15
Judaba bar ikuvigham
Ua Me Ini 32:11-14; Dɨboboniba 14:13-19; 1 Samuel 7:5-9Egha Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na mɨgei, “Jeremaia nɨ oragh. Moses ko Samuel nan boroghɨn izɨva, gumazamizir kabar akurvaghsɨ izɨ nan damazimɨn tugh na ko mɨkɨm nan azangam, eghtɨ kɨ apangkuvitam men ikian kogham. Nɨ gumazamizir kaba batueghtɨ me mangɨ! Nan mukuragh! Kɨ ua kagh men ganan aghua. Akar Mogomem 13:10Eghtɨ me ti kamaghɨn azangam, ‘E managhɨra mangam?’ Eghtɨ nɨ me mɨkɨm suam:
 
“Kɨ Ikiavɨra Itir God kɨ kamaghɨn mɨgei:
Men gumazamizir kɨ arɨmariar kuramɨn arɨmɨghirasa amɨseveziba,
me arɨmariar kuraba iniam.
Eghtɨ gumazamizir kɨ mɨdorozir sabamɨn ovengasa amɨseveziba,
me mangɨ mɨsogh arɨmɨghiram.
Eghtɨ gumazamizir dagheba otevegh arɨmɨghiran kɨ mɨseveziba,
me dagheba puvatɨghɨva arɨmighiram.
Eghtɨ gumazamizir mangɨ nguibar igharazimɨn kalabusɨn ikiasa kɨ mɨseveziba,
me mangɨ nguibar igharazibar kalabusɨn ikiam.
 
“Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ bizir gumazamiziba bar me agɨvamin 4plan kaba amangi: Apaniba me mɨsoghtɨ me arɨmɨghireghtɨ, afiaba men kuaba kurvagh mangɨtɨ, da dɨghortɨ kuarazir pɨn mɨghagha aruiba izighirɨ dar tuzibar amɨtɨ, asɨzir atiaba izɨ dar naba bar ada amɨ da agɨvagham. 2 Atriviba 21:1-16; 2 Eghaghaniba 33:1-9Eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba, bizir kɨ Judabagh amizir kam baregh atiatigh dɨgavir kuram damigham. Kɨ garima, Hesekian otarim Manase, a Judan atrivimɨn ikia, Jerusalemɨn aven arazir bar kurabagh ami. Ezɨ bizir kɨ amir kam, a Manasen arazir kuram ikarvasi.”
 
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn dɨagha ghaze:
“O Jerusalemɨn gumazamiziba, tina ian apangkuvigham?
Eghtɨ tina ia bagh aziam?
Eghtɨ tina ian kuarkuv ia gɨfofogham,
ia deragha iti o puvatɨ?
Gumaziba puvatɨ.
Jeremaia 2:13; 7:24; Hosea 13:14Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei,
ia akɨrim na gasaragha bar nan saghon iti.
Ezɨ kɨ uabɨ uan agharimɨn ian mɨsogh,
ia gasɨghasɨghasava ami.
Kɨ dughiar avɨribar ian apangkuva ghua,
datɨrɨghɨn kɨ aghua.
 
“Judan gumazamiziba uan arazir kurabagh irazir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ Judan nguibaba vaghvagha dar gumazamiziba bar me inigha,
me givaragha me batoghezɨ me ghuezɨ moghɨn,
mati amɨnim witɨn afezibagh ivarazɨ da ghue.
Kɨ uan gumazamiziba bar me gasɨghasigha
men boribav soghezɨ me ariaghire.
Eghtɨ men mɨdorozir gumazir ariaghirezibar amuir odiaribar dɨbobonim nan damazimɨn bar ghuanabogh,
ongarir gigimɨn dɨbobonim gafiragham.
Kɨ aruer arɨzimɨn apaniba amadazɨ, me iza,
men mɨdorozir gumazir igiabav soghezɨ me ariaghire.
Ezɨ bizir kam gumazir igiar kabar amebabagh amizɨ,
me dɨgavir kuram gamigha, osɨmtɨzir ekiamɨn ikia bar atiatingi.
Ezɨ amizir borir 7pla batezim, an boriba bar arɨmɨghireghtɨ,
amebar kamɨn navir averiam bar ikuvigh, mati mɨnemɨn mɨn isikuam,
eghtɨ an kuarmɨzim mati asɨzir agharim an guraghtɨ, an angam aremeghsɨ damuam.
Amebar kamɨn dughiar aghuim, ua dughiar bar kuramɨn otoghtɨ, a bar aghumsigham.
Mati an aruer arɨzimɨn itima, aruem zuamɨra iraghugha gɨfa.
Kamaghɨra, Judan ikiavɨra itir varazira, kɨ apaniba amangightɨ,
me izɨ me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Jeremaia uan osɨmtɨzimɨn gun God mɨgei
10 Kɨ kamaghɨn mɨgei:
“Kɨ bar uabɨn apangkuvigha osemegha kamaghɨn uabɨra uabɨn mɨgei,
O nan amebam, nɨ ti tizim baghavɨra na batezɨ kɨ nguazir kamɨn ize?
Gumazamizir nguazir kamɨn itiba nan akaba ikarvazima, kɨ akamadariba me koma adagh ami.
Kɨ gumazitamɨn amamangatɨzɨ, a pura nan bizitam inizir puvatɨ.
Kɨ gumazitam pura na da bizitam inizir puvatɨ.
Ezɨ gumaziba bar moghɨra nan atara ghaze, kɨ ikuvigham.”
 
