2
Ikiavɨra Itir Godɨn ensel Israelia mɨgei
(Josua 24:29-31)
Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ensel, Gilgalɨn nguibam ategha, Bokimɨn nguibar ekiamɨn ghu. Egha kamaghɨn Israelia mɨgei, “Kɨ Isipɨn kantrin aven ia inigha iza, nguazir ian inazir afeziabar anɨngasa akam akɨrizim bagha zui. Egha kɨ kamaghɨn mɨgei, ‘Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kɨ ia koma amizim, kɨ anebighan kogham. Ua Me Ini 34:12-13; Godɨn Araziba 7:2-5Kamaghɨn, ia gumazamizir nguazir kamɨn itiba ko akar dɨkɨrɨzir gavgavir tam damuan markɨ, kɨ ian anogoroke. Ia men ofa gamir dakozibagh asɨghasɨkigh.’ Kɨ datɨrɨghɨn garima, ia nan Akar Gavgavim barazi puvatɨ. Ia manmaghsua, arazir bar igharazim gami. Ua Me Ini 34:12; Godɨn Araziba 7:16; Josua 23:13; Onger Akaba 106:36Kamaghɨn, kɨ kamaghɨn ia mɨgei, ia men nguazibar aven mangɨ me batoghsɨ damuamin dughiamɨn, kɨ ian faragh mangɨghan kogham. Puvatɨ. Gumazir kaba ian apanibar otivigh azuazibar mɨn ian suigh ia damutɨ ia irɨ, egh tuavir voroghɨra itim ategham. Eghtɨ men aseba bar puvɨra ian nɨghnɨzir gavgaviba basamam, da gavgaviz o.”
Ikiavɨra Itir Godɨn ensel, Israelia mɨkemegha gɨvazɨ, me akar kaba baregha, bar puvɨram azi. Kamaghɨn, me danganir kam kamaghɨn a dɨbori, “Bokim.” Egha danganir kamɨn, me Ikiavɨra Itir God bagha ofa gami.* Ziar kam Bokim, an mɨngarim Hibrun akamɨn kamaghɨn ghu, “Azi darasi.”
Josua areme
Ezɨ Josua Israelia amadazɨ, me ghua danganir God vaghvagha me bagha mɨsevegha me ganɨngiziba inigha, dagh apia. Josua angamɨra itir dughiamɨn, Israelia Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe. Egha Josua aremezir dughiamɨn gɨn, me uaghan an ziam favɨra iti. Me kamaghɨram amua ghua, gumazir aruaba uan damazibar Ikiavɨra Itir God Israelia bagha amizir bizibar ganizir dughiamɨn tu. Nunɨn otarim Josua, a Ikiavɨra Itir Godɨn ingangarir gumazim, a 110plan azenibar ikegha areme. Josua 19:49-50Ezɨ me an kuam isa Timnat Heresɨn nguibar ekiamɨn anefa. Kar an nguazir otevir mamra, a Efraimɨn mɨghsɨar dozibar tongɨn ikia, notɨn amadaghan Gasɨn Mɨghsɨamɨn boroghɨn iti. 10 Ezɨ Josua ko otivizɨ darazi bar ariaghire, ezɨ gumazamizir igiaba otivigha, men danganiba ini. Gumazamizir gɨn otivizir kabanang, me Ikiavɨra Itir God gɨfozir puvatɨ. Egha bizir a Israelian akurvagha amiziba, bar da gɨn amada.
Israelia ua Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fer puvatɨ
11 Egha Israelia aser Balbar ziaba fava, arazir bar kuraba Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn dagh ami. 12 Me ua Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe puvatɨ, a men inazir afeziabar God, a Godɨn Isipɨn kantrin aven me inigha azenan izezim. Me dɨkavigha tintinibar gumazamizir men tongɨn itibar asebar ziaba fe. Israelia uan iteviba apɨra aser kabar ziaba fava, Ikiavɨra Itir God gamima a bar men anɨngaghe. 13 Me ua Ikiavɨra Itir Godɨn aghuagha an ategha, Balɨn asem ko Astarten aser amizibar ziaba fe.
