13
Ikiavɨra Itir God, inimɨn akar isɨn zuimɨn Jeremaia mɨgei
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨ inir aghuitam givezegh, a ikegh. Egh inir kam isɨ dɨpam daghuan markɨ.” Ezɨ Ikiavɨra Itir God mɨkemezɨ moghɨra, kɨ ghua inir mam givezegha a ike. Ezɨ Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn na mɨgei, “Inir nɨ ivezegha uan ivariam gikezir kam, a inigh dɨkavigh Peratɨn Fanemɨn mangɨ, egh inir kam isɨ dagɨar torimɨn aven a modogh.”* Ziar kam Perat, gumazir maba kamaghɨn a gɨnɨghnɨsi, a Yufretisɨn Fanem. Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God mɨkemezɨ moghɨn amua, inir kam Peratɨn Fanemɨn a modo. Ezɨ aruer avɨriba ghua gɨvazɨma, Ikiavɨra Itir God, ua kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ dɨkavigh uamategh Peratɨn Fanemɨn mangɨ, egh kɨ nɨ mɨkemezɨ nɨ modozir nir kam uam a inigh.” Ezɨ kɨ Peratɨn ghugha, inim modozir danganim gutui. Egha kɨ inim inigha an garima, a ikuvigha gɨvagha, ua ingangariba an puvatɨ.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn na mɨgei, “Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei: Kɨ Judaba ko Jerusalemia uari uan ziaba feir arazim abɨraghtɨ, me inir ikuvizir kamɨn mɨn ikuvightɨ, men ziar ekiam gɨvagham. 10  Jeremaia 9:14; 11:8; 16:12Gumazamizir arazir kurabagh amir kaba, me uan kuaribav konegha nan akaba baraghan aghua. Men naviba gavgavizɨ, me uan nɨghnɨzibar gɨn zui. Egha asebar gɨn ghua men ziaba fe. Egh gɨn gumazamizir kaba ikuvigham, mati inir kam ikuvigha ingangariba an puvatɨ. 11 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze, Kɨ faragha Israelɨn kantrin gumazamiziba ko Judan kantrin gumazamiziba bar me gamizɨ, me nan porogha gavgavizɨ moghɨn, mati gumazim inim isa uan ivariam gikegha, anemɨghɨrɨzɨ a gavgafi. Kɨ kamaghsua, me nan gumazamizibara ikɨ, egh nan ziam fɨ na bagh bar akuegh ziar ekiam na danɨngam. Ezɨ me na baragh nan gɨn mangan aghua.”
Jerusalemia nguazir mɨnemɨn mɨn ikuvigham
12 Ikiavɨra Itir God ua na mɨgɨa ghaze, “Jeremaia, nɨ mangɨ kamaghɨn Israelia mɨkɨm suam, ‘Ikiavɨra Itir God, a Israelian God, a kamaghɨn mɨgɨa ghaze: Gumazamiziba wainɨn dɨpam isa nguazir mɨnebagh fusfuzɨ da izefe.’ Eghtɨ Jerusalemia ti oregh nɨ mɨkɨm suam, ‘Nɨ ghaze, e ti bizir kam gɨfozir puvatɨ, a?’ 13 Eghtɨ nɨ kamaghɨn me mɨkɨm, ‘Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei, Kɨ uabɨ nguazir kamɨn itir gumazamiziba wainɨn dɨpam men gunasava ami, eghtɨ me bar onganigham. Devitɨn ikɨzimɨn atriviba ko, ofa gamir gumaziba ko, akam inigha izir gumaziba ko, Jerusalemɨn gumazamiziba bar, mati wainɨn dɨpam nguazir mɨnem gizɨvazɨ moghɨn, wainɨn dɨpam me gizɨvagham. 14 Kɨ gumazamizir kaba bar me gasɨghasigham, mati gumazim nguazir mɨneba isa uariv sosi da bɨaghiri moghɨn. Men ameboghfeziaba ko, boriba sara kɨ me gɨnɨghnɨgh men apangkuvighan kogham. Bizitam bar nan tuavim apɨrighan kogham. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.’ ”
God ivezir kuram isɨ Judabar anɨngam
15 Ia Judaba, Ikiavɨra Itir God, ia mɨkemegha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, ia deraghvɨra kuaribar arigh nan akam baragh.
Egh ia ifaghatɨ uari fan markɨ.
16 Ia datɨrɨghɨn Godɨn akurvazimɨn angazangarim bagha garavɨra iti.
Eghtɨ gɨn Ikiavɨra Itir God, angazangarir kam giraghtɨ, a mɨtarmer bar ekiamɨn otogham.
Guizbangɨra, dughiar kuram otogham,
mati Ikiavɨra Itir God ian nguibaba mɨtarmem dar anightɨ,
ia mɨghsɨabar pɨn daruva asaghpor tintinibar iregham.
Kamaghɨn, arazir kam faragha otivamin dughiamɨn,
ia zuamɨra ziar ekiam isɨ Ikiavɨra Itir God, ian God, a danɨng.
17 Ia Ikiavɨra Itir Godɨn gumazamiziba, ia mati an sipsipɨn bɨzim,
a deravɨra ia geghufi.
Ia nan akam baraghan aghuaghavɨra ikɨtɨ,
apaniba izɨ, ia inigh mangɨ,
kantrin igharazimɨn pura ingangarir gumazir kɨnibar mɨn ia arigham.
Eghtɨ, kɨ uabɨra modogh ikɨva ian ifaghatir arazim gɨnɨghnɨgh,
ia bagh pamtem azitɨ,
temeriba nan damazimning gizɨvagh izighiram.
 
