Ison ikɨzimɨn adarasi
36
(Sapta 36)
Ison ovavir boribar ziaba
(1 Eghaghaniba 1:34-37)
Kar Ison ovavir boribar ziaba, an ziar igharazim Idom:
 
Jenesis 26:34Iso a Kenanian amizibar iti. Ezɨ Hitian gumazim Elon, an guivim Ada, Ison iti. Ezɨ Anan guivim Oholibama, uaghan an iti. Anan afeziam Sibeon, a Hivian gumazir mam. Jenesis 28:9Egha a uaghan Ismaelɨn guivim Basematɨn iti. Ezɨ Basemat a Nebaiotɨn buaramizim.
Ezɨ Ada Elifas bate, ezɨ Basemat Ruel bate. Ezɨ Oholibama Jeus, Jalam, ko Kora bate. Dughiar kamɨn Iso Kenanɨn nguazimɨn ikiavɨra ikiava borir kaba ini.
Egha gɨn Iso uan amuiba, ko otariba, ko guiviba ko, gumazamizir an adarazi ko itiba ko, asɨziba ko, an bizir Kenanɨn nguazimɨn itiba bar ada inigha, uan dozim Jekopɨn saghon ghua nguazir igharazimɨn zui. Iso uan dozim ataghɨrazir bizim kamakɨn, nguazir aning itir kam aningɨn tughatɨghan kogham. Aningɨn asɨziba bar avɨrasemezɨ aning uaning ko ikian iburaghburaki. Kamaghɨn, Iso ghua Seirɨn Mɨghsɨabar nguibamɨn apera. Idom, kar Ison ziar igharazim.
 
Ezɨ Ison boribar ziabar kara:
 
Iso uabɨ, a Idomian afeziam,
me Seirɨn Mɨghsɨabar iti.
10 Iso uabɨ an otariba,
Elifas a Adan otarim, ezɨ Ruel a Basematɨn otarim.
11 Ezɨ Elifasɨn otariba,
Teman, Omar, Sefo, Gatam, ko Kenas.
12 Ezɨ Ison otarim Elifas, an amuir dozim Timna, an Amalek bate.
Kar Ison amuim Adan ovavir boriba.
13 Ezɨ Ruelɨn otariba,
Nahat, Sera, Sama ko Misa. Kar Ison amuir mam Basematɨn otariba.
14 Ezɨ Ison amuir igharazim Oholibama,
a Jeus, Jalam ko Kora bate.
Oholibaman amebam Ana, ezɨ Sibeon Anan afeziam.
 
15-16 Ezɨ Ison otarir uan adarazir gumazir dapanibar itibar ziabar kara:
 
Elifas a Ison otarir ivariam, an otaribar kara,
Teman, Omar, Sefo, Kenas, Kora, Gatam, ko Amalek, me gumazir dapanibar otivigha uan adarazi Idomɨn nguazimɨn men gari. Kar Ison amuim Ada, an ovavir boribar otariba.
17 Ezɨ Ruelɨn adarasi,
Nahat, Sera, Sama ko Misa, me uan adarazir gumazir dapanibar otivigha Idomɨn nguazimɨn men gari.
Kar Ison amuim Basemat, an ovavir boriba.
18 Ezɨ Ison amuim Oholibaman adarasi,
Jeus, Jalam ko Kora, me gumazir dapanibar iti.
Ezɨ Anan guivim Oholibama gumazir dapanir kaba bate.
 
