30
Ezɨ Resel uabɨn gari, a boriba batir puvatɨ, egha uan avenamebamɨn gari a boriba batima, an navim ikufi. Ezɨ a Jekop mɨgɨa ghaze, “Nɨ boriba na danɨng. Puvatɨghtɨ, kɨ aremegham.”
Ezɨ Jekop Reselɨn atara ghaze, “God uabɨ nɨ navim asangan nɨn anogoroghezɨ, nɨ boriba isir puvatɨ. Kɨ Godɨn danganim inigh boriba nɨ danɨngan kogham.”
Ezɨ Resel ghaze, “Nan ingangarir amizim Bilha kara. Nɨ a ko dakuightɨ a boritam na bagh a inika. Eghtɨ tuavir kamɨn kɨ an apengan boribar amebamɨn ikiam.”
Egha Resel ingangarir amizim Bilha, inigha uan pam Jekop, an amuimɨn mɨn a ganɨngizɨ, an a koma akui, ezɨ Bilha navim asegha Jekop bagha otarir mam bate. Ezɨ Resel kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “God nan nɨghnɨziba tuisigha gɨvagha egha nan arazim gifonge. Egha nan azangsɨzim baregha otarir mam na ganɨngi.” Egha Resel otarim ziam, “Dan,” a gatɨ.* Hibrun akamɨn ziar kam, “Dan,” an mɨngarim kamakɨn, “God na tuisɨghizɨ kɨ dera.”
Ezɨ Bilha ua navim asegha Jekop bagha otarir mam uam a bate. Ezɨ Resel ghaze, “Kɨ uan avenamebam ko mɨgɨrɨgɨaba uaning adogha ghua kɨ datɨrɨghɨn a gafiragha gɨfa.” Egha borim ziam, “Naptali,” a gatɨ. Hibrun akamɨn ziar kam, “Naptali,” an mɨngarim kamakɨn, “Ga uaning adogha ghua kɨ a gafira.”
Ezɨ Lea uabɨn gari, a ua boritaba inian kogham, egha uan ingangarir amizim Silpa inigha, a isa uan pam Jekop an amuimɨn mɨn a ganɨngi. 10 Ezɨ Silpa Jekop bagha otarir mam bate. 11 Ezɨ Lea ghaze, “Kɨ bar angavsɨghɨn kamaghɨn amigha egha dera.” Egha ziam, “Gat,” a gatɨ. Hibrun akamɨn ziar kam, “Gat,” an mɨngarim kamakɨn, “Kɨ bar angavsɨkɨn.”
12 Ezɨ Silpa Jekop bagha borir igharazir mam uam a bate. 13 Ezɨ Lea ghaze, “Kɨ bar akonge, eghtɨ amiziba bar na mɨkɨm suam, kɨ bar akongezir amizim.” Egha otarir kam ziam, “Aser,” a gatɨ.§ Hibrun akamɨn ziam, “Aser,” an mɨngarim kamakɨn, “Bar akonge.”
14 Ezɨ wit aghoramin dughiam otozɨ, Ruben witɨn azenimɨn ghua gari, tevsevir mam iti. Ezɨ amiziba an ovɨziba isa akavsiar arazim gamua da api, ezɨ an gavgavim men akurvazi, me boriba bati. Ezɨ Ruben dar ovɨziba inigha ghua uan amebam Lea ganɨngi. Ezɨ Resel Lea mɨgɨa ghaze, “Kɨ gari nɨn otarim tevsevir ovɨzir kaba inigha ize. Nɨ taba na danɨngigh?”
15 Ezɨ Lea a ikaragha ghaze, “Nɨ nan pam inigha gɨvagha, datɨrɨghɨn nan otarim inigha izezir tevsevir ovɨziba iniasa.”
Ezɨ Resel ghaze, “Nɨ tevsevir ovɨzitaba na danigh, datɨrɨghɨn dɨmangan Jekop ko dakuam.”
16 Ezɨ guaratɨzimɨn, Jekop azenibar ikegha izima, Lea ghua tuavimɨn a batogha egha ghaze, “Kɨ tevsevir ovɨzir nan otarim inigha izeziba isa nɨ givezegha gɨfa. Kamaghɨn, nɨ dɨmangan na ko dakuam.” Ezɨ Jekop dɨmangan Lea koma akui.
