam, Rebeka a Iso ko Jekopɨn amebam.
Iso uam amuir igharazir mam iti
Ezɨ Iso kamaghɨn fo, Aisak Jekop deravɨrama a gamigha egha anemadazɨma a Mesopotemian amizitamɨn ikiasa zui. A uaghan kamagh oraki, Aisak deravɨrama a gamua a mɨgɨa ghaze, a Kenanian amizitamɨn ikian kogham. Egha a uaghan kamaghɨn fo, Jekop uan afeziam ko amebamɨn akaba baregha dar gɨn ghua Mesopotemian ghu. Egha Iso uaghan kamaghɨn fo, an afeziam Kenanian amizibar gari, me bar an damazimɨn derazir puvatɨ. Ezɨ Iso, Abrahamɨn otarim Ismael bagha ghua an guivim Mahalat inigha an iti. Ezɨ Mahalat ana Nebaiotɨn buaramizim, egha a Ison amuir mɨkezimɨn oto.
Jekop irebamɨn gari
10 Ezɨ dughiar kamɨn Jekop Berseban nguibam ategha egha Haranɨn nguibamɨn zui. 11 A zuima amɨnim pɨrizɨma a danganir mam gakui. Egha dagɨar mam inigha uan dapanimɨn aghoroghava akui. 12  Jon 1:51Egha an akua irebamɨn adidiar mamɨn gari. An otevir mam nguazimɨn itima an otevir mam overiamɨn iti. Ezɨ Godɨn enselba an ghuavanaga izaghiri. 13  Jenesis 13:14-15Ezɨ Ikiavɨra Itir God an boroghɨn tughav iti. Egha a kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Ikiavɨra Itir God, nɨn inazir afeziam Abraham ko Aisakɨn God. Kɨ nguazir nɨ irɨghav itir kam nɨ ko nɨn ovavir boribar anɨngam. 14  Jenesis 12:3; 22:18Eghtɨ nɨn ovavir boriba nguazir mɨnemniabar mɨn bar avɨrasemegham. Egh men nguazir, aruem anadi naghɨn ko, aruem uaghiri naghɨn ko, not ko, sautɨn itiba, me bar adagh isɨvagham. Eghtɨ nɨ ko nɨn ovavir boriba bangɨn, kɨ nguazimɨn itir kantribar gumazamiziba, bar deraghvɨra me damuam. 15 Nɨ oragh, kɨ nɨ ko ikiam, eghtɨ nɨ managh mangam, kɨ nɨ geghuv, egh ua nɨ inigh nguazir kamɨn izam. Kɨ nɨ ateghan kogham, egh mangɨ bizir kɨ nɨ mɨkemeziba kɨ bar dar amigham.”
16 Ezɨ Jekop osegha dɨkavigha ghaze, “Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God danganir kamɨn iti, ezɨ kɨ bizir kam gɨfozir puvatɨ!”
17 Egha an atiatigha ghaze, “Kɨ danganir kam bar an atiatingi. Kar Godɨn Dɨpenim. Kar Godɨn Nguibamɨn tiar akam!”
18 Egha a bar mɨzaraghara dɨkavigha dagɨar a dapanimɨn aghorogha akuizim inigha anesara. Eghtɨ an ababanimɨn mɨn ikɨtɨ, gɨn a zurara an gan egh inɨrɨgham. Egha olivɨn borem a gingegha a isa God ganɨngi. 19 Egha danganir kam ziam, “Betel,” a gatɨ.* Fomɨra Hibrun akam me danganir kam, “Lus,” a garɨsi, datɨrɨghɨn me ghaze, “Betel.” Ziar kamɨn mɨngarimra kara: “Godɨn Dɨpenim.” (Me faragha danganir kamɨn itir nguibam dɨborogha ghaze, Lus.)
20 Ezɨ Jekop bar guizbangɨra mɨgɨa, God ko akar gavgavim akɨra ghaze, “Nɨ na ko ikɨ egh tuavir ruarir kɨ mangamin kamɨn na geghuv, egh dagheba ko korotiaba na danɨng, 21 egh nɨ deragh na geghuvtɨ kɨ uamategh uan afeziamɨn nguibamɨn mangɨ deragh otogham, eghtɨ nɨ Ikiavɨra Itir God, nɨ guizbangɨra nan God. 22 Eghtɨ danganir kɨ dagɨam asarazir kam, a danganir e Godɨn ziam famin dɨpenimɨn mɨn ikiam, eghtɨ bizir kɨ itiba bar, kɨ 10plan akuabar da abigh egh 10ɨn vamɨra isɨ nɨ danɨngam.”

28:4: Jenesis 17:4-8

28:12: Jon 1:51

28:13: Jenesis 13:14-15

28:14: Jenesis 12:3; 22:18

*28:19: Fomɨra Hibrun akam me danganir kam, “Lus,” a garɨsi, datɨrɨghɨn me ghaze, “Betel.” Ziar kamɨn mɨngarimra kara: “Godɨn Dɨpenim.”