Jepta ko gumazir dapanir igharazibar eghaghanim
10
(Sapta 10--12)
Tola gumazir dapanimɨn oto
Abimelek aremegha gɨvazɨ, Puan otarim Tola, an inazir afeziam Dodo, an otogha uam apaniba da Israelia ini. A Isakarɨn adarazir gumazim. Egha a Efraimɨn mɨghsɨar dozibar aven itir nguibar ekiam Samirɨn iti. A 23plan azenibar Israelian gumazir dapanimɨn ike. Egha aremezɨ me Samirɨn anefa.
Jair gumazir dapanimɨn oto
Ezɨ Tolan gɨn, Gileatɨn Distrighɨn gumazir mam Jair, a gumazir dapanimɨn oto. Egha 22plan azenibar Israelian gumazir dapanimɨn iti. A 30plan otariba itima, me 30plan donkibagh apiagha mangɨgh izegh gami. Me Distrik Gileatɨn nguazimɨn, 30plan nguibar ekiaba iti. Me datɨrɨghɨn nguibar ekiar kaba kamaghɨn dar bori, “Jairɨn Nguibar Ekiaba,” egha iza datɨrɨghɨn. Ezɨ Jair aremezɨ me Kamonɨn nguibamɨn anefa.
Amonia osɨmtɨzim Israelia ganɨngi
Ezɨ Israelia uam arazir kuram Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn a gami. Me aser Balba ko aser amiziba Astarte, dar ziaba fe, kar kantrin kabar aseba, Siria, Saidon, Moap, Amonia ko Filistiaba. Israelia Ikiavɨra Itir God ategha uam an ziam fer puvatɨ. Kamaghɨn, Ikiavɨra God bar Israelian anɨngaghegha Filistiaba ko Amonia ataghizɨ me iza mɨdorozimɨn me dɨkabɨra. Dughiar kamɨn me mɨdorozimɨn Israelia abɨnigha bar pazavɨra me gami. Egha 18plan azenibar, Filistiaba ko Amonia, bar pazavɨra, Jordanɨn Fanemɨn vongɨn, Gileatɨn Distrighɨn Amorian nguazimɨn itir Israelia gami. Ezɨ, Amoria Jordanɨn Fanem giregha vongɨn iza Judan anabamɨn adarazi ko, Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko, Efraimɨn anabamɨn adarazi ko mɨsosi. Kamaghɨn, Israelia bar dughiar kuramra ini.
10  1 Samuel 12:10Ezɨ Israelia Ikiavɨra Itir Godɨn dɨa, kamaghɨn mɨgei, “En God, e nɨ ataki. Egha aser Balbar ziaba fe. Kamaghɨn, e nɨn damazimɨn arazir kuram gami.”
11-12 Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Israelia mɨgei, “Ia fo, fomɨra Isipia, Amoria, Amonia, Filistia, Saidonia, Amalekia ko Maonia bar ia abɨragha ia gasɨghasɨki. Ezɨ kɨ ian akuragha ua me da ia ini. 13  Godɨn Araziba 32:15; Jeremaia 2:13Ezɨ ia na ategha ua godɨn igharazibar ziaba fe. Kamaghɨn, kɨ datɨrɨghɨn ua ian akuraghan kogham. 14 Ia mangɨ aser ia uari bagha inabazibar dɨm. Egh ia osɨmtɨzim bativamin dughiamɨn, me ti ian akurvagham.”
15 Ezɨ Israelia kamaghɨn Ikiavɨra Itir God mɨgei, “E arazir kuram gami. Nɨ bizir tizimɨn e damusɨ, nɨ a damu. Ezɨ e datɨrɨghɨn uarir akurvaghasa nɨn azangsɨsi.” 16 Egha Israelia uan marvir guaba makunigha, aseba ategha, ua Ikiavɨra Itir God baghavɨra iti. Ezɨ Ikiavɨra Itir God Israelia aterir osɨmtɨzir kabar gara ghua bar me giporpore.
17 Ezɨ gɨn Amonian mɨdorozir gumaziba iza uari akuvagha, Gileatɨn uari bagha averpenibar ingarigha iti. Ezɨ Israelian mɨdorozir gumaziba uaghan iza uari akuvagha, Mispan nguibamɨn uari bagha averpenibar ingarigha iti.
18 Ezɨ Israelian gumazir dapanir Gileatɨn itiba, me uarira uarir azangsɨsi, “Tinara Amonian mɨsoghsɨ en faragh mangam? Gumazir kamaghɨn damuamim, a Gileatɨn gumazamiziba bar men gumazir dapanimɨn ikiam.”

10:10: 1 Samuel 12:10

10:13: Godɨn Araziba 32:15; Jeremaia 2:13