18 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨgɨa ghaze:
“Nɨ mangɨ akar kam isɨ atrivim uan amebam ko aningɨn mɨkɨm suam,
Gua gɨn ua kantri gativaghan kogham.
Guan atrivir dapanir asuar dirimning, pura bizir kɨnimningɨn mɨn otogham.
Kamaghɨn amizɨ, gua atrivir dabirabimning atakigh.
19 Apaniba izɨ Judan sautɨn amadaghan itir Distrik Negev, an itir nguibaba ekɨarugh dar dɨvazibar tiar akaba asegham.
Me Judaba bar me inigha nguibar igharazimɨn, pura ingangarir gumazir kɨnibar mɨn me arɨghsɨ, me inigh mangegham.
Kamaghɨn amizɨ, Judan gumazitam ua nguibabar tiar akaba kuigh mangɨ izegh damuan kogham.
 
20 “O Jerusalemɨn nguibar ekiam, nɨ kogh notɨn amadaghan izir mɨdorozir gumazibar gantɨ, me nɨ bagh izam.
Gumazamizir nɨ bar ifuegha deragha me geghuva men gariba,
me mati sipsipɨn dirir nɨ me bagha bar akongeziba, me managh iti? Ves 20-27ɨn aven itir mɨgɨrɨgɨaba, God akam isa Jerusalemian mɨkɨri. Egha a kamaghɨn akar isɨn zuimɨn mɨgei, Jerusalem uabɨ mati amizir mam, egha an akar kam amizir kamra mɨkɨri. Ezɨ gumazamizir nguibar kamɨn itiba me mati an boriba.
21 Eghtɨ gumazir nɨ namakabagh amigha akurvaghiziba,
me izɨ nɨ dɨkabɨragh nɨ gativam.
Eghtɨ nɨ manmaghɨn me mɨkɨmam?
Nɨ amizim otasa mɨzazim isi moghɨn,
nɨ ti mɨzazir bar kuram baragham. Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
22 Egh nɨ ti uan navir averiamɨn aven uabɨ uabɨn azangsɨgham,
manmaghɨn amizɨ, bizir kurar kaba na batifi?
Nɨ kamaghɨn fogh, Nɨn arazir kuram bar ekefe.
Kamaghɨn amizɨ, gumaziba nɨn korotiaba suegha arazir kurabar nɨ gami.
23 Eghtɨ Itiopian kantrin gumazamiziba, men mɨkarzir pɨziba, mɨkarzir ghurghuribar otivam, ti puvatɨ.
Eghtɨ kaziar atiam, me a dɨbora ghaze, lepat,
a ti uan mɨkarzir dighdiriba itiba giragham, a?
Bar puvatɨ.
Kamaghɨra, arazir kurar kam, nɨn arazimra,
ezɨ nɨ aneteghan kogham.
24 O Jerusalem, kɨ nɨn arazir kurar kam bangɨn
amɨnim gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ikegha iza, witɨn afezibagh ivai da zui moghɨn,
kɨ nɨn gumazamiziba batuegham.
25 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze,
nɨ na bakɨnɨghɨnigha ifavarir aseba nɨghnɨzir gavgavim dar iti.
Kamaghɨn amizɨ, bizir nɨ bativir kaba, kɨ deraghavɨra fogha da mɨsevegha gɨfa,
eghtɨ da nɨ bativam.
26 Kɨ uabɨ nɨn korotiam fegh uanaboghtɨ,
gumazamiziba nɨn mɨkarzir mogomemɨn gantɨ,
nɨ bar aghumsɨgham.
27  Aisaia 65:7; Jeremaia 5:8; Esekiel 6:13Kɨ uabɨ gari, nɨ arazir bar kurar kɨ ifongezir puvatɨzibagh ami.
Nɨ asebar gɨn mangasa pamtemɨn ingara, mɨghsɨaba ko danganir tuziba itibar dar ziaba fe.
Nɨ mati gumazim uan roroamɨn amuim ko dakuasa an gɨriabagh suagha arui,
egha mati hoziar apurim pamten hoziar amebamɨn gɨn ghuava aroi.
O Jerusalem, nɨn araziba bar mɨze,
egh nɨ kamaghɨra ikɨ mangɨ manadɨzoghɨn ua zuegham? Bar puvatɨgham.
Noka! Nɨ bar ikuvigham.”

*13:4: Ziar kam Perat, gumazir maba kamaghɨn a gɨnɨghnɨsi, a Yufretisɨn Fanem.

13:10: Jeremaia 9:14; 11:8; 16:12

13:20: Ves 20-27ɨn aven itir mɨgɨrɨgɨaba, God akam isa Jerusalemian mɨkɨri. Egha a kamaghɨn akar isɨn zuimɨn mɨgei, Jerusalem uabɨ mati amizir mam, egha an akar kam amizir kamra mɨkɨri. Ezɨ gumazamizir nguibar kamɨn itiba me mati an boriba.

13:21: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

13:27: Aisaia 65:7; Jeremaia 5:8; Esekiel 6:13