17
Ikiavɨra Itir God, Judabar arazir kuraba bagha me gasɨghasɨki
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Judaba, arazir kurar ia amiba kar ian arazir ia zurarama amiba da zurara ian ikɨvɨra ikiam. Mati gumazim tuizimɨn akar oteviba aghorezɨ moghɨn, ia dar uan navir averiar gavgavibar da osirigha, da isa ofa gamir dakozibar 4plan mɨkebabar, bulmakaun komba aghoregha da osiri. Ian gumazamiziba zurara asebar ofa gamir dakoziba ko temer guarir aser amizim Aseran nedazim itibagh nɨghnɨsi. Ia marvir guar kaba isa azenara temer ekiaba bar dar apengan da asava, maba mɨghsɨar pɨn itibar ada asezɨ da tuivighav iti, ezɨ ia dar ziaba fe. Ia mɨghsɨar kaba ko azenan itir tuzibar ghua dar ziaba fe. Kamaghɨn amizɨ, kɨ ian dagɨaba ko ian bizir bar aghuiba isɨ apanibar anɨngam. Ia uan kantrin aven arazir kurar avɨrim gami. Kamaghɨn, ian arazir kuraba bangɨn, kɨ apanir kaba ateghtɨ, me ia ofa gamir dakoziba iniam. Ian arazir kurar ia amir kaba bangɨn, kɨ ia damightɨ ia nguazir kɨ anɨngizir kam ategham. Egh kɨ ia damightɨ ia nguazir ia fozir puvatɨzimɨn pura uan apanibar ingangarir gumazir kɨnibar otivigham. Guizbangɨra, nan anɨngagharim mati avir mam isia iti. Ia uari avir kam uam a gamizɨ a dɨkafi. Eghtɨ avir kam isi mamaghɨra ikiam.”
Gumazir pumuningɨn arazim
Aisaia 30:1-2; 31:1-3Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Gumazim akɨrim ragha na gasaragha,
nɨghnɨzir gavgavim gumazir kɨnimɨn ikia ghaze,
kɨ uan gavgavimɨn uabɨn akurvagh deravɨra ikiam,
gumazir kam a bar ikuvigham.
A mati temer muziarim dɨpaba puvatɨzir danganimɨn ikiava aghui.
Danganir kam gumaziba puvatɨzɨ, nguazim amangsɨzim a gizɨfa.
Gumazir kamaghɨn garim,
dabirabir aghuiba puvatɨgham.
 