14  Josua 7:12; 2 Atriviba 17:20; Onger Akaba 44:12; Aisaia 50:1Ezɨ Ikiavɨra Itir God bar men anɨngaghegha, mɨdorozir gumaziba ko okɨmakɨar gumaziba ataghizɨ me iza Israelia mɨsogha men biziba bar da okeme. Ikiavɨra Itir God me isa apanibar agharim gatɨzɨ, me tintinibar ikegha iza bar me abɨra. Israelia mɨtivigh gavgavigh uari bagh mɨsoghan ibura. 15 Me zurara mɨsoghasa zuir dughiabar, Ikiavɨra Itir God men apanim gamua men akurvazir puvatɨ, ezɨ me bar dughiar kuramɨn iti.
16 Ezɨ gɨn Ikiavɨra Itir God gumazir dapanir gavgavir maba isa Israelia ganɨngi. Ezɨ gumazir dapanir kaba, Israelian akuragha mɨdorozir gumaziba ko okɨmakɨar gumazibar aghariba da uam me ini. 17 Ezɨ gumazamiziba kamaghɨram ami. Me gumazir dapaniba barazir puvatɨ. Me akɨrim ragha Ikiavɨra Itir God gasaragha mati tuavimɨn amizim tintinimɨn gumaziba bagha arui moghɨn, me aseba bagha bar ikuvigha men damazibar uan teviba apɨri. Me fo, men inazir afeziaba fomɨra Godɨn Akar Gavgavibar gɨn zui, ezɨ merara datɨrɨghɨn kamaghɨn amir puvatɨ. Me zuamɨra tuavir aghuir kam ataki. 18 Dughiar avɨriba, apaniba paza Israelia gamima, me uan osɨmtɨziba ko mɨzazir me isir kaba bagha aziava arai. Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God men apangkufi. Dughiaba zurara, Ikiavɨra Itir God Israelian ganasa gumazir dapaniba mɨsefi, egha a gumazir dapaniba vaghavagha me ko ikia men akurvasi. Ezɨ gumazir dapanir kaba vaghvagha Israelian akurvagha apanibar gavgaviba da ua me isi. God zurara gumazir dapanir kamɨn akurvagh an gan mangɨ an aremeghamin dughiamɨn tugham. 19 Gumazir dapanir kam aremeghamin dughiamɨn gɨn, gumazamiziba uamategh uan arazir ghuribar amuam. Men arazir kuraba, men faragha ghuezir darazir arazir kurabagh afiragham. Me asebar gɨntɨgha dar ziaba fa uan teviba apɨri. Me bar uan arazir kurar kaba ko akam batozir arazibar gɨn mangasa bar gavgafi, egha da ataghɨraghan aghua.
20 Ezɨ Ikiavɨra Itir God bar Israelian anɨngaghegha, kamaghɨn mɨgei, “Gumazamizir kaba, kɨ fomɨra men inazir afeziaba ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gamigha, an gɨn mangasa me mɨkeme, ezɨ me anebɨki. Me nan akamɨn gɨn zuir puvatɨ. 21 Josua angamɨra itir dughiamɨn, a men nguaziba inizir puvatɨgha areme, kamaghɨn amizɨ, kɨ ikɨzir igharaziba batueghan kogham. 22 Kɨ ikɨzir igharazir kabar amightɨ, me Israelian nɨghnɨzir gavgaviba basamtɨ kɨ ganasa, me nan mɨgɨrɨgɨabar tuavimɨn gɨn mangam, mati men inazir afeziaba amizɨ moghɨn, o puvatɨgham.” 23 Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God ikɨzir igharazir kaba ataghizɨ, me Israelian nguazimɨn iti. A fomɨra Josua ataghizɨ, a me mɨsogha me abɨrazir puvatɨ. Ezɨ datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir God uaghan zuamɨra me batueghan kogham.

2:2: Ua Me Ini 34:12-13; Godɨn Araziba 7:2-5

2:3: Ua Me Ini 34:12; Godɨn Araziba 7:16; Josua 23:13; Onger Akaba 106:36

*2:5: Ziar kam Bokim, an mɨngarim Hibrun akamɨn kamaghɨn ghu, “Azi darasi.”

2:9: Josua 19:49-50

2:14: Josua 7:12; 2 Atriviba 17:20; Onger Akaba 44:12; Aisaia 50:1