19 Ezɨ gumazir kaba me Ison ovavir boriba, Ison ziar mam Idom. Me uan dakozibar gumazir dapanibar iti.
Seirɨn adarazir ziaba
(1 Eghaghaniba 1:38-42)
20 Seir, a Horian gumazir mam, a Idomɨn nguazimɨn iti. Kar Seirɨn otaribar ziaba:
 
Ezɨ an otariba, Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21 Dison, Eser ko Disan. Ezɨ kar Seirɨn otariba,
me uan adarazir dakozibar dapanibar ikia Idomɨn nguazimɨn iti.
22 Ezɨ Lotanɨn otarimning,
Hori ko Heman. Ezɨ Lotanɨn buaramizim, a Timna.
23 Ezɨ Sobalɨn otariba,
Alvan, Manahat, Ebal, Sefo, ko Onam.
24 Ezɨ Sibeonɨn otarimning,
Aia ko Ana.
Anan kamra, a faragha uan afeziam Sibeonɨn donkiba gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn dar gara, egha dɨpar atuir bar puvɨra feibar gani.
25 Ezɨ Anan borimning,
Dison ko Oholibama. Ezɨ Oholibama Anan guivim.
26 Ezɨ Disonɨn* Hibrun akamɨn ziar kam, “Disan,” vezɨn kamɨn iti, ezɨ me ti paza an osiri. Guizbangɨra, ziam, “Dison,” kagh ikɨ. Nɨ sapta 36:21 ko 28ɨn gan. otariba,
Hemdan, Esban, Itran, ko Keran.
27 Ezɨ Eserɨn otariba,
Bilhan, Savan, ko Akan.
28 Ezɨ Disanɨn otarimning,
Us ko Aran.
29-30 Ezɨ Idomɨn nguazimɨn aven, Horɨn adarazir dakozibar gumazir dapanibar ziaba,
Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ko Disan.
Idomɨn atrivibar ziaba
(1 Eghaghaniba 1:43-45)
31 Dughiar kamɨn Israelia atriviba puvatɨzɨ, gumazir kaba Idomɨn kantrin atrivibar ike:
 
32 Ezɨ Beorɨn otarim Bela, Idomɨn kantrin faraghavɨram atrivimɨn iti.
A Dinhaban nguibar ekiamɨn atrivimɨn iti.
33 Egha Bela aremezɨ, Seran otarim Jobap an danganim inigha atrivimɨn iti.
Sera, a Bosran nguibamɨn gumazim.
34 Egha Jobap aremezɨ, Temanian nguazimɨn gumazim Husam,
an danganim inigha atrivimɨn iti.
35 Egha Husam aremezɨ, Bedatɨn otarim Hadat an danganim inigha atrivimɨn iti.
Egha Hadat Moapɨn nguazimɨn ghua Midianɨn gumaziba ko mɨsogha mɨdorozimɨn me abɨra.
Egha Hadat Avitɨn nguibar ekiamɨn atrivimɨn iti.
36 Egha Hadat aremezɨ, Masrekan nguibamɨn gumazim,
an ziam Samla, an danganim inigha atrivimɨn oto.
37 Egha Samla aremezɨ, Saul an danganim inigha atrivimɨn oto.
Saul, a Rehobotian gumazir mam.
Rehobot, a Yufretisɨn Fanemɨn mɨriamɨn itir nguibam.
38 Ezɨ Saul aremezɨ,
Akborɨn otarim Balhanan an danganim inigha atrivimɨn oto.
39 Egha Balhanan aremezɨ, Hadar an danganim inigha atrivimɨn oto.
Egha Paun nguibamɨn atrivimɨn iti.
Ezɨ an amuim Mehetabel, a Matretɨn guivim.
Ezɨ Mehetabelɨn inazim Mesahap.
 
40-43 Ezɨ Idomian anababar gumazir dapanibar ziabar kara:
 
Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mipsar, Makdiel, ko Iram.
Gumazir kaba me Idomian gumazir dapaniba.
 
Ezɨ Idom kar Ison ziar igharazim, ezɨ Iso Idomian inazir afeziam. Ezɨ gumazir dapanir kaba vaghvagha uan nguibabar ikia, egha uan adarazir gativa men gari.

36:2: Jenesis 26:34

36:3: Jenesis 28:9

*36:26: Hibrun akamɨn ziar kam, “Disan,” vezɨn kamɨn iti, ezɨ me ti paza an osiri. Guizbangɨra, ziam, “Dison,” kagh ikɨ. Nɨ sapta 36:21 ko 28ɨn gan.