Onger Akaba 2:12; 34:8; 146:5; Aisaia 30:18“Ezɨ gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim nan itiba,
kɨ bar deraghvɨra me damuam.
Onger Akaba 1:3Me mati temem me dɨpar mɨriamɨn anekara.
Ezɨ temer kamɨn biba nguazim giraghuegha dɨpam isi.
Ezɨ aruem garir dughiam, an atiatir puvatɨ.
An dafariba angamɨra ikiavɨra iti.
Egha amoziba izir puvatɨzir dughiabar, a nɨghnɨzir avɨribagh amir puvatɨ.
A bar ikia mamaghɨra ti.”
Ikiavɨra Itir God, gumazamizibar araziba bar moghɨra da tuisɨsi
Matyu 13:15; Mak 7:21-22; Rom 1:21; 7:11; Efesus 4:22Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Gumazamizibar navir averiaba arazir kurabara damuasavɨra me dɨkafi.
Egha men nɨghnɨziba bar kufi.
Ezɨ tina arazir kamɨn mɨngarim gɨfogham?
Bar puvatɨ.
10  1 Samuel 16:7; Onger Akaba 62:12; Rom 2:6; 8:27; Akar Mogomem 2:23Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨrara, kɨ gumazamizibar navir averiaba ko men nɨghnɨziba aven men gari.
Egha vaghvagha gumazamizibar araziba tuisɨgha,
me amir arazaraziba bar da ikarvagha ivezim me ganɨdi.”
Me arazir kurabagh amua isir dagɨaba, da ovengam
11 Gumazim ifarɨva bizir avɨriba ikɨ,
a mati kuarazir mam, kuarazir igharazimɨn aroriaba okemegha dagh isɨn itima da afoaghirezɨ,
an adar nguziba ini.
Ezɨ gumazir kamɨn dagɨaba ko biziba,
da gumazir kam tɨghar ghurighamin dughiam da ovengam.
Eghtɨ gɨn, gumazamiziba fogham,
a mati gumazir onganim.
Israelia uarir akurvaghasa Ikiavɨra Itir God mɨzuai
12 En Godɨn Dɨpenim, a mati Godɨn atrivimɨn dabirabir bar aghuim.
A fomɨra ziar ekiam ikia, iza kamaghɨra iti.
13 Ikiavɨra Itir God, e Israelia zurara nɨghnɨzir gavgavim nɨn ikia,
nɨ en akurvaghasa e nɨ bagha mɨzuai iti.
Gumazamizir akɨrim ragha nɨ gasaraziba, me bar aghumsigham.
Men ziaba, gumazamiziba zuamɨra me bakɨnɨghnigham,
mati gumazim uan ziam nguazimɨn an osirizɨma a zuamɨra angaraghire.
Ezɨ gumazir kaba nɨ ataki.
Ikiavɨra Itir God, nɨ mati emɨmɨrir pam, dɨpar ikɨrɨmɨrim e ganɨdimɨn mɨn iti.
Jeremaia uabɨn akurvaghasa Ikiavɨra Itir Godɨn azangsɨsi
14 O Ikiavɨra Itir God, nɨ nan arɨmariam akɨrightɨ, kɨ bar guizbangɨra ghuamagheka.
Nɨ nan akuraghtɨ, kɨ guizbangɨra deraghvɨra ikiam.
Kɨ ziar ekiam nɨraram anɨdi.
15 Israelia kamaghɨn na dɨpova mɨgɨa ghaze,
“E manadɨzoghɨn gantɨ, Ikiavɨra Itir God, bizir kurar a damuasava mɨkemezir kabar amutɨ,
da otivam?
A datɨrɨghɨn guizbangɨra dar amutɨ, da otivtɨ, e dar ganika!”
16 Ikiavɨra Itir God, nɨ uan gumazamizibagh eghuvir ingangarir kam na ganɨngi,
mati gumazir sipsipbagh eghuvim.
Ezɨ kɨ ingangarir kam ataghizir puvatɨ.
Ezɨ nɨ fo, kɨ dughiar kuram gumazamizir kaba bativasa
me bagha nɨ mɨkemezir puvatɨ. Bar puvatɨ.
Kɨ nɨn damazimɨn mɨkemezir akaba, nɨ bar deraghvɨra dagh fo.
17 Nɨ na damutɨ kɨ bar puvɨram atiatingan markɨ. Puvatɨ.
Nɨ dughiar kurabar aven, nan mogomer danganir aghuimɨn mɨn iti.
18 Egh datɨrɨghɨn nɨ paza na gamir gumaziba, aghumsɨzim me danɨngightɨ,
me dɨgavir kuram damightɨ,
kɨ dɨgavir kuram damigh aghumsɨghan kogham.
Nɨ men arazir kuram bangɨn dughiar kuram damightɨ, a me batogh