17 Ezɨ God Lean azangsɨzim baraki, ezɨ a navim asegha otarir namba 5 Jekop bagha a bate. 18 Ezɨ Lea ghaze, “Kɨ uan ingangarir amizim uan pam ganɨngizɨ, God ivezir aghuimɨn na gami.” Egha borir kam ziam, “Isakar,” a gatɨ.** Hibrun akamɨn ziar kam, “Isakar,” an mɨngarim kamakɨn, “Ivezir aghuim.”
19 Ezɨ Lea ua navim asegha Jekop bagha otarir namba 6 bate. 20 Egha a ghaze, “God bizir bar aghuim na ganɨngi. Kɨ uan pam bagha borir 6pla bategha gɨfa, eghtɨ datɨrɨghɨn a ziar ekiam na danɨngam.” Egha borim ziam, “Sebulun,” a gatɨ.†† Hibrun akamɨn ziar kam, “Sebulun,” an mɨngarim kamakɨn, “Ziar ekiam.”
21 Egha gɨn Lea guivir mam bategha ziam, “Daina,” a gatɨ.
22 Ezɨ God Resel gɨnɨghnɨsi. Egha Reselɨn azangsɨzim baregha an navir averiam akɨri, eghtɨ a boritam batam. 23 Ezɨ Resel navim asegha otarir mam bate. Egha ghaze, “God nan osɨmtɨzim akɨrizɨma kɨ uam aghumsɨghan kogham. 24 Ezɨ nan ifongiam Ikiavɨra Itir God ua otaritam na danɨngam.” Egha borir kam ziam, “Josep,” a gatɨ.‡‡ Hibrun akamɨn ziar kam, “Josep,” an mɨngarim kamakɨn, “Ua tam iniam.”
Jekop dagɨar ingangaribar amuasa Laban ko akam akɨri
25-26 Resel Josep bategha gɨvazɨ Jekop kamagh Laban mɨgei, “Kɨ amizir kaba ko boribagh ivezasa ingangarir ekiabagh amigha gɨfa. Nɨ na ateghtɨ, kɨ ua uan nguibamɨn mangam. Nɨ fo, nɨn ingangariba kɨ bar deraghavɨram a dagh amigha gɨfa.”
27 Ezɨ Laban a mɨgɨa ghaze, “Ga uaning inigha iti. Egh nɨ teghtɨ kɨ nɨ mɨkemeka, kɨ kamaghɨn uan aseba ko ingara egha men azaragha fo, nɨ na ko itir bizimɨn, Ikiavɨra Itir God bar deravɨra na gami.”
28 Egha Laban ua kamaghɨn mɨgei, “Nɨ manmaghɨn ivezim inisɨ deragh na mɨkɨmtɨ kɨ nɨ givezam.”
29 Ezɨ Jekop ghaze, “Nɨ uabɨ kɨ amizir ingangaribagh fo. Nɨ uabɨ fo, kɨ nɨn sipsipba ko asɨzir igharaziba sara eghuvi da bar avɨraseme. 30 Nɨ fomɨra sipsipɨn avɨriba itir puvatɨ. Da bar avɨrasemezir puvatɨ. Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn nɨ ko iti, nɨn sipsipba bar avɨraseme. Ezɨ Ikiavɨra Itir God na ko ikia, nan ingangaribar nan akurvagha nɨn ingangariba deragha dagh ami. Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ kamaghsua, nan biziba igharagham.”
31 Ezɨ Laban kamaghɨn Jekopɨn azara, “Kɨ bizir tizim nɨn ingangarimɨn ivezimɨn mɨn nɨ danɨngam?”
Ezɨ Jekop ghaze, “Kɨ dagɨaba inian aghua. Nɨ nan nɨghnɨzim gifueghtɨ kɨ nɨn sipsipbagh eghuvɨra ikiam. 32 Egh kɨ datɨrɨghɨn mangɨ deragh nɨn sipsipba ko memebar ganigham. Egh kɨ sipsipɨn nguzir pɨziba ko, sipsipɨn ekiar mɨkarzir dighdiriba itiba ko, memen mɨkarzir dighdiriba, kɨ uan ivezim bagh ada iniam. 33 Egh nɨ gɨn uabɨ ifongegh dughiatamɨn izɨ, nan memeba ko sipsipbar gan, dar taba pighan kogham o dighdiriba dar ikian koghtɨ, nɨ fogh suam, kɨ uan akamɨn gɨn ghuzir puvatɨgha ada okeme.”