11 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, ghaze:
“Nɨ osɨman markɨ. Kɨ nɨn akuraghtɨ nɨ deraghvɨra ikiam.
Eghtɨ kɨ apanibar amightɨ, me osɨmtɨzim ko dughiar kuramɨn aven ikɨva,
uarir akurvaghsɨ nɨ bagh izɨ nɨn azangsɨgham.”* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
 
12 Egha Ikiavɨra Itir God, gumazamizibav gɨa ghaze:
“Gumazitam ain ko bras apɨramin gavgaviba puvatɨ.
Ezɨ apanir notɨn amadaghan iziba, me bras ko ainɨn mɨn bar gavgafi.
13 Ia nguibar kamɨn ikia arazir kurar bar avɨribagh ami.
Eghtɨ kɨ bizir kam ikarvaghamin ivezimɨn mɨn, ian dagɨaba ko bizir aghuiba isɨ,
pura apanir kabar anɨngam.
14 Egh kɨ ian apanibar amightɨ me ia inightɨ ia pura men ingangarir gumazir kɨnibar ikɨ,
nguazir ia fozir puvatɨzimɨn mangam.
Nan anɨngagharir ian itim, kɨ a damightɨ
an avim mɨn bar puvɨra ian isi ikɨ kamaghɨra ikiam.”
 
15 Ezɨ kɨ Jeremaia kɨ kamaghɨn mɨgei:
“O Ikiavɨra Itir God, nɨ biziba bar dagh fo, egha gumazir paza na gamiba, nɨ bar me gɨfo.
Kamaghɨn, nɨ gumazir nɨn ziam bagha dɨbovir osɨmtɨziba na garɨzibar ganɨva,
na gɨnɨghnɨgh nan akuragh.
Egh gumazir na gasɨghasɨzir kaba, nɨ ivezir kuram me ikaragh.
Nɨ ti men sughsughtɨ, me na mɨsueghtɨ kɨ aremegham.
16 O Ikiavɨra Itir Godɨn Bar Gavgaviba Itim,
nɨ uan ziam na garɨzima, kɨ nɨ nan anavɨra.
Ezɨ nɨn akam na batogha, mati nan daghemra mɨn iti,
mati dagher mam, gumazim, a isa anepava gavgavim namnam ko duam ganɨdi.
Ezɨ nɨn akam na gamima,
kɨ uan navir averiamɨn aven bar akongegha nan navim dera.
17 Kɨ gumazir dughiar aghuiba baghavɨra itiba ko apiavkia
bizibav gɨa atir puvatɨ. Bar puvatɨ.
Gumazamizir arazir kurar me amiba bangɨn, anɨngazim na gizɨfa.
Kamaghɨn, kɨ uabɨ abɨragha bar nɨn apengan ikia uabɨra iti.
18 Manmagh amizɨ mɨzazir kam nan ikiavɨra iti?
Egha manmagh amizɨ, me osɨmtɨzim na ganɨgavɨra iti,
mati duaba nan mɨkarzimɨn ikiavɨra ikia mɨdir puvatɨ?
Kɨ garima, nɨ nan akurazir puvatɨ,
mati gumazim mozir pam bagha ghua garima,
a dakezɨ a tam amezir puvatɨ.”
 
19 Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na ikaragha ghaze:
“Nɨ akar kabanang ategh navim giragh ua na bagh izɨtɨ, kɨ ua nɨ inightɨ,
nɨ ua nan ingangarim damuam.
Egh nɨ akar kuraba akurir arazim ategh, akar aghuimram akunam,
egh nɨ nan akatorimɨn mɨn ikɨ nan akamɨn gun mɨkɨmam.
Eghtɨ gumazamiziba nɨn akaba baragh nɨn gɨn mangam.
Nɨ men akaba baragh men gɨn mangan markɨ.
20 Kɨ gumazamizir kabar damazimɨn nɨ damightɨ,
nɨ brasɨn dɨvazimɨn mɨn tugh gavgavigham.
Kɨ datɨrɨghɨn nɨn akuragha, nɨ ko iti.
Eghtɨ gumazamizir kaba nɨn apanim damuva
nɨ dɨkabɨraghan kogham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.
21 Kɨ gumazir arazir kurabagh amiba ko apangkuviba puvatɨzir gumaziba,
men agharim da ua nɨ inightɨ, me ua nɨ gasɨghasighan kogham.”

15:1: Ua Me Ini 32:11-14; Dɨboboniba 14:13-19; 1 Samuel 7:5-9

15:2: Akar Mogomem 13:10

15:4: 2 Atriviba 21:1-16; 2 Eghaghaniba 33:1-9

15:6: Jeremaia 2:13; 7:24; Hosea 13:14

*15:11: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.