bar me gasɨghasɨkigh.
Judaba Sabatɨn dughiamɨn damuamin araziba
19 Ikiavɨra Itir God na mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨ nguibar ekiamɨn dɨvazimɨn tiar akar me kamaghɨn dɨborim, Gumazamizibar Tiarakam, nɨ an boroghɨn tughɨv ikɨ. Kar Judan atrivibar nguibar ekiamɨn aven mangɨgh izegh gamir tiar akam. Egh nɨ gɨn anetegh mangɨ Jerusalemɨn tiar akar igharaziba uaghan bar dar boroghɨn tughɨv ikɨ. 20 Egh nɨ gumazamiziba kamaghɨn me mɨkɨm suam, ‘Ia Judan atriviba, ko Judan gumazamiziba, ko Jerusalemian tiar akar kamɨn mangɨgh izegh gamiba, ia deraghvɨra kuariba arigh Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh. 21  Nehemia 13:15-22Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn mɨgɨa ghaze: Ia deraghvɨra uan ikɨrɨmɨrim bagh nɨghnɨgh. Egh Ia Sabatɨn dughiamɨn biziba ater Jerusalemɨn aven mangɨsɨ, tiar akar kabar aven mangan markɨ. 22  Ua Me Ini 20:8-10; Godɨn Araziba 5:12-14Egh ia uaghan Sabatɨn dughiamɨn, uan dɨpenibar itir biziba ater daruan markɨ. Egh ingangaribar amuan markɨ. Kɨ ian inazir afeziabav kemezɨ moghɨn, ia Sabatɨn dughiam amɨseveghtɨ, a na baghvɨra ikɨ. 23 Ezɨ ian ovaviba nan akam batuegha, nan gɨn zuir puvatɨgha, nan suren akar aghuiba baraghan aghua. 24 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze: Ia nan akam barakigh! Ia Sabatɨn dughiamɨn biziba ater Jerusalemɨn aven izan markɨ. Ia Sabatɨn dughiam amɨseveghtɨ a nan dughiamra ikɨtɨ, ia an ingangaritam bar a damuan markɨ. Ia nan akamɨn gɨn mangɨ, 25 eghtɨ atriviba zurara Devitɨn ikɨzimɨn otivam, egh me Devitɨn ikɨzimɨn atrivir dabirabim dapiam. Eghtɨ atriviba uan gumazir aruaba ko, hoziabar apiagh, karisbar tuivigh Jerusalemɨn tiar akabar aven mangɨ izegh damuam. Eghtɨ Judaba ko Jerusalemia tiar akar kabar mangɨ izegh damuam. Egh dughiabar zurara gumazamiziba Jerusalemɨn ikiam. 26 Eghtɨ gumazamiziba Judan kantrin danganiba bar da ategh, uan ofaba inigh nan Dɨpenimɨn izam. Me Judan nguibar ekiaba ko, Jerusalemɨn boroghɨn itir nguibaba ko, Benjaminɨn anabamɨn nguazim ko, mɨghsɨar dozir aruem uaghiri naghɨn itiba ko, mɨghsɨaba itir danganir igharaziba ko, sautɨn amadaghan Negev iti naghɨn, me danganir kaba bar da ategh, Jerusalemɨn izam. Me izɨ, asɨzir tue bar isia mɨghɨrir ofaba ko, asɨzir igharazibar ofaba ko, witba tuer ofaba ko, mughuriar aghuim zuir ofaba ko, na mɨnabir ofaba, me da inigh na bagh Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn izam. 27 Egh ia nan akamɨn gɨn mangan aghuagh, Sabatɨn dughiam amɨseveghtɨ a nan dughiamra ikian kogh, ia biziba inigh Sabatɨn dughiamɨn Jerusalemɨn tiar akabar aven mangɨgh izegh damutɨ, kɨ tiar akar kaba avim dar atɨghtɨ da isiam. Eghtɨ Jerusalemɨn itir dɨpenir ekiaba bar isigham. Eghtɨ tav avir kam amungeghan kogham.’ ”

17:5: Aisaia 30:1-2; 31:1-3

17:7: Onger Akaba 2:12; 34:8; 146:5; Aisaia 30:18

17:8: Onger Akaba 1:3

17:9: Matyu 13:15; Mak 7:21-22; Rom 1:21; 7:11; Efesus 4:22

17:10: 1 Samuel 16:7; Onger Akaba 62:12; Rom 2:6; 8:27; Akar Mogomem 2:23

17:21: Nehemia 13:15-22

17:22: Ua Me Ini 20:8-10; Godɨn Araziba 5:12-14