34 Ezɨ Laban ghaze, “A ti deragham, e nɨ mɨgei moghɨra damuam.”
35 Egha dughiar kamra, Laban memen dighdiriba ko, sipsipɨn nguzir pɨziba bar da ini. Egha uan otaribav kemezɨ, me da inigha ghua danganir igharazimɨn da arɨki. 36 Ezɨ Laban uaghan me ko zui. Me aruer 3plan memen kaba ko, sipsipba ko, saghon ghua danganir mamɨn iti. Ezɨ Jekop Labanɨn sipsipba ko memen mabagh eghufi.
37 Egha gɨn Jekop temebar aguaba inigha, vaghvagha dar inir maba afoghafogha da afɨrizɨ, da ghurghuri. Ezɨ maba iniba sara iti. 38 Egha a temer aguar kaba isa asɨziba dɨpaba apir itarir ekiamɨn boroghɨn ada arɨsi. Eghtɨ memeba ko sipsipɨn amebaba dɨpamɨn izɨ dɨpam amɨva dar ganam. A fo, memeba ko sipsipba zurara iza dɨpam apa egha dar apuriba amebabagh azɨghazɨsi. 39 Egha dar apuriba dar amebaba temer aguar kabar boroghɨn me gazɨghazɨsi, ezɨ gɨn amebaba nguzir mɨkarzir dighdiriba itiba bati. 40 Ezɨ gɨn Jekop uan sipsipɨn nguziba isa danganir igharazim garɨki. Egha Labanɨn sipsipba ko memebagh amizɨ, da an sipsipba ko memen dighdiribar itir danganimɨn gari. Egha tuavir kamɨn, a ua bagha sipsip ko memen nguzir dighdirir avɨriba isi. Egha dagh amizɨ da Labanɨn sipsipba ko memeba ko itir puvatɨ. 41 Ezɨ sipsipba ko memen aghuir gavgaviba uari gazɨghazɨghasava ami, a temer aguar kaba isa me dɨpaba apir itarir ekiamɨn boroghɨn da arɨsi. Ezɨ me ter aguar kabar gara egha uari gazɨghazɨsi. 42 Ezɨ sipsip ko memen gavgaviba puvatɨziba uari gazɨghazɨzima a temer aguaba arɨzir puvatɨ. A kamagh ami sipsipba ko memen amɨraghmɨraziba, da Labanɨn naba. Ezɨ sipsipba ko memen gavgaviba, da Jekopɨn naba. 43 Jekop kamagh amigha bizir bar avɨrim iti. A sipsipɨn avɨriba, memeba, ingangarir gumaziba, ingangarir amiziba, donkiba ko kamelɨn avɨriba iti.

*30:6: Hibrun akamɨn ziar kam, “Dan,” an mɨngarim kamakɨn, “God na tuisɨghizɨ kɨ dera.”

30:8: Hibrun akamɨn ziar kam, “Naptali,” an mɨngarim kamakɨn, “Ga uaning adogha ghua kɨ a gafira.”

30:11: Hibrun akamɨn ziar kam, “Gat,” an mɨngarim kamakɨn, “Kɨ bar angavsɨkɨn.”

§30:13: Hibrun akamɨn ziam, “Aser,” an mɨngarim kamakɨn, “Bar akonge.”

**30:18: Hibrun akamɨn ziar kam, “Isakar,” an mɨngarim kamakɨn, “Ivezir aghuim.”

††30:20: Hibrun akamɨn ziar kam, “Sebulun,” an mɨngarim kamakɨn, “Ziar ekiam.”

‡‡30:24: Hibrun akamɨn ziar kam, “Josep,” an mɨngarim kamakɨn, “Ua tam